ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ท่อน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ท่อน, -ท่อน-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระท่อนกระแท่น(adj) incoherent

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กินนร[/กิน - นอน / eng /kin. neon/] (n) รูปพหูพจน์ของสัตว์ (อมนุษย์) ในป่าหิมพานต์ ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นนก มีปีกบินได้; รูปพหูพจน์ที่รวมทั้งเพศผู้และเพศเมียของสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายดังกล่าว; กินรี และ กินริน = เพศเมีย และ กินนรา = (รูปเอกพจน์) เพศผู้
กินรา[กิน นะ รา] (n, stoned-word/old-fashioned/rare) เป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นนก มีปีกบินได้เพศผู้; กินรีเพศผู้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่อน(n) bit, See also: piece, strip, section, fraction, Syn. แท่ง, ลิ่ม, ต้น, ดุ้น, Example: ช่างไม้เลื่อยไม้เป็นท่อนเล็กๆ, Count Unit: ท่อน, Thai Definition: ส่วนที่ตัดหรือทอนออกเป็นตอนๆ
ท่อน้(n) water pipe, Example: เขารับประกันว่าท่อน้ำที่ออกแบบให้นี้ จะสามารถรับจ่ายน้ำได้มากที่สุด 18 ลิตร, Count Unit: ท่อ, Thai Definition: สิ่งสำหรับให้น้ำผ่านไปได้ มีลักษณะกลม รูปคล้ายปล่อง
ท่อนซุง(n) log, See also: timber, Syn. ไม้ซุง, ซุง, Example: ช้างเป็นพาหนะสำคัญ ที่ใช้สำหรับขนท่อนซุงออกมาจากป่า, Count Unit: ท่อน, ต้น, Thai Definition: ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ตัดให้เป็นท่อนๆ
ท่อนไม้(n) log, See also: piece of wood, Example: ช้างลากท่อนไม้ไปตามทาง, Count Unit: ท่อน, Thai Definition: ส่วนของต้นไม้ที่ตัดออกเป็นตอนๆ
กระท่อนกระแท่น(adv) brokenly, See also: fragmentary, incompletely, Syn. กระพร่องกระแพร่ง, Ant. เสมอกัน, Example: เขาพูดภาษาอังกฤษอย่างกระท่อนกระแท่น
กระท่อนกระแท่น(adj) fragmentary, See also: scrappy, patchy, broken, incomplete, Example: ความทรงจำที่กระท่อนกระแท่นของเขา ทำให้ไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ให้ลูกหลานฟังได้, Thai Definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน, ไม่ครบถ้วน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระท้อน ๑น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Sandoricumkoetjape (Burm. f.) Merr. ในวงศ์ Meliaceae ผลค่อนข้างกลม เปลือกนุ่ม สีเหลือง เนื้อกินได้, สะท้อน ก็เรียก, พายัพเรียก มะต้อง หรือ มะตื๋น.
กระท้อน ๒ก. กระเด็นกลับ, กระดอนขึ้น.
กระท่อนกระแท่นว. ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน, ไม่ครบถ้วน.
กิริยาสะท้อนน. การเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันของกล้ามเนื้อที่ไม่อยู่ในอำนาจสั่งงานของสมอง เพื่อตอบสนองสิ่งกระตุ้น เป็นการหลีกเลี่ยงอันตรายหรือสิ่งรบกวน เช่นหดมือเมื่อถูกของร้อน.
ท่อนน. ส่วนที่ตัดหรือทอนออกเป็นตอน ๆ เช่น ท่อนหัว ท่อนกลาง ท่อนหาง, ส่วนหนึ่งของเพลงซึ่งมีความสมบูรณ์ในตัวเอง จะเป็นทำนองหรือบทร้องก็ได้ จะเป็นท่อนสั้นหรือท่อนยาวก็ได้ เพลงหนึ่งอาจมีท่อนเดียวหรือหลายท่อนก็ได้
ท่อนลักษณนามเรียกสิ่งที่ตัดแบ่งหรือทอนออกเป็นท่อน ๆ เช่น ฟืนท่อนหนึ่ง ฟืน ๒ ท่อน เพลง ๓ ท่อน.
มุมสะท้อนน. มุมระหว่างรังสีสะท้อนกับเส้นปรกติที่ลากผ่านจุดตกกระทบบนผิววัตถุ.
ไม้ท่อนน. ไม้ที่ตัดเป็นท่อน ๆ.
สระท้อน(สฺระ-) ว. สะท้อน
สระท้อนอ่อน.
สะท้อน ๑ก. วกกลับ, ย้อนกลับ, เช่น แสงสะท้อน เสียงสะท้อน, โดยปริยายหมายความว่า แสดงให้เห็นภาพหรือลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น นวนิยายสะท้อนภาพสังคม ละครสะท้อนชีวิตจริง.
สะท้อนใจก. อาการที่หายใจแรงขึ้น ๆ ลง ๆ เพราะอารมณ์สะเทือนใจเป็นต้น.
สะท้อน ๒ดู กระท้อน ๑.
เสียงสะท้อนน. เสียงที่ย้อนกลับมามีลักษณะคล้ายเสียงเดิม เนื่องจากคลื่นเสียงไปกระทบสิ่งขวางกั้นแล้วย้อนกลับ อย่างเสียงในถ้ำในหุบเขาเป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงความคิดเห็นของกลุ่มชนที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทำบางอย่างของอีกฝ่ายหนึ่ง.
กระ ๔ใช้เป็นพยางค์หน้า (๑) ซึ่งเดิมเป็น ก กำ กุ ข ต ส เช่น กบิล-กระบิล, กำแพง-กระแพง, กุฎี-กระฎี, ขจัด-กระจัด, ตวัด-กระหวัด, สะท้อน-กระท้อน. (๒) โบราณใช้แทน ตระ เช่น ตระกูล-กระกูล, ตระลาการ-กระลาการ. (อัยการเบ็ดเสร็จ). (๓) เติมหน้าคำโดยไม่มีความหมายก็มี เช่น ซุ้ม-กระซุ้ม, โดด-กระโดด, พุ่ม-กระพุ่ม, ยาจก-กระยาจก, เติมให้มีความหมายแน่นแฟ้นขึ้นก็มี เช่น ทำ-กระทำ, ทุ้ง-กระทุ้ง, เสือกสน-กระเสือกกระสน. (๔) ยํ้าหน้าคำอันขึ้นต้นด้วย ก ในบทกลอน คือ กระกรี๊ด กระกรุ่น กระกลับกลอก กระเกริ่น กระเกรียม กระเกรียว กระเกรี้ยว กระเกริก. (๕) นอกนี้เป็น กระ มาแต่เดิม เช่น กระทรวง กระบือ.
กระจกเงาวัตถุที่มีผิวมันสามารถส่งภาพหรือแสงสะท้อนกลับได้.
กระจกนูนน. วัตถุที่มีผิวมัน ลักษณะกลีบบัวควํ่า สะท้อนแสงให้เกิดภาพเสมือนหัวตั้งมองเห็นได้ที่ผิวกระจกนั้น.
กระจกเว้าน. วัตถุที่มีผิวมัน ลักษณะกลีบบัวหงาย สะท้อนแสงให้เกิดภาพจริงหัวกลับได้บนจอที่ขวางรับแสงสะท้อน.
กระแจะ ๒น. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson ในวงศ์ Rutaceae ขึ้นในป่าเบญจพรรณ ต้นและกิ่งมีหนามเปลือกขรุขระสีเทา ดอกเล็กสีขาวเป็นช่อสั้น ยาวประมาณ ๒ เซนติเมตร กลิ่นหอมอ่อน ท่อนไม้ฝนกับนํ้าใช้เป็นเครื่องประทิ่นผิว รากใช้ทำยา, กะแจะ ขะแจะ ตุมตัง หรือ พญายา ก็เรียก.
กระดวงน. ลูกมะพร้าวทุยที่ตัดครึ่งท่อน สำหรับถูพื้นบ้านหรือหวีด้ายทอหูก. (ข. ฎูง ว่า มะพร้าว)
กระดอนก. สะท้อนขึ้น.
กระดูกร้องได้น. ผลสะท้อนของฆาตกรรมที่ทำให้จับตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ คล้ายกับว่ากระดูกของผู้ตายร้องบอก.
กระเดาะก. โยนสิ่งของขึ้นแล้วเอาไม้ มือ หรือเท้ารับทำให้สะท้อนขึ้น, เดาะ ก็ว่า.
กระเดื่อง ๑น. อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง เป็นไม้ท่อนยาว ปลายด้านหัวมีสากสำหรับตำข้าว ปลายด้านหางทำเป็นที่เหยียบ เจาะรูที่ด้านข้างเยื้องไปทางปลายด้านหาง และมีไม้เป็นแกนสอดตรึงติดกับเสาหรือหลักให้หมุนได้ เมื่อเหยียบที่ข้างหางและกดลง หัวจะกระดกขึ้น เมื่อปล่อยเท้าหัวก็จะกระแทกลง
กระทง ๑ผ้าท่อนหนึ่ง ๆ ของจีวร มีลักษณะเหมือนกระทงนา ซึ่งมีรูปสี่เหลี่ยม
กระบอก ๑น. ไม้ไผ่ที่ตัดเป็นท่อน, ของอื่น ๆ ที่มีรูปคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น กระบอกปืน กระบอกตา
กระบอก ๒น. ชื่อปลานํ้ากร่อยและปลาทะเลหลายชนิด ในสกุล Liza, Valamugil, Oedalechilus และ Mugil วงศ์ Mugilidae ลำตัวค่อนข้างกลม ปากเล็ก มีครีบหลัง ๒ ตอน เกล็ดใหญ่สีเงิน มีหลายชนิด ขนาดยาวได้ถึง ๑ เมตร มีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น กระบอกท่อนไต้ [ L. vaigiensi (Qnoy & Gaimard)] กระบอกดำ [ L. parsia (Hamilton-Buchanan)] กระบอกขาว [ V. seheli (Forsskål)], กระเมาะ หรือ ละเมาะ ก็เรียก สำหรับปลาขนาดเล็ก, ปักษ์ใต้เรียก หมก หรือ มก.
กราดวง(กฺรา-) น. ลูกมะพร้าวทุยที่ตัดครึ่งท่อน สำหรับถูพื้นบ้านหรือหวีด้ายทอหูก, (ปาก) กระดวง.
กริยาวิเศษณ์วลีน. ท่อนความที่มีคำกริยาวิเศษณ์ที่พ่วงบุรพบทเข้าขยายกริยา เช่น ม้าวิ่งไปข้างโน้น ความที่ขีดสัญประกาศนั้นเป็นกริยาวิเศษณ์วลี.
กั้ง ๑น. ชื่อสัตว์นํ้าไม่มีกระดูกสันหลังในชั้น Crustacea อันดับ Stomatopoda มีหลายวงศ์ ส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Squillidae หายใจด้วยเหงือก ลำตัวแบนหรือกลม แบ่งเป็นปล้อง ๆ เปลือกที่หุ้มท่อนหัวและอกคลุมมาถึงอกปล้องที่ ๕ แต่ไม่ถึงปล้องที่ ๘ กรีมีลักษณะแบนราบ มี ๖ ขา, กั้งตั๊กแตน ก็เรียก.
กินนร(-นอน) น. อมนุษย์ในนิยาย มี ๒ ชนิด ชนิดหนึ่งเป็นครึ่งคนครึ่งนก ท่อนบนเป็นคน ท่อนล่างเป็นนก อีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างเหมือนคน เมื่อจะไปไหนมาไหน ก็ใส่ปีกใส่หางบินไป.
กุ้ง ๑น. ชื่อสัตว์นํ้าไม่มีกระดูกสันหลังในชั้น Crustacea อันดับ Decapoda มีหลายวงศ์ หายใจด้วยเหงือก ลำตัวยาว แบนหรือกลม แบ่งเป็นปล้อง ๆ เปลือกที่หุ้มท่อนหัวและอกคลุมมาถึงอกปล้องที่ ๘ ส่วนใหญ่กรีมีลักษณะแบนข้าง ก้ามและขาอยู่ที่ส่วนหัวและอก มี ๑๐ ขา พบในนํ้าจืดและนํ้าเค็ม มีหลายชนิด เช่น กุ้งก้ามกราม กุ้งก้ามเกลี้ยง กุ้งกุลาดำ กุ้งตะกาด กุ้งตะเข็บ กุ้งหัวแข็ง กุ้งแชบ๊วย.
เกินกินว. กินไม่ดีเพราะแก่เกินไป เช่น อ้อยท่อนนี้แก่เกินกิน.
โกลนไม้ท่อนกลม ๆ ที่วางเป็นระยะ ๆ เพื่อลากของที่หนักมาบนนั้น.
ข้อตอนหนึ่ง ๆ, ชิ้นหนึ่ง ๆ, ท่อนหนึ่ง ๆ, เช่น อ้อยควั่นเป็นข้อ ๆ เข็มขัดทองเป็นข้อ ๆ
ขอนน. ท่อนไม้ใหญ่ที่ยังไม่ได้ถากกล่อมให้เป็นรูปที่ต้องการ
ขอนดอกน. ท่อนไม้ของต้นตะแบก พิกุล และบุนนาค ที่ผุราขึ้นเป็นจุดขาว ๆ มีกลิ่นหอม ใช้เป็นเครื่องยาไทย.
ขอนสักน. ซุงไม้สัก, ลำต้นไม้สักที่ตัดเป็นท่อนยาวก่อนแปรรูป.
ขัณฑ-(ขันทะ-) น. ภาค, ตอน, ท่อน, ส่วน, ก้อน, ชิ้น.
ขึ้นทนน. ขั้นตอนหนึ่งในการหล่อโลหะ โดยยกหุ่นขี้ผึ้งที่เข้าดินเป็นพิมพ์สำเร็จแล้วขึ้นตั้งบนฐานอิฐที่วางซ้อนเป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยกลับเอาหัวของหุ่นไว้ข้างล่าง ปักท่อนเหล็กค้ำยันตัวพิมพ์ที่พอกหุ่นให้ตั้งตรงและมั่นคง.
