ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*นิพนธ์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: นิพนธ์, -นิพนธ์-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอtesis

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กวีนิพนธ์(n) poetry, See also: poem, verse, Syn. บทกวี, กลอน, โคลงกลอน, คำประพันธ์, Example: กวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์ เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆ คน, Count Unit: บท
การนิพนธ์(n) composition, See also: writing, creation, Syn. การเขียน, การประพันธ์, Ant. การอ่าน, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถในการนิพนธ์นิทาน กระทู้ หรือ เรื่องสั้น มิสามารถหาผู้ใดเสมอเหมือน, Thai Definition: การร้อยกรองถ้อยคำ, การแต่งหนังสือ, (ราชา) ทรงนิพนธ์, ทรงพระราชนิพนธ์
ภาคนิพนธ์(n) term paper, See also: term report, Example: นักศึกษาทุกคนต้องส่งภาคนิพนธ์ภายในอาทิตย์นี้เท่านั้น, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: รายงานการค้นคว้าประจำภาคเรียน, Notes: (อังกฤษ)
ดุษฎีนิพนธ์(n) dissertation, Syn. วิทยานิพนธ์ชั้นปริญญาเอก
วิทยานิพนธ์(n) thesis, Example: ในปีพ.ศ. 2543 ท่านได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคุมการทำวิทยานิพนธ์ และเป็นกรรมการด้วยผู้หนึ่ง, Count Unit: ฉบับ, เรื่อง, Thai Definition: บทนิพนธ์ที่ผู้เรียบเรียงยกเอาหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นวิจัยและพรรณนาขยายความเพื่อเสนอรับปริญญา
พระราชนิพนธ์(n) writings by the king, See also: royal work, literary work by the king, Example: คาวีซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 พิมพ์ใน จ.ศ. 1249, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น, Notes: (ราชา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กวีนิพนธ์น. คำประพันธ์ที่กวีแต่งอาจเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้.
ดุษฎีนิพนธ์น. วิทยานิพนธ์ชั้นปริญญาเอก.
นิพนธ์น. เรื่องที่แต่งขึ้น, (ราชา) พระนิพนธ์, พระราช-นิพนธ์.
นิพนธ์ก. ร้อยกรองถ้อยคำ, แต่งหนังสือ, (ราชา) ทรงนิพนธ์, ทรงพระนิพนธ์, ทรงพระราชนิพนธ์.
บทกวีนิพนธ์น. บทร้อยกรองที่กวีแต่ง เช่น มหาชาติคำหลวง ลิลิตตะเลงพ่าย สามัคคีเภทคำฉันท์, เดิมใช้หมายถึงร้อยแก้วที่แต่งดีด้วย เช่น สามก๊ก ราชาธิราช.
ภาคนิพนธ์(พากคะ-, พาก-) น. รายงานการค้นคว้าประจำภาคเรียน.
วิทยานิพนธ์น. บทนิพนธ์ที่ผู้เรียบเรียงยกเอาหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นวิจัยหรือพรรณนาขยายความ โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อเสนอรับปริญญา.
กรำ(กฺรำ) ว. ตรำ, ฝ่า, สู้ทนลำบาก, เช่น กรำแดด กรำฝน, เคี่ยวเข็ญเย็นคํ่ากรำไป ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย (พระราชนิพนธ์ ร. ๖).
กำดาลก. ดาล เช่น กำเดาะกำดาลทวี (บวรราชนิพนธ์).
กิตติกรรมประกาศน. ข้อความที่กล่าวถึงผลงานและแสดงความขอบคุณบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ มักเขียนไว้ตอนต้นของวิทยานิพนธ์.
คลื่นกระทบฝั่ง ๑น. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงโหมโรง อัตรา ๓ ชั้น พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค่าวน. กลอนหรือกวีนิพนธ์แบบหนึ่ง มักใช้แต่งรำพันความรักหรือแต่งเป็นเรื่อง เช่น ค่าวเรื่องจำปาสี่ต้น หมายถึง คำกลอนเรื่องจำปาสี่ต้น.
คำหลวงน. คำประพันธ์ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ มีโคลงฉันท์กาพย์ร่าย คือ มหาชาติคำหลวงและพระนลคำหลวง, คำประพันธ์ที่แต่งมีลักษณะอย่างมหาชาติคำหลวง คือ นันโทปนันท-สูตรคำหลวง และพระมาลัยคำหลวง.
เคี่ยวเข็ญก. บีบบังคับ, บีบคั้นให้ได้รับความลำบาก เช่น เคี่ยวเข็ญเย็นค่ำกรำไป ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย (พระราชนิพนธ์ ร. ๖)
นิพันธ์น. นิพนธ์, เรื่องที่แต่งขึ้น.
บ ๒, บ่(บอ, บ่อ) ว. ไม่, มักใช้ในหนังสือเก่าหรือกวีนิพนธ์ หรือบางท้องถิ่น, ในที่ใช้ บ เมื่อใช้ว่า บ่ ก็มีความเช่นเดียวกัน.
โบกโบยก. โบกไปมา เช่น ธงโบกโบย, เคลื่อนไปมา, พัดโชย เช่น ลมโบกโบยมาหนาวใจ (เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง).
มิ ๒ก. เฉย, ไม่ค่อยพูดจา, เช่น รามสูรได้ยินสิ้นสติลงนั่งมิจะทำกระไรได้ (บทระบำตลก พระราชนิพนธ์ ร. ๕).
วิจิตรบรรจง(-จิดบันจง) ว. ลักษณะที่ตั้งอกตั้งใจทำอย่างประณีตงดงาม เช่น กวีนิพนธ์บทนี้แต่งอย่างวิจิตรบรรจง.
สยามานุสติ(สะหฺยามมานุดสะติ, สะหฺยามานุดสะติ) น. ชื่อพระราช-นิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นโคลง ๔ สุภาพ.
ไหนจะว. สำนวนแสดงถึงความตัดพ้อต่อว่าด้วยความท้อใจเป็นต้น เช่น ไหนจะต้องเหนื่อยยากลำบากกาย ไหนจะอายทั่วทั้งโลกา (เพลงฝรั่งรำเท้า พระราชนิพนธ์ ร. ๖).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pure poetryกวีนิพนธ์บริสุทธิ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pattern poetryกวีนิพนธ์แบบรูป [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poesie; poesy; poetryกวีนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poesy; poesie; poetryกวีนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetry; poesie; poesyกวีนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anthologyประชุมบทนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
miscellanyปกิณกนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
meditative poetryกวีนิพนธ์แนวสมาธิ, กวีนิพนธ์รำพึงธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
confessional poetryกวีนิพนธ์สารภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
concrete poetryกวีนิพนธ์รูปธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discourseวจนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dissertationวาทนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
graveyard poetryกวีนิพนธ์สุสาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Georgian poetryกวีนิพนธ์จอร์เจียน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
topographical poetryกวีนิพนธ์ภูมิลักษณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
thesis๑. ข้อปัญหา๒. วิทยานิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
treatiseศาสตรนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dissertations, Academicวิทยานิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thesisวิทยานิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Term paperภาคนิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dissertationsวิทยานิพนธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Inclusive editionฉบับรวมนิพนธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Term paperภาคนิพนธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thesisวิทยานิพนธ์, Example: บทนิพนธ์ที่ผู้เรียบเรียงยกเอาหัวข้อเรื่องใดหัวข้อเรื่องหนึ่งขึ้นวิจัยหรือพรรณนาขยายความ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก วิทยานิพนธ์มีรูปแบบและมีส่วนประกอบ 3 ส่วน ดังนี้

