ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*นับถือ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: นับถือ, -นับถือ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นับถือ(v) worship, See also: believe in, Syn. เชื่อถือ, ยึดมั่น, Example: คนไทยนับถือพระเจ้าสิทธัตถะ
นับถือ(v) respect, See also: revere, venerate, curtsy, regard, value, honor, Syn. เคารพ, บูชา, Example: สุรีพรนับถืออาจารย์ของเขามาก, Thai Definition: เชื่อถือ ยึดมั่นในสิ่งนั้น
น่านับถือ(adj) respectable, See also: estimable, honorable, Syn. น่าเคารพ, น่าเลื่อมใส, น่าสรรเสริญ, น่าเชื่อถือ, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม
น่านับถือ(v) be respectable, See also: be estimable, be honorable, Syn. น่าเคารพ, น่าเลื่อมใส, น่าสรรเสริญ, น่าชมเชย, น่าเชื่อถือ, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Example: น้ำใจของเขาที่มีต่อเพื่อนน่านับถือเป็นอย่างยิ่ง
ความนับถือ(n) respect, See also: regard, esteem, Syn. ความเชื่อถือ, ความเคารพ, ความนับหน้าถือตา, Example: กำนันเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับความนับถือจากคนในหมู่บ้าน
เคารพนับถือ(v) respect, See also: esteem, regard, value, appreciate, Syn. ยกย่อง, ชื่นชม, เคารพ, นับถือ, ให้เกียรติ, Ant. ดูหมิ่น, ดูแคลน, Example: เด็กๆ ควรเคารพนับถือญาติผู้ใหญ่
ยกย่องนับถือ(v) praise, See also: commend, laud, extol, admire, esteem, worship, Syn. ยกย่อง, นับถือ, เคารพนับถือ, Example: ชาวบ้านยกย่องนับถือหลวงพ่อ
น่าเคารพนับถือ(v) be respectable, See also: be honorable, Example: ท่านไปไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าเคารพนับถือเกือบทั่วประเทศแล้วเช่น พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่, Thai Definition: สมควรจะให้ความเคารพ
ขอแสดงความนับถือ(v) Yours truly, Example: ผมขอแสดงความนับถือในความพยายามของคุณ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นับถือก. เชื่อถือยึดมั่น เช่น นับถือศาสนา, เคารพ เช่น นับถือผู้ใหญ่, ยกย่อง เช่น นับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์, ใช้เป็นคำลงท้ายจดหมายแสดงความสุภาพว่า ด้วยความนับถือ หรือ ขอแสดงความนับถือ.
กฎหมายน. กฎเกณฑ์ที่ผู้มีอำนาจตราขึ้นเพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามเป็นการทั่วไป ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามย่อมได้รับผลร้าย กฎหมายอาจตราขึ้นเพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ หรือเพื่อใช้ในการบริหารประเทศ กฎหมายอาจเกิดจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือกันก็ได้.
กำนัล ๑ก. ให้ของกันด้วยความนับถือ.
เกียรติ, เกียรติ-, เกียรติ์(เกียด, เกียดติ-, เกียน) น. ชื่อเสียง, ความยกย่องนับถือ, ความมีหน้ามีตา.
เกียรติมุข(เกียดมุก) น. อมนุษย์บริวารพระศิวะ ทำเป็นรูปหน้ายักษ์ปนหน้าสิงห์ ตากลมถลน ไม่มีคาง ปากแสยะ ไม่มีขากรรไกรล่าง ไม่มีร่างกาย ไม่มีแขนขา เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้ารักษาธรณีประตู เป็นเครื่องป้องกันบ้านเรือน ขับไล่เสนียดจัญไร และคอยคุ้มครอง นับถือพระศิวะ มักทำเป็นลวดลายแกะสลักหรือปูนปั้น เช่นที่ทับหลังปราสาทหินบางแห่ง ตามซุ้มปรางค์หรือเจดีย์ และที่ฐานพระพุทธรูป, กาฬมุข หรือ หน้ากาฬ ก็เรียก.
แก้ว ๑โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่เคารพนับถือยิ่ง ในคำว่า แก้วทั้ง ๓ อันหมายถึง พระรัตนตรัย, หรือใช้ประกอบคำนามให้หมายความว่าสิ่งนั้นมีค่ามาก เป็นที่รัก หรือดีเยี่ยม เช่น นางแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว ลูกแก้ว, หรือใช้เรียกของใสบางชนิด เช่น กระดาษแก้ว ผ้าแก้ว ข้าวเหนียวแก้ว.
ของกำนัลน. สิ่งของที่นำไปให้แก่ผู้ที่รักและนับถือ.
ของเลื่อนน. สำรับคาวหวานที่เจ้าภาพในงานทำบุญนำไปให้ผู้ที่นับถือด้วยไมตรีจิต.
ขึ้น ๑นิยมนับถือ, เลื่อมใส, เช่น อาจารย์คนนี้มีคนขึ้นมาก
ขึ้นคอก. เอามาห้อยคอด้วยความนับถือ เช่น พระสมเด็จองค์นี้ขึ้นคอได้.
คด ๑น. วัตถุแข็งคล้ายหินที่มีในสัตว์หรือต้นไม้ นับถือกันว่าเป็นเครื่องราง.
คริสต์ศาสนิกชน(คฺริดสาสะนิกกะชน, คฺริดสาดสะนิกกะชน) น. ผู้ที่นับถือคริสต์ศาสนา.
คริสตัง(คฺริดสะตัง) น. ผู้นับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก.
คริสเตียน(คฺริดสะเตียน) น. ผู้นับถือคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์.
ครูบาน. ครูผู้สอนกุลบุตร หมายถึง สมภาร, คำใช้เรียกพระเถระผู้เป็นที่เคารพนับถือ ซึ่งมักจะมีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป.
คารพ(-รบ) น. ความเคารพ, ความนับถือ.
คารวะ(คาระ-) น. ความเคารพ, ความนับถือ.
คำลงท้ายน. ข้อความที่เขียนไว้ท้ายจดหมายก่อนลงชื่อ เช่น ขอแสดงความนับถือ รักและคิดถึง.
คำนับ ๑น. คำที่ต้องนับถือ, หลักฐาน, เช่น ธก็ให้โกษาธิบดีลำดับคำนับนี้ไว้ (ม. คำหลวง นครกัณฑ์).
