ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ที่ดิน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ที่ดิน, -ที่ดิน-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
slide area(n, jargon, ป้ายสัญลักษณ์บนถนน) พื้นที่ดิน/หินถล่ม

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ประโยคเริ่มกันเลยดีกว่า ฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่ และฉันก็ยังเป็นลูกคนเดียว ฉันเติบโตมากับต้นกล้วย ต้นมะพร้าว คลองและโคน เพราะพ่อกับแม่ มีที่ดิน ที่สวน จนฉันโตมาได้ 8 ขวบ ถึงย้ายมาในเมือง ได้ย้ายโรงเรียน ฉันมีเพื่อนมากขึ้น ฉันเป็นคนร่าเริง และยิ้มเก่ง ที่สำคัญฉันชอบพูดคุย จนบางครั้งเคยถูกคุณครูดุ แต่ในบางครั้งฉันก็มีมุมสงบ นั้นคือตอนที่ฉันเครียด ฉันไม่พูดคุยกับใครเลย และในตอนนี้ทุกอย่างก็ลงตัวไปได้ด้วยดี ทั้งครอบครัว เพื่อน ... พวกเขาคือทุกอย่างในชีวิตฉัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ดิน(n) earth, See also: soil, Thai Definition: พื้นที่ดินทั่วไป และหมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย, Notes: (กฎหมาย)
ที่ดิน(n) land, See also: lot, Syn. ที่ทาง, ที่, แผ่นดิน, พื้นดิน, พื้นที่, เนื้อที่, Example: ที่ดินแปลงนี้เป็นของสมชาย, Count Unit: แปลง, ผืน
กรมที่ดิน(n) Department of Lands, Example: กรมที่ดินจะหามาตรการประเมินราคาให้เท่าเทียมเพื่อความยุติธรรมของทุกฝ่าย, Count Unit: กรม
นิคมที่ดิน(n) settlement, See also: colony, Example: บ้านของเขาตั้งอยู่ในบริเวณนิคมที่ดินของทางจังหวัด, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ประชากรอพยพครอบครัวเข้าไปตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพและอยู่อาศัยอย่างเป็นระเบียบ โดยมีการวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวิชาชีพ รวมทั้งบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ไว้ล่วงหน้า
ภาษีที่ดิน(n) land tax, Example: เราควรจะต้องผจญกับเรื่องภาษีที่ดินโดยทันที
การเช่าที่ดิน(n) hiring a piece of land, Example: เขาถูกยิงเพราะขัดผลประโยชน์เรื่องการเช่าที่ดิน, Thai Definition: การเข้าใช้ที่ดินของผู้อื่นชั่วคราวโดยให้ค่าเช่า
เจ้าของที่ดิน(n) landowner, Syn. เจ้าของที่, Example: หากพื้นที่บ้านโนนจันทร์ไม่ได้ใช้ประโยชน์จริง ก็ให้กฟผ. ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์คืนแก่เจ้าของที่ดินเดิม, Thai Definition: ผู้ที่มีสิทธิครอบครองและใช้สอยที่ดินแห่งนั้น
กรมพัฒนาที่ดิน(n) Land Development Department, Example: กรมพัฒนาที่ดินได้มีเป้าหมายดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ที่ดินมือเปล่า(n) outlaw land, See also: land without document of ownership, Example: ปู่ของเขามีที่ดินมือเปล่าอยู่หลายแปลง, Count Unit: แปลง, ผืน, Thai Definition: ที่ดินซึ่งผู้ครอบครองยังไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(n) property tax, See also: house and land tax, Example: ทุกๆ ปี ดิฉันได้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยเสียภาษีประมาณปีละ 2-3 พันบาท, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้รับประเมิน ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น, Notes: (กฎหมาย)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(n) Agricultural Land Reform Office, See also: ALRO, Syn. ส.ป.ก., Example: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีความประสงค์จะชื้อเครื่องมือใหม่ เพื่อใช้ในโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การจัดรูปที่ดินน. การดำเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ทั่วถึงที่ดินทุกแปลงเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยทำการรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกัน เพื่อวางผังจัดรูปที่ดินเสียใหม่และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและพัฒนาที่ดินนั้น.
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่น. การดำเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม่ ปรับปรุงหรือจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการร่วมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือเอกชนกับรัฐ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในด้านต่าง ๆ.
การจัดสรรที่ดินน. การจำหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบ่งจากที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกัน โดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทน และให้หมายความรวมถึงการดำเนินการดังกล่าวที่ได้มีการแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยไว้ไม่ถึงสิบแปลงและต่อมาได้แบ่งที่ดินแปลงเดิมเพิ่มเติมภายในสามปี เมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปด้วย.
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมน. การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิ และการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนำที่ดินของรัฐ หรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนมาจัดให้แก่เกษตรกรผู้ยากจน โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม.
โฉนดที่ดินน. หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และหมายความรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว”.
เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก. เช่าที่ดินของผู้อื่นเพื่อการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ และกิจการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด.
ที่ดินน. ผืนแผ่นดินหรือพื้นดิน
ที่ดินพื้นที่ดินทั่วไป และหมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำนํ้า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย.
ที่ดินของรัฐน. ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด.
ที่ดินมือเปล่าน. ที่ดินซึ่งผู้ครอบครองยังไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน.
ที่ดินส.ป.ก.น. คำเรียกที่ดินที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่ให้ตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมได้.
นิคมที่ดินน. ที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ประชากรอพยพครอบครัวเข้าไปตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพและอยู่อาศัยอย่างเป็นระเบียบ โดยมีการวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวิชาชีพ รวมทั้งบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า.
ภาษีโรงเรือนและที่ดินน. ภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น เว้นแต่เจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนเฝ้ารักษาโดยมิได้ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม.
สอบเขตที่ดินก. ตรวจสอบที่ดินโดยพนักงานที่ดินและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบเนื้อที่และแนวเขตที่แน่นอน.