1. ส่วนประกอบตอนต้น ( Preliminary Section)

2. ส่วนเนื้อความ (Text Section or Body of Text)

3. ส่วนอ้างอิงหรือส่วนประกอบตอนท้าย (References Section)

1. ส่วนประกอบดอนต้น (Preliminary Section) ส่วนนี้รวมตั้งแต่ปกหน้าไปจนถึงหน้าท้ายสุดก่อนส่วนเนื้อความ มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

1.1 ปก มีข้อมูลประกอบเฉพาะของวิทยานิพนธ์ คือ ชื่อเรื่องของวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ข้อมูลที่แจ้งว่าวิทยานิพนธ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปริญญาใด ระดับการศึกษาใด ชื่อปริญญา ภาควิชา สถาบันการศึกษา ปีที่สำเร็จ และการอนุมัติปริญญา

1.2 ปกใน มีข้อมูลเช่นเดียวกับปก จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ

1.3 หน้าอนุมัติ หรือหน้าตรวจรับรอง (Approval page)จะมีข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์ ผู้เขียน ภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ข้อความอนุมัติและลายเซ็นต์คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

1.4 บทคัดย่อ หรือสาระสังเขป (Abstract) ประกอบด้วยข้อความสรุปเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ที่สั้นกระทัดรัด ชัดเจน ทำให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของวิทยานิพนธ์อย่างรวดเร็ว มีทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ

1.5กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) คือ ข้อความแสดงความขอบคุณบุุคคล สถาบัน และ/หรือหน่วยงานที่มีส่วนช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือในการค้นคว้าเพื่อเขียนวิทยานิพนธ์ ตลอดทั้งคณะกรรมการสอบ ผู้สนับสนุนเงินทุนวิจัย ผู้ให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อมูล และผู้ที่อนุญานให้ใช้ข้อเขียนหรือเครื่องมือในการวิจัย

1.6 สารบัญ (Contents) เป็นรายการที่แสดงถึงส่วนประกอบสำคัญทั้งหมดของวิทยานิพนธ์

1.7 สารบัญตาราง (List of Tables) (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งตำแหน่งของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์ พิมพ๋เรียงลำดับต่อจากส่วนสารบัญ

1.8 สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ (List of Figures or List of Illustrations) (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งตำแหน่งหน้าของรูปภาพ (รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์

1.9 คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ (List of Abbreviations) (ถ้ามี) เป็นส่วนที่อธิบายถึงสัญลักษณ์และคำย่อต่างๆ ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์

2. ส่วนเนื้อความหรือเนื้อเรื่อง (Body of Text) ประกอบด้วย บทนำ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

3. ส่วนอ้างอิง (Refereces Section) เป็นส่วนท้ายเล่ม ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก และประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

รายการอ้างอิง

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Zen poetryกวีนิพนธ์เซ็น [TU Subject Heading]
American poetryกวีนิพนธ์อเมริกัน [TU Subject Heading]
Buddhist poetryกวีนิพนธ์พุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Children's poetryกวีนิพนธ์สำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's poetry, Thaiกวีนิพนธ์ไทยสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Chinese poetryกวีนิพนธ์จีน [TU Subject Heading]
Debate poetryกวีนิพนธ์โต้ตอบ [TU Subject Heading]
Debate poetry, Thaiกวีนิพนธ์โต้ตอบไทย [TU Subject Heading]
Dialect poetryกวีนิพนธ์ภาษาถิ่น [TU Subject Heading]
Dialect poetry, Thaiกวีนิพนธ์ภาษาถิ่นไทย [TU Subject Heading]
Didactic poetryกวีนิพนธ์เชิงสั่งสอน [TU Subject Heading]
Didactic poetry, Thaiกวีนิพนธ์เชิงสั่งสอนไทย [TU Subject Heading]
Dissertations, Academicวิทยานิพนธ์ [TU Subject Heading]
Elegiac poetryกวีนิพนธ์ไว้อาลัย [TU Subject Heading]
Elegiac poetry, Thaiกวีนิพนธ์ไว้อาลัยไทย [TU Subject Heading]
English poetryกวีนิพนธ์อังกฤษ [TU Subject Heading]
Epic poetryกวีนิพนธ์มหากาพย์ [TU Subject Heading]
Epic poetry, Laoกวีนิพนธ์มหากาพย์ลาว [TU Subject Heading]
Erotic poetryกวีนิพนธ์ด้านกามรมณ์ [TU Subject Heading]
Erotic poetry, Thaiกวีนิพนธ์ด้านกามรมณ์ไทย [TU Subject Heading]
Fairy poetryกวีนิพนธ์เทพนิยาย [TU Subject Heading]
Fairy poetry, Thaiกวีนิพนธ์เทพนิยายไทย [TU Subject Heading]
Folk poetryกวีนิพนธ์พื้นบ้าน [TU Subject Heading]
Folk poetry, Thaiกวีนิพนธ์พื้นบ้านไทย [TU Subject Heading]
French poetryกวีนิพนธ์ฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
German poetryกวีนิพนธ์เยอรมัน [TU Subject Heading]
Historical poetryกวีนิพนธ์ประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historical poetry, Thaiกวีนิพนธ์ประวัติศาสตร์ไทย [TU Subject Heading]
Historiographyประวัติศาสตร์นิพนธ์ [TU Subject Heading]
Humorous poetryกวีนิพนธ์ชวนหัว [TU Subject Heading]
Humorous poetry, Thaiกวีนิพนธ์ชวนหัวไทย [TU Subject Heading]
Japanese poetryกวีนิพนธ์ญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Juvenile poetryกวีนิพนธ์สำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]
Lyric poetryกวีนิพนธ์ความในใจ [TU Subject Heading]
Laudatory poetryกวีนิพนธ์สดุดี [TU Subject Heading]
Laudatory poetry, Thaiกวีนิพนธ์สดุดีไทย [TU Subject Heading]
Love poetryกวีนิพนธ์รัก [TU Subject Heading]
Love poetry, Americanกวีนิพนธ์รักอเมริกัน [TU Subject Heading]
Narrative poetryกวีนิพนธ์เล่าเรื่อง [TU Subject Heading]
Narrative poetry, Thaiกวีนิพนธ์เล่าเรื่องไทย [TU Subject Heading]
Occasional verse, Thaiกวีนิพนธ์ไทยในโอกาสต่างๆ [TU Subject Heading]
Pali poetryกวีนิพนธ์บาลี [TU Subject Heading]
Pastoral poetryกวีนิพนธ์ท้องทุ่ง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กวีนิพนธ์[kawīniphon] (n) EN: poetry ; poem ; verse  FR: poésie [f]
เขียนวิทยานิพนธ์[khīen witthayāniphon] (v, exp) EN: write a thesis  FR: écrire une thèse
เกี่ยวกับกวีนิพนธ์[kīokap kawīniphon] (adj) EN: poetic  FR: poétique
งานกวีนิพนธ์[ngān kawīniphon] (n, exp) EN: poetic work
วิทยานิพนธ์[witthayāniphon] (n) EN: thesis  FR: thèse [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
theses(n) |พหูพจน์ของ thesis| วิทยานิพนธ์, ข้อสรุป, ข้อวินิจฉัย เช่น Finding model theses or dissertations can help you gauge how much (or how little) you have to do. A good model can also serve as an inspiration for you.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analects(n) งานกวีนิพนธ์สั้น ๆ, Syn. analecta
dissertation(n) ปริญญานิพนธ์, See also: วิทยานิพนธ์, Syn. thesis, report, essay
poem(n) บทกวี, See also: กาพย์, คำกลอน, โคลง, กลอน, ร้อยกรอง, ฉันท์, กวีนิพนธ์, บทประพันธ์ร้อยแก้ว, Syn. lyric, poetry, verse
poetry(n) ลักษณะของกวีนิพนธ์
thesis(n) วิทยานิพนธ์, Syn. dissertation, research

