ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ทำสัญญา*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทำสัญญา, -ทำสัญญา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำสัญญา(v) contract, See also: make an agreement, make a contract, Syn. ทำความตกลง, ตกลง, ลงนาม, ลงลายลักษณ์อักษร, Example: ไทยทำสัญญากับสหรัฐฯในเรื่องการค้าขาย มาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
การทำสัญญา(n) contract, See also: making agreement, making a promise, Syn. การทำความตกลง, การตกลง, การรับรอง, การให้คำมั่น, Example: การทำสัญญาเปิดบริษัทใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำบอกกล่าวน. ข้อความที่บุคคลฝ่ายหนึ่งแจ้งเป็นหนังสือ หรือแจ้งด้วยวาจา ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง แสดงเจตนาที่จะใช้สิทธิ สงวนสิทธิ หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คำบอกกล่าวสนองในการทำสัญญา คำบอกกล่าวเลิกสัญญา คำบอกกล่าวว่าจะบังคับจำนอง.
คู่สัญญาน. บุคคล ๒ ฝ่ายหรือหลายฝ่ายซึ่งเข้าทำสัญญา.
เงินดาวน์น. เงินที่ต้องชำระครั้งแรกเมื่อทำสัญญา โดยมีข้อตกลงว่าเงินส่วนที่เหลือจะผ่อนส่งเป็นงวด ๆ ตามจำนวนที่กำหนด.
ตกเขียวน. วิธีการที่นายทุนทำสัญญาซื้อขายข้าวหรือผลไม้ตามที่ตกลงกันกับชาวนา ชาวสวน หรือชาวไร่เมื่อข้าวลัดใบหรือผลไม้ยังอ่อนอยู่ โดยตกลงกันว่านายทุนจะได้ข้าวเปลือกหรือผลไม้นั้นไปหลังจากนวดข้าวแล้วหรือเมื่อผลไม้นั้นแก่เต็มที่แล้ว เช่น ตกเขียวลำไย, โดยปริยายหมายถึงการที่พ่อแม่รับเงินจากนายทุนซึ่งจ่ายให้เป็นค่าตัวเด็กผู้หญิงไว้ล่วงหน้า แล้วนายทุนจะมารับตัวเด็กไปเพื่อค้าประเวณีเป็นการใช้หนี้คืนให้แก่นายทุน.
ตัวแทนประกันชีวิตน. ผู้ซึ่งบริษัทประกันชีวิตหรือสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศมอบหมายให้ทำการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท.
ตัวแทนประกันวินาศภัยน. ผู้ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยหรือสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศมอบหมายให้ทำการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท.
นายหน้าน. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งตกลงจะให้ค่าบำเหน็จแก่อีกบุคคลหนึ่งเพื่อที่ชี้ช่องให้ได้เข้าทำสัญญาหรือจัดการให้ได้ทำสัญญากัน
นายหน้าบุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลสองฝ่ายได้เข้าทำสัญญากัน โดยจะได้รับบำเหน็จเป็นการตอบแทน.
นายหน้าประกันชีวิตน. ผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทโดยกระทำเพื่อบำเหน็จเนื่องจากการนั้น.
นายหน้าประกันวินาศภัยน. ผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทโดยกระทำเพื่อบำเหน็จเนื่องจากการนั้น.
โบกมือก. ชูมือขึ้นแล้วกวักมือทำสัญญาณเรียก, ชูมือขึ้นแล้วส่ายมือไปมาทำสัญญาณทักทาย ลา หรือปฏิเสธ เป็นต้น.
ประกันชีวิตก. ทำสัญญาประกันชีวิต.
แปลงหนี้ใหม่น. การที่คู่กรณีได้ทำสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ เช่น เปลี่ยนตัวลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ เปลี่ยนวัตถุแห่งหนี้ เมื่อแปลงหนี้ใหม่แล้วหนี้เดิมเป็นอันระงับ.
ผู้ค้ำประกันผู้ที่ทำสัญญาผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น.
ผู้รับเรือนน. บุคคลที่เข้าทำสัญญาคํ้าประกันผู้คํ้าประกันอีกชั้นหนึ่ง.
มัดจำน. เงินที่มอบไว้แก่คู่สัญญา โดยตกลงว่า ถ้าตนไม่ทำตามสัญญา ให้รับเงินนั้นเสีย เรียกว่า เงินวางมัดจำ, ประจำ ก็ว่า, (กฎ) สิ่งที่ให้ไว้เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา และเป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการทำสัญญากันขึ้นแล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
place of contractสถานที่ทำสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pre-contractสัญญาห้ามทำสัญญาซ้อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
party, high contractingอัครภาคีผู้ทำสัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lex loci contractus (L.)กฎหมายแห่งถิ่นที่ทำสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subcontractorผู้รับจ้างช่วง, ผู้ทำสัญญาช่วง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capacity to contractความสามารถในการทำสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freedom of contractเสรีภาพในการทำสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enter into a contractเข้าทำสัญญา, เข้าเป็นคู่สัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
high contracting partyอัครภาคีผู้ทำสัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contract negotiationการเจรจาทำสัญญา [เศรษฐศาสตร์]
Subcontractingการทำสัญญารับช่วง [เศรษฐศาสตร์]
Proposal writing in public contractingการเขียนโครงการการทำสัญญาของรัฐ [TU Subject Heading]
high contracting partiesอัครภาคีผู้ทำสัญญา [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำสัญญา[tham sanyā] (v) EN: contract ; make a contract ; conclude a contract  FR: contracter ; conclure un contrat ; passer un contrat

