ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ตามใจ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตามใจ, -ตามใจ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามใจ(v) indulge, See also: pamper, spoil, humour, Ant. ขัดใจ, Example: พ่อแม่มักจะตามใจลูกคนสุดท้อง จนเสียเด็ก, Thai Definition: แล้วแต่ใจ, ตามความต้องการของใจ
ตามใจชอบ(adv) as you like it, See also: as you please, Example: พ่ออนุญาตให้ลูกเลือกของเล่นได้ตามใจชอบ คนละไม่เกิน 5 ชิ้น, Thai Definition: แล้วแต่ใจจะต้องการหรือปรารถนา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามใจก. แล้วแต่ใจ.
ตามใจปากมากหนี้ก. เห็นแก่กินย่อมสิ้นเปลืองมาก.
ตามใจปากลำบากท้องก. เห็นแก่กินมักจะเดือดร้อน.
ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ก. ทำตามความพอใจของผู้ที่จะได้รับผลโดยตรง, มักพูดเข้าคู่กับ ผูกอู่ตามใจผู้นอน เป็น ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน.
ขัดใจก. โกรธเพราะทำไม่ถูกใจ, ไม่ยอมให้ทำตามใจ.
จินดามณีน. แก้วอันให้ผลแก่เจ้าของตามใจนึก, แก้วสารพัดนึก
ตามแล้วแต่, สุดแต่, เช่น ตามใจ ตามอัธยาศัย ตามกรรม
ปล้ำ, ปล้ำปลุก(ปฺลํ้า, -ปฺลุก) ก. ใช้แขนกอดรัดจับกุมเพื่อจะให้อีกฝ่ายหนึ่งล้ม หรือให้อยู่ในอำนาจที่จะทำได้ตามใจตน, โดยปริยายหมายความว่า พยายามทำกิจการอย่างเต็มกำลัง, ปลุกปลํ้า ก็ว่า.
ป้อยอก. ตามใจหรือเอาใจจนเกินไป, ยกย่องเยินยอจนเกินพอดี, บำรุงบำเรอจนเกินไป.
โป ๑น. เครื่องเล่นการพนันของจีน กลักทำด้วยทองเหลืองสี่เหลี่ยม มีลูกแดงขาวข้างในใช้ปั่น, ชื่อการพนันอย่างหนึ่ง เล่นโดยเจ้ามือเอาลิ้นโปใส่ลงในฝาครอบโป ไม่ให้คนแทงเห็น ปิดฝาครอบโปแล้วตั้งให้แทง โดยยอมให้คนแทงปั่นโปได้ตามใจชอบ เมื่อเปิด ถ้าลิ้นชักโปซีกขาวตรงกับช่องแต้มไหน ก็นับว่าโปออกแต้มนั้น โปมีประตูสำหรับแทงเพียง ๔ ประตู คือ หน่วย สอง สาม และครบ มีวิธีแทง ๗ วิธี คือ เหม็ง กั๊ก เลี่ยม อ๋อ ชั้ว ถ่อ และ อา, โปปั่น ก็เรียก.
โปปั่นน. ชื่อการพนันอย่างหนึ่ง เล่นโดยเจ้ามือเอาลิ้นโปใส่ลงในฝาครอบโป ไม่ให้คนแทงเห็น ปิดฝาครอบโปแล้วตั้งให้แทง โดยยอมให้คนแทงปั่นโปได้ตามใจชอบ เมื่อเปิด ถ้าลิ้นชักโปซีกขาวตรงกับช่องแต้มไหน ก็นับว่าโปออกแต้มนั้น โปมีประตูสำหรับแทงเพียง ๔ ประตู คือ หน่วย สอง สาม และครบ มีวิธีแทง ๗ วิธี คือ เหม็ง กั๊ก เลี่ยม อ๋อ ชั้ว ถ่อ และ อา, โป ก็เรียก.
แม้ว่าสัน. ผิว่า, หากว่า, เช่น แม้ว่าจะไปด้วย ก็ตามใจ.
ยินใจก. พอใจ, ตามใจ.