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disquisitionn. การตรวจสอบและถกเถียงเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์
dissert(ดิเซิร์ท') vi. สนทนา,ปาฐกถา,บรรยาย,สาธก,เขียนปริญญานิพนธ์,เขียนบทความ
dissertationn. ปริญญานิพนธ์ (โดยเฉพาะของปริญญาเอก) ,การสนทนา,การบรรยาย,การเขียนบทความ, See also: dissertational adj. ดูdissertation dissertationist n. ดูdissertation, Syn. treatise, thesis
passusn. ส่วนของกวีนิพนธ์ เรื่องราว นิทานหรืออื่น ๆ
poem(โพ'เอิม) n. บทกวี,โคลง,กลอน,ฉันท์,กาพย์,กวีนิพนธ์,บทประพันธ์ร้อยแก้ว
poetics(โพเอท'ทิคซฺ) n. ฉันทลักษณ์,บทกวีนิพนธ์,อารมณ์แห่งกวีนิพนธ์
poetry(โพ'อิทรี) n. การประพันธ์บทกวี,กวีนิพนธ์
review(รีวิว') n. การทบทวน,การพิจารณาใหม่,สิ่งตีพิมพ์ปฏิทัศน์,บทนิพนธ์ปฏิทัศน์,การวิจารณ์,บทวิจารณ์,การตรวจพล,การสังเกตการณ์ vt. ทบทวน,ตรวจสอบอีก,พิจารณาใหม่,วิจารณ์,ตรวจพล,สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์,เขียนบทปฏิทัศน์, See also: reviewal n. review
thesis(ธี'ซิส) n. วิทยานิพนธ์,ข้อวินิจฉัย,ข้อสมมุติ,ข้อสรุป,บทความวิจัย,บทความ pl. theses

English-Thai: Nontri Dictionary
anthology(n) กวีนิพนธ์
dissertation(n) การสนทนา,การถกปัญหา,การบรรยาย,การเขียนตำรา,วิทยานิพนธ์
thesis(n) วิทยานิพนธ์,ข้อสมมุติ,เรื่องแต่ง,ข้อวินิจฉัย,บทความ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ปริญญานิพนธ์(n) ปริญญานิพนธ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
博士論文[はくしろんぶん, hakushironbun] (n) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
テーゼ[てーぜ, teze] (n) วิทยานิพนธ์
論文[ろんぶん, ronbun] (n) วิทยานิพนธ์ สารานิพนธ์ งานเขียน

German-Thai: Longdo Dictionary
durchführen(vt) |führt durch, führte durch, hat durchgeführt, etw.(A)| ดำเนินการทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ เช่น Das Promotionsverfahren soll bei der Fakultät Chemie durchgeführt werden. ขบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกถูกดำเนินการที่คณะเคมี

French-Thai: Longdo Dictionary
thèse(n) |f, pl. thèses| วิทยานิพนธ์
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
soutenir une thèse(vt) แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top