กระแบะ ๒, กระแบะมือน. ขนาดเล็ก เช่น มีที่ดินอยู่กระแบะมือเดียว.
กระแสเส้นวัดที่ดินทำด้วยหวายหรือเหล็กเป็นต้น เรียกว่า เส้นกระแส.
กว้าน ๒รวบรวมซื้อจากที่ต่าง ๆ มาไว้เป็นจำนวนมาก เช่น กว้านสินค้ามากักตุนไว้ กว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร.
กะบิ้งน. ของที่เป็นแผ่นเล็ก ๆ, ลักษณนามบอกสัณฐานสำหรับที่ดินน้อย ๆ แปลงหนึ่ง ๆ ว่า กะบิ้งหนึ่ง ๆ.
กัลปนา(กันละปะนา) น. ที่ดินหรือสิ่งอื่นเช่นอาคารซึ่งเจ้าของอุทิศผลประโยชน์ให้แก่วัดหรือศาสนา
เกษตร(กะเสด) น. ที่ดิน, ทุ่ง, นา, ไร่
เกษตรกรรม(กะเสดตฺระกำ) น. การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่าง ๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการป่าไม้.
เกษตรและสหกรณ์น. ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเกษตร การเศรษฐกิจการเกษตร การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร การชลประทาน การประมง การปศุสัตว์ การป่าไม้ การพัฒนาที่ดิน และการสหกรณ์.
ขนาบ(ขะหฺนาบ) ก. ประกบเข้าให้แน่น เช่น เอาไม้ขนาบทั้งข้างล่างข้างบนหรือขนาบข้างเป็นต้น, ประชิดเข้าไปทั้ง ๒ ข้าง เช่น กองทัพตีขนาบ, ติดชิดกันอยู่ทั้ง ๒ ข้าง เช่น ที่ดินขนาบคาบเกี่ยวกัน
ขี้เทือกน. ที่ดินที่ไถและคราดแล้วทำให้เป็นโคลนเป็นตมเพื่อตกกล้า เช่น ทำขี้เทือกตกกล้า, เทือก ก็ว่า.
ค่าธรรมเนียมน. เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่เรียกเก็บตามกฎหมาย เนื่องจากการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมการส่งออกตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน.
ค่าหน้าดินน. เงินกินเปล่าที่เจ้าของที่ดินเรียกจากผู้เช่าเป็นต้น เพื่อเป็นค่าตอบแทนการใช้ที่ดิน.
คาบเกี่ยวก. ติดต่อเกี่ยวเนื่องกัน เช่น ที่ดินคาบเกี่ยวกัน.
โคก ๑น. ที่ดินที่นูนสูงขึ้นคล้ายเนิน แต่เตี้ยกว่า.
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์น. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินและพระราชทรัพย์สำหรับจัดทำแปลงเกษตรผสมผสาน สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อทดลองค้นคว้าหารูปแบบการประกอบอาชีพของชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และเป็นสถานที่ฝึกอบรมการเกษตรภาคปฏิบัติให้นักศึกษาและประชาชนที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ เช่น โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ชุมพร อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร.
จับจองก. เข้าครอบครองที่ดินที่ไม่มีบุคคลใดเป็นเจ้าของไว้เพื่อตน.
จำหระน. แถบ, ซีก, แปลง, (ใช้แก่ที่ดินหรือร่างกาย), ตำหระ ก็ว่า.
โฉนด(ฉะโหฺนด) น. หนังสือสำคัญของทางราชการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ก่อนนี้ถ้าเป็นสวนปลูกไม้ยืนต้น เรียกว่า โฉนดสวน, ถ้าเป็นสวนไม้ล้มลุก เรียกว่า โฉนดป่า, เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ เริ่มออกโฉนดแบบใหม่โดยวิธีรังวัดปักหลักเขตลงในที่ดินด้วยหมุดหลักฐานการแผนที่ และแสดงรูปแผนที่ที่ดินนั้นลงไว้ในโฉนดด้วย เรียกว่า โฉนดแผนที่
ชายธง ๑ที่ดินซึ่งมีรูปเช่นนั้น.
ชำ ๒ก. เอากิ่งไม้ที่ตัดมาปักไว้ที่ที่ดินแฉะ ๆ หรือแช่นํ้าไว้ชั่วคราว เพื่อให้รากงอก
เช่าก. เข้าใช้ทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ของผู้อื่นโดยมีระยะเวลาตามแต่จะกำหนด แล้วจ่ายเงินหรือให้ผลประโยชน์อื่นเป็นค่าตอบแทน
โซ่ลานน. โซ่เหล็กกว้างประมาณ ๔ มิลลิเมตร หนา ๐.๕ มิลลิเมตร ไม่ยืดหรือหดในทุกอุณหภูมิ มี ๒ ขนาด คือ ยาว ๔๐ เมตร และ ๕๐ เมตร ทั้ง ๒ ขนาด แบ่งออกเป็น ๑๐๐ ข้อต่อกัน ใช้วัดที่ดิน.
แดนแห่งกรรมสิทธิ์น. ขอบเขตแห่งกรรมสิทธิ์ เช่น แดนแห่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน กินทั้งเหนือพ้นพื้นดินและใต้พื้นดินด้วย.
ตระ ๒(ตฺระ) น. แถบ, แปลง, (ใช้แก่ที่ดิน).
ตราจองน. ใบอนุญาตให้จับจองที่ดิน ซึ่งกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องทำประโยชน์ในที่ดินให้แล้วภายในเวลาที่กำหนด.
ตราสารน. หนังสือสำคัญซึ่งเป็นเอกสารแสดงฐานะหรือสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น ตราสารจัดตั้ง โฉนดที่ดิน ตั๋วเงิน.
ตะกาด ๑น. ที่ดินซึ่งอยู่หลังหาดชายทะเลขึ้นไป แต่มีนํ้าเค็มซึมขึ้นไปถึงได้.