คุณนายน. คำยกย่อง ใช้เรียกภรรยาข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่ยังมิได้เป็นคุณหญิง, ในปัจจุบันใช้เรียกยกย่องสตรีทั่ว ๆ ไปที่ผู้เรียกนับถือ.
เครื่องรางน. ของที่นับถือว่าป้องกันอันตราย ยิงไม่ออก ฟันไม่เข้า เช่น ตะกรุด ผ้ายันต์ เหล็กไหล.
เครือจักรภพ, เครือรัฐ(-จักกฺระพบ, -รัด) น. กลุ่มประเทศหรือรัฐที่มีการปกครองตนเอง แต่ยอมรับนับถือประมุขร่วมกัน เช่น ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ รัฐต่าง ๆ ในเครือรัฐออสเตรเลีย.
เคารพก. แสดงอาการนับถือ เช่น เคารพผู้ใหญ่ เคารพธงชาติ
จงรัก, จงรักภักดีก. ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง.
เจดีย-, เจดีย์ ๑(-ดียะ-) น. สิ่งซึ่งก่อเป็นรูปคล้ายลอมฟาง มียอดแหลม บรรจุสิ่งที่นับถือมีพระธาตุเป็นต้น, สิ่งหรือบุคคลที่เคารพนับถือ.
เจ้า ๑มักใช้เติมท้ายคำเรียกผู้ที่นับถือ เช่น พระพุทธเจ้า เทพเจ้า
เจ้ากูน. ท่าน (ใช้เรียกพระที่นับถือ).
เจ้าเซ็นน. อิหม่ามฮูเซ็นผู้เป็นหลานตาของพระมะหะหมัด, คนพวกหนึ่งที่ถือศาสนาอิสลาม ซึ่งนับถืออิหม่ามฮูเซ็น
เจ้าประคุณน. คำเรียกผู้ที่นับถือ และท่านที่เป็นเจ้าบุญนายคุณ.
เจ้าปู่น. ผู้เฒ่าที่คนเคารพนับถือ, ปู่เจ้า ก็ว่า.
ชาวน. กลุ่มชนที่มีเชื้อชาติเดียวกัน เช่น ชาวไทย ชาวจีน หรืออยู่ในถิ่นฐานเดียวกัน เช่น ชาวเมือง ชาวชนบท หรือมีอาชีพอย่างเดียวกัน เช่น ชาวไร่ ชาวนา ชาวประมง หรือนับถือศาสนาร่วมกัน เช่น ชาวพุทธ ชาวคริสต์ หรืออยู่ในแวดวงเดียวกัน เช่น ชาวอักษร ชาวค่าย.
เชื่อถือก. นับถือว่าเชื่อได้ เช่น เขาเป็นที่เชื่อถือของชุมชนนี้.
ซิก ๒, ซิกข์ชื่อชาวอินเดียพวกหนึ่งที่นับถือศาสนาซิกข์ส่วนมากอยู่ในแคว้นปัญจาบ ประเทศอินเดีย
ญาติธรรม(ยาดติ-) น. ญาติในทางธรรม, ผู้มีความสัมพันธ์กันฉันญาติเพราะนับถือศาสนาหรือลัทธิของศาสนาร่วมกัน.
ฐากูร(ถากูน) น. รูปเคารพ, เทพเจ้าที่นับถือ.
ดำหัวน. ประเพณีทางภาคเหนือซึ่งกระทำในวันสงกรานต์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือ วิธีดำหัว คือ เอานํ้าสะอาด พร้อมดอกคำฝอย ฝักส้มป่อย และผงขมิ้น ใส่ขัน ไปเคารพและขอขมาผู้ใหญ่ โดยให้ท่านจุ่มน้ำลูบศีรษะตนเองเพื่อให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขและขอรับพรจากท่าน.
ตา ๑น. พ่อของแม่, ผัวของยาย, ชายที่เป็นญาติชั้นเดียวกับพ่อของแม่หรือที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับตา, (ปาก) คำเรียกชายสูงอายุที่ตนไม่ค่อยเคารพนับถือ เช่น ตาเถร ตาแก่ หรือเรียกชายรุ่นราวคราวเดียวกันอย่างเป็นกันเอง เช่น ตาเกิ้น ตาโย่ง หรือเรียกเด็กชายที่ตนเอ็นดูรักใคร่ เช่น ตาหนู.
โต๊ะ ๓น. คำเรียกคนสูงอายุหรือคนที่ได้รับความนับถือ.
ถอนหงอกก. พูดว่าผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่ทำให้หมดความนับถือยำเกรง.
ถึง ๑รับนับถือ, ยึดถือ, เช่น ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก
ถือนับถือ เช่น ถือศาสนา
ทองดำ ๑น. ทองชนิดหนึ่ง โบราณเข้าใจกันว่ามีสีเนื้อดำ นับถือเป็นของวิเศษ.
ที่รักน. คนรัก, คำแบบแสดงถึงความสุภาพ ความเคารพ ความนับถือเวลาพูดในที่ชุมนุมชนเป็นต้น เช่น พี่น้องที่รักทั้งหลาย หรือในจดหมายที่มีไปถึงผู้ที่คุ้นเคยกัน เช่น แดงที่รัก.
เทวรูปน. รูปเทพเจ้าหรือเทวดาที่เคารพนับถือ.
นายหัวน. หัวหน้า, คหบดีซึ่งมีคนจำนวนมากนับถือ.
นิยมก. ชมชอบ, ยอมรับนับถือ, ชื่นชมยินดี, ใช้ประกอบท้ายคำสมาสบางคำใช้เป็นชื่อลัทธิ เช่น ลัทธิชาตินิยม ลัทธิสังคมนิยม.
บรรณาการ(บันนากาน) น. สิ่งที่ส่งไปให้ด้วยความเคารพนับถือหรือด้วยไมตรี. (ป. ปณฺณาการ; ส. ปรฺณาการ), ในบทประพันธ์ใช้ว่า บรรณา ก็มี.
บูชาก. แสดงความเคารพบุคคลหรือสิ่งที่นับถือด้วยเครื่องสักการะ มีดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น เช่น บูชาพระ บูชาเทวดา บูชาไฟ, ยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือหรือเลื่อมใสในความรู้ความสามารถ เช่น บูชาวีรบุรุษ บูชาความรู้ บูชาฝีมือ
ประดิษฐาน(ปฺระดิดสะถาน) ก. ตั้งไว้ (ใช้แก่สิ่งที่เคารพนับถือ) เช่น นำพระพุทธรูปไปประดิษฐานไว้ในโบสถ์ ประดิษฐานพระพุทธศาสนา, แต่งตั้งไว้ในตำแหน่งสูง เช่น ประดิษฐานไว้ในตำแหน่งอัครมเหสี.
