ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*รักใคร่*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รักใคร่, -รักใคร่-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักใคร่(v) love, See also: like, be fond of, Syn. พิศวาส, Example: เขานิสัยดี เพื่อนฝูงจึงรักใคร่
ความรักใคร่(n) affection, See also: love, Syn. ความรัก, Ant. ความเกลียด, Example: ถ้ามนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความรักใคร่ก็จะทำให้โลกนี้สงบสุข, Thai Definition: ความรู้สึกพอใจผูกพัน
รักใคร่ชอบพอ(v) love, Syn. รัก, ชอบพอ, Example: หญิงไม่มีสิทธิที่จะไปรักใคร่ชอบพอ หรือเกี้ยวพาราสีกับชายคนใดก่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รักใคร่ก. รัก เช่น พี่น้องคู่นี้รักใคร่กันดี.
ขวัญใจว. เป็นที่นิยมรักใคร่.
คนโปรดน. ผู้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูมากเป็นพิเศษ เช่น เขาเป็นลูกศิษย์คนโปรด.
คู่มิตรน. ผู้ที่มีชะตาถูกกัน เป็นมิตรกัน, ผู้ที่รักใคร่กัน ไม่เป็นภัยแก่กัน ตรงข้ามกับ คู่ศัตรู.
คู่รักน. หญิงชายที่ผูกสมัครรักใคร่กัน, คนรัก.
ฉันท- ๒, ฉันท์ ๒, ฉันทะน. ความพอใจ, ความรักใคร่, ความชอบใจ, ความยินดี
ฉันทาก. ลำเอียงเพราะรักใคร่ชอบใจ เช่น พระแก่วันชันษากว่าข้านี้ นึกว่าพี่น้องกันไม่ฉันทา (อภัย).
ฉันทาคติน. ความลำเอียงเพราะความรักใคร่ชอบใจ เป็นอคติ ๑ ในอคติ ๔ ได้แก่ ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ และโมหาคติ.
ชอบ ๑ถูกใจ, ถูกกัน, เช่น เขาชอบกันมาก, บางทีใช้หมายความไปในเชิงว่ารักใคร่ ก็มี เช่น หนุ่มสาวชอบกัน
ชอบพอก. รักใคร่กัน, ถูกอัธยาศัยกัน.
ชะแม่น. สตรีชาววังฝ่ายใน เช่น ยังจะประพฤติตนให้นางท้าวชาวชะแม่พระสนมกำนัล สิ้นทั้งพระราชฐานรักใคร่ตัวได้แลฤา, บรรดาหมู่ชะแม่นางในทั้งหลาย (ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์) อนึ่ง ผู้เปนจ่าเปนโขลนท่านแต่งให้เรียกหาชะแม่ พระสนม ค่ำเช้าเข้าใต้เพลิง (กฎมนเทียรบาล).
เชย ๑ก. สัมผัสเบา ๆ หรือช้อนขึ้นเบา ๆ ด้วยความเอ็นดูหรือรักใคร่ เช่น เชยแก้ม เชยคาง.
ดูใจดูผู้รักใคร่สนิทสนมที่กำลังจะสิ้นใจ เช่น รีบไปดูใจเพื่อนที่โรงพยาบาล.
ตา ๑น. พ่อของแม่, ผัวของยาย, ชายที่เป็นญาติชั้นเดียวกับพ่อของแม่หรือที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับตา, (ปาก) คำเรียกชายสูงอายุที่ตนไม่ค่อยเคารพนับถือ เช่น ตาเถร ตาแก่ หรือเรียกชายรุ่นราวคราวเดียวกันอย่างเป็นกันเอง เช่น ตาเกิ้น ตาโย่ง หรือเรียกเด็กชายที่ตนเอ็นดูรักใคร่ เช่น ตาหนู.
ตาเฟื้องตาสลึงน. ตาที่แสดงอาการว่าชอบพอรักใคร่ เป็นการทอดไมตรีในทางชู้สาว, ตาเล็กตาน้อย ก็ว่า.
ตาเล็กตาน้อยน. ตาที่แสดงอาการว่าชอบพอรักใคร่ เป็นการทอดไมตรีในทางชู้สาว, ตาเฟื้องตาสลึง ก็ว่า.
ติดพันรักใคร่ชอบพอ เช่น ติดพันนักร้อง.