ขุดเรียกเรือชนิดที่ทำด้วยไม้ซุงทั้งต้นหรือทั้งท่อน ขุดด้านบนให้เป็นรางแล้วเบิกปากออกให้กว้าง ถากหัวและท้ายเรือให้เรียวเชิดขึ้นตามส่วน ว่า เรือขุด
ไข่ดันน. ต่อมนํ้าเหลืองที่อยู่ใต้ผิวหนังของบริเวณขาหนีบ ซึ่งเป็นแนวต่อระหว่างลำตัวกับต้นขา มีหน้าที่กักและทำลายเชื้อโรคที่อาจผ่านเข้าในร่างกายท่อนบน.
ครก(คฺรก) น. เครื่องใช้ที่มีลักษณะอย่างหลุมสำหรับตำหรือโขลกด้วยสาก, เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ทั้งท่อนขนาดใหญ่ ยาวประมาณ ๗๐ เซนติเมตร ขุดเนื้อในออกให้เป็นหลุมลึก สำหรับตำหรือซ้อมข้าวเป็นต้นด้วยสากหรือตะลุมพุก เรียกว่า ครกซ้อมมือ, ถ้าใช้ตำด้วยกระเดื่อง เรียกว่า ครกกระเดื่อง
ความคลาดน. ลักษณะที่แสงหักเหออกจากผิวเลนส์ และลักษณะที่แสงสะท้อนออกจากผิวโค้งของกระจกแล้วไม่ตัดร่วม ณ จุดเดียวกัน หรือลักษณะที่แสงขาวผ่านเลนส์แล้วเกิดการกระจายออกเป็นสีต่าง ๆ
ค่องอ้อยน. ชื่อการพนันด้วยการทายความสั้นยาวของท่อนอ้อย โดยเอามีดสับคาไว้ที่ประมาณส่วนกลางลำอ้อย แล้วตั้งพิงไว้ให้ผู้เล่นทายว่าส่วนของท่อนอ้อยด้านบนกับด้านล่างของมีดยาวเท่ากันหรือสั้นยาวกว่ากันเท่าใด ผู้ใดทายได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงที่สุดเป็นผู้ชนะ.
ค่อน ๓ก. ตัด, ทอน, เช่น บั่นเรือขาดเปนท่อน ค่อนพวนขาดเปนทุ่น (ตะเลงพ่าย)
โครโมโซมน. ส่วนหนึ่งของนิวเคลียสของเซลล์ มีลักษณะเป็นท่อนหรือเป็นเส้น ประกอบขึ้นด้วยสารดีเอ็นเอ (DNA = deoxyribonucleic acid) เชื่อมกับโปรตีน ทำหน้าที่สำคัญในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ทั้งควบคุมการทำงานของเซลล์และการแบ่งเซลล์.
เงือก ๒น. สัตว์นํ้าในนิยาย เล่ากันว่าท่อนบนเป็นคน ท่อนล่างเป็นปลา.
จงอางน. ชื่องูพิษชนิด Ophiophagus hannah (Cantor) ในวงศ์ Elapidae เป็นงูพิษรุนแรงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โตเต็มวัยยาวประมาณ ๔.๕ เมตร หัวโต เกล็ดบนหัวใหญ่ สามารถยกหัวและลำตัวท่อนบนตั้งขึ้นได้สูงและแผ่บริเวณคอออกได้ เรียกว่า แผ่แม่เบี้ย แต่ไม่แผ่เป็นแผ่นกว้างเท่างูเห่า ขณะแผ่แม่เบี้ยจะเห็นลายขีดบั้งที่ด้านหลังคอ ตัวสีเขียวอมเทาหรือสีคลํ้า พบทั้งในป่าโปร่งและป่าทึบ, บองหลา ก็เรียก.
จรรมขัณฑ์น. ท่อนหนัง, แผ่นหนัง, เช่น ทรงครองอชินจรรมขัณฑ์เป็นเครื่องคลุม (ม. ร่ายยาว จุลพน).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proximal phalanxกระดูกนิ้วท่อนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericholangitis; periangiocholitisการอักเสบรอบท่อน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpingitisท่อนำไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpingo-oophoritis; pyosalpingo-oothecitisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpingo-oothecitis; pyosalpingo-oophoritisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpinxท่อนำไข่เป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perioothecosalpingitis; perioophorosalpingitisเยื่อหุ้มรังไข่และท่อนำไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanx, distalกระดูกนิ้วท่อนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanx, intermediate; phalanx, middleกระดูกนิ้วท่อนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanx, middle; phalanx, intermediateกระดูกนิ้วท่อนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanx, proximalกระดูกนิ้วท่อนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachysalpingitis; salpingitis, mural; salpingitis, parenchymatousท่อนำไข่อักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pertubationการเป่าท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, tubal; pregnancy, fallopian; pregnancy, oviductal; salpingocyesisการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
para-anaesthesia; para-anesthesiaภาวะชาท่อนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
para-analgesiaภาวะไม่รู้เจ็บท่อนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
para-anesthesia; para-anaesthesiaภาวะชาท่อนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchymatous salpingitis; pachysalpingitis; salpingitis, muralท่อนำไข่อักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perioophorosalpingitis; perioothecosalpingitisเยื่อหุ้มรังไข่และท่อนำไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periangiocholitis; pericholangitisการอักเสบรอบท่อน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pack, halfการห่อท่อนตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perisalpingitisเยื่อหุ้มท่อนำไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perisalpingo-ovaritisเยื่อหุ้มท่อนำไข่และรังไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perisalpinxเยื่อหุ้มท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physopyosalpinxภาวะมีแก๊สและหนองในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, oviductal; pregnancy, fallopian; pregnancy, tubal; salpingocyesisการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, ampullarการตั้งครรภ์ที่กระเปาะท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, fallopian; pregnancy, oviductal; pregnancy, tubal; salpingocyesisการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lacrimal sulcus of maxillaร่องท่อน้ำตาขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
latex vessel; laticiferous vesselท่อน้ำยาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lacrimal canal; nasal canal; nasolacrimal canalคลองท่อน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lymphoductท่อน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laticiferous vessel; latex vesselท่อน้ำยาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
radius๑. รัศมี๒. กระดูกปลายแขนท่อนนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialodochoplastyศัลยกรรมตกแต่งท่อน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialogram; sialographภาพรังสีท่อน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialograph; sialogramภาพรังสีท่อน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialographyการถ่ายภาพรังสีท่อน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingo-oophoritis; salpingo-oothecitis; salpingo-ovaritisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingo-oothecitis; salpingo-oophoritis; salpingo-ovaritisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingo-oothectomy; oophorosalpingectomy; ovariosalpingectomy; salpingo-oophorectomy; salpingo-ovariectomyการตัดท่อนำไข่และรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingo-ovariectomy; oophorosalpingectomy; ovariosalpingectomy; salpingo-oophorectomy; salpingo-oothectomyการตัดท่อนำไข่และรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingo-ovariotomyการผ่าท่อนำไข่และรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingo-ovaritis; salpingo-oophoritis; salpingo-oothecitisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingocyesis; pregnancy, fallopian; pregnancy, oviductal; pregnancy, tubalการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingopexyการตรึงท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingoplasty; tuboplastyศัลยกรรมตกแต่งท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingotomyการผ่าท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stabilizer bar; antiroll bar; stabilizer; sway barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sway bar; antiroll bar; stabilizer; stabilizer barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
รถท่อนจันทน์เป็นเชื้อเพลิงในเวลาถวายพระเพลิง [ศัพท์พระราชพิธี]
Nanotubeท่อนาโน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wave guideท่อนำคลื่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radiopharmaceuticsสารเภสัชรังสี, เภสัชภัณฑ์รังสี, ผลิตภัณฑ์ยาที่อยู่ในรูปของสารประกอบหรือสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสารกัมมันตรังสีเกาะอยู่ในโมเลกุล ซึ่งผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากลเภสัชรังสี ใช้ตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา การให้สารเภสัชรังสีแก่ผู้ป่วยกระทำโดยการฉีดหรือกิน เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วสารเภสัชรังสีดังกล่าวจะไปกระจายตัวอยู่ในอวัยวะที่ต้องการตรวจหรือรักษา (target organ) โดยแสดงพยาธิสภาพตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นในอวัยวะนั้นๆ สารเภสัชรังสีที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น
99mTc-MDP ใช้ตรวจกระดูก