ตำหระน. แถบ, ซีก, แปลง, (ใช้แก่ที่ดินหรือร่างกาย), จำหระ ก็ว่า.
ทรัพย์ส่วนกลางน. ส่วนของอาคารชุดที่มิใช่ห้องชุด รวมทั้งที่ดินที่ตั้งอาคารชุดและที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วม.
ทรัพย์ส่วนบุคคลน. ห้องชุด และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินที่จัดไว้ให้เป็นของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย.
ทรัพย์สินน. วัตถุที่มีรูปร่าง รวมทั้งวัตถุที่ไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นวัตถุมีรูปร่าง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร กระแสไฟฟ้าที่ส่งตามสาย เป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง.
ทำไม้ก. ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลากไม้ในป่า หรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ และหมายความรวมถึงการกระทำดังกล่าวกับไม้สักหรือไม้ยางที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า หรือการนำไม้สักหรือไม้ยางออกจากที่ดินที่ไม้นั้น ๆ ขึ้นอยู่ด้วย.
ที่ที่ดิน เช่น ซื้อที่ ขายที่ เช่าที่
ที่กัลปนาน. ที่ดินซึ่งมีผู้อุทิศแต่ผลประโยชน์ให้วัดหรือพระศาสนา โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังคงเป็นของผู้อุทิศ.
ที่ตาบอดน. พื้นที่หรือที่ดินที่ไม่มีทางเข้าออก.
ที่ทางน. พื้นที่, ที่ดิน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partible landsที่ดินที่อาจแบ่งแยกได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasture landทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์, ที่ดินสำหรับเลี้ยงสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plottageการกำหนดราคาที่ดินเพิ่มขึ้น (เพราะมีที่ดินแปลงข้างเคียง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
planning permissionการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
particular tenantผู้ครอบครองที่ดินเฉพาะราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place landsที่ดินริมถนน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pernancyการถือเอาประโยชน์จากที่ดิน, การได้รับผลประโยชน์จากที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public landที่ดินสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plantation๑. ที่ดินเป็นที่เพาะปลูก๒. ไร่ใหญ่, สวนใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possessory interestสิทธิครอบครองที่เกิดจากการเข้าถือครองที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parcel๑. แปลง (ที่ดิน), ส่วน๒. พัสดุภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lateral supportสิทธิได้รับการค้ำจุนจากที่ดินข้างเคียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
life tenancyสิทธิเช่าที่ดินตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
life-hold; life-landที่ดินให้เช่าตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
life-land; life-holdที่ดินให้เช่าตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leaseholdสิทธิในที่ดิน (ที่มีกำหนดเวลา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal estateที่ดินที่บุคคลมีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loanland; laenlandที่ดินที่ให้ครอบครองโดยไม่มีหนังสือสัญญาเช่า (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
landmarkหลักเขตที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lands Tribunalศาลที่ดิน (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land grantการยกที่ดินสาธารณะให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land reformการปฏิรูปที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
land reformการปฏิรูปที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land registrationการจดทะเบียนที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Land Registryสำนักงานทะเบียนที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land reverted to the Stateที่ดินที่กลับมาเป็นของแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land surrenderedที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land taxภาษีที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land tenantผู้ครอบครองที่ดิน, ผู้เช่าที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
local land chargesภาระติดพันที่ดินส่วนท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land๑. ที่ดิน, แผ่นดิน๒. ทางบก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land abandonedที่ดินซึ่งมีผู้ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land boundariesขอบเขตที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land certificateหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
land certificateหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land chargesภาระติดพันที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land compensationค่าทดแทนที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laenland; loanlandที่ดินที่ให้ครอบครองโดยไม่มีหนังสือสัญญาเช่า (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land titleกรรมสิทธิ์ในที่ดิน [ดู title to land] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land useการใช้ที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land, publicที่ดินสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
landlordเจ้าของที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