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
article(vt) ทำสัญญา, See also: ทำข้อตกลงกัน, ผูกมัดด้วยข้อตกลง
barter for(phrv) พยายามตกลงในเรื่อง, See also: ทำสัญญาเรื่อง
contract(vi) ทำสัญญา, Syn. sign, sign up
contractor(n) ผู้ทำสัญญา
covenant(vi) ทำสัญญา, See also: ทำข้อตกลง
covenant(vt) ทำสัญญา, See also: ทำข้อตกลง
covenanted(adj) ที่ทำสัญญาไว้, See also: ที่ทำข้อตกลงไว้, Syn. promised, pledged
covenanter(n) ผู้ทำสัญญา
compromise with(phrv) ประนีประนอมกับ, See also: ทำสัญญากับ
contract for(phrv) ทำสัญญาสร้าง
contract in(phrv) ทำสัญญาเข้าร่วม, See also: เซ็นสัญญาเข้าร่วม
contract with(phrv) ทำสัญญา
covenant for(phrv) ทำสัญญา (กฎหมาย) เพื่อ, See also: ทำข้อตกลงเพื่อ, Syn. covenant with
covenant with(phrv) ทำสัญญา (กฎหมาย) เพื่อ, See also: ทำข้อตกลงเพื่อ, Syn. covenant for
gentleman's agreement(n) สัญญาเกียรติยศ, See also: การตกลงกันอย่างไม่ได้ทำสัญญาเป็นหลักฐาน
non-aggression(n) ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่ทำสัญญาไม่โจมตีกัน
promisor(n) ผู้ทำสัญญา, See also: ผู้ให้สัญญา
subcontract(vi) ทำสัญญารับช่วง, See also: ทำสัญญารับเหมาช่วง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contract(คอน'แทรคทฺ) n. สัญญา,ข้อตกลง,หนังสือสัญญา,คำย่อ,รูปแบบย่อ -v. หด,ย่น,ขมวด,เกร็ง,ติด (โรค,นิสัย) ,ทำ (หนี้สิน) ,ทำสัญญา, See also: contractible adj. ดูcontract contractibility n. ดูcontract, Syn. agreement
contractor(คอน'แทรคเทอะ) n. ผู้ทำสัญญา,สิ่งที่หดตัว,กล้ามเนื้อที่หดตัว
covenant(คัพ'วะเนินทฺ) n. ข้อตกลง,สัญญา,ข้อกำหนด,บทบัญญัติในกฎหมายโบราณ,สัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ vi. ทำสัญญา,ทำข้อตกลง. vt. ตกลง (โดยสัญญา) ,ให้คำมั่น,กำหนด, Syn. compact, agreement, agree
covenanted(คัฟ'วะเนินทิด) adj. ซึ่งได้ทำสัญญาหรือ ตกลงไว้แล้ว,ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา
covenanter(คัฟ'วะเนินเทอะ) n. ผู้ทำสัญญา
site licenseใบอนุญาตเฉพาะหน่วยงานหมายถึง ใบอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำสัญญาขาย เพื่อนำไปใช้เฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น (โดยที่จะทำการติดตั้งลงกี่เครื่องก็ได้ แต่ต้องเป็นเฉพาะหน่วยงานนั้น)
subcontract(ซับคอน'แทรคทฺ) n. สัญญารับช่วง,สัญญารับเหมาช่วง. vt.,vi. ทำสัญญารับช่วง,ทำสัญญารับเหมาช่วง

English-Thai: Nontri Dictionary
contract(vi, vt) หด,เกร็ง,ขมวด,จำกัดให้แคบ,ย่น,ทำสัญญา,ติดโรค
contractor(n) ช่างรับเหมา,ผู้รับเหมา,ผู้ทำสัญญา
covenant(vi) ให้คำมั่น,ให้สัญญา,ทำสัญญา,ทำข้อตกลง
sign(vi, vt) เขียนเครื่องหมาย,ลงนาม,ทำสัญญา,บุ้ยใบ้
treat(vt) กระทำกิจ,รักษา,บรรยาย,เลี้ยงดู,ทำสัญญา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Browse-wrap Contractหรือ Browse-wrap Agreement หมายถึงข้อสัญญาหรือข้อกำหนดการใช้ งานเว็บไซต์ที่โพสต์ใส่ไว้ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะทำเป็น hyperlink ไว้ด้านล่างของหน้าจอ ข้อสัญญาชนิดนี้ไม่ต้องมีการคลิก I agree หรือฉันตกลง สัญญาชนิด Browse wrap จึงไม่มีการแสดงความยินยอมของผู้ใช้อย่างชัดแจ้ง เพียงแต่มีการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดโปรแกรมก็ถือว่าตกลงทำสัญญาแล้วได้
CONTRACTEE(n) เจ้าของโครงการ, ลูกค้า , บุคคลใดที่ทำสัญญากับผู้ผลิตหรือคนขายสินค้าและบริการ
Shrink Wrap Licenseสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาตัวอย่าง (Model Contract) เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวใช้เป็นแบบในการทำสัญญา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
契約者[けいやくしゃ, keiyakusha] (n) คนทำสัญญา, ผู้ทำพันธะสัญญา
下請け[したうけ, shitauke] ผู้รับข้อตกลง, ผู้ทำสัญญา (เป็นคำพูดที่มักใช้ในข้อสัญญา ข้อตกลง มักจะใช้คู่กับ 元請け=もとうけ=Contractor=ผู้ยื่นข้อตกลง), See also: A. 元請け, R. 元請け

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
結ぶ[むすぶ, musubu] TH: ทำสัญญา  EN: to bind
下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] TH: บริษัทที่ทำสัญญารับเหมาะ  EN: contract company

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top