99mTc-MAA ใช้ตรวจปอด

99mTc-MIBI ใช้ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจ, tumor ทรวงอก

99mTc-DISIDA ใช้ตรวจตับและระบบท่อน้ำดี

99mTc-BROMIDA ใช้ตรวจตับและระบบท่อน้ำดี

99mTc-HMPAO ใช้ตรวจสมอง

99mTc-DTPA ใช้ตรวจสมองและไต

99mTc-MAG3 ใช้ตรวจไต

131I-Hippuran ใช้ตรวจไต

131I-MIBG ใช้ตรวจต่อมหมวกไต

Na131I ใช้ตรวจและรักษาโรคไทรอยด์

153Sm-EDTMP ใช้บรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูก [นิวเคลียร์]
Radiopharmaceuticalsสารเภสัชรังสี, เภสัชภัณฑ์รังสี, ผลิตภัณฑ์ยาที่อยู่ในรูปของสารประกอบหรือสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสารกัมมันตรังสีเกาะอยู่ในโมเลกุล ซึ่งผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากลเภสัชรังสี ใช้ตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา การให้สารเภสัชรังสีแก่ผู้ป่วยกระทำโดยการฉีดหรือกิน เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วสารเภสัชรังสีดังกล่าวจะไปกระจายตัวอยู่ในอวัยวะที่ต้องการตรวจหรือรักษา (target organ) โดยแสดงพยาธิสภาพตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นในอวัยวะนั้นๆ สารเภสัชรังสีที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น
99mTc-MDP ใช้ตรวจกระดูก