ถ่านไฟเก่าน. ชายหญิงที่เคยรักใคร่หรือเคยได้เสียกันมาก่อน แม้เลิกร้างกันไป เมื่อมาพบกันใหม่ย่อมรักใคร่หรือปลงใจกันได้ง่ายขึ้น.
ทูนหัวน. คำพูดแสดงความรักใคร่หรือยกย่อง เช่น พ่อทูนหัว แม่ทูนหัว.
ปฏิพัทธ์ก. ผูกพัน, รักใคร่, เช่น มีจิตปฏิพัทธ์.
โปรดปราน(-ปฺราน) ก. เอ็นดู, รักใคร่.
ผูกพันก. มีความเป็นห่วงกังวลเพราะรักใคร่เป็นต้น
พ่อคำที่ผู้ใหญ่เรียกผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่าด้วยความสนิทสนมหรือรักใคร่เป็นต้นว่า พ่อนั่น พ่อนี่
พ่อคุณน. คำพูดเอาใจชายหรือแสดงความเอ็นดูรักใคร่เด็กชาย.
พ่อเจ้าประคุณคำเรียกแสดงความรักใคร่หรือประชดประชัน แล้วแต่น้ำเสียง (ใช้แก่ผู้ชาย) เช่น โถ ! พ่อเจ้าประคุณของย่า เจ็บไหม ทำไมไม่นอนที่โรงละครเลยล่ะพ่อเจ้าประคุณ.
พ่อสื่อน. ชายที่ทำหน้าที่ชักนำชายหญิงให้พบรู้จักรักใคร่และแต่งงานกัน, ชายผู้ช่วยเหลือให้คู่รักได้ติดต่อหรือพบปะกัน.
พิศวาส(พิดสะหฺวาด) ว. รักใคร่, สิเนหา, เช่น ไม่น่าพิศวาส.
พิสมัย ๑(พิดสะไหฺม) ก. รักใคร่หลงใหล เช่น ฉันไม่เห็นจะพิสมัยเธอเลย.
เพื่อน ๑น. ผู้ชอบพอรักใคร่กัน, ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน, เช่น เขามีเพื่อนมาก, ผู้ร่วมสถาบันหรือร่วมอาชีพเป็นต้น เช่น เพื่อนร่วมโรงเรียน เพื่อนร่วมรุ่น เพื่อนข้าราชการ เพื่อนกรรมกร, ผู้ร่วมธุระ เช่น อยู่เป็นเพื่อนกันก่อน ไปเป็นเพื่อนกันหน่อย, ผู้อยู่ในสภาพเดียวกัน เช่น เพื่อนมนุษย์ เพื่อนร่วมโลก.
แฟนน. ผู้นิยมชมชอบ เช่น แฟนเพลง แฟนภาพยนตร์ แฟนมวย, ผู้เป็นที่ชอบพอรักใคร่, คู่รัก, สามีหรือภรรยา.
มโนหระ(มะโนหะระ) ว. เป็นที่จับใจ, น่ารักใคร่, สวย, งาม.
มิตร, มิตร-(มิด, มิดตฺระ-) น. เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย เช่น มิตรแท้ มิตรเทียม ฉันมิตร.
มิตรจิตน. ความมีนํ้าใจเอื้อเฟื้อเสมือนเพื่อนรัก, ความรักใคร่ประนีประนอมฐานเพื่อนรัก, เช่น มีมิตรจิตต่อกัน.
มุ่นหมกก. กังวลรักใคร่อยู่, ลุ่มหลงอยู่, หมกมุ่น ก็ว่า.
แม่คำที่ผู้ใหญ่เรียกผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าด้วยความสนิทสนมหรือรักใคร่เป็นต้น ว่า แม่นั่น แม่นี่
แม่คุณน. คำพูดเอาใจหญิงหรือแสดงความเอ็นดูรักใคร่เด็กหญิง.
แม่เจ้าประคุณคำเรียกแสดงความรักใคร่หรือประชดประชัน แล้วแต่น้ำเสียง (ใช้แก่ผู้หญิง) เช่น แม่เจ้าประคุณของยายสบายดีหรือ ดึกแล้วแม่เจ้าประคุณยังไม่กลับบ้านเลย.
ยายน. แม่ของแม่, เมียของตา, หญิงที่เป็นญาติชั้นเดียวกับแม่ของแม่หรือที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับยาย, (ปาก) คำเรียกหญิงสูงอายุอย่างไม่ค่อยเคารพนับถือ เช่น ยายป้า ยายแก่ ยายคุณหญิง หรือเรียกหญิงรุ่นราวคราวเดียวกันอย่างเป็นกันเอง เช่น ยายปุก ยายกุ้ง หรือเรียกเด็กหญิงที่ตนเอ็นดูรักใคร่ เช่น ยายหนู.