landlordเจ้าของที่ดิน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
life estateสิทธิเก็บกินในที่ดินตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resseiserการยึดที่ดินกลับเป็นของรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reclamationการฟื้นสภาพที่ดิน, การแปรสภาพที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reclamationการฟื้นสภาพที่ดิน, การแปรสภาพที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restrictive covenantข้อตกลงจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
res sua nemini servit (L.)ภาระจำยอมย่อมไม่มีในที่ดินของตนเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
running with the landโอนติดไปกับที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural landที่ดินเพื่อการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Cadasterทะเบียนที่ดิน [เศรษฐศาสตร์]
Cadastral surveyการรังวัดที่ดิน [เศรษฐศาสตร์]
Land capabilityศักยภาพของที่ดิน [เศรษฐศาสตร์]
Land ownershipกรรมสิทธิ์ที่ดิน [เศรษฐศาสตร์]
Aerial photography in land useถ่ายภาพทางอากาศในการสำรวจการใช้ที่ดิน, การถ่ายภาพทางอากาศในการสำรวจการใช้ที่ดิน [TU Subject Heading]
Commonsที่ดินร่วม [TU Subject Heading]
Consolidation of land holdingsการจัดรูปที่ดิน [TU Subject Heading]
Deedsสิทธิเหนือที่ดิน [TU Subject Heading]
Inholdingsที่ดินว่างเปล่า [TU Subject Heading]
Land banksธนาคารที่ดิน [TU Subject Heading]
Land capability for agricultureที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Land reformการปฏิรูปที่ดิน [TU Subject Heading]
Land subdivisionการจัดสรรที่ดิน [TU Subject Heading]
Land tenureการถือครองที่ดิน [TU Subject Heading]
Land useการใช้ที่ดิน [TU Subject Heading]
Land use surveysการสำรวจการใช้ที่ดิน [TU Subject Heading]
Land use, Ruralการใช้ที่ดินในชนบท [TU Subject Heading]
Land use, Urbanการใช้ที่ดินในเมือง [TU Subject Heading]
Land value taxationภาษีที่ดิน [TU Subject Heading]
Land, Nationalization ofที่ดินของรัฐ [TU Subject Heading]
Peatland conservationการอนุรักษ์พื้นที่ดินพรุ [TU Subject Heading]
Peatland ecologyนิเวศวิทยาพื้นที่ดินพรุ [TU Subject Heading]
Peatland forestryการทำป่าไม้ในพื้นที่ดินพรุ [TU Subject Heading]
Peatland plantsพืชในพื้นที่ดินพรุ [TU Subject Heading]
Peatlandsพื้นที่ดินพรุ [TU Subject Heading]
Publicที่ดินสาธารณะ [TU Subject Heading]
Real estate agentsนายหน้าขายที่ดิน [TU Subject Heading]
Real estate developersนักพัฒนาที่ดิน [TU Subject Heading]
Real estate developmentการพัฒนาที่ดิน [TU Subject Heading]
Real property taxภาษีโรงเรือนและที่ดิน [TU Subject Heading]
Reclamation of landการฟื้นฟูที่ดิน [TU Subject Heading]
School landsที่ดินเพื่อการศึกษา [TU Subject Heading]
Serfsทาสติดที่ดิน [TU Subject Heading]
Temple landsที่ดินของวัด [TU Subject Heading]
Land Fragmentationการแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นแปลงเล็กแปลงน้อย [สิ่งแวดล้อม]
Land Consolidationการจัดรูปที่ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Land Capability Classificationการจำแนกสมรรถนะที่ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Land Reformการปฎิรูปที่ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Land Appraisalการประเมินราคาที่ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Land Reclamationการปรับปรุงบำรุงที่ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Landที่ดิน, Example: 1) ชีวมณฑล บนพื้นผิวโลกประกอบด้วยชั้นบรรยากาศ ชั้นดิน ชั้นหิน ลักษณะความลาดเทของพื้นที่ ลักษณะทางอุทกศาสตร์ พืช สัตว์ และผลที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 2) ตามประมวลกฏหมายที่ดิน 2497 มาตรา 1 ที่ดิน หมายถึง "พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึงภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย" [สิ่งแวดล้อม]
Derelict Landที่ดินเสื่อมสภาพ, Example: ที่ดินซึ่งเสียหายจากการอุตสาหกรรมหรือการ พัฒนาอื่น ๆ ไม่สามารถ ใช้ประโยชน์ได้ นอกจากมีการฟื้นฟู [สิ่งแวดล้อม]
Land Allocationที่ดินจัดสรร, Example: ที่ดินที่ทำการจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมการจัดสรรที่ดิน ซึ่งได้แก่ 1. ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่าย เกินกว่า 100 แปลง แต่ไม่เกิน 500 แปลง 2. ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่าย เกินกว่า 500 แปลงขึ้นไป [สิ่งแวดล้อม]
หนังสือรับมอบที่ดินหนังสือรับมอบที่ดิน, Example: หนังสือที่สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรมมอบให้แก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร เพื่อแสดงให้ทราบถึงการได้รับมอบที่ดินและได้รับอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดินตามแบบที่สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรมกำหนด [สิ่งแวดล้อม]
ผู้จัดสรรที่ดินผู้จัดสรรที่ดิน, Example: ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตาม กฏหมายว่าด้วยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน และให้ความหมายรวมถึงผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดิน ได้จัดให้มีมากขึ้นด้วย [สิ่งแวดล้อม]
ที่ดินของรัฐที่ดินของรัฐ, Example: ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่สงวนหวงห้ามของรัฐทุกประเภทที่สาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ และที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภท [สิ่งแวดล้อม]
