ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*พี่เลี้ยง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พี่เลี้ยง, -พี่เลี้ยง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พี่เลี้ยง(n) nurse, See also: nursemaid, governess, nanny, Syn. คนเลี้ยงเด็ก, คนดูแลเด็ก, Example: แม่ต้องจ้างพี่เลี้ยงใหม่ เพราะคนเดิมขอกลับบ้านไปทำนาที่บ้านเกิดแล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีหน้าที่ระวังรักษาเลี้ยงดู

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พี่เลี้ยงน. ผู้มีหน้าที่เลี้ยงดูเด็ก
พี่เลี้ยงผู้ทำหน้าที่ดูแล ให้คำปรึกษา หรือช่วยเหลือเป็นต้น เช่น พี่เลี้ยงนักมวย พี่เลี้ยงผู้เข้าประกวด.
ตื่นตายก. ตื่นเต้นอย่างยิ่ง เช่น เมื่อนั้น องค์มะเดหวีโฉมฉาย กับพี่เลี้ยงไม่แจ้งแห่งอุบาย ก็ตื่นตายยินดีเป็นพ้นนัก (อิเหนา).
ธันยา(ทันยา) น. นางพี่เลี้ยง.
ว่าวอนก. อ้อนวอน เช่น ผ่านม่านสุวรรณซึ่งกั้นกาง เห็นนางบรรทมอยู่ในที่ พี่เลี้ยงโลมไล้ไม่ไยดี มะเดหวีจึงเข้าไปว่าวอน (อิเหนา).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mentoring systemระบบพี่เลี้ยง, Example: ระบบพี่เลี้ยงเป็นระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่มีประสบการณ์ มากกว่ากับพนักงานที่มีประสบการณ์น้อย โดยพี่เลี้ยงหรือผู้ที่มีประสบการณ์สูงจะทำหน้าที่ในการคำปรึกษา แนะนำ ผู้สอนงาน และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้กับพนักงานที่อ่อนประสบการณ์

ระบบพี่เลี้ยงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือของการจัดการความรู้ในแง่ของการถ่าย ทอดความรู้ระหว่างผู้ที่ประสบการณ์มากกว่าและเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์ น้อยกว่า เพื่อให้แน่ใจได้ว่า ความรู้ยังคงอยู่ในองค์กรตลอดเวลา และเป็นการดักจับความรู้ก่อนที่จะสูญหายหรือออกไปเป็นผู้แข่งขัน เนื่องจาก วิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ดีที่สุด ก็คือ การที่บุคคลได้พูดคุยกับอีกคนหนึ่ง ดังนั้น การพูดคุยในระบบพี่เลี้ยง แท้จริงแล้ว ก็คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงานที่ประสบการณ์มากกว่าอีกคนหนึ่งนั่น เอง การถ่ายทอดความรู้จำนวนมากจึงเกิดขึ้น เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับองค์กรในปัจจุบัน ที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงาน การให้ความรู้ลื่นไหลไปยังทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่ความอยู่รอดขององค์กรและธุรกิจ

ระบบพี่เลี้ยงได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและนิยมใช้กัน มากในหลายๆ ปีที่ผ่านมา เป็นช่องทางที่ดีสำหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร เนื่องจากระบบพี่เลี้ยงเป็นรูปแบบหนึ่งของการแลกเปลี่ยนความรู้ ที่มีจุดประสงค์พื้นฐานในการสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการระหว่างพี่ เลี้ยง (Mentor) กับพนักงานที่ถูกสอนงาน

การทำหน้าที่พี่เลี้ยง อาจเริ่มตั้งแต่ การทำหน้าที่พี่เลี้ยงของพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กร เพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมการทำงาน ไม่เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว หรือเข้ากันไม่ได้กับเพื่อนร่วมงาน เป็นการป้องกันการลาออกจากองค์กร ให้พนักงานใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร ลักษณะการทำงาน และนำไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