ประทักษิณน. การเวียนขวา โดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถือเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recognition๑. การรับรอง (รัฐ, รัฐบาลใหม่)๒. การยอมรับนับถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simple reverential fearความกลัวเพราะนับถือยำเกรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial comityการยอมรับนับถืออำนาจของศาล (ต่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
comity, judicialการยอมรับนับถืออำนาจของศาล (ต่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ประดิษฐาน[ปฺระดิดสะถาน] ก. ตั้งไว้ (ใช้แก่สิ่งที่เคารพนับถือ) เช่น นําพระพุทธรูปไปประดิษฐานไว้ในโบสถ์ ประดิษฐานพระพุทธศาสนา, แต่งตั้งไว้ในตําแหน่งสูง เช่น ประดิษฐานไว้ในตําแหน่งอัครมเหสี [ศัพท์พระราชพิธี]
กฎหมายกฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ กฏหมาย [คำที่มักเขียนผิด]
Ancestor worshipการนับถือบรรพบุรุษ [TU Subject Heading]
Confucianistsผู้นับถือลัทธิขงจื๊อ [TU Subject Heading]
Disciplesผู้นับถือ [TU Subject Heading]
Freedom of religionเสรีภาพในการนับถือศาสนา [TU Subject Heading]
Jainsผู้นับถือศาสนาเชน [TU Subject Heading]
Dean (of the Diplomatic Corps)คณบดีคณะทูต เอกอัครราชทูตที่อาวุโสที่สุด (ยื่นสาส์นตราตั้งก่อนผู้อื่น) ในประเทศนั้น ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหรือผู้แทนของคณะทูตานุทูต (ในกรณีที่รัฐผู้รับนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก สมณทูตวาติกันจะดำรงตำแหน่งคณบดีทูต) [การทูต]
Heads of Stateผู้แทนที่สำคัญที่สุดของรัฐ หรือประมุขของรัฐ ในบางกรณีอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐ ในการเจริญความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ โดยมีอำนาจเต็มที่จะประกอบการใด ๆ ได้ ประมุขของรัฐนั้นอาจได้แก่ พระจักรพรรดิ (Emperor) พระเจ้าแผ่นดิน (King) พระราชินี (Queen) และประธานาธิบดี (President)ประมุขของรัฐย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเคารพ และการยอมรับนับถือจากประเทศอื่นๆ ในสังคมนานาประเทศ ในแง่พิธีการทูต ผู้ที่เป็นกษัตริย์อาจได้รับเกียรติแตกต่างกับผู้ที่เป็นประธานาธิบดี แต่ความแตกต่างเช่นนี้หามีความสำคัญในแง่กฎหมายอย่างใดไม่ เมื่อประมุขของรัฐเดินทางไปเยือนต่างประเทศ ตัวประมุขพร้อมด้วยบุคคลในครอบครัวและบริวารทั้งหลาย ตลอดจนถึงทรัพย์สินของประมุขจะไดรับความคุ้มกัน (Immunity) ทั้งในทางแพ่งและอาญาคำว่าประมุขของรัฐอาจหมายถึงหัวหน้าของรัฐบาลก็ได้ เช่น ในกรณีสหรัฐอเมริกา แต่ในบางประเทศ เช่น อังกฤษ ประมุขของรัฐมิได้เป็นหัวหน้าของรัฐบาล ผู้ที่เป็นหัวหน้าของรัฐบาลได้แก่ นายกรัฐมนตรี (Prime Minister) ในประเทศที่มีการปกครองในรูปสาธารณรัฐ (Republic) ถือว่าอำนาจอธิปไตยตกอยู่กับประชาชน แม้แต่ตัวประธานาธิบดีของประเทศก็ไม่มีอำนาจอธิปไตย หากแต่เป็นประชาชนพลเมืองคนหนึ่ง ซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้เข้าไปบริหารประเทศตามกำหนดระยะเวลาหนึ่งภายใต้ รัฐธรรมนูญ และตัวประธานาธิบดี เช่น ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ก็อาจถูกฟ้องให้ขับออกจากตำแหน่งโดยรัฐสภา หรือสภานิติบัญญัติได้ เรียกว่า Impeachment [การทูต]
Persona non grataเป็นศัพท์ที่ใช้กับนักการทูตหรือผู้แทนทางการทูต ที่ประจำอยู่ในประเทศซึ่งรัฐบาลของประเทศนั้นไม่ปรารถนาให้อยู่ต่อไปอีกแล้ว หลังจากที่ได้ไปประจำทำงานในตำแหน่งอยู่ในประเทศนั้น หรือก่อนหน้าที่นักการทูตผู้นั้นจะเดินทางไปถึงดินแดนของประเทศผู้รับ (Receiving State) นักการทูตที่ถูกประกาศเป็น persona non grata หรือ บุคคลที่ไม่พึงปรารถนานั้น เป็นเพราะสาเหตุดังต่อไปนี้ คือ กล่าวคำดูหมิ่นรัฐบาลของประเทศที่ตนไปประจำอยู่ ละเมิดกฎหมายของบ้านเมืองนั้น แทรกแซงในการเมืองภายในของเขา เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในประเทศของเขา ใช้ถ้อยคำก้าวร้าวต่อประเทศนั้น วิพากษ์ประมุขแห่งประเทศของเขากระทำการอันเป็นที่เสียหายต่อประโยชน์หรือต่อ ความมั่นคงของประเทศ และกระทำการอื่น ๆ ในทำนองนั้นตามปกติรัฐบาลของประเทศเจ้าภาพที่เป็นฝ่ายเสียหายจะขอร้องให้ รัฐบาลผู้ส่ง (Sending government) เรียกตัวนักการทูตผู้กระทำผิดกลับประเทศ ซึ่งตามปกติรัฐบาลผู้ส่งมักจะปฏิบัติตาม รัฐบาลของประเทศผู้เสียหายจะแจ้งให้นักการทูตผู้นั้นทราบว่า รัฐบาลจะไม่ทำการติดต่อเกี่ยวข้องเป็นทางการกับเขาอีกต่อไป หรืออาจจะบอกให้นักการทูตผู้นั้นออกไปจากประเทศโดยไม่เกรงใจแต่อย่างใดก็ได้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในข้อ 9 ดังต่อไปนี้ ?1. รัฐผู้รับอาจบอกกล่าวแก่รัฐผู้ส่งในเวลาใดก็ได้ และโดยมิต้องชี้แจงถึงการวินิจฉัยของตนว่า หัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่พึงโปรด หรือว่าบุคคลอื่นใดในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนเป็นที่ไม่พึงยอมรับได้ ในกรณีใดเช่นว่านี้ ให้รัฐผู้ส่งเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นกลับ หรือเลิกการหน้าที่ของผู้นั้นกับคณะผู้แทนเสียก็ได้ตามที่เหมาะสมบุคคลอาจจะ ถูกประกาศให้เป็นผู้ไม่พึงโปรด หรือไม่พึงยอกรับได้ก่อนที่จะมาถึงอาณาเขตของรัฐผู้รับก็ได้ 2. ถ้ารัฐผู้ส่งปฏิเสธ หรือไม่นำพาภายในระยะเวลาอันสมควร ที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันของคนภายใต้วรรค 1 ของข้อนี้ รัฐผู้รับสามารถปฏิเสธที่จะยอมรับนับถือบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นว่าเป็นบุคคล ในคณะผู้แทนก็ได้? [การทูต]