apartheidการปกครองประเทศแบบแบ่งแยกผิวพันธุ์ เป็นระบบปกครองที่ใช้ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งโดยไม่ แบ่งแยกผิวพันธุ์ครั้งแรกขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2537 ในระบบการปกครองดังกล่าว ประชาชนแอฟริกาใต้ผิวดำถูกจำกัดสิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิทางด้านการเมือง สิทธิการออกเสียงเลือกตั้ง สิทธิรับสมัครเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกรัฐสภา การมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางพื้นที่ การเลือกที่อยู่อาศัย การใช้สถานที่พักผ่อน การรับราชการ การเข้ารับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใช้บริการสาธารณูปโภคจากรัฐบาล เป็นต้น [การทูต]
Government in Exileรัฐบาลพลัดถิ่น คือระหว่างที่สงครามยังดำเนินอยู่ ประเทศคู่สงครามหนึ่งอาจถูกกองทัพของประเทศฝ่ายศัตรูเข้ายึดครอง ในสถานการณ์เช่นนั้น ตัวหัวหน้าของรัฐบาลหรือรัฐมนตรีของประเทศที่ถูกยึดครองอำนาจอาจไปตั้ง รรัฐบาลขึ้นชั่วคราวในดินแดนของประเทศพันธมิตรหนึ่ง ซึ่งยินยอมให้ทำเช่นนั้น รัฐบาลที่ตั้งขึ้นเป็นการชั่วคราวดังกล่าวเรียกว่า รัฐบาลพลัดถิ่น ตราบใดที่รัฐบาลพลัดถิ่นได้รับการรับรองฐานะเป็นตัวแทนของประเทศตน ย่อมดำเนินกิจการหน้าที่ของประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆ ได้ รัฐบาลพลัดถิ่นจะยังคงสถานภาพของตนไว้ตราบเท่าที่ยังไม่มีความพยายามต่อไป ที่จะยึดเอาดินแดนของตนที่ข้าศึกครองอยู่กลับคืนมาให้ได้ ตัวอย่างของรัฐบาลพลัดถิ่นที่เคยมีมาแล้วคือ รัฐบาลของประเทศโปแลนด์ เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ กรีซ และยูโกสลาเวีย ซึ่งได้ไปตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษ เมื่อระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ตอนที่ดินแดนของประเทศเหล่านี้ได้ถูกกองทัพของเยอรมนีเข้ายึดครอง [การทูต]
premises of the missionสถานที่ของคณะผู้แทน คือ อาคารหรือส่วนของอาคารและที่ดินซึ่งอาคารตั้งอยู่ ซึ่งใช้เพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนโดยไม่คำนึงถึงกรรมสิทธิ์ รวมถึงที่อยู่ของหัวหน้าคณะผู้แทนด้วย [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉนดที่ดิน[chanōt thīdin] (n, exp) EN: title deed
หอทะเบียนที่ดิน[hø thabīen thīdin] (n, exp) EN: land registration office
แจกที่ดิน[jaēk thīdin] (v, exp) EN: distribute the land  FR: répartir les terres
เจ้าของที่ดิน[jaokhøng thīdin] (n, exp) EN: landlord ; landowner  FR: propriétaire [m]
เจ้าที่ดิน[jao thīdin] (n, exp) EN: landowner
จัดสรรที่ดิน[jatsan thīdin] (v, exp) EN: allocate land
จดทะเบียนที่ดิน[jotthabīen thīdin] (v, exp) EN: enter in the land register
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน[kammasit nai thīdin] (n, exp) EN: land title
กรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน[kammasit rūam nai thīdin] (n, exp) EN: co-ownership of land
การเช่าที่ดิน[kān chao thīdin] (n, exp) EN: hiring a piece of land
การเช่าที่ดินทำไร่[kān chao thīdin thamrai] (n, exp) FR: amodiation [f]
การจดทะเบียนที่ดิน[kān jot thabīen thīdin] (n, exp) EN: entry in the land register
การเล่นที่ดิน[kān len thīdin] (n, exp) EN: real estate venture
การปฏิรูปที่ดิน[kān patirūp thīdin] (n, exp) EN: land reform ; agrarian reform  FR: réforme agraire [f]
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม[kān patirūp thīdin pheūa kasēttrakam = kān patirūp thīdin pheūa kasēttakam] (n, exp) EN: agricultural land reform
การถือครองที่ดิน[kān theū khrøng thīdin] (n, exp) EN: seisin
ค่าเช่าที่ดิน[khāchao thīdin] (n, exp) EN: ground rent
กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน[kotmāi laksana sapsin lae thīdin] (n, exp) EN: property law and land law
กฎหมายลักษณะที่ดิน[kotmāi laksana thīdin] (n, exp) EN: land law
นายหน้าขายที่ดิน[nāinā khāi thīdin] (n, exp) EN: real estate broker
นักพัฒนาที่ดิน[nak phatthanā thīdin] (n, exp) EN: property developer
หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน[nangseū samkhan samrap thīdin] (n, exp) EN: land certificate
หน่วยวัดที่ดิน[nūay wat thīdin] (n, exp) FR: unité de mesure de la superficie [f]
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน[phāsī rōng-reūoen lae thīdin] (n, exp) EN: property tax; house and land tax  FR: taxe sur la propriété [f]
ภาษีที่ดิน[phāsī thīdin] (n, exp) EN: land tax  FR: impôt foncier [m]
พื้นที่ดิน[pheūnthī din] (n) EN: parcel  FR: parcelle [f]
พระราชบัญญัติเวนคืนที่ดิน[phrarātchabanyat wēnkheūn thīdin] (n, exp) EN: expropriation Act
ผู้บุกรุกที่ดิน[phū bukruk thīdin] (n, exp) EN: squatter  FR: squatteur [m] ; squatter [m]
ผู้เช่าที่ดิน[phūchao thīdin] (n, exp) EN: leaseholder ; tenant
ผู้รับมอบที่ดิน[phūrapmøp thīdin] (n, exp) EN: feoffee ; grantee]
ริบที่ดิน[rip thīdin] (v, exp) EN: expropriate land
สิทธิในที่ดิน[sitthi nai thīdin] (n, exp) EN: estate
ทะเบียนที่ดิน[thabīen thīdin] (n, exp) EN: land register ; real estate register
ถือที่ดิน[theū thīdin] (v, exp) EN: hold land
ที่ดิน[thīdin] (n) EN: land ; plot of land ; real property  FR: terrain [m] ; propriété [f] ; lopin (de terre) [m]
ที่ดินแบ่ง[thīdin baeng] (n, exp) FR: lotissement [m]
