ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ทุกข์ทรมาน*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทุกข์ทรมาน, -ทุกข์ทรมาน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกข์ทรมาน(v) suffer, See also: be distressed, agonize, torture, torment, ache, Syn. เจ็บปวด, ทรมาน, ทุกข์ระทม, Example: ตาวินทุกข์ทรมานจากโรคร้ายนานนับปี
ทนทุกข์ทรมาน(v) suffer, See also: endure suffering, Syn. ทนทุกข์, Example: ผมหมดหนทางที่จะช่วยเหลือเยียวยาได้ นอกจากปล่อยให้มันทนทุกข์ทรมานอยู่ในสภาพนั้นจนกว่าจะตายไปเอง
ความทุกข์ทรมาน(n) suffering, See also: pain, distress, Syn. ความทุกข์ระทม, ความเจ็บปวด, ความทุกข์, Ant. ความสุข, Example: การได้รักและการพลัดพรากจากความรักล้วนเป็นความทุกข์ทรมานทั้งสิ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระตรากก. ล่ามโซ่, ทุกข์ทรมานในคุก.
งอมว. สุกจัดจนเกือบเน่าหรือเละ เช่น กล้วยงอม มะม่วงงอม, โดยอนุโลมใช้กับคนที่แก่มากจนทำอะไรไม่ไหว เช่น ปีนี้คุณยายดูงอมมาก, โดยปริยายหมายความว่า แย่ เช่น ถูกใช้ให้ทำงานเสียงอม, บอบชํ้า เช่น ถูกตีเสียงอม, ได้รับทุกข์ทรมานมาก เช่น เป็นไข้เสียงอม.
ดิ้นรนก. กระตือรือร้นขวนขวายเพื่อให้พ้นจากความยากลำบาก ความทุกข์ทรมาน หรือเพื่อให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เช่น ดิ้นรนจะให้พ้นทุกข์ ดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่.
ทรมาทรกรรม(ทอระมาทอระกำ) ก. ทนทุกข์ทรมานไม่รู้จักจบจักสิ้น, ทำให้ทนทุกข์ทรมานอย่างยืดเยื้อ.
นรก(นะ-) น. แดนหรือภูมิที่เชื่อกันว่าผู้ทำบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษ, โดยปริยายหมายถึงแดนที่มีแต่ความทุกข์ทรมาน.
เวทนา ๑ความเจ็บปวด, ทุกข์ทรมาน.
สาหัสสากรรจ์ว. แสนสาหัส, ร้ายแรงมาก, คอขาดบาดตาย, เช่น ได้รับทุกข์ทรมานอย่างสาหัสสากรรจ์, โดยปริยายหมายความว่า ลำบากยิ่ง เช่น ทางนี้ทุรกันดารสาหัสสากรรจ์ บุกป่าฝ่าดงอย่างสาหัสสากรรจ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pain and sufferingความเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Masochismกามวิปริตชนิดเมโซคิสม์, กามวิปริต, พวกชอบถูกทรมาน, ประเภทชอบรับความรุนแรง, ชอบทำให้ตนเองไม่สบายใจทุกข์ทรมาน, การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความทุกข์ทรมาน[khwām thuk thøramān] (n) EN: suffering ; pain ; distress
ทนทุกข์ทรมาน[thon thuk thøramān] (v) EN: suffer ; endure suffering

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agonized(adj) ทุกข์ยาก (เนื่องจากความกังวลหรือความเจ็บปวดอย่างมาก), See also: ทุกข์ทรมาน
anguish(n) ความรวดร้าว, See also: ความทุกข์, ความทุกข์ทรมาน, Syn. distress, pain, wretchedness
afflict with(phrv) ทุกข์ทรมานด้วย, See also: ทนทุกข์อยู่กับ
be striken with(phrv) เริ่มทุกข์ทรมานจาก
bow down(phrv) ทำให้ทุกข์ยาก, See also: ทำให้ทุกข์ทรมาน, Syn. lade with, load down, weigh down
break down(phrv) ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย
bring down(phrv) ทำให้ยุ่งยาก, See also: ทำให้ทุกข์ทรมาน
curse(vt) ทำให้เจ็บปวด, See also: ทำให้ทุกข์ทรมาน
eat one's heart out(idm) ทุกข์ทรมานมากกับ, See also: อยู่อย่างไม่มีความสุข
desolate(vt) ทำให้ไม่มีความสุข, See also: ทำให้โศกเศร้า, ทำให้ทุกข์ทรมาน, Syn. distress, sadden
embitter(vt) ทำให้ผู้อื่นขมขื่น, See also: ทำให้ผู้อื่นทุกข์ทรมาน, Syn. rankle, sour