Potsdam Proclamationคือคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดม ออกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 โดยหัวหน้าคณะรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน ลงนามโดยประธานาธิบดีของรัฐบาลจีนคณะชาติ เป็นคำประกาศเมื่อตอนใกล้จะเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง โดยฝ่ายสัมพันธมิตรดังกล่าวกำลังทำสงครามขับเคี่ยวอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่น พึงสังเกตว่า สหภาพโซเวียต ในตอนนั้นมิได้มีส่วนร่วมในการออกคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดมแต่อย่างใดโดยแท้จริงแล้ว คำประกาศนี้เท่ากับเป็นการยื่นคำขาดให้ฝ่ายญี่ปุ่นตัดสินใจเลือกเอาว่าจะทำ การสู้รบต่อไป หรือจะยอมจำนนเพื่อยุติสงคราม คำประกาศได้เตือนอย่างหนักแน่นว่า หากญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะสู้รบต่อไป แสนยานุภาพอันมหาศาลของสัมพันธมิตรก็จะมุ่งหน้าโจมตีบดขยี้กองทัพและประเทศ ญี่ปุ่นให้แหลกลาญ แต่หากว่าญี่ปุ่นยอมโดยคำนึงถึงเหตุผล ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้ตั้งเงื่อนไขไว้หลายข้อ สรุปแล้วก็คือ ลัทธิถืออำนาจทหารเป็นใหญ่จะต้องถูกกำจัดให้สูญสิ้นไปจากโลกอำนาจและอิทธิพล ของบรรดาผู้ที่ชักนำให้พลเมืองญี่ปุ่นหลงผิด โดยกระโจนเข้าสู่สงครามเพื่อครองโลกนั้น จะต้องถูกทำลายให้สิ้นซาก รวมทั้งพลังอำนาจในการก่อสงครามของญี่ปุ่นด้วยจุดต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด จะต้องถูกยึดครองไว้จนกระทั่งได้ปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายของสัมพันธมิตรเป็นผล สำเร็จแล้ว อำนาจอธิปไตยของญี่ปุ่นให้จำกัดอยู่เฉพาะภายในเกาะฮอนซู ฮ็อกไกโด กิวชู ชิโกกุ และเกาะเล็กน้อยอื่น ๆ ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด อาชญากรสงครามทุกคนจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาล รวมทั้งที่ทำทารุณโหดร้ายต่อเชลยศึกของสัมพันธมิตร รัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องกำจัดสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคต่อการรื้อฟื้น และเสริมสร้างความเชื่อถือในหลักประชาธิปไตยในระหว่างพลเมืองญี่ปุ่น และจัดให้มีเสรีภาพในการพูด การนับถือศาสนา และในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ดี ญี่ปุ่นจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมที่จะเกื้อกูลต่อภาวะ เศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถที่จะชำระค่าปฏิกรรมสงคราม แต่จะไม่ยอมให้คงไว้ซึ่งกิจการอุตสาหกรรมชนิดที่จะช่วยให้ญี่ปุ่นสร้างสม อาวุธเพื่อทำสงครามขึ้นมาอีก ในทีสุด กำลังทหารสัมพันธมิตรจะถอนตัวออกจากประเทศญี่ปุ่นในทันทีที่จุดประสงค์ต่าง ๆ ได้บรรลุผลเรียบร้อยแล้ว ในตอนท้ายของเงื่อนไข สัมพันธมิตรได้เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข เสียโดยไว [การทูต]
Secretariat of the United Nationsคือสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ ประกอบด้วยตัวเลขาธิการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสมัชชาตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตามที่องค์การต้องการหน้าที่สำคัญของเลขาธิการสหประชา ชาติ คือ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การ นำเรื่องใดก็ตามเสนอต่อคณะมนตรีความมั่นคง ซี่งตามทรรศนะของเลขาธิการเห็นว่าเป็นภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคง ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ทำรายงานประจำปี และรายงานเพิ่มเติมใด ๆ ที่จำเป็นเสนอต่อสมัชชาสหประชาชาติ เกี่ยวกับงานขององค์การ สหประชาชาติคณะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานช่วยเหลือเลขาธิการนั้น ถือเป็นเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยชนชาติต่าง ๆ ในการเกณฑ์เจ้าหน้าที่เหล่านี้เข้าทำงานกับสหประชาชาติ จะคัดแต่ผู้ที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถ และความซื่อสัตย์ในระดับสูงสุด และคำนึงถึงเขตภูมิศาสตร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในการทำงานตามหน้าที่ ทั้งตัวเลขาธิการและคณะเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงาน จะต้องไม่แสวงหรือรับคำสั่งจากรัฐบาลใด ๆ หรือจากผู้มีอำนาจหน้าที่อื่นใดที่อยู่นอกเหนือองค์การสหประชาชาติ ขณะเดียวกัน สมาชิกของสหประชาชาติได้ตกลงยอมรับนับถือความรับผิดชอบที่มีลักษณะระหว่าง ประเทศของสำนักเลขาธิการ และจักไม่แสวงใช้อิทธิพลใด ๆ ต่อสำนักเลขาธิการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเหล่านั้น [การทูต]