รักดะ, รักตะมีความกำหนัด, มีความรักใคร่.
รัต ๒, รัต-กำหนัด, รักใคร่.
ราชาโชคน. ชื่อตำแหน่งดาว ถือว่าให้คุณสูงในทางเกียรติยศ ชื่อเสียง การงานแก่ผู้เกิดหรือประกอบการงานในฤกษ์นี้ ทั้งจะทำให้ผู้เกิดหรือประกอบการงานในฤกษ์นี้เป็นที่นิยมชมชอบรักใคร่โปรดปรานของขุนนาง เจ้าพระยา พระมหากษัตริย์.
ราชาฤกษ์น. ชื่อฤกษ์กำเนิด ถือว่าเป็นมงคลสูง ให้เกียรติยศ ชื่อเสียง และผลดีทางการงานแก่ผู้เกิดหรือประกอบการงานในฤกษ์นี้ ทั้งจะทำให้ผู้เกิดหรือประกอบการงานในฤกษ์นี้เป็นที่นิยมชมชอบรักใคร่โปรดปรานของขุนนาง เจ้าพระยา พระมหากษัตริย์.
โลม ๑ก. ทำอาการประคองลูบให้รู้สึกว่าเอ็นดูรักใคร่เป็นต้น.
วัจฉละ(วัดฉะละ) ว. มีใจกรุณา, เอ็นดู, อ่อนโยน, มีความรักใคร่.
ศิษย์หัวแก้วหัวแหวนน. ศิษย์ที่ครูบาอาจารย์รักใคร่เอ็นดูมาก.
สวาดิ ๒(สะหฺวาด) ก. รักใคร่, ยินดี.
สวาสดิ์(สะหฺวาด) ก. รักใคร่, ยินดี.
สัขยะ(สักขะยะ) น. มิตรภาพ, ความสนิทสนมกัน, ความรักใคร่กัน.
สินิทธ์ว. สนิท, เกลี้ยงเกลา, อ่อนโยน, รักใคร่.
หัวแก้วหัวแหวนว. ที่รักใคร่เอ็นดูมาก, ที่โปรดปรานมาก, เช่น ลูกศิษย์หัวแก้วหัวแหวน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยความรักใคร่[dōi khwām rakkhrai] (adv) EN: affectueusement
ความรักใคร่[khwām rakkhrai] (n) EN: affection ; love  FR: affection [f]
รักใคร่[rakkhrai] (v) EN: love ; like ; be fond of  FR: affectionner ; adorer ; aimer
รักใคร่ชอบพอ[rakkhrai chøpphø] (v) EN: love
เรื่องรักใคร่[reūang rak khrai] (n, exp) EN: love story ; love affair  FR: histoire d'amour [f]
ที่รักใคร่[thīrak krai] (x) EN: affectionate  FR: affectueux
อย่างรักใคร่[yāng rakkhrai] (adj) FR: affectionnément

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affection(n) ความรัก, See also: ความรักใคร่, Syn. love, fondness, liking
affectionate(adj) ซึ่งรักใคร่, See also: ซึ่งแสดงถึงความรัก, Syn. loving, tender, fond
amative(adj) เกี่ยวกับความรักใคร่, Syn. amorous, affectionate, passionate
amorously(adv) ด้วยเสน่หา, See also: ด้วยความรักใคร่
attention(n) การเอาอกเอาใจ, See also: การกระทำอย่างรักใคร่
caress(vt) สัมผัสอย่างรักใคร่เอ็นดู, Syn. cuddle, embrace
caressing(adj) ที่สัมผัสด้วยความรักใคร่
cuddle(vi) กอดด้วยความรักใคร่
cuddle(vt) กอดด้วยความรักใคร่, Syn. hold, hug, embrace
cuddle(n) การกอดด้วยความรักใคร่, Syn. embrace, hug
demonstrative(adj) แสดงความรู้สึกรักใคร่ออกมาอย่างเปิดเผย
embrace(n) การสวมกอดอย่างรักใคร่, See also: การโอบกอด, การกอดแสดงความรัก
endear(vt) ทำให้เป็นที่รักใคร่, See also: ทำให้ได้รับความรักใคร่, ทำให้ได้รับความชื่นชอบ, Syn. attach, charm
fond(adj) ด้วยความรักใคร่, See also: เต็มไปด้วยความรักใคร่, Syn. loving, affectionate, Ant. cool, hostile
fondness(n) ความชอบ, See also: ความพอใจ, ความชอบพอ, ความชื่นชอบ, ความรักใคร่, Syn. affection, love, Ant. hatred, dislike
nuzzle up(phrv) (ม้าหรือสุนัข) สูดดม (อย่างรักใคร่)