ที่ดินและอาคาร[thīdin lae ākhān] (n, exp) EN: premises
ที่ดินหลายผืน[thīdin lāi pheūn] (n, exp) EN: many plots of land  FR: plusieurs parcelles de terrain
เวนคืนที่ดิน[wēnkheūn thīdin] (v, exp) EN: expropriate a piece of land

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
administration(n) การจัดแบ่งทรัพย์สินที่ดิน (ของผู้ตายหรือของบริษัท)
agrarian(adj) เกี่ยวกับไร่นาและที่ดิน
barony(n) ตำแหน่งหรือที่ดินของท่านแบรอน
bed(n) แปลงหรือร่อง (ปลูกผัก / ต้นไม้), See also: แปลงที่ดิน, ร่อง
capture(vt) เข้าครอบครองที่ดิน, Syn. occupy, conquer
coastland(n) ที่ดินตามชายฝั่งทะเล
cultivability(n) การสามารถทำกสิกรรมได้ (ที่ดิน)
cultivable(adj) ที่สามารถทำกสิกรรมได้ (ที่ดิน)
culture(n) การเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก, Syn. tillage
curtilage(n) ที่ดินที่ครอบครอง
farm out(phrv) อนุญาตให้เช่า (ปกติคือ ที่ดิน), See also: อนุญาตให้ใช้
demesne(n) กรรมสิทธิ์ที่ดิน, See also: การครอบครองที่ดิน
demesne(n) ผืนดินที่อยู่ล้อมรอบบ้านหลังใหญ่, See also: ที่ดินส่วนตัว, อสังหาริมทรัพย์, Syn. land, farm, estate
earth(n) พื้นดิน, See also: ธรณี, ดิน, ปฐพี, ที่ดิน, Syn. dirt, land, soil
estate(n) ทรัพย์สินที่ดิน, See also: ที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์, Syn. land, property
estate agent(n) คนที่ทำงานเกี่ยวกับการขายบ้านและที่ดิน, Syn. real estate agent, realtor
farmland(n) ที่ดินเพาะปลูก, See also: ที่นา, ไร่นา, ที่เพาะปลูก, Syn. countryside
feoff(n) ที่ดินซึ่งได้รับตามระบบศักดินา, Syn. fief, feud
feoffee(n) ผู้รับมอบที่ดิน, Syn. grantee
feoffer(n) ผู้มอบที่ดิน, Syn. grantor
fief(n) ที่ดินที่มอบให้ในระบบศักดินา
hunt over(phrv) ล่าข้าม (สถานที่เช่น ที่ดิน)
hall(n) บ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ในที่ดินที่กว้างขวางมาก
homestead(n) บ้านไร่ (รวมทั้งสิ่งก่อสร้างต่างๆ และที่ดิน)
laird(n) เจ้าของที่ดิน
land(n) อสังหาริมทรัพย์, See also: ที่ดิน, Syn. real estate
land reform(n) การปฏิรูปที่ดินของรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินของตนเอง, See also: การปฏิรูปที่ดิน
landed(adj) ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน, Syn. property-holding
landed(adj) ที่เป็นที่ดิน
land-grabber(n) ผู้ครอบครองที่ดิน (โดยไม่ยุติธรรม), See also: ผู้ยึดที่ดิน
landholder(n) ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน, See also: ผู้ครอบครองที่ดิน
landless(adj) ที่ไม่มีที่ดินของตนเอง
landowner(n) ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
lord(n) เจ้าของที่ดิน, See also: เจ้าของคฤหาสน์, ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติ
lot(n) ที่ดิน, See also: ผืนดิน, แปลงที่ดิน, Syn. piece of land
manor(n) บ้านหลังใหญ่และที่ดินของขุนนางในยุคกลาง, See also: คฤหาสน์ที่มีที่ดินล้อมรอบ, Syn. manor house, estate, lodge
manorial(adj) เกี่ยวกับบ้านหลังใหญ่และที่ดินของขุนนางในยุคกลาง
moor(n) ที่ดินที่ไม่มีการเพาะปลูก
parcel(n) ผืนดิน, See also: ที่ดินส่วนหนึ่ง, Syn. portion
patch(n) ที่ดิน, Syn. plot
peneplain(n) ที่ดินที่ถูกกัดกร่อนจนกลายเป็นที่ราบ
plot(n) ที่ดินแปลงเล็ก, See also: ที่ดิน
premises(n) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, Syn. bounds, land, property
property(n) ที่ดิน, See also: อสังหาริมทรัพย์, Syn. estate, ranch, yard
property tax(n) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
public domain(n) ที่ดินของรัฐ, See also: สาธารณสมบัติ
real estate(n) อสังหาริมทรัพย์, See also: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินและโรงเรือน, Syn. lands, real property
realty(n) อสังหาริมทรัพย์, See also: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินและโรงเรือน, Syn. estate, property, real estate
reclaim(vt) หักร้างถางพง, See also: ทำให้ที่ดินใช้การได้, Syn. develop, open up
retrocede(vt) มอบคืน, See also: คืนที่ดินให้, Syn. give back, hand back

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absentee landlordเจ้าของที่ดินที่ไปอยู่ที่อื่น
abutter(อะบัท' เทอะ) n. ผู้ที่มีที่ดินติดกัน (who owns adjacent land)
acre(เอ' เคอะ) n. หน่วยวัดเนื้อที่ที่เท่ากับ 2.5 ไร่, ที่ดิน, Syn. acres 43, 560 ตารางฟุต
agrarian(อะแกร' เรียน) adj. เกี่ยวกับไร่นาและที่ดิน, เกี่ยวกับชาวนา, ชนบท. -n. ผู้นิยมการแบ่นนันที่ดินให้ -agrarianly adv. (relating to land)
alienate(เอ' ลิเนท, แอล' เยินเนท) vt. ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, โอน (เงิน,ที่ดิน) , ทำให้วิกลจริต, ขับออก. -alienator n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์
alienation(เอเลียนเน' เชิน) n. การทำให้เหินห่าง, การทำให้บาดหมาง, การโอน (เงิน,ที่ดิน) , ภาวะวิกลจริต, การยุแหย่, Syn. separation
allodial(อะดล' เดียม) n., (pl. -dia) ที่ดินของตนเอง, Syn. allod
allodium(อะโล' เดียม) n., (pl. -dia) ที่ดินของตนเอง., Syn. allod
allotment(อะลอท' เมินทฺ) n. การจัดแบ่ง, การจัดสรร, ส่วนที่จัดแบ่ง, ส่วนแบ่งที่ได้รับ, ที่ดินที่ให้คนสวนเช่า (share, portion, deal)
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
appanage(แอพ'พะเนจ) n. ที่ดินหรือรายได้รับตามระบบศักดินาแก่สมาชิกราชวงศ์กษัตริย์, ทรัพย์สินที่ครอบครองตามกฎหมาย
attorn(อะเทอร์น') vi. ยอมรับเจ้าของที่ดินคนใหม่. -vt. ย้าย. -attornment n.