สุดสายป่านว. สุดกำลังความสามารถที่จะควบคุมดูแลหรือดึงกลับได้ เช่น ตามใจลูกเสียจนสุดสายป่านจะไม่เสียเด็กได้อย่างไร.
เสียเด็กก. กลายเป็นเด็กนิสัยไม่ดี ทำตามใจตัว เป็นต้น เช่น อย่าตามใจลูกมากนัก จะเสียเด็ก.
เสียนิสัยก. มีนิสัยไม่ดี เช่น พ่อแม่มีลูกคนเดียว จึงตามใจจนลูกเสียนิสัย เอาแต่ใจตัวเอง.
เหลิง(เหฺลิง) ก. ลืมตัว เช่น พ่อแม่ตามใจเสียจนเหลิง มีคนชมมาก ๆ เลยชักเหลิง.
อำนาจบาตรใหญ่น. อำนาจที่ใช้ในทางข่มขี่ เช่น ถือว่ามีอำนาจบาตรใหญ่รังแกใครได้ก็ตามใจชอบ.
เอาใจก. คอยปฏิบัติให้ถูกใจ, ตามใจ.
โอ๋ก. ตามใจ, เอาอกเอาใจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
at pleasureตามใจสมัคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attitude, Over-Indulgenceทัศนคติแบบตามใจมากจนไม่มีขอบเขต [การแพทย์]
Child, Over Protectedเด็กถูกตามใจจนเคยตัว [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตามใจ[kān tāmjai] (n) FR: gâterie [f]
ก็ตามใจ[køtāmjai] (x) EN: please yourself
ตามใจ[tāmjai] (v) EN: indulge ; pamper ; spoil ; humour
ตามใจ[tāmjai] (x) EN: as one likes ; as one pleases  FR: comme vous voulez ; comme il vous plaira
ตามใจชอบ[tāmjai chøp] (x) EN: as you like it ; as you please
ตามใจคุณ[tāmjai khun] (v, exp) EN: as you like ; do what you like  FR: comme il vous plaira
ตามใจนึก[tāmjai neuk] (x) EN: as one pleases ; as anticipated
ตามใจสมัคร[tāmjai samak] (x) EN: at will
ตามใจท่าน[tāmjai than] (x) EN: as you like it
ตามใจตัวเอง[tāmjai tūa-ēng] (x) EN: self-indulgent ; headstrong

English-Thai: Longdo Dictionary
à la carte(n, adj, adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arbitrary(adj) ตามอำเภอใจ, See also: โดยพลการ, ตามใจชอบ, ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์, โดยการสุ่มเลือก, โดยไม่มีกฎเกณฑ์, Syn. dictatorial, discretionary
at will(idm) ตามใจ, See also: ตามสบาย
baby(vt) ตามใจ, See also: เอาอกเอาใจ, ประคบประหงม, Syn. induldge, coddle
cocker up(phrv) พะเน้าพะนอเกินไป, See also: ตามใจเกินไป
cosher up(phrv) พะเน้าพะนอเกินไป, See also: ตามใจเกินไป, Syn. cocker up
dictatorial(adj) เกี่ยวกับเผด็จการ, See also: ซึ่งใช้อำนาจสั่งให้คนอื่นทำตามใจตัวเองโดยไม่มีเหตุผล, เกี่ยวกับการกดขี่ข่มเหง, Syn. tyrannical, autocratic, Ant. democratic
suit yourself(idm) ตามใจคุณ, See also: ตามใจ
to one's heart's content(idm) จนพอใจ, See also: ตามอำเภอใจ, ตามใจอยาก
to someone's liking(idm) เอาใจ, See also: ทำตามใจ
indulge(vt) ยอมตามใจ, See also: ยอมตาม, ยอมให้ทำสิ่งที่ชอบ, Syn. spoil, Ant. mistreat
indulge(vi) ยอมตามใจ, See also: ยอมตาม, ยอมให้ทำสิ่งที่ชอบ, Syn. spoil, Ant. mistreat