การทำหน้าที่ให้กับพนักงานที่ถูกสอนงานจะเป็นการสร้างกลุ่มคนที่มีความ สามารถ มีศักยภาพได้เร็วกว่าพนักงานปกติ เป็นการจูงใจพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพในการทำงานสูงให้คง อยู่กับหน่วยงาน เป็นการกระตุ้นให้พนักงานสร้างผลงานมากขึ้น พร้อมที่จะทำงานหนักและท้าทายมากขึ้น เป็นการสร้างบรรยากาศของการนำเสนอผลงานใหม่ๆ หรือความคิดนอกกรอบมากขึ้น ซึ่งการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงานที่ถูกสอนงานหรือลูกน้อง ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของลูกน้อง ถ้าลูกน้องมีผลการปฏิบัติงานที่สูงกว่ามาตรฐาน หัวหน้าจะรับบทบาทการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) หากลูกน้องมีผลการปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐาน หัวหน้างาน จะรับบทบาทเป็นผู้สอนงาน (Coaching) และหากลูกน้องมีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐาน หัวหน้างานจะรับบทบาทเป็นผู้ให้คำปรึกษา (Counsleing)

บทบาทและความรับผิดชอบของพนักงานใหม่/พนักงานที่ได้รับการสอนงาน

1. ลงทะเบียนเป็นผู้รับการสอนงาน

2. เรียนรู้และทักษะจากพี่เลี้ยง

3. เสาะหาและพัฒนาทักษะใหม่และความสามารถที่ต้องการมีในอนาคต

4. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง

5. มีการริเริ่มในการบริหารความสัมพันธ์

6. รักษาความลับ

7. เป็นผู้รับและมีการตอบสนองด้วยความคิดใหม่

8. ฟังและซักถาม

9. มีเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กร

10. มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์

11.มีการแลกเปลี่ยน ความคิดและสิ่งอื่นๆตามความเหมาะสม

12.เข้าร่วมการพัฒนาอย่างเป็นทางการ

13.ทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามความสามารถของตนเอง

14.แนะนำความคิดใหม่ๆให้กับพี่เลี้ยง

15.เคารพความแตกต่าง

16.ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ถูกตั้งโดยพี่เลี้ยง

บทบาทและความรับผิดชอบของพี่เลี้ยง

1. สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและเคารพให้กับพนักงานใหม่/พนักงานที่ได้รับการสอนงาน

2. รักษาความลับ

3 ดูแลพนักงานใหม่/พนักงานที่ได้รับการสอนงาน ดูแลเสมือนเป็นทรัพยากรอันมีค่า

4. สอนกลยุทธ์ ค่านิยม วิสัยทัศน์ และวัฒนธรรมองค์กรเป็นอันดับแรก

5. ยอมรับความสัมพันธ์ในระยะยาว

6. ปฏิบัติในฐานะที่เป็นเสียงของกรรมการและช่วยพนักงานใหม่/พนักงานที่ได้รับ การสอนงาน ในการชี้นำและเข้าถึงวัตถุประสงค์ที่จะสามารถไปถึงได้

7. ลงทุนในเรื่องเวลาและพลังงานในการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและความสัมพันธ์กับพนักงานใหม่/พนักงานที่ได้รับการสอนงาน

8. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ กลยุทธ์ และบทเรียนที่เหมาะสม

9. ส่งเสริมให้มีวิจารณญาณ มุมมอง และการตอบสนองที่สร้างสรรค์ต่อพนักงานใหม่/พนักงานที่ได้รับการสอนงาน

10. เผชิญหน้ากับพฤติกรรมและทัศนคติในทางลบ

11. ส่งเสริมให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อวัฒนธรรมองค์กร

12. เป็นต้นแบบที่ดีและสอนด้วยตัวอย่าง

13. ให้คำแนะนำ ความช่วยเหลือ เมื่อถูกร้องขอจากพนักงานใหม่/พนักงานที่ได้รับการสอนงาน ตามความเหมาะสม

14. สนับสนุนและให้คำแนะนำอย่างฉลาดตามความเหมาะสม

15. เคารพความแตกต่างของแต่ละบุคคล

16. เสนอให้พนักงานใหม่/พนักงานที่ได้รับการสอนงาน ได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ

17. เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร

บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กร

ในหลายๆองค์กร ระบบพี่เลี้ยงมักจะล้มเหลว เพราะองค์กรขาดการส่งเสริม เป็นหน้าที่ขององค์กรที่จะให้มีจัดกระบวนการของการรับสมัครพี่เลี้ยงที่มี ศักยภาพและเสนอโอกาสให้ทั้งพี่เลี้ยงและพนักงานใหม่/พนักงานที่ได้รับการสอน งาน นอกเหนือจากนี้ องค์กรควรจะฝึกหัดและสนับสนุนระบบพี่เลี้ยง มีการฝึกอบรม และมีการให้คำแนะนำต่อพี่เลี้ยงและพนักงานใหม่/พนักงานที่ได้รับการสอนงาน

ปัจจัยที่ทำให้ระบบพี่เลี้ยงล้มเหลว

1. ขาดความผูกพันและขาดการให้คำปรึกษา เมื่อพนักงานใหม่/พนักงานที่ได้รับการสอนงาน ไม่มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมกับการวางแผนและการปฏิบัติหรือการนำไป ประยุกต์ใช้ระบบพี่เลี้ยง ระบบพี่เลี้ยงจะล้มเหลว โดยเฉพาะเมื่อจะมีการจัดการเพียงฝ่ายเดียว

2. ขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารเป็นทักษะที่มีความสำคัญมากที่สุดในการทำให้ระบบพี่เลี้ยงดำเนิน ไปด้วยดี กลยุทธ์ในการทำให้ระบบพี่เลี้ยงเป็นไปด้วยดีจะต้องมีการติดต่อสื่อสารทั่ว ทั้งองค์กร การขาดการติดต่อสื่อสาร การขาดการแลกเปลี่ยนความรู้ การตอบสนองต่อกลยุทธ์ของระบบพี่เลี้ยง เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ระบบพี่เลี้ยงล้มเหลว

3. ขาดการฝึกอบรมที่ไม่เพียงพอ การขาดการฝึกอบรม การฝึกอบรมที่ไม่เพียงพอ และการขาดการสนับสนุนอื่นๆ ที่จะทำให้ระบบพี่เลี้ยงดำเนินไปได้

4. มีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ระบบพี่เลี้ยงต้องการการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร ผู้บริหารจำนวนมาก มักจะยังคงต่อต้านโปรแกรมของระบบพี่เลี้ยง ผู้บริหารเหล่านี้รู้สึกว่าถูกยกเลิกอำนาจถ้ามีการใช้ระบบพี่เลี้ยง

5. คัดเลือกพี่เลี้ยงที่ไม่เหมาะสม หลายบริษัทเลือกพี่เลี้ยงผิด โดยคิดว่าพนักงานที่มีประสบการณ์มากจะเป็นพี่เลี้ยงที่ดีที่สุด พี่เลี้ยงควรเป็นผู้ที่คนที่มีทักษะ มีวิสัยทัศน์ที่ดีในองค์กร ในทุกฝ่ายงาน และในทุกฟังก์ชั่นการทำงาน

6. แยกโครงการพี่เลี้ยงออกมาจากการพัฒนาบุคลากร ไม่เป็นการดีที่จะบูรณาการเข้ากับการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายบุคคล โครงการของระบบพี่เลี้ยงควรถูกจับแยกออกมา เพื่อจะได้สร้างหรือริเริ่มโดยผู้บริหารผู้มองเห็นผลประโยชน์ของระบบพี่ เลี้ยง

ปัจจัยที่ทำให้ระบบพี่เลี้ยงประสบผลสำเร็จ

1. การยอมรับในองค์กร ต้องมีการทำความเข้าใจกันอย่างชัดเจนว่า โครงการพี่เลี้ยงเป็นสิ่งที่ต้องการในองค์กร ผลประโยชน์ของโครงการพี่เลี้ยงควรจะได้รับการเสนอเป็นจุดเด่น ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับอาวุโส เพราะไม่เพียงแต่เรื่องเงินทุนสนับสนุน แต่ยังสามารถที่จะแสดงให้องค์กรเห็นว่า จะทำให้เกิดผลประโยชน์ในการพัฒนาทางอาชีพของคนในองค์กรอีกด้วย