The Great Wonders of Suwannabhumiโครงการสิ่งมหัศจรรย์แห่งสุวรรณภูมิ หมายถึง โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคที่นับถือศาสนาพุทธ อันประกอบด้วย ไทย ลาว กัมพูชา และพม่า โดยร่วมกันจัดรายการนำเที่ยวในโบราณสถานที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของ 4 ประเทศ ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพฯ นครวัดในกัมพูชา โบราณสถานในพุกาม/มัณฑะเลย์ในพม่า และแขวงหลวงพระบางในลาว เพื่อที่จะดึงดูดชาวต่างชาติให้มาสนใจในดินแดนแห่งนี้ และนำมาซึ่งการพัฒนาสถานที่ดังกล่าว รวมทั้งยังจะเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง 4 ประเทศอย่างสมบูรณ์ โครงการนี้เสนอโดย ฯพณฯ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว กัมพูชา และพม่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2542 ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 ที่กรุงมะนิลา [การทูต]
Esteem Needsความต้องการให้ผู้อื่นยกย่องนับถือ,ความต้องการให้เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้อื่น,ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับนับถือตน,ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องทางสังคม [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วยความนับถือ[dūay khwām naptheū] (xp) EN: yours sincerily ; yours faithfully
การนับถือ[kān naptheū] (n) FR: vénération [f] ; adoration [f]
เคารพนับถือ[khaoropnaptheū] (v, exp) EN: respect ; esteem ; regard ; value ; appreciate  FR: respecter ; estimer
ขอแสดงความนับถือ[khø sadaēng khwām naptheū] (xp) EN: Respectfully yours ; Yours truly ; I assure you of my highest respect   FR: Respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre
ความนับถือ[khwām naptheū] (n) EN: respect ; regard ; esteem  FR: estime [f] ; considération [f] ; respect [m]
น่านับถือ[nānaptheū] (adj) EN: respectable ; estimable ; honorable  FR: estimable ; respectable ; honrable
นับถือ[naptheū] (v) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value  FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
นับถือ[naptheū] (v) EN: worship ; believe in ; adore  FR: croire en ; avoir foi en ; pratiquer une religion ; adorer
นับถือศาสนาอิสลาม[naptheū sātsanā itsalām] (v, exp) FR: être de confession musulmane
นับถือศาสนาคริสต์[naptheū sātsanā Khris] (v, exp) FR: être de confession chrétienne
นับถือศาสนาพุทธ[naptheū sātsanā Phut] (v, exp) FR: pratiquer la religion bouddhiste ; être de confession bouddhiste
นับถือศาสนายิว[naptheū sātsanā Yiū] (v, exp) FR: être de confession judaïque
ผู้นับถือ[phūnaptheū] (n) FR: adorateur [m]
ยกย่องนับถือ[yokyǿng-naptheū] (v) EN: praise

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accredit(vt) ให้การยอมรับนับถือ, See also: ให้เกียรติว่า
admire(vt) นับถือ, See also: ยกย่อง, สรรเสริญ, ชื่นชม, เลื่อมใส, Syn. regard, praise, respect
applaud(vt) ยกย่องนับถือ, Syn. praise, approve
applaud(vi) ยกย่องนับถือ, Syn. praise, approve
Baptist(n) ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์
Buddhist(n) ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ
Christian(n) คริสตศาสนิกชน, See also: ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์
christianize(vt) เปลี่ยนเป็นนับถือศาสนาคริสต์
decent(adj) เหมาะสม, See also: สมควร, น่านับถือ
deference(n) การแสดงความเคารพนับถือ, Syn. respect, homage
Deity(n) พระเจ้าในศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว เช่น ยิว, คริสต์, อิสลาม, See also: พระผู้เป็นเจ้า, Syn. God, Supreme Being, Alpha and Omega
demean(vt) ลดคุณค่า, See also: ลดความนับถือ, Syn. cheapen, debase, humiliate, Ant. elevate, raise
disbeliever(n) ผู้ที่ไม่นับถือศาสนา
dowager(n) หญิงสูงศักดิ์, See also: หญิงที่ได้รับความเคารพนับถือ
esteem(n) ความเคารพ, See also: ความนับถือ, ความนิยม, ความชื่นชอบ, Syn. appreciation, regard, respect
esteem(vt) เคารพ, See also: ยกย่อง, เคารพนับถือ, นับถือ, Syn. appreciate, respect, value
esteemed(adj) ซึ่งได้รับการยกย่อง, See also: น่าเคารพ, น่านับถือ, Syn. admired, regarded, respectable
estimable(adj) น่านับถือ, See also: น่าชื่นชม, น่าเคารพ, น่ายกย่อง, Syn. admirable, honorable, respectable
estimation(n) ความเคารพ, See also: ความนับถือ, Syn. esteem, regard
evangelism(n) การเผยแผ่ศาสนาคริสต์ (โดยเฉพาะโดยคริสตศาสนิกชนที่พยายามชักชวนให้คนอื่นหันมานับถือศาสนาคริสต์)
evangelist(n) ผู้ที่สอนศาสนาคริสต์, See also: ผู้ที่พยายามชักชวนให้ผู้อื่นมานับถือคริสต์, Syn. missionary
evangelize(vi) เปลี่ยนคนอื่นให้หันมานับถือศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะด้วยการเทศน์หรืองานของมิชชันนารี, Syn. convert, proselytize
evangelize(vt) เปลี่ยนคนอื่นให้หันมานับถือศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะด้วยการเทศน์หรืองานของมิชชันนารี, Syn. convert, proselytize
hallowed(adj) ศักดิ์สิทธิ์, See also: เป็นที่เคารพนับถือ, เป็นที่สักการบูชา, Syn. sacred, sacrosanct
Hinayana(n) นิกายหินยานของพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา พม่า ไทยและกัมพูชา, See also: ชื่อนิกายในพระพุทธศาสนาฝ่ายใต้ที่นับถือกันในศรีลังกา พม่า ไทยและกัมพูชาและกัมพูชา, ชื่