euthanasia(n) การฆ่าหรือช่วยให้บุคคลที่ทุกข์ทรมานจากโรคหรืออาการบาดเจ็บที่รักษาไม่หาย ตายอย่างไม่เจ็บปวด (ซึ่งผิดกฎหมายในเกือบทุกประเทศ), Syn. mercy killing
go through(phrv) ทุกข์ทรมานกับ, Syn. pass through
have been throug the mill(idm) ทุกข์ทรมาน, See also: ตกระกำลำบาก, ทุกข์ยาก
one's number is up(idm) ถึงเวลาตาย, See also: ทุกข์ทรมานกับบางอย่าง
labour under(phrv) ถูกจำกัด, See also: ดิ้นรนต่อสู้กับ, ทุกข์ทรมานจาก
languish of(phrv) ทุกข์ทรมานกับ (คำเก่า), See also: ป่วยด้วย โรค, อาการบาดเจ็บฯลฯ
lay a burden on(idm) ทำให้ทนทุกข์ทรมานจาก (เช่น สิ่งที่รับผิดชอบ)
lie down under(phrv) ยอมทนทุกข์ทรมาน, Syn. lie down, sit down under
living death(n) ช่วงชีวิตที่ทุกข์ทรมานอย่างมาก
long-suffering(adj) ซึ่งทนทุกข์ทรมานเป็นเวลายาวนาน
martyr(n) ผู้ทุกข์ทรมาน, See also: ผู้ทนทุกข์, Syn. sufferer
martyr(n) ผู้แสร้งทำเป็นทุกข์ทรมานเพื่อให้คนอื่นเห็นใจ, See also: ผู้เรียกร้องความสนใจ
martyrdom(n) ความทุกข์ทรมาน, Syn. torment, pain
martyred(adj) ซึ่งเจ็บปวด, See also: ซึ่งทุกข์ทรมาน
martyrize(vt) ยอมทุกข์ทรมาน
martyrize(vt) ทำให้ทุกข์ทรมาน
misery(n) ความทุกข์ยาก, See also: ความยากแค้น, ความเดือดร้อน, ความลำเค็ญ, ความทุกข์ทรมาน, การไม่มีความสุขอย่างมาก, Syn. suffering, agony, Ant. pleasure, joy, happiness
painful(adj) ทุกข์ทรมาน, See also: ปวดร้าว, Syn. unpleasant, worrying
painfully(adv) อย่างเจ็บปวด, See also: อย่างปวดร้าว, อย่างทุกข์ทรมาน, Syn. distressingly
phoenix(n) คนหรือสิ่งที่ฟื้นจากการทนทุกข์ทรมานจากภัยพิบัติหรือความเลวร้ายต่างๆ
pass through(phrv) ประสบกับ, See also: ทุกข์ทรมานกับ, ยุ่งยากับ, Syn. go through
scourge(n) ผู้ทำให้เกิดหายนะ, See also: ผู้ทรมานผู้อื่น, ผู้ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน, สิ่งหายนะ, Syn. tormentor
suffer(vi) ทนทุกข์ทรมาน, See also: ทุกข์ใจ, หนักใจ, ประสบความทุกข์, Syn. ache, hurt, undergo
suffer(vt) ทนทุกข์ทรมาน, See also: ทุกข์ใจ, หนักใจ, ประสบความทุกข์, Syn. ache, hurt, undergo
suffering(n) การได้รับความทุกข์ทรมาน, See also: การได้รับความเจ็บปวด
suffering(n) ความเจ็บปวด, See also: ความทุกข์ทรมาน, ความทุกข์ยาก, Syn. agony, distress, hardship, pain
suffering(adj) ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน, See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด, Syn. aching, in difficulties, pained
sit down under(phrv) เผชิญกับ, See also: ทนทุกข์ทรมานจาก สิ่งที่ไม่ดี โดยไม่บ่นหรือต่อต้าน, Syn. lie down under
suffer from(phrv) ทุกข์ทรมานจาก, See also: ทุกข์ยากจาก, เผชิญกับ, Syn. suffer with, complain of
teach(n) ครู (คำไม่เป็นทางการ), See also: ชี้ให้เห็นความทุกข์ทรมานจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้กลัวที่จะทำ
take hard(phrv) ทุกข์ทรมานมากเพราะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด,ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb
ailing(เอล' ลิง) adj. ไม่สบาย, ทุกข์ทรมาน
anguish(แอง' กวิช) n. อาการปวดอย่างรุนแรง, อาการทนทุกข์ทรมานมาก, อาการกลัดกลุ้มมาก
anguished(แอง' กวิชดฺ) adj. กลัดกลุ้ม, ทนทุกข์ทรมาน, Syn. agonized, suffering
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler, n.