2. คุณลักษณะของพี่เลี้ยงที่เหมาะสม การตัดสินว่าใครจะมีความเหมาะสมในการทำหน้าที่พี่เลี้ยง ผู้บริหารควรจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการมีส่วนร่วมในกำหนดคุณลักษณะ ความเป็นพี่เลี้ยงและประเมินความสำเร็จของบทบาทและหน้าที่ของพี่เลี้ยง

3. การจับคู่ได้อย่างเหมาะสม การจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงและพนักงานใหม่/พนักงานที่ได้รับการสอนงานนี้มี ความสำคัญ บางครั้งพี่เลี้ยงที่สามารถให้คำปรึกษาได้ควรมีประสบการณ์ในเรื่องที่อยู่ใน ความสนใจของพนักงานใหม่/พนักงานที่ได้รับการสอนงาน สิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักถึงก็คือความขัดแย้งเป็นการส่วนตัว

4. การฝึกอบรมกลุ่มพี่เลี้ยง การฝึกอบรมพี่เลี้ยงสามารถเพิ่มโอกาสของความสำเร็จได้ถึง 40% แต่อย่างไรก็ตามทุกบทบาทควรได้รับการฝึกเพื่อให้เข้าใจถึงความเคลื่อนไหว ของระบบพี่เลี้ยงและบทบาท ความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

5. การสื่อสาร การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญของระบบพี่เลี้ยง การขาดการสื่อสาร การขาดการแลกเปลี่ยนความรู้ และการขาดการตอบสนองเกี่ยวกับกลยุทธ์ของความเป็นพี่เลี้ยงเป็นสาเหตุสำคัญ ของความล้มเหลวในระบบพี่เลี้ยง

6. การยอมรับในความหลากหลาย เป็นลักษณะสำคัญของความสำเร็จของระบบพี่เลี้ยง หมายความว่า พี่เลี้ยงต้องทราบว่าวิธีใด/เรื่องใดที่จะส่งผลกระทบถึงภูมิหลังของความ สัมพันธ์ระหว่างพี่เลี้ยงและพนักงานใหม่/พนักงานที่ได้รับการสอนงาน นอกจากนี้ พี่เลี้ยงต้องเข้าใจในภูมิหลังของพนักงานใหม่/พนักงานที่ได้รับการสอนงาน

7. การติดตามและการประเมินผล เช่นเดียวกับโครงการอื่นๆ ที่ต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์

บรรณานุกรม

Mavuso, Michael Abby. 2007. Mentoring as a Knowledge Management Tool in Organisations. Thesis (M.Phil.) -- Stellenbosch University, 2007.

อ่านเพิ่มเติม

http://www.mentoringgroup.com/html/archive.html

Zachary, Lois J. 2000. The Mentor's Guide: Facilitating Effecting Learning Relationships. Wiley : Jossey-Bass. [การจัดการความรู้]

Babysittersพี่เลี้ยงเด็ก [TU Subject Heading]
Babysittingการเป็นพี่เลี้ยงเด็ก [TU Subject Heading]
Day care aidesครูพี่เลี้ยง [TU Subject Heading]
Cells, Nurseเซลล์พี่เลี้ยง [การแพทย์]
Chaperonsพี่เลี้ยง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พี่เลี้ยง[phīlīeng] (n) EN: nurse ; nursemaid ; governess ; babysitter ; nanny ; chaperone
พี่เลี้ยง[phīlīeng] (n) EN: trainer ; mentor ; coach
พี่เลี้ยง[phīlīeng] (n) EN: escort
พี่เลี้ยงเด็ก[phīlīeng dek] (n, exp) EN: babysitter  FR: baby-sitter [f]
ระบบพี่เลี้ยง[rabop phīlīeng] (n, exp) EN: buddy system