Hindu(n) ผู้นับถือศาสนาฮินดู
homage(n) การคารวะ, See also: การแสดงความเคารพ, การแสดงความนับถือ, Syn. deference, reverence
honor(n) ความเคารพ, See also: การนับถือ
honor(vt) เคารพ, See also: แสดงความเคารพ, นับถือ
honorable(adj) ที่ควรค่าแก่การให้เกียรติ, See also: ที่น่าเคารพนับถือ
honorably(adv) อย่างควรค่าแก่การให้เกียรติ, See also: อย่างน่าเคารพนับถืออย่างน่าเคารพนับถือ
idol(n) สิ่งต้องห้ามไม่ให้ได้รับการบูชาในศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว
impertinence(n) ความหยาบคาย, See also: ความโอหัง, การไม่เคารพนับถือผู้ใหญ่, การพูด / การกระทำที่หยาบคาย, การประพฤติตัวไม่เหมาะสม, Syn. disrespect, flippancy, Ant. courtesy, politeness, respect;
impious(adj) ซึ่งไม่เคารพในศาสนาหรือพระเจ้า (คำทางการ), See also: ซึ่งขาดความนับถือ, ซึ่งไม่เลื่อมใสศรัทธา, Syn. amoral, unprincipled, Ant. moral, pious, pure
impudently(adv) อย่างไม่เกรงใจ, See also: อย่างไม่เคารพนับถือ, Syn. insolent, rude, saucy
irreligious(adj) ไม่นับถือหรือเชื่อในศาสนาใด, Syn. atheistic, profane, Ant. godly, pious
laugh in someone's face(idm) ไม่รับฟัง, See also: ดูถูก, ดูหมิ่น, ไม่ยอมฟัง, ไม่เชื่อฟัง, ไม่ยอมรับนับถือ
Jew(n) ผู้นับถือศาสนายิว
look up to(phrv) นับถือ, See also: ยอมรับนับถือ, เคารพ, ยำเกรง
majestic(adj) สูงส่ง, See also: น่าเคารพนับถือ, น่าเกรงขาม, ซึ่งมีอำนาจ, Syn. royal, regal, dignified
majestically(adv) อย่างสง่าผ่าเผย, See also: อย่างน่าเกรงขาม, อย่างน่าเคารพนับถือ
Mennonite(n) ผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ที่มีชีวิตเรียบง่าย
Mormon(n) ผู้นับถือนิกาย Mormon Church
patriarch(n) ผู้อาวุโสสูงสุด, See also: ผู้เฒ่าที่นับถือ
prestigious(adj) ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ, See also: ซึ่งมีเกียรติ, ซึ่งมีศักดิ์ศรี, Syn. famous, important
profane(adj) ที่ไม่นับถือพระเจ้า
profanity(n) ความไม่นับถือพระเจ้า, See also: ความประพฤติที่ไม่เชื่อในพระเจ้า
profession(n) การนับถือศาสนา, See also: การประกาศความนับถือในศาสนา
Protestant(n) นิกายโปรเตสแตนต์, See also: ์ผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์, Syn. Evangelist, Baptist
Rastafarian(n) ผู้นับถือลัทธิของศาสนาหนึ่งที่มีพฤติกรรมและการแต่งตัวเฉพาะตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admire(แอดไม' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม. -admiring adj., Syn. approve
allotheism(แอล' ละธีอซึม) n. การนับถือพระเจ้าต่างองค์
anglican(แอง' กลิเคิน) adj.,n. เกี่ยวกับนิกาย Church of England, ผู้ที่นับถือนิกาย church of England. -Anglicanism n.
anglo-catholic(แอง' โกลแคธ' โธลิค) n. adj, ผู้นับถือนิกาย Church of England แต่ยึดถือลักษณะของคาธอลิค. -Anglo-Catholicism (opposing a Protestant designation)
apotheosis(อะพอธธีโอ'ซิส) n., (pl. -ses) การนับถือให้เป็นพระเจ้า, การยกย่องว่าดีเลิศ, อุดมคติที่ได้รับการยกย่องบูชา
christian(คริส'เชิน) adj. เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์,เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน,ถูกต้องตามจารีตประเพณี. -n. คริสเตียน, นับถือศาสนาคริสต์, Syn. of Christ, respectable
church of englandn. ศาสนาคริสเตียนประจำชาติของอังกฤษ ไม่นับถือสันตะปาปาเป็นผู้นำศาสนา
considerable(คันซิด'เดอระเบิล) adj. ค่อนข้างใหญ่,ค่อนข้างมาก,น่าพิจารณา,น่านับถือ. n.จำนวนมาก,จำนวนไม่น้อย, See also: considerably adv. ดูconsiderable, Syn. large, Ant. trifling
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา,การครุ่นคิด,สิ่งที่ควรพิจารณา,การชดเชย,ความเห็นใจคนอื่น,ความสำคัญ,ความนับถือ, Syn. thinking
considered(คันซิด'เดอดฺ) adj. ซึ่งได้รับการพิจารณา,เป็นที่นับถือ
decent(ดี'เซินทฺ) adj. บังควร,เหมาะสม,น่านับถือ,มีสมบัติผู้ดี,มีเกียรติ,พอเพียง,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. modest
deferential(เดฟฟะเริน'เชิล) adj. น่าเคารพนับถือ,ซึ่งอนุโลม
disrespect(ดิสริสเพคทฺ') n. การขาดความเคารพนับถือ,การดูหมิ่น,ความไม่เคารพยำเกรง
esteem(อีสทีม') vt.,n. (ความ) เคารพ,นับถือ,นิยม,ยกย่อง,สรรเสริญ,เข้าใจว่า,ถือว่า,ประเมินค่า, Syn. regard
estimable(เอส'ทะมะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายกย่อง,ซึ่งประเมินค่าได้,กะได้., See also: estimableness n. ดูestimable estimably adv. ดูestimable
estimation(เอสทิเม'เชิน) n. การประมาณ,การประเมิน,การวินิจฉัย,ความคิดเห็น,ความนับถือ,ความเคารพ, Syn. estimate
fetish(เฟท'ทิช) เครื่องราง,สิ่งที่เชื่อว่ามีอำนาจเวทมนตร์,สิ่งที่นับถือทางไสยศาสตร์., Syn. fetich, talisman, amulet
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland, placid, s
grand(แกรนดฺ) adj. ใหญ่โต,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,สำคัญมาก,ดีเยี่ยม,ผึ่งผาย,งดงาม,น่านับถือ,โอหัง,อวดดี,สมบูรณ์,ครอบคลุม. n. เปียนโนขนาดใหญ่,1000 ดอล-ลาร์., See also: grandly adv. grandness n., Syn. stately, main, excellent, good -A.