99mTc-MAA ใช้ตรวจปอด

99mTc-MIBI ใช้ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจ, tumor ทรวงอก

99mTc-DISIDA ใช้ตรวจตับและระบบท่อน้ำดี

99mTc-BROMIDA ใช้ตรวจตับและระบบท่อน้ำดี

99mTc-HMPAO ใช้ตรวจสมอง

99mTc-DTPA ใช้ตรวจสมองและไต

99mTc-MAG3 ใช้ตรวจไต

131I-Hippuran ใช้ตรวจไต

131I-MIBG ใช้ตรวจต่อมหมวกไต

Na131I ใช้ตรวจและรักษาโรคไทรอยด์

153Sm-EDTMP ใช้บรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูก [นิวเคลียร์]
Water-pipesท่อน้[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Petroleum pipelinesท่อน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
Optical wave guideท่อนำแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bile duct neoplasmsเนื้องอกท่อน้ำดี [TU Subject Heading]
Biliary atresiaท่อน้ำดีตีบตัน [TU Subject Heading]
Cholangiocarcinomaคาร์ซิโนมาท่อน้ำดี [TU Subject Heading]
Choledochostomyศัลยกรรมท่อน้ำดีกับลำไส้เล็กส่วนต้น [TU Subject Heading]
Nanotubesท่อนาโน [TU Subject Heading]
Non-timber forest productsผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่ไม้ท่อน [TU Subject Heading]
Optical wave guidesท่อนำแสง [TU Subject Heading]
Salivary duct calculiนิ่วท่อน้ำลาย [TU Subject Heading]
Ulnaกระดูกปลายแขนท่อนใน [TU Subject Heading]
Sanitary Sewerท่อระบายน้ำเสีย, ท่อน้ำเสีย, Example: ท่อรับน้ำเสียจากอาคาร [สิ่งแวดล้อม]
Acrylic rubber or Polyacrylate rubber (ACM)ยาง ACM เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างมอนอเมอร์ของอะ ไครเลต (acrylic ester) และมอนอเมอร์ที่ว่องไวต่อปฏิกิริยาคงรูป (cure site monomer) มีหลายเกรดขึ้นกับชนิดของอะไครเลตที่ใช้ในการสังเคราะห์ สมบัติเชิงกลของยางชนิดนี้สูงเพียงพอสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่โดยเฉพาะเมื่อ เติมสารเสริมแรง เช่น เขม่าดำ ซิลิกา ยางชนิดนี้ทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากออกซิเจน โอโซน และความร้อนได้เป็นอย่างดี ทนต่อน้ำมันส่วนใหญ่ได้ดี แต่ไม่ทนต่อน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ทนต่อน้ำและสารเคมีต่างๆ ยางชนิดนี้นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทั้งความทนทานต่อความร้อนและ น้ำมัน โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ยางโอริง ปะเก็นท่อน้ำมัน วาวล์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Epichlorohydrinยางอิพิคลอโรไฮดรินเป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีสายโซ่หลักเป็นพอลิ อีเทอร์และมีหมู่คลอโรเมทิลเป็นกิ่งก้าน แบ่งได้เป็น 3 ชนิดหลัก คือ 1.โฮโมพอลิเมอร์ของอิพิคลอโรไฮดริน (CO) ได้จากการทำปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงแหวนของอิพิคลอโรไฮดริน 2.โคพอลิเมอร์ของอิพิคลอโรไฮดรินและเอทิลีนออกไซด์ (ECO) ได้จากการนำเอทิลีนออกไซด์ไปพอลิเมอไรเซชันร่วมกับอิพิคลอโรไฮดริน 3.เทอร์พอลิเมอร์ระหว่างอิพิคลอโรไฮดริน เอทิลีนออกไซด์ และมอนอเมอร์ชนิดที่ไม่อิ่มตัว (GECO/ETER) ได้จากการเติมมอนอเมอร์ชนิดที่สามลงไปเพื่อให้ยางชนิดนี้สามารถคงรูปได้โดย ใช้ระบบกำมะถันและเพอร์ออกไซด์ ยางอิพิคลอโรไฮดรินมีสมบัติเด่นหลายประการ คือ ทนต่อน้ำมันและน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดี ทนต่อความร้อนและโอโซนได้ดีเยี่ยม มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซและน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำที่สุด ทนทานต่อการติดไฟได้ดี และมีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำดีมากอีกด้วย ยางชนิดนี้แม้ว่าจะมีสมบัติที่ดีหลายประการ แต่ไม่นิยมนำมาใช้มากนักเนื่องจากยางชนิดนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะและยางจะ อ่อนตัว (reversion) เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานานและมีราคาแพงมาก ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางชนิดนี้ ได้แก่ ซีล ปะเก็น ท่อน้ำมัน ปลอกหุ้มสายเคเบิล ลูกกลิ้งในเครื่องพิมพ์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Fluorocarbon rubberยางฟลูออโรคาร์บอนเป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ ประกอบอยู่ในโมเลกุล ทำให้ยางมีความเป็นขั้วและมีความเสถียรสูงมาก ทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ ความร้อน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน เปลวไฟ และสารเคมีต่างๆ ได้ดีเยี่ยม ถึงแม้ว่ายางชนิดนี้จะทนสารเคมีต่างๆ ได้ดีแต่ไม่แนะนำให้นำไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับตัวทำละลายที่มีขั้ว เช่น คีโตน อีเทอร์และเอสเทอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ สารประกอบเอมีน กรดไฮโดรฟลูออริกและกรดคลอโรซัลโฟนิคที่ร้อน น้ำร้อนและไอน้ำ เมทานอล และน้ำมันเบรกที่มีไกลคอลเป็นองค์ประกอบ ยางฟลูออโรคาร์บอนมีหลายเกรดแตกต่างกันตามโครงสร้างทางเคมีและปริมาณของ ฟลูออรีนในยาง การใช้งานค่อนข้างจำกัดเนื่องจากยางชนิดนี้มีราคาสูงมาก มักนำไปผลิตปลอกหุ้มสายไฟหรือสายเคเบิล โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการความทนทานต่อความร้อน โอโซน สารเคมี และเปลวไฟสูงเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องบิน จรวด เช่น ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ยางโอริง ปะเก็น ยางซีล เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Arm Type, Upperชนิดแขนท่อนบน [การแพทย์]
Atresia, Intrahepaticการตีบตันของท่อน้ำดีภายในตับ [การแพทย์]
Atresia, Intrahepatic Biliaryท่อน้ำดีภายในตับตีบตัน [การแพทย์]
Barท่อน [การแพทย์]
Bartholin's Ductท่อน้ำลายใต้ลิ้น [การแพทย์]
Bicepsกล้ามเนื้อหน้าแขนท่อนบน [การแพทย์]
Biceps Femorisกล้ามเนื้อไบเซพส์ฟีมอรีส,กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง,ขอบด้านในของเอ็นของกล้ามเนื้อ,กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง,กล้ามเนื้อหน้าขาท่อนบน [การแพทย์]
Bile Canaliculiท่อน้ำดีเล็กๆ,ท่อน้ำดีฝอย [การแพทย์]
Bile Capillaryท่อน้ำดีฝอย [การแพทย์]
Bile Duct Adenomaอดีโนมาของท่อน้ำดี [การแพทย์]
Bile Duct Carcinomaมะเร็งเซลล์ท่อน้ำดี [การแพทย์]
Bile Duct Diseasesท่อน้ำดี,โรค [การแพทย์]
Bile Duct Neoplasmsท่อน้ำดี,เนื้องอก [การแพทย์]
Bile Ductsท่อน้ำดี [การแพทย์]
Bile Ducts, Extrahepaticท่อน้ำดีภายนอกตับ [การแพทย์]
Bile Ducts, Intrahepaticท่อน้ำดีในตับ [การแพทย์]
Bile Ducts, Subcapsular Hepaticท่อน้ำดีใต้เยื่อหุ้มตับ [การแพทย์]
Bile Ductubesท่อน้ำดี,ท่อน้ำดีฝอย [การแพทย์]
Bile Ductular Proliferationการงอกของท่อน้ำดีเล็กๆ [การแพทย์]
Bile Ductules, Smallท่อน้ำดีขนาดเล็กในตับ [การแพทย์]
Bileducts, Intrahepatic, Paucity ofท่อน้ำดีภายในตับตีบตัน [การแพทย์]
Biliary Atresiaท่อน้ำดีตีบตัน,ท่อน้ำดีอุดตัน [การแพทย์]
Biliary Atresia, Congenitalท่อน้ำดีตีบแต่กำเนิด [การแพทย์]
Biliary Atresia, Extrahepaticการตีบตันของท่อน้ำดีภายนอกตับ [การแพทย์]
Biliary Obstructionท่อน้ำดีอุดตัน,การอุดกั้นทางเดินน้ำดี,การอุดตันของน้ำดี,การอุดตันในท่อทางเดินน้ำดี,การอุดตันของทางเดินน้ำดี,ท่อน้ำดีอุดตัน [การแพทย์]
Biliary Stasis, Intracanalicularท่อน้ำดีอุดตันอันเป็นผลจากท่อถุงน้ำดี [การแพทย์]