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baby-minder(n) พี่เลี้ยงเด็ก, Syn. babysitter
babysitter(n) พี่เลี้ยงเด็ก, Syn. nanny, baby minder
baby-sitter(n) พี่เลี้ยงเด็ก, Syn. nanny, baby minder
babysitting(n) การเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
dry nurse(n) พี่เลี้ยงเด็ก, See also: แม่นม
governess(n) พี่เลี้ยงเด็ก, See also: แม่นม
nan(n) พี่เลี้ยงเด็ก, Syn. nanny
nanny(n) พี่เลี้ยงเด็ก, Syn. nurse, nurserymaid
nannying(n) การเป็นพี่เลี้ยงเด็ก, See also: งานที่เป็นพี่เลี้ยงเด็ก
second(n) พี่เลี้ยง (มวย), See also: คนสนับสนุน, ผู้ช่วย, Syn. supporter, assistant, helper
second(vt) สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ, เป็นผู้ช่วย, เป็นพี่เลี้ยง, Syn. assist, back up, support
sit in(phrv) เลี้ยงดูเด็ก (ขณะที่พ่อแม่ไม่อยู่), See also: เป็นพี่เลี้ยงเด็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
big brothern. พี่ชาย,พี่ใหญ่,พี่เลี้ยง,ระบบเผด็จการ
escort(เอส'คอร์ทฺ) n. ผู้ที่ไปเป็นเพื่อน,ผู้คุ้มกัน,พี่เลี้ยง,หน่วยคุ้มกัน,เรือคุ้มกันขบวนเรือ,เครื่องบินคุ้มกันขบวนเรือ. vt. (เอสคอร์ท') ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,เป็นพี่เลี้ยง
monitor(มอน'นิเทอะ) n. นักเรียนผู้ทำหน้าที่ช่วยครูดูแลความประพฤติของนักเรียนคนอื่น,เครื่องเตือน,เครื่องบอกเหตุ,เหี้ยหรือจะกวด,เครื่องรับการส่งวิทยุ,พี่เลี้ยง. vt. ใช้เครื่องรับฟังสัญญาณ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม,สังเกต,ควบคุม. vi. เป็นเครื่องเตือน,เป็นเครื่องตรวจ. ตัวจอภาพหมายถึง ตัวจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องปลายทาง (terminal) จอภาพนั้นมีหลายชนิด เช่น สีเดียว, หลายสี มีหลายขนาด จอภาพที่ดีจะต้องมีความถี่สูง ทำให้ได้ภาพที่นิ่งสนิท (non interlaced) ทำให้ไม่มีอันตรายต่อสายตา มีความคมชัดสูง (high resolution) ขนาดมาตรฐานจะมีความละเอียด 1024 x 768 จุด แบบที่ผลิตออกมาขายใหม่ ๆ จะมีข้อดีอีกข้อหนึ่ง คือ ประหยัดไฟ โดยปิดตัวเองได้ในขณะที่ไม่ใช้งาน เรียกว่า green monitor
nanny(แนน'นี) n. พี่เลี้ยงของเด็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
escort(n) ผู้ตามไปส่ง,ผู้ไปเป็นเพื่อน,พี่เลี้ยง,เพื่อนเที่ยว
escort(vt) ตามไปส่ง,ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,ปกป้อง,เป็นพี่เลี้ยง
monitor(n) หัวหน้านักเรียน,พี่เลี้ยง,ผู้ตักเตือน,เรือหุ้มเกราะ,สัตว์เลื้อคล
nurse(n) นางพยาบาล,พี่เลี้ยง,แม่นม
nursling(n) เด็กที่อยู่ในความดูแลของพี่เลี้ยง
preceptor(n) ครูใหญ่,พี่เลี้ยง,ผู้ตั้งกฎ,ผู้ชักนำ
second(n) วินาที,ผู้ช่วยเหลือ,พี่เลี้ยง,ผู้สนับสนุน
second(vt) ค้ำจุน,สนับสนุน,ช่วยเหลือ,เป็นพี่เลี้ยง
stepbrother(n) พี่เลี้ยง(ชาย)
stepsister(n) พี่เลี้ยง(หญิง)
tutor(n) ครูพิเศษ,ผู้ปกครอง,ผู้ดูแล,พี่เลี้ยง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Carer(n) ผู้ดูแล, พนักงานดูแล, พี่เลี้ยง บุคคลที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความผิดปรกติทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา
nurserymaid(n) nanny , พี่เลี้ยงเด็ก

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Erzieher(-in)(n) พี่เลี้ยง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top