grand old manผู้อาวุโสที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง,รัฐบุรุษผู้เฒ่า
hallowed(แฮล'โลด์) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพนับถือ,เป็นที่สักการบูชา, See also: hallowedness n., Syn. consecrated
heathen(ฮี'เธิน) n. คนนอกศาสนา,คนที่ไม่ยอมเชื่อว่ามีพระเจ้า,คนที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์หรือยิว,คนป่าเถื่อน adj. ไม่มีศาสนา,นอกศาสนา,นอกรีต,ป่าเถื่อน., See also: heathenness n., Syn. infidel, pagan, idolater, atheist, agnostic คำศั
honor(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
honorable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness, honorbleness n., Syn. virtuous, ethical
honour(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
honourable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness, honorbleness n., Syn. virtuous, ethical
jew(จู) {Jewed,Jewing,Jews} n. ชาวยิว,ผู้นับถือศาสนายิว (Judaism) ,ผู้สืบเชื้อสายจากชนชาติฮิบรู,ชาวอิสราเอล vt. ต่อรองราคาให้ต่ำลง,กด,ราคาให้ต่ำลง
majestic(มะเจส'ทิค) adj. สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,ตระหง่าน,มีอำนาจ,น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ,ใหญ่โต, See also: majestically adv., Syn. grand, splendid
parsee(พาร์'ซี,พาร์ซี') n. ชื่อผู้นับถือศาสนาบูชาไฟ, See also: parseeism, Parsiism n.
pious(ไพ'เอิส) เคร่งครัดในศาสนา,มีศรัทธามาก,นับถือพระ,แสดงความเคารพนับถือ, See also: piousness n., Syn. devout, religious
prestigious(เพรสทิจ'เจิส) adj. มีชื่อเสียง,มีเกียรติ,เป็นที่เคารพนับถือ, Syn. honoured, esteemed, Ant. obscurity
profess(โพรเฟส') vt. ยอมรับ,แสดงตัว,อ้างตัว,นับถือ (ศาสนา) ,ปฏิญาณตัว,ประกาศ,เป็นศาสตราจารย์,ถือเป็นอาชีพ,ดำเนินอาชีพ,อ้างความชำนาญ. vi. ยอมรับ,ปฏิญาณตัว, See also: professed adj. professedly adv., Syn. proclaim
profession(โพรเฟส'เชิน) n. อาชีพ,วิชาชีพ,บรรดาผู้มีอาชีพเดียวกัน,การยอมรับ,การแสดงตัว,การปฏิญาณตัว,การนับถือศาสนา,การประกาศความศรัทธา, Syn. calling, avowal
ranking(แรง'คิง) adj. (ตำแหน่ง) อาวุโส,เป็นที่เคารพนับถืออย่างมาก,มีตำแหน่งหน้าที่เฉพาะ
recant(ริแคนทฺ') vt.,vi. ถอนคำ,กลับคำ,กลับความเห็น,ประกาศเลิกนับถือ, See also: recantation n., Syn. withdraw, disavow, revoke
reckon(เรค'เคิน) vt. นับ,คำนวณ,คิดคำนวณ,คิดบัญชี,ประเมิน,นับถือ,พิจารณา,คิด vi. นับ,คำนวณ,คิดบัญชี,คิด -Phr. (reckon with คาดคะเน)
regard(รีการ์ด') vt. พิจารณา,ถือว่า,เห็นว่า,จ้องมอง,เอาใจใส่,นับถือ,เคารพ vi. สนใจ,จ้องมอง n. การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความคิด,ความสนใจ,การมอง,การจ้องมอง,ความนับถือ,ความเคารพ,ไมตรีจิต, See also: regards n. ความเคารพนับถือ regardable adj.
remembrance(รีเมม'เบรินซฺ) n. ความทรงจำ,ความคิดถึง,การจำ,การรำลึก,ความรำลึก,เครื่องรำลึก,ช่วงเวลาแห่งความทรงจำ, See also: remembrances n. ความเคารพ, ความนับถือ, Syn. memory, recall, memento
reputable(เรพ'พิวทะเบิล) adj. มีชื่อเสียง,น่าเคารพ,น่านับถือ,ได้มาตรฐาน,ดี, See also: reputability, reputableness n. reputably adv., Syn. honourable, esteemed
respect(รีสเพคทฺ') n. ความนับถือ,ความเคารพ,ความยำเกรง,ความคารวะ,ความเอาใจใส่,ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวข้อง,ประเด็น,ข้อ,ประการ vt. นับถือ,เคารพ,สัมพันธ์กับ,เกี่ยวกับ,คำนึง,พิจารณา, See also: respecter n., Syn. regard, esteem
respectability(รีสเพค'ทะบิล'ลิที) n. ความน่านับถือ,ความน่าเคารพ,ความน่ายำเกรง,ความมีหน้ามีตา,บุคคลที่มีหน้ามีตา,ความสูงต่ำ,ความเหมาะสม,ความถูกต้องสมควร, See also: respectabilities n. สิ่งที่ถูกต้องสมควร, สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
respectable(รีสเพค'ทะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายำเกรง,มีหน้ามีตา,สูงส่ง,สมควร,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,มีศักดิ์ศรี,มากมาย, See also: respectableness n. respectably adv., Syn. admirable, proper, appreciable
respecter(รีสเพค'เทอะ) n. ผู้นับถือ,ผู้เคารพ,ผู้ยำเกรง,
respectful(รีสเพคทฺ'ฟูล) adj. มีความนับถือ,มีความเคารพ,มีความยำเกรง,สุภาพเรียบร้อย, See also: respectfully adv. respectfulness n., Syn. reverent, Ant. rude
revere(รีเวียร') vt. เคารพนับถือ,บูชา,ยำเกรง, See also: reverable adj. reverer n.