Blockกั้น,สกัดกั้น,ลูกบาศก์,การอุดตัน,ห้าม,ไม้ท่อน,อุดตันหยุดยั้ง [การแพทย์]
Canalicular Membranesเซลล์สีผิวตับด้านติดต่อกับท่อน้ำดี [การแพทย์]
Carcinoma, Intrahepatic Bile Ductมะเร็งเซลล์ท่อน้ำดี [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั่นเป็นสองท่อน[ban pen søng thǿn] (v, exp) EN: cut in two  FR: couper en deux
ไฟสะท้อนแสง[fai sathønsaēng] (n) EN: reflector  FR: réflecteur [m]
การสะท้อน[kān sathøn] (n) EN: reflection  FR: réflexion [f]
การสะท้อนของคลื่น[kān sathøn khøng khleūn] (n, exp) EN: reflection of waves  FR: réflexion des ondes [f]
การสะท้อนของแสง[kān sathøn khøng saēng] (n, exp) FR: réflexion de la lumière [f]
การสะท้อนแสง[kān sathøn saēng] (n, exp) FR: réflexion de la lumière [f]
กฎการสะท้อนของแสง[kot kān sathøn khøng saēng] (n, exp) EN: Law of Reflection
กฎการสะท้อนแสง[kot kān sathøn khøng saēng] (n, exp) EN: Law of Reflection
กระดูกแขนท่อนใน[kradūk khaēn thǿn nai] (n, exp) EN: ulna  FR: cubitus [m]
กระดูกแขนท่อนนอก[kradūk khaēn thǿn nøk] (n, exp) EN: radius  FR: radius [m]
กระท้อน[krathøn] (n) EN: santol ; wild mangosteen
เหล็กท่อน[lek thǿn] (n, exp) EN: steel bar
มุมสะท้อน[mum sathøn] (n, exp) EN: angle of reflection  FR: angle de réflexion [m]
ปฏิกิริยาสะท้อน[patikiriyā sathøn] (n, exp) EN: reaction ; response ; repercussion  FR: réaction [f]
ผลสะท้อน[phon sathøn] (n, exp) EN: secondary effect ; after-effect ; consequence ; repercussion ; result  FR: conséquence [f]
แรงสะท้อน[raēng sathøn] (n, exp) EN: reaction
สะท้อน[sathøn] (n) EN: santol tree ; santol
สะท้อน[sathøn] (v) EN: reflect ; mirror ; reverberate ; echo ; resound  FR: réfléchir ; réverbérer ; répercuter ; rebondir ; résonner
สะท้อนชีวิต[sathøn chīwit] (x) EN: give an expression of life ; mirror an expression of life
สะท้อนปัญหา[sathøn panhā] (v, exp) EN: reflect on ; to be an echo of
สะท้อนแสง[sathønsaēng] (v) EN: reflect ; reflex  FR: réfléchir
เสียงสะท้อน[sīeng sathøn] (v, exp) EN: echo  FR: renvoyer l'écho
ท่อน[thǿn] (x) EN: [classifier : pieces of cloth ; scraps ; timber cutoffs]  FR: [classificateur : pièces de vêtement ; résidus ; déchets de bois]
ท่อน[thǿn] (n) EN: part ; portion ; length ; section ; segment ; strip ; piece ; fraction ; tranche ; passage  FR: partie [f] ; part [f] ; section [f] ; tronçon [m] ; passage [m]
ท่อน้[thø nām] (n) EN: water pipe  FR: canalisation d'eau [f] ; conduite d'eau [f]
ท่อน้ำประปา[thø nām prapā] (n, exp) EN: water main
ท่อน้ำทิ้ง[thø nām thing] (n, exp) EN: drain  FR: tuyau d'évacuation (des eaux sales) [m]
ท่อนาโนคาร์บอน[thø nānō khābǿn] (n, exp) EN: carbon nanotubes  FR: nanotube en carbone [mpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
nunchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, See also: chain sticks, Syn. numchucks
numchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, See also: chain sticks, Syn. nunchucks
dill(n) ผักชีลาว (สามารถใช้รับประทานหรือใช้ประดับก็ได้ เมื่อแก่ออกดอกสีเหลืองเล็กๆ ลักษณะใบเป็นท่อนเล็กๆแหลมๆมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at half-mast(idm) ลด (ธง) ลงครึ่งเสา, See also: เอา บางสิ่ง ลงครึ่งหนึ่ง / ครึ่งท่อน
backlog(n) ท่อนไม้ใหญ่สำหรับเล่นแคมป์ไฟ
battering ram(n) ไม้ท่อนยาวใหญ่ที่ใช้ในสงครามสำหรับพังประตูหรือกำแพง
billet(n) ท่อนไม้ชิ้นเล็กๆ
billet(n) ท่อนเหล็กหรือโลหะ
bodice(n) เสื้อท่อนบนของสตรี, See also: เสื้อชั้นในของสตรี, Syn. top
camiknickers(n) ชุดชั้นในที่ประกอบด้วยชุดท่อนบนและกางเกงใน (มักทำด้วยผ้าไหม)
camisole(n) ชุดชั้นในท่อนบนของผู้หญิง
chase(n) ร่องในกำแพงหรือพื้นสำหรับวางท่อน้
chorus(n) บทเพลงท่อนที่ร้องซ้ำ, Syn. refrain, melody, theme
chump(n) ไม้ท่อนใหญ่ๆ
coloratura(n) เนื้อร้องของเพลงท่อนที่ต้องร้องเร็วและยากมาก (โดยเฉพาะในเพลงโอเปร่า)
dumbbell(n) ที่ยกน้ำหนัก, See also: ดัมเบล, ท่อนเหล็กยกน้ำหนัก, Syn. duffer, thickhead
ell(n) ข้อต่อท่อน้ำที่เป็นรูปตัวแอล L, See also: สิ่งที่เป็นรูปตัวแอล L
fallopian tube(n) ท่อนำไข่, See also: ท่อทางเดินของไข่จากรังไข่ไปสู่มดลูก
gullet(n) รางน้ำ, See also: ท่อน้ำ, Syn. gully
gully(n) รางน้ำ, See also: ท่อน้ำ, Syn. gullet
incomplete(adj) ซึ่งไม่สมบูรณ์, See also: ซึ่งกระท่อนกระแท่น, ซึ่งครึ่งๆ กลางๆ, Ant. complete
incompletely(adv) อย่างไม่สมบูรณ์, See also: อย่างกระท่อนกระแท่น, อย่างครึ่งๆกลางๆ
log(vi) ตัดไม้ออกเป็นท่อนๆ, See also: เลื่อยไม้เป็นท่อน
log(vt) ตัดไม้ออกเป็นท่อนๆ, See also: เลื่อยไม้เป็นท่อน
log(n) ไม้ซุง, See also: ซุง, ไม้ขอน, ท่อนไม้, Syn. timber, trunk
logjam(n) การที่ท่อนซุงในแม้น้ำทับถมกันจนเคลื่อนที่ไม่ได้
lumbar(adj) เกี่ยวกับเอว, See also: เกี่ยวกับท่อนกลางของร่างกายคนหรือสัตว์
lumber(n) ไม้ที่เลื่อยออกเป็นท่อนๆ (เพื่อนำมาใช้ประโยชน์)
lumber(vt) เลื่อยไม้ออกเป็นท่อนๆ (เพื่อนำมาใช้ประโยชน์), See also: ตัดไม้
lymphatic(n) ท่อน้ำเหลือง
outfall(n) บริเวณที่แม่น้ำหรือท่อน้ำไหลลงสู่ทะเล, See also: ปากแม่น้ำ
oviduct(n) ท่อรังไข่, See also: ท่อนำไข่
passage(n) ตอน, See also: ส่วนบทความ, ข้อความ, บทความ, ท่อนเพลง
patchy(adj) กระท่อนกระแท่น, Syn. inconsistent, irregular, uneven, Ant. consistent, even
phloem(n) ท่อนำส่งอาหารของพืช, Syn. bast
pipe(n) ท่อ, See also: ท่อนำส่ง, ท่อนำวิถี, Syn. pipeline
plunger(n) เครื่องมือสำหรับดูดท่อน้ำทิ้ง, See also: เครื่องมือที่ปลายด้านหนึ่งมีลักษณะคล้ายถ้วยใช้สำหรับดูดของเสียในท่อน้ำหรือส้วม, Syn. plumber's helper
radial(adj) เกี่ยวกับกระดูกแขน (ท่อนระหว่างข้อมือและข้อศอก)
radius(n) กระดูกแขนท่อนระหว่างข้อมือกับข้อศอก
refrain(n) บทกวีหรือโคลงท่อนที่กล่าวซ้ำ
refrain(n) ดนตรีหรือเพลงท่อนที่ลูกคู่ร้องรับ, Syn. chorus
riff(n) ท่อนซ้ำในเพลงแจ๊ส
rod(n) ไม้หรือโลหะแท่งยาวๆ, See also: ท่อนไม้หรือโลหะ, Syn. bar, stick
round(n) ท่อนเพลงที่ร้องต่อกันเป็นทอดๆ, Syn. madrigal
topless(sl) เกี่ยวกับการโชว์แบบเปลือยท่อนบนของผู้หญิง
section(n) ส่วนที่ตัดออก, See also: ส่วนย่อย, ส่วนที่แยกออก, ท่อน, ตอน, Syn. piece, segment
segment(n) กลุ่ม, See also: ท่อน, ตอน, ข้อ, ส่วน, ส่วนที่แยกออก, กลีบ, พวก, ชิ้น, เสี้ยว, Syn. part, piece, fragment, sector, section
segment(vt) แยกเป็นส่วน, See also: แยกเป็นตอน, แบ่งส่วน, แบ่งกลุ่ม, แบ่งเป็นท่อนๆ, Syn. fractionize, fragment, divide, segment
sewer(n) ท่อน้ำเสีย, See also: ท่อระบายน้ำ, Syn. drain, drainpipe, conduit, tube
stile(n) ประตูหมุน, See also: ทางเข้าที่มีเหล็ก 4 ท่อนหมุนไปตามแนวนอน, Syn. turnstile
stockish(adj) เหมือนท่อนไม้
T-bone(n) เนื้อวัวท่อนกลางที่มีกระดูกรูปตัวที (T), Syn. T-bone steak
timber(n) ไม้ซุง, See also: ท่อนไม้, Syn. lumber