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล,พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน,ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
benefice(เบน'นิฟิส) n. ตำแหน่งที่มีรายได้,ตำแหน่งบาทหลวงที่มีเงินเดือน,ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ที่ดินที่ให้ครอบครอง
breadbasketn. ตะกร้าใส่ขนมปัง,ที่ดินเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นข้าว,ท้อง
cadastern. n. เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน
cadastraladj. แสดงขอบเขตหรือเส้นพรมแดนหรือที่ดินหรือภูมิภาค
cadastren. n. เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน
copyhold(คอพ'พีโฮลดฺ) n. กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยมีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่คัดลอกจากต้นฉบับของศาลที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น,กรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก
copyholder(คอพ'พีโฮลเดอะ) n. ผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก,เครื่องยึดหนังสือ ผู้ช่วยคนตรวจปรุ๊ฟ
cottage allotmentที่ดินที่แบ่งให้ผู้อยู่กระท่อมทำสวน
croft(ครอฟทฺ) n. ที่ดินใกล้บ้าน ใช้ปลูกพืชสวนครัว,ที่นาเล็ก ๆ ใกล้บ้าน
curtesy(เคอร์'ทะซี) n. กรรมสิทธิ์ในที่ดินมรดกของภรรยาที่ตาย, Syn. life tenure
curtilage(เคอร์'ทิเลจฺ) n. ที่ดินที่ปลูกบ้านหรืออาคารที่อยู่และรวมทั้งลานบ้าน
demesne(ดีเมน') n. การครอบครอง (ทรัพย์สิน) ที่ดินโดยเจ้าของที่ดิน,ที่ดินในครอบครอง ,ขอบเขต,อาณาจักร
domain(โดเมน') n. อาณาเขตการปกครอง,อาณาจักร, ที่ดินขอบเขต,กลุ่มของคำ (ในทางคณิตศาสตร์) ของตัวแปรอิสระของ function, See also: domainal, domainial adj., Syn. discipline
emaciate(อิเม'ซิะเอท) vt. ทำให้ผอมแห้ง,ทำให้ซูบผอม,ทำให้ที่ดินจืด, See also: emaciated adj. emaciation n.
entry(เอน'ทรี) n. การเข้า,ทางเข้า,สิทธิในการเข้า,การบันทึก,การจดบันทึก,การลงทะเบียน,การเข้าบัญชี,ผู้เข้าแข่งขัน,การครอบครองที่ดินโดยการเหยียบย่ำ, Syn. door, access
estate(อีสเทท') n. หลักทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ติดดินผืนใหญ่,ที่ดิน,ทรัพย์สิน,ฐานันดร,กลุ่มการเมือง,กลุ่มสังคม, -Phr. (the fourth estate ฐานันดรที่4 (นักหนังสือพิมพ์)) -Phr. (the Three Estates ฐานันดรทั้ง 3 ในยุคศักดินายุโรปได้แก่พระ ขุนนางและสามัญชน)
fallow(แฟล'โล) adj. เกี่ยวกับที่ดินที่ไถคราดทิ้งไว้,ซึ่งยังไม่ได้เพาะปลูก. -n. ที่ดินดังกล่าว. vt. ไถคราด (ที่ดิน) ทิ้งไว้., See also: fallowness n.
farmlandn. ที่ดินเพาะปลูก,ที่ดินที่เหมาะสำหรับเพาะปลูก
feedlotn. ที่ดินเลี้ยงปศุสัตว์ให้อ้วนเพื่อกิน.
feod(ฟิวดฺ) n. ที่ดินที่ได้รับ (ตามระบบศักดินา)
feoff(เฟฟ,ฟืฟ) vt. มอบที่ดิน (ศักดินา) ให้แก่,ให้ค่าธรรมเนียม. -feoffor,feofer n.
feoffee(เฟฟ' ฟี,ฟีฟี') ผู้ที่ได้รับมอบที่ดิน
fertilise(เฟอ'ทะไลซ) vt. ผสมพันธุ์,ทำให้มีลูก,ทำให้เกิดผล,ทำให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์, See also: fertilizable, fertilisable adj.
fertilize(เฟอ'ทะไลซ) vt. ผสมพันธุ์,ทำให้มีลูก,ทำให้เกิดผล,ทำให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์, See also: fertilizable, fertilisable adj.
fief(ฟีฟ) n. ที่ดินศักดินา
geld(เจลดฺ) vt. ตอน (สัตว์) ,ตัวอวัยวะสืบพันธุ์ออก,ภาษีที่ดินที่จ่ายกับกษัตริย์., See also: gelder n.
glebe(กลีบ) n. ที่ดิน,นา
ground(เกราดฺ) n. พื้น,พื้นดิน,ดิน,ที่ดิน,สนาม,สถานที่,บริเวณ,เขต,เรื่องราว,หัวเรื่อง,ท้องน้ำ,ท้องทะเล,ก้นน้ำ,หลักฐาน,พื้นฐาน,เหตุ,ที่มั่น,หลักฐานอ้างอิง,ที่มั่น. v. กริยาช่อง 2 และ 3ของgrind adj. บดเป็นผง,บดแล้ว -above ground มีชีวิต. -below ground ตายและฝัง. -h
haciendan. คฤหาสน์และที่ดิน,ฟาร์ม,
heriotn. ของขวัญหรือการบริการจากเจ้าของที่ดินเมื่อผู้เช่าซื้อตาย
holding(โฮล'ดิง) n. การยึด,การครอบครอง,สิ่งยึด,ที่ดินที่เช่านา., See also: holdings ทรัพย์สิน
homesteadn. บ้านพัก (รวมทั้งบ้านสิ่งก่อสร้างและที่ดิน) vt.,vt. ตั้งรกราก
hummock(ฮัม'มอค) n. ที่ดินลักษณะคลื่น,เนินกลม,ที่สูงเนินน้ำแข็ง., See also: hummocky adj.