reverence(เรฟ'เวอเรินซฺ,เรฟ'เรินซฺ) n. ความเคารพนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ,การโค้งคำนับ,, See also: Reverence n. คำนำหน้าชื่อพระคริสต์, เกียรติศักดิ์ vt. แสดงความเคารพนับถือ reverencer n., Syn. veneration
reverend(เรฟ'เวเรินด,เรฟ'เรินดฺ) n. น่าเคารพนับถือ,น่าบูชา,เกี่ยวกับพระ n. พระ,บาทหลวง,ตำแหน่งพระ,ตำแหน่งบาทหลวง, See also: reverendship n., Syn. clergyman
reverent(เรฟ'เวอเรินทฺ,เรฟ'เรินทฺ) adj. แสดงความเคารพนับถือ, See also: reverentness n., Syn. respectful
reverential(เรฟ'วะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับความเคารพนับถือ,เต็มไปด้วยความเคารพนับถือ, See also: reverentiality n., Syn. reverent
time-hone(u) red (ไทมฺ'ออนเนิร์ด) adj. เก่าแก่จนเป็นที่เคารพบูชาหรือนับถือ,ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน, Syn. venerable

English-Thai: Nontri Dictionary
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
august(adj) น่าเคารพนับถือ
brethren(n) พี่น้องที่นับถือกันเอง
communion(n) กลุ่มคนที่นับถือศาสนาเดียวกัน,พิธีศีลมหาสนิท
communist(n) ผู้นับถือลัทธิคอมมิวนิสต์
complimentary(adj) ซึ่งยกย่อง,ซึ่งชมเชย,ซึ่งสรรเสริญ,ด้วยความนับถือ,ด้วยความเคารพ
deist(n) คนนับถือพระเจ้า
disrespect(n) ความไม่นับถือ,ความไม่มีสัมมาคารวะ,การดูหมิ่น
disrespect(vt) ไม่นับถือ,ไม่มีสัมมาคารวะ,ดูหมิ่น
disrespectful(adj) หยาบคาย,ไม่สุภาพ,ไม่เคารพนับถือ,ดูหมิ่น
esteem(n) การยกย่อง,การนับถือ,การเคารพ,ความนิยม,การสรรเสริญ
esteem(vt) ยกย่อง,เคารพ,นับถือ,นิยม,สรรเสริญ
estimable(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าเคารพยกย่อง
godless(adj) ซึ่งไม่เชื่อในพระเจ้า,ซึ่งไม่นับถือพระเจ้า,ซึ่งไม่มีพระเจ้า
heathenish(adj) นอกศาสนา,ป่าเถื่อน,นอกรีต,ที่ไม่นับถือศาสนา
honourable(adj) น่าเคารพนับถือ,มีศักดิ์ศรี,มีหน้ามีตา,น่ายกย่อง
impious(adj) อกตัญญู,ไม่เลื่อมใสศรัทธา,ไม่เคารพนับถือ
irreligious(adj) ไม่มีศาสนา,ไม่นับถือศาสนา
prize(vt) นับถือ,บูชา,ประเมินค่าสูง
profess(vt) แสดงตัว,ประกาศ,ประกอบอาชีพ,นับถือ,ยอมรับ
protestant(n) ผู้นับถือลัทธิโปรเตสแตนต์,ผู้ประท้วง,ผู้คัดค้าน
regard(n) ความเอาใจใส่,การมองดู,ความนับถือ,มิตรภาพ,การพิจารณา
regard(vt) เห็นว่า,มองดู,คำนึงถึง,เกี่ยวกับ,พิจารณา,ฟัง,นับถือ
regards(n) ความเคารพนับถือ,ความหวังดี,ความนับถือ
reputable(adj) น่านับถือ,มีชื่อเสียง,น่าเคารพ,ได้มาตรฐาน
respect(n) ความเคารพ,ความนับถือ,ความเกี่ยวเนื่อง,ความสัมพันธ์
respect(vt) เคารพ,นับถือ,พาดพิง,เกี่ยวกับ,คำนึงถึง
respectability(n) ความถูกต้อง,ความน่านับถือ,ความเหมาะสม,ความสูงส่ง
respectable(adj) น่าเคารพยำเกรง,น่านับถือ,สูงส่ง,ถูกต้อง,เหมาะสม
respectful(adj) ซึ่งเคารพยำเกรง,ซึ่งเคารพนับถือ
revere(vt) เคารพ,นับถือ,บูชา,ยำเกรง
reverence(n) ความเคารพ,ความนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ
reverend(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าบูชา,น่าเคารพยำเกรง
reverential(adj) ด้วยความเคารพ,ด้วยความนับถือ
SELF-self-respect(n) การหยิ่งในศักดิ์ศรีตัวเอง,ความนับถือตัวเอง
theist(n) ผู้นับถือพระเจ้า
unbeliever(n) คนนอกศาสนา,ผู้ไม่นับถือ,ผู้ไม่ศรัทธา
value(vt) ตีราคา,ประเมินค่า,นับถือ
venerable(adj) เป็นที่เคารพ,น่าเคารพนับถือ
venerate(vt) นับถือ,เคารพ
veneration(n) การนับถือ,ความเคารพ,ความเลื่อมใส
worship(n) การสักการะ,การบวงสรวง,การบูชา,การสวดมนตร์,การนับถือ
worship(vt) นับถือ,บูชา,บวงสรวง,สักการะ,กราบไหว้,สวดมนตร์
worshipful(adj) น่านับถือ,น่าบูชา,น่าเคารพ,น่าสักการะ,น่าเลื่อมใส
worshipper(n) ผู้นับถือ,ผู้สักการะบูชา,ผู้บวงสรวง,ผู้สวดมนตร์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
I avail myself of this opportunity to renew to your Excellency the assurance of my hในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งมายัง ฯพณฯ ท่านด้วย
persecution(n) การไล่ทำร้ายและสังหาร เช่นการไล่ทำร้ายและสังหารชาวยิว หรือการไล่ทำร้ายและสังหารผู้นับถือคริสต์ศาสนาในสมัยคริสเตียนยุคแรก
Vaishnavism(n) ไวษณพนิกาย, ลัทธิไวษณพ, นิกายในศาสนาฮินดูที่นับถือพระวิษณุเป็นพระเจ้าสูงสุด
Vaishnavism(n) ไวษณพนิกาย, ลัทธิไวษณพ, นิกายในศาสนาฮินดูที่นับถือพระวิษณุเป็นพระเจ้าสูงสุด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
一神教[いっしんきょう, isshinkyou] (n) ศาสนาประเภทเอกเทวนิยม (นับถือพระเจ้าองค์เดียว)
多神教[たしんきょう, tashinkyou] (n) ศาสนาประเภทพหุเทวนิยม (นับถือพระเจ้าหลายองค์)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
尊敬[そんけい, sonkei] 1.การเคารพ 2.การยกย่อง 3.การนับถือ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
仰ぐ[あおぐ, aogu] TH: นับถือ  EN: to respect

German-Thai: Longdo Dictionary
Glaubensfreiheit(n) |die| การมีอิสระในการเชื่อ หรือ นับถือศาสนา
anständig(adj) (คน)สุภาพ, เรียบร้อย, น่านับถือ, See also: A. gemein

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top