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinomycete(แอค' ทิโนไมซีท) n. แบ็คทีเรียรูปท่อนกลมหรือเป็นเส้น ๆ ในตระกูล Actinomycetaceae. -actinomycetous adj.
aqueduct(แอค'คิวดัคทฺ) n. ท่อน้ำ,ท่อระบายน้ำ,สะพานท่อน้ำ,ทางระบายน้ำ
bacillus(บะซิล'ลัส) n. เชื้อแบคทีเรียรูปท่อนยาว -pl. bacilli
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
big ironท่อนเหล็ก <คำแปล>เป็นคำสะแลงที่ใช้เรียกคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) รุ่นเก่า ที่มีราคาเป็นเรือนล้าน ขนาดใหญ่คับห้อง แต่ทำงานได้เท่ากับไมโครคอมพิวเตอร์ ที่ราคาเพียงไม่กี่หมื่นบาท
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
blockish(บลอค'คิช) adj. คล้ายท่อนไม้,โง่
booster(บูส'เทอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผู้ยก,ผู้เลื่อน,สิ่งที่สนับสนุน,สิ่งกระตุ้น,ท่อนแรกของจรวดหลายท่อน,เครื่องเพิ่ม กำลัง -Phr. (booster dose,booster shot ขนาดยาหรือสารสร้างภูมิคุ้มกัน,ยาหรือสารเสริมฤทธิ์ยาตัวอื่น,เครื่องเสริมการขับดัน)
brachialadj. เกี่ยวกับแขน,ปีก,แขนท่อนบน,ขาหน้า
chump(ชัมพฺ) n. ท่อนไม้สั้นและหนา,ก้อนเนื้อหนา,คนโง่
clostridiumn. เชื้อแบคทีเรียรูปท่อนที่พบในดิน/ลำไส้คนและสัตว์
cock(คอค) {cocked,cocking,cocks} n. ไก่ตัวผู้,นกตัวผู้,ผู้นำ,หัวหน้า,นักต่อสู้,นกสับของปืน,หัวก๊อกท่อน้ำท่อแก๊สที่ใช้มือปิดเปิดได้,ลึงค์,เวลาไก่ขัน,รุ่งอรุณ,การขันของไก่ vt. ดึงนกสับ vi. เดินวางท่า,วางมาด,เชิดขึ้น,ตั้งขึ้น,เตรียมยิง
cullis(คัล'ลิส) n. รางน้ำ,ท่อน้ำ,ร่อง
deferent(เดฟ'เฟอเรินทฺ) adj. เกี่ยวกับการยอมตาม,เกี่ยวกับการคล้อยตาม,ซึ่งอนุโลม,ซึ่งนำส่ง,เกี่ยวกับการส่งออก,เกี่ยวกับท่อน้ำกาม
elbow(เอล'โบ) n. ศอก,ข้อศอก,สิ่งหรือส่วนที่งอคล้ายข้อศอก,ข้อต่อท่อน้ำ vt.,vi. ดันด้วยข้อศอก -Phr. (up to the elbows มีธุระยุ่ง)
flange(เฟลนจฺ) n. ริมขอบที่เป็นปีกยื่นออก เช่น ครีบท่อนโลหะ
gully(กัล'ลี) n. ห้วยลึก,หุบเขาลึก,ลำธาร,ท่อน้ำรวม,รางน้ำชายคา vt. ทำท่อน้ำรวม,ทำรางน้ำชายคา,ทำร่องน้ำ, Syn. channel
hose(โฮซ) n. ถุงเท้ายาว,เครื่องถุงเท้า,กางเกงยืด,เสื้อกางเกงชั้นใน,ท่อน้ำยาวและอ่อน. vt. ใช้ท่อน้ำอ่อนฉีดล้างหรือรด
ileum(อิล'เลียม) n. ลำไส้เล็กท่อนปลาย,ส่วนหน้าของhindgutของแมลง
leader(ลีด'เดอะ) n. ผู้นำ,หัวหน้า,ผู้บัญชา,ผู้นำวงดนตรี,นักร้องนำ,ผู้สวดนำ,บทนำ,เรื่องเอก,ท่อน้ำ.
log(ลอก) {logged, logging, logs} n. ซุง,ท่อนซุง,ท่อนไม้. vt., vi. ตัดต้นไม้ออกเป็นท่อน ๆ ,โค่นต้นไม้, See also: logging n.
loin(ลอยนฺ) n. เนื้อตะโพก,เนื้อท่อนกลางของคนและสัตว์, See also: loins n., pl. บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์. -Id. gird up one's loins เตรียมทดสอบกำลังและความอดทน
lumbar(ลัม'เบอะ,-บารฺ) adj. เกี่ยวกับเอว,เกี่ยวกับท่อนกลางของร่างกายคนหรือสัตว์. n. กระดูกสันหลังบริเวณเอว,เส้นโลหิต หรือหลอดน้ำเหลืองบริเวณเอว
lumber(ลัม'เบอะ) {lumbered,lumbering,lumbers} n. เศษไม้,ไม้ที่เลื่อยออกเป็นท่อน ๆ ,ของระเกะระกะที่ไม่มีประโยชน์และเก็บกองไว้,ของสัพเพเหระ. vt. เลื่อยไม้ออกเป็นท่อน ๆ ,กองระเกะระกะ,กองเรี่ยราด. vi. เคลื่อนที่อย่างอุ้ยอ้ายหรืองุ่มง่าม,ขยับอย่างอุ้ยอ้าย.
mesenteryเป็น membrane ซึ่งช่วยยึดลำไส้เล็กให้ติดกับผนังช่องท้องและเป็นเส้นทางที่เลือด ท่อน้ำเหลือง และเส้นประสาทผ่านเข้าออกจากลำไส้เล็ก
piece(พีส) n. ชิ้น,อัน,แผ่น,ท่อน,ก้อน,ผืน,ตอน,พับ,ม้วน,ผลงาน,รายการ,อย่าง,ปืนของทหาร,ปืนใหญ่,ระยะทาง,เหรียญกษาปณ์,ตัวหมากรุก,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง vt. ซ่อม,ซ่อมแซม,ปะ,ต่อ,รวบรวม -Phr. (go to pieces ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้) -Phr. (of a piece ชนิดเดียวกัน]
pipe(ไพพฺ) n. ท่อ,ท่อนำส่ง,ท่อนำวิถี,หลอด,อวัยวะที่เป็นหลอดนำส่ง,เครื่องดนตรีประเภทปี่หรือขลุ่ย,นกหวีด,กล้องสูบยา,ยาเส้นหรือยาสูบหนึ่งกล้อง,ซิการ์,เสียงร้องเพลงของคน,การคุยกัน,จดหมายสั้น ๆ vt. นำส่งทางท่อ,จัดให้มีท่อ,เป่าปี่หรือขลุ่ย,เปล่งเสียงแหลม
plumb(พลัม) n. ลูกดิ่ง. adj.,adv. ตั้งฉาก,เป็นแนวดิ่ง,แท้จริง,โดยตรง,แม่นยำ,อย่างสมบูรณ์,อย่างเด็ดขาด. vt. วัดหรือหยั่งด้วยลูกดิ่ง,ทิ้งดิ่ง,ทำให้ตั้งฉาก,หยั่งความลึกด้วยลูกดิ่งหรือเสียง,ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด,ปิดด้วยตะกั่ว,ใส่ตะกั่วเพิ่มน้ำหนัก,ติดท่อตะกั่ว. vi.ทำงานช่างท่อน้