inning(อิน'นิง) n. สมัยมีอำนาจ,ตาทำแต้มในการแข่งขัน,โอกาส., See also: innings ตาลีลูกคริดเก๊ต, การเรียกคืนที่ดินที่เป็นหนองหรือน้ำท่วม
laird(แลร์ด) n. เจ้าของที่ดิน., See also: lairdly adj. ดูlaird lairdship n. ดูlaird, Syn. lord
land(แลนดฺ) {landed,landing,lands} n. ที่ดิน,พื้นดิน,แผ่นดิน,ประเทศ,เขต,ดินแดนของประเทศ vt. ตั้งรกราก,นำไปสู่,ยึด,จับ,จับจอง,นำขึ้นบก. vi. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,สู่ -Phr. (the land ที่ดินเกษตรชนบทอาชีพการเกษตรและการปศุสัตว์), Syn. soil, g

English-Thai: Nontri Dictionary
agrarian(adj) เกี่ยวกับไร่นา,เกี่ยวกับที่ดิน,เกี่ยวกับชาวนา
bailiff(n) ผู้ดูแลที่ดิน,ปลัดอำเภอ,ผู้ช่วยนายอำเภอ
cadastral(adj) เกี่ยวกับที่ดิน
domain(n) ขอบเขต,คฤหาสน์,ที่ดิน,อาณาจักร
estate(n) มรดก,หลักทรัพย์,ทรัพย์สิน,ที่ดิน,ชั้น,ฐานันดร,คฤหาสน์
freeholder(n) ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
frontage(n) ตอนหน้าเรือน,ที่ดินหน้าบ้าน,ที่ดินริมถนน
ground(n) พื้นดิน,ดิน,มูลฐาน,ที่มั่น,หลักฐาน,รากฐาน,ที่ดิน
holdings(n) ที่ดิน,หุ้นส่วน,การครอบครอง,ทรัพย์สิน
land(n) พื้นแผ่นดิน,ที่ดิน,ฝั่ง,บก,ภูมิประเทศ,ประเทศ,เมือง
landholder(n) เจ้าของที่ดิน
landlady(n) เจ้าของที่ดิน(หญิง)
landlord(n) เจ้าของที่ดิน(ชาย)
landmark(n) หลักปักเขตที่ดิน,ที่หมาย
landowner(n) เจ้าของที่ดิน
lord(n) ขุนนาง,ผู้มีอำนาจเหนือ,เจ้าของคฤหาสน์,เจ้าของที่ดิน
patch(n) ชิ้น,รอยแต้ม,รอยปะ,ที่ดินเล็กๆ
plot(n) ที่ดิน,แผนการ,ร่าง,อุบาย,โครงการ,แผนผัง
REAL real estate(n) ที่ดินและโรงเรือน,ทรัพย์สิน
rood(n) หน่วยวัดที่ดินเท่ากับ1/4เอเคอร์,ไม้กางเขน
squire(n) นาย,เจ้าของที่ดิน,ทนาย,ผู้ดีบ้านนอก,คหบดี
tenement(n) บ้านเช่า,ที่ดิน,อสังหาริมทรัพย์
terrace(n) ชั้น,หลั่น,ดาดฟ้า,ระเบียง,ที่ดินขั้นบันได
terrier(n) สุนัขล่าเนื้อชนิดหนึ่ง,สมุดทะเบียนที่ดิน
vassal(n) ข้าราชบริพาร,คนรับใช้,ขุนนาง,ผู้ครอบครองที่ดิน
yeoman(n) ชาวนาเจ้าของที่ดิน,ทหารฝ่ายพลาธิการ,องค์รักษ์,บริพาร,เสรีชน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abstract of titleสารบัญจดทะเบียนและนิติกรรม (ศัพท์กฎหมายที่ดิน)
alluvion(n) ที่งอกริมตลิ่ง (ศัพท์ที่ดิน)
groundskeeper[กราวนซฺ-คีป-เปอรฺ] (n) คนดูแลสนาม, คนดูแลสวน, คนดูแลที่ดิน, See also: groundsman, gardener, Syn. groundkeeper
Image:
land degradation(n) การเสื่อมโทรมของที่ดิน
land grant(n) การยกที่ดินสาธารณะให้
Land plot division for saleแบ่งขายที่ดิน
Real Estate(n) บ้านและที่ดิน, Syn. properties
survey page(n) หน้าสำรวจที่ดิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
土地[とち, tochi] (n) ที่ดิน, ดิน
土地台帳[とちだいちょう, tochidaichou] (n) โฉนดที่ดิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
農地[のうち, nouchi] สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
農地[のうち, nouchi] (n) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
農地[のうち, nouchi] (n) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
土地局[とちきょく, tochikyoku] กรมที่ดิน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
地主[じぬし, jinushi] TH: เจ้าของที่ดิน  EN: landlord
用地[ようち, youchi] TH: ที่ดินที่ใช้เพื่อการบางอย่าง

German-Thai: Longdo Dictionary
Gelände(n) |das, pl. Gelände| ที่ดินส่วนบุคคล เช่น Fabrikgelände ที่ดินหรือพื้นที่ของโรงงาน, Ausstellungsgelände พื้นที่ที่ใช้จัดนิทรรศการ
Zaun|der, pl.Zäune| รั้ว อาจจะทำจากโลหะ หรือแผ่นไม้ใช้กั้นบอกอาณาเขตที่ดิน
abbrennen(vi) |brannte ab, hat/ist abgebrannt| ไหม้กลายเป็นเถ้าถ่านเหลือแต่ที่ดิน เช่น Das Haus ist abgebrannt., See also: Related: brennen, verbrennen
bewohnen(vt) |bewohnte, hat bewohnt + A| ครอบครอง(ที่ดิน, ที่อยู่อาศัย), ครอง, อาศัยอยู่, มีถิ่นที่อยู่ เช่น Diese Etage ist von einer japanischen Familie bewohnt. = Auf dieser Etage wohnt eine japanische Familie. ชั้นนี้ถูกครอบครองโดยครอบครัวชาวญี่ปุ่น หรือ ครอบครัวชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่บนชั้นนี้, See also: Related: wohnen

French-Thai: Longdo Dictionary
acquérir(vt) 1)ได้มา 2) พยายามให้ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมา 3)การเป็นเจ้าของโดยการซื้อ (เช่น ที่ดิน)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top