pet(adj) ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, See also: ซึ่งเป็นที่รักใคร่เป็นพิเศษ, ซึ่งพอใจยิ่ง, Syn. beloved, dear, preferred
pussycat(n) แมว (คำที่เด็กๆ ใช้เรียกด้วยความรักใคร่), Syn. cat, kitten
romance(n) เรื่องรักใคร่, See also: นวนิยายรักใคร่, Syn. amour, love story
romantic(adj) เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่และการผจญภัย, Syn. amorous, passinate, sentimental
choochie face(sl) คำเรียกเด็กเล็กๆ ด้วยความรักใคร่
chuck(sl) คำเรียกที่แสดงความรักใคร่
tender(adj) ที่แสดงถึงความรักใคร่
treasure(vt) รัก, See also: ถนอม, รักใคร่, ทะนุถนอม
warmly(adv) อย่างอบอุ่น, See also: อย่างเป็นมิตร, อย่างรักใคร่, Syn. affectionately, fondly, Ant. coldly, unaffectionately
warmth(n) ความรู้สึกรักใคร่, Syn. affection, cordiality, friendliness, Ant. coldness, unfriendliness
yearn(vi) คิดถึงอย่างรักใคร่, See also: ถวิลหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm, sincere, Ant. cool, cold
fondly(ฟอน'ลี) adv. อย่างรักใคร่,ด้วยความชอบ,อย่างงมงาย
romance(โรแมนซฺ') n. เรื่องรักใคร่,นวนิยายผจญภัย,นวนิยายแห่งการจินตนาการ,เรื่องโกหก, Syn. daring, love affair
romantic(โรแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,จินตนาการ,เป็นไปไม่ได้,แสดงความรัก,เร่าร้อน,ร้อนรน,รุนแรง,เชิงนวนิยาย,เพ้อฝัน,เป็นละคร n. บุคคลที่เร่าร้อน (โดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักและจินตนาการ), See also: romanticist n., Syn. sent
tender(เทน'เดอะ) adj.,vt. (ทำให้) อ่อน,อ่อนนุ่ม,นิ่ม,นิ่มนวล,ประสาทไว,ระวัง,บรรจง,ละมุนละไม,รักใคร่,เป็นห่วง, (ใจ) อ่อนไหวง่าย vt.,n. (การ) เสนอ,มอบ,ยื่น,จัดให้,จ่าย vi. ยื่นประมูล,การประมูล,ใบประมูล, See also: tenderness n. -S...
yearn(เยิร์น) vi. อยาก,ต้องการมาก,คิดถึงอย่างรักใคร่,ใฝ่ฝัน, See also: yearner n., Syn. crave, desire, after
yearning(เยิร์น'นิง) n. ความอยาก,ความต้องการมาก,ความคิดถึงอย่างรักใคร่,ความใฝ่ฝัน,ความใฝ่หา, See also: yearningly adv., Syn. desire, craving

English-Thai: Nontri Dictionary
affectionate(adj) ที่รัก,ที่ชอบ,ที่เสน่หา,ที่รักใคร่
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน
attachment(n) การผูกติด,สิ่งที่แนบมาด้วย,ความรักใคร่,ความผูกพัน
dearly(adv) โดยรักใคร่,อย่างสุดซึ้ง,แพง
loving(adj) รักกัน,ชอบกัน,ซึ่งรักใคร่,ด้วยความรัก
lovingly(adv) ด้วยความรัก,อย่างรักใคร่
romantic(adj) โรแมนติก,เพ้อฝัน,เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,ในจินตนาการ
tenderness(n) ความอ่อนโยน,ความรักใคร่,ความบรรจง,ความละมุนละไม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fagged(n) เกย์, ชายที่รักใคร่เพศเดียวกัน, See also: fag, Syn. gay

French-Thai: Longdo Dictionary
tenir à qqn(phrase) ให้ความสำคัญ รักใคร่ ใส่ใจ ในบุคคล(หรือสิ่งของ) นั้นๆ (เป็นสำนวน)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top