plumber(พลัม'เบอะ) n. ช่างต่อประปา,ช่างท่อน้ำ,ช่างตะกั่ว
plumbing(พลัม'บิง) n. การทำท่อน้ำ,กิจกรรมหรือธุรกิจการทำท่อน้ำ,การหยั่งความลึกด้วยลูกดิ่ง
punty(พัน'ที) n. ท่อนเหล็กที่ใช้ในการทำแก้ว,
putty(พัท'ที) n., (pl. -ties) ปูนน้ำมันอุดรูหรือฉาบตัวถังรถ,ปูนหรือสารที่ใช้อุดรูรั่วหรือรอย ต่อของท่อน้ำ. vt. ใช้ปูนดังกล่าวอุดรูหรือฉาบตัว
radial(เร'เดียล) adj. แผ่ออกจากศูนย์กลาง,แผ่รัศมี,เกี่ยวกับรัศมี,เกี่ยวกับกระดูกแขนท่อนนอก,เกี่ยวกับลูกสูบที่เคลื่อนเข้าออกจากจุดกลางหรือเพลา, See also: radially adv. radiality n.
radiator(เร'ดิเอเทอะ) n. สิ่งที่ปล่อยรังสี,เครื่องนำความร้อน,หม้อน้ำรถยนต์,หม้อที่ต่อกับท่อน้ำร้อนริมผนัง
radius(เร'เดียส) n. รัศมี,เส้นรัศมี,ความยาวของรัศมี,ส่วนที่รัศมี,อิทธิพล,ขอบเขต,กระดูกแขนท่อนนอก,เส้นเลือดดำตามยาวที่สำคัญในส่วนหน้าของปีกแมลง pl. radii,radiuses
rainspout(-สเพาทฺ) n.ท่อน้ำฝน,ท่อระบายน้ำ
rod(รอด) n. ไม้,ท่อนไม้,แขนงไม้,ท่อนกลมยาว,คันเบ็ด,ไม้วัด,จุลินทรีย์รูปท่อนกลมยาว,ไม้เรียว,คทา,ก้านลูกสูบเครื่องยนต์,การทำโทษ,วินัย,อำนาจกดขี่, Syn. pole, stick, bar
salmonella(แซลมะเนล'ละ) n. เชื้อแบคทีเรียรูปท่อนกลมจำพวกหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคแก่คนและสัตว์เลือดอุ่น pl. Salmonellae
scratchy(สแครช'ชี) adj. ทำให้เกิดเสียงเสียดสี,เกี่ยวกับการข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขูด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย) ,ไม่เรียบ,ขรุขระ,ลวก ๆ ,เปะปะ,กระท่อนกระแท่น,ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง., See also: scratchily adv. scratchiness n.
section(เซค'เชิน) n. การตัดออก,ส่วนที่ตัดออก,ส่วนตัด,ท่อน,ส่วน,ตอน,ข้อ,ชิ้น,ช่วง,มาตรา,หมวด,วรรค,หมู่,หน่วย,เหล่า,กลุ่ม,วงการ,เครื่องหมายแบ่งตอน vt. ตัด,แบ่ง,แยก,ผ่า,ผ่าตัด, See also: sectional adj., Syn. part, division, district
segment(เซก'เมินทฺ) n. ส่วน,ตอน,ท่อน,ข้อ,ปล้อง,ซีก,เสี้ยว,ชั้น,กลีบ,ส่วนตัดของรูป vt.,vi. แยกหรือแบ่งออกเป็นส่วน (ตอน,ท่อน,ข้อ...) เซ็กเมนต์หน่วยความจำในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาด 1 เมกะไบต์ จะถูกแบ่งออก เป็น 16 ส่วน แต่ละส่วนเรียกว่า "เซ็กเมนต์ " แต่ละเซ็กเมนต์จะมีความจุ 64 เคไบต์ (เฉพาะชิป (chip) 8088 หรือ 8086), See also: segmentary adj., Syn. part
segmentation(เซเมินเท'เชิน) n. การแบ่งออกเป็นส่วน (ตอน,ท่อน,ข้อ,ปล้อง,ซีก,เสี้ยว,ชั้น,กลีบ) ,ส่วน,ตอน,การแบ่งเซลล์
sewer(ซู'เออะ,ซิว'เออะ) n. ท่อน้ำเสีย,ท่อระบายของเสีย,ผู้เย็บ,เครื่องเย็บ
sewerage(ซู'เออริจ) n. การปล่อยของเสียออกทางท่อระบาย,การขับถ่ายน้ำเสีย,ระบท่อน้ำเสีย,น้ำเสีย,สิ่งโสโครก,คำพูดสกปรก,ความคิดสกปรก
shank(แชงคฺ) n. กระดูกแข้ง,หน้าแข้ง,ขา (รวมทั้งขาอ่อน) ,ขาท่อนล่าง,ชงฆ์,เนื้อขาสัตว์,ส่วนขาของถุงเท้ายาว,ก้าน,ก้านดอกไม้,ก้านสมอเรือ,ก้านลูกกุญแจ,ก้านพืช,ก้านเครื่องมือ,ก้านเข็ม,ด้ามเหล็ก,ตัวพิมพ์ตะกั่ว,ส่วนปลาย,ส่วนหลัง,ส่วนกลางของพื้นเท้า,ระยะแรกของเวลา
sink(ซิงคฺ) vi.,vt. (ทำให้) จม,จมลง,จมหายไป,ต่ำลง,ตก,ยุบ,ลดลง,เพียบลง,ลึกลง,ถลำลง,เอียงลง,ทรุดลง,เพียบลง,เสื่อมลง,ซาลง,โบ๋,ซึมลง,แทรกซึม,นั่งลง,ฝัง,ทำให้เสื่อมลง,ลด,ขุด,เจาะ,เซาะ,สลัก,โค่น,ล้ม,ลงทุน. n.. อ่าง,อ่างล้าง,หนอง,ร่องน้ำ,ท่อน้ำ,แหล่งชั่วร้าย,หลุมน้ำ,
snip(สนิพ) vt.,vi. ตัดด้วยขากรรไกร,เล็มด้วยขากรรไกร,ตัดเล็ม. n.. การตัดหรือเล็มด้วยขากรรไกร,ชิ้นหรือเศษเล็ก ๆ ที่ถูกตัดออก,เศษ,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,กระท่อนกระแท่น,บุคคลที่ไม่สำคัญ,บุคคลที่หยาบคาย,บุคคลที่หยิ่งยโส, Syn. cut
snippet(สนิพ'พิท) n. เศษเล็กเศษน้อย,ชิ้นเล็ก ๆ ที่ถูกตัดหรือหั่นออก,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ส่วนกระท่อนกระแท่น,บุคคลที่ไม่สำคัญ,คนตัวเล็ก
timber(ทิม'เบอะ) n. ไม้,ท่อนไม้,ต้นไม้ (ขนาดใหญ่) ,ป่าไม้,โครงไม้,โครงเรือ,ไม้ขื่อ,ลักษณะหรือคุณสมบัต'ของบุคคล. vt. ใสไม้มค้ำด้วยไม้. interj. คำตะโกนของผู้ตัดไม้เพื่อเตือนให้ผู้อยู่ข้าง ๆ ให้ระวังไม้ที่กำลังจะล้มลง
trachea(เทร'เคีย) n. หลอดคอ,ท่อน้ำอากาศในระบบหายใจของแมลง pl. tracheae