death agonyn. ความทนทุกข์ทรมานหรือปวดร้าวทรมานก่อนตาย
grievous(กรี'เวิส) adj. ซึ่งทำให้เสียใจ,เศร้าโศก,ซึ่งทำให้ทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก, See also: grievousness n.
hagriddenadj. เศร้าสลด,ทนทุกข์ทรมาน
hardship(ฮาร์ด'ชิพ) n. ความลำบาก,การทนทุกข์ทรมาน,การกดขี่,สิ่งที่สุดแสนจะทนได้
hellfiren. ไฟนรก,สิ่งที่ทำให้ทุกข์ทรมานที่สุด
martyr(มาร์'เทอะ) n. ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งซึ่งศาสนา ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว,ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ,ผู้เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจหรือความสนใจโดยแสร้งได้รับความทุกข์ทรมานหรืออื่น ๆ, See also: martyrly adv. adj.
martyrdom(มาร์'เทอะดัม) n. ความทุกข์ทรมานความตาย หรือสภาวะของmartyr (ดู) ,ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
pain(เพน) n. ความเจ็บปวด,ความทุกข์ทรมาน, See also: pained adj. painful adj.
painful(เพน'ฟูล) adj. เจ็บปวด,ทุกข์ทรมาน,ยาก
passion playn. ละครเกี่ยวกับการทนทุกข์ทรมานของพระเยซู
thole(โธล) n. หลักหรือหมุดยึดกรรเชียงที่กราบเรือ. vt. ทนทุกข์ทรมาน,อดทน,ทนรับ,ยอมรับ, Syn. tholepin
throe(โธร) n. อาการปวดเกร็ง,อาการปวดอย่างแรง,อารมณ์รุนแรง,throes การชักอย่างรุนแรง,การต่อสู้อย่างรุนแรง อาการทนทุกข์ทรมานของความตาย อาการปวดในเวลาคลอดบุตร
torment(ทอร์'เมินทฺ) n. ความระทมทุกข์,ความเจ็บปวด,สิ่งที่ทำให้ความทุกข์ทรมาน,เครื่องทรมาน,การทรมาน., See also: tormentedly adv. tormentingly adv., Syn. trouble, afflict, pain, affliction
travail(ทระเวล') n.,vi. (ทำ,ได้รับ) งานยากลำบาก,งานตรากตรำ,ความทุกข์ทรมานจากความยากลำบาก,การคลอดลูก,ความเจ็บปวดแห่งการคลอดลูก., Syn. agony, pain, toil, labour, toil

English-Thai: Nontri Dictionary
agonize(vi, vt) รู้สึกเจ็บปวด,ทนทุกข์ทรมาน,ทรมาน
agony(n) ความเจ็บปวด,ความทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
ail(vi, vt) เจ็บป่วย,ปวด,ทุกข์ทรมาน,ลำบาก
ailing(adj) ทุกข์ทรมาน,ไม่สบาย,ป่วย
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
distress(n) ความเดือดร้อน,ความทุกข์ทรมาน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความลำบาก
hardship(n) ความยากลำบาก,ความทุกข์ทรมาน
LONG-long-suffering(adj) ทนทุกข์ทรมาน
martyr(n) ผู้ยอมพลีชีพเพื่อศาสนา,ผู้ได้รับทุกข์ทรมาน
martyrdom(n) การฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องศาสนา,ความทุกข์ทรมาน
miserably(adv) อย่างทนทุกข์ทรมาน,อย่างขัดสน,อย่างยากไร้,อย่างน่าสังเวช
misery(n) ความทุกข์ทรมาน,ความยากไร้,ความขัดสน,ความน่าสังเวช
painful(adj) เจ็บปวด,ปวด,เจ็บแสบ,ทุกข์ทรมาน
torment(n) ความทรมาน,เครื่องทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
tribulation(n) ความทุกข์ทรมาน,ความลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mental suffering(phrase) การได้รับความทรมานทางจิตใจ, การได้รับความเจ็บปวดทางจิตใจ, การได้รับความทุกข์ทรมานทางจิตใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
切ない[せつない, setsunai] (adj) (เพน'ฟูล) adj. เจ็บปวด,ทุกข์ทรมาน,ยาก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
苦しむ[くるしむ, kurushimu] TH: ทุกข์ทรมาน  EN: to suffer

German-Thai: Longdo Dictionary
Qual(n) |die, pl. Qualen| ความทรมาน, ความทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวด, See also: Related: Leid

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top