English-Thai: Nontri Dictionary
bar(n) ท่อนเหล็ก,ไม้กระบอง,ลูกกรง,เครื่องกั้น,รั้ว,สันดอน,บาร์
beam(n) ท่อนไม้,คันไถ,คันชั่ง,ลำแสง,ไม้รอด,ขื่อ,คาน,คร่าว
billet(n) ท่อนไม้,ท่อนเหล็ก,ท่อนปืน,เศษเหล็ก,หอพักทหาร
block(n) ท่อนไม้,ตึกทั้งแถว,แม่พิมพ์,เครื่องกีดขวาง
chump(n) ท่อนไม้สั้น,ก้อนเนื้อ,คนทึ่ม,คนโง่
duct(n) ท่อ,หลอด,โพรง,ท่อน้ำในร่างกาย,คู,คลอง
elbow(n) ข้อศอก,ข้อต่อท่อน้
faggot(n) เศษเหล็ก,เหล็กท่อน,มัดฟืน
fragmentary(adj) ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน,ไม่ครบถ้วน,กระท่อนกระแท่น,ขาดวิ่น,เป็นเสี่ยงๆ
greave(n) เกราะหุ้มขาท่อนล่าง
gun(n) ปืน,กระบอกฉีด,ท่อน้ำมัน,ท่อลม
hexameter(adj) มีหกท่อนหรือหกจังหวะ
kennel(n) บ้านสุนัข,คูน้ำ,ท่อน้
log(n) ซุง,ท่อนไม้,ขอนไม้
main(n) ท่อน้ำใหญ่,สายไฟใหญ่,ถนนสายใหญ่,ทะเลหลวง
radiator(n) หม้อน้ำรถยนต์,ท่อนำความร้อน,ผู้ปล่อยรังสี
rail(n) รางรถ,ท่อนเหล็ก,ทางรถไฟ,ราว,รั้ว,วงกบ,นกกวัก
rod(n) ไม้เรียว,ท่อน,ไม้วัด,กิ่งไม้,คันเบ็ด,ไม้พลอง,คทา
sewerage(n) การระบายน้ำทิ้ง,การปล่อยของเสีย,ระบบท่อน้ำทิ้ง
timber(n) ไม้สัก,ท่อนไม้,ป่าไม้,โครงเรือ,ขื่อ
trough(n) ราง,แอ่ง,ท้องน้ำ,ร่อง,ท่อน้
waterspout(n) ท่อน้ำ,น้ำพุกลางทะเล,ท่อระบายน้ำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Duct Ectasiaเป็นสภาพเต้านมที่ไม่เป็นอันตราย (ไม่ใช่มะเร็ง) ที่เกิดขึ้นเมื่อท่อน้ำนมในขยายเต้านมและผนังข้น ซึ่งอาจทำให้ท่อที่จะกลายเป็นที่ถูกบล็อกและนำไปสู่การสร้างของเหลว
GIFT(n, abbrev) Gamete Intrafallopian Transfer เป็นกระบวนการช่วยให้มีบุตรสำหรับคู่สมรสที่มีบุตรยาก โดยการนำไข่และอสุจิไปใส่ไว้ในท่อนำไข่ เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิหรือรวมตัวกันตามธรรมชาติ
Hepatobiliary scintigraphy (HIDA)เทคนิคการวินิจฉัยที่ภาพสองมิติของเนื้อเยื่อภายในร่างกายมีการผลิตผ่านการตรวจสอบของรังสีที่ออกมาจากสารกัมมันตรังสีที่ได้รับการจัดการในร่างกาย ที่เกี่ยวข้องกับ, ตั้งอยู่ในหรือใกล้, ผลิตใน, หรือส่งผลกระทบต่อตับและน้ำดี, ท่อน้ำดี, และถุงน้ำดี
วิศวะเครื่องกลอาชีพที่มีหน้าที่ออกแบบท่อน้ำ ท่อแอร์
วิศวะเครื่องกลอาชีพที่มีหน้าที่ออกแบบท่อน้ำ ท่อแอร์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
上部[じょうぶ, joubu] (n) ส่วนบน ท่อนบน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
サビ[さび, sabi] (n) ท่อนฮุคในเพลง
雨水溝[うすいみぞ, usuimizo] (n) ร่องน้ำ ทางน้ำ ท่อน้
[ぼう, bou] ท่อนไม้ หรือ เหล็กเส้นตรง

German-Thai: Longdo Dictionary
Oberschenkel(n) |der, pl. Oberschenkel| ต้นขา, ขาท่อนบน, ขาอ่อน, See also: A. Unterschenkel
Unterschenkel(n) der, pl. Unterschenkel| ขาท่อนล่าง, See also: A. Oberschenkel
Stange(n) |die, pl. Stangen| ท่อนไม้หรือท่อนโลหะ, แท่งไม้, แท่ง, ท่อน
Spargel(n) |der, pl. Spargel| หน่อไม้ฝรั่ง (พืชซึ่งเติบโตใต้ดิน มีลักษณะเป็นท่อนสีขาวหรือเขียว)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top