intemperance(n) การทำตามใจมากเกินไป, See also: การไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ, Syn. inebriety, insobriety
libertine(adj) ที่ประพฤติผิดศีลธรรม, See also: ที่ไม่อยู่ในศีลธรรม, ที่หลงระเริง, ที่ทำอะไรตามใจชอบ, Syn. amoral, sensual, lascivious, lewd
mollcoddler(n) คนที่ถูกทะนุถนอมหรือตามใจจนเคยตัว, See also: ผู้ชายที่ถูกทะนุถนอมหรือตามใจจนเคยตัว
mollycoddle(vt) ตามใจมากไป, See also: เอาอกเอาใจมากไป, Syn. spoil, indulge, cosset, pamper
mollycoddle(n) ผู้ถูกตามใจจนเคยตัว, Syn. recreant, craven
pamper(vt) ตามใจ, See also: ประคบประหงม, เอาอกเอาใจ, Syn. baby, coddle, indulge, spoil, Ant. discipline
pander to(phrv) ตามใจ, See also: ยอมตาม
spoiled rotten(sl) โดนตามใจ, See also: เอาแต่ใจตัว
self-indulgent(adj) ตามใจตัวเอง, See also: ซึ่งปล่อยตัวเอง, ซึ่งเอาแต่ใจตัวเอง, Syn. indulgent, intemperate, luxurious
spoil(vt) ตามใจจนเสียคน, See also: ทำให้เสียคน, Syn. coddle, cosset, indulge
suit oneself(phrv) ตามใจตัวเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cocker {cockeredn. ดูcocker-spaniel,นักชนไก่ vt. ตามใจ,เอาอกเอาใจ,ป้อยอ
cockeringn. ดูcocker-spaniel,นักชนไก่ vt. ตามใจ,เอาอกเอาใจ,ป้อยอ
cockers}n. ดูcocker-spaniel,นักชนไก่ vt. ตามใจ,เอาอกเอาใจ,ป้อยอ
cosset(คอส'ซิท) {cossetted,cossetting,cossets} n. คนโปรด,ลูกแกะที่เลี้ยงด้วยมือตนเอง,สัตว์เลี้ยง. vt. ตามใจ,พะนอ,โอ๋
denial(ดิไน'เอิล) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,การไม่ยอมรับ,การบังคับใจตัวเอง,การไม่ยอมตามใจตัวเอง
dictation(ดิคเท'เชิน) n. การบอกให้เขียนตามคำบอก,การเขียนตามคำบอก,การบงการ,กำหนดเอาตามใจชอบ
free-choiceadj. ซึ่งเลือกเองได้ตามใจชอบ
indulgence(อินดัล'เจินซฺ) n. การหมกมุ่น,การทำตามความรู้สึก,การปล่อยตัว,การทำตามใจตัว,ความหลงระเริง,การยึดเวลาการชำระหนี้ vt. ทำให้หมกมุ่น,ทำให้ตามใจตัว, Syn. gratification
indulgent(อินดัล'เจินทฺ) adj. หมกมุ่น,ตามใจตัว,ปล่อยตัว,ยินยอม,หลงผิด,ดื่ม,ซ่องเสพสุขอย่างไม่ลืมตา, Syn. pampering, Ant. displined
mollycoddle(มอล'ลี่คอดเดิล) n. ผู้ชายหรือเด็กชายผู้ชายที่ถูกตามใจจนเคยตัว,หน้าตัวเมีย vt. ตามใจ,เอาใจ,พะนอ., See also: mollycoddler n.
pamper(แพม'เพอะ) vt. เอาใจ,ตามใจ
permissive(เพอมิส'ซิฟว) adj. ซึ่งอนุญาต,ซึ่งอนุมัติ,ซึ่งยินยอม,ตามใจ,ตามแต่เห็นสมควร, See also: permissiveness n., Syn. tolerant, lenient, lax
self-indulgence(เซลฟฺ'อินดัลเจินซฺ) n. การปล่อยตัวเองให้หมกมุ่นอยู่ในโลกีย์,การปล่อยตัว,การตามใจตัว., See also: self-indulgent adj.
surrender(ซะเรน'เดอะ) vt.,vi.,n. (การ) ยอม,ยอมแพ้,ยอมจำนน,ยอมตาม,ตามใจ,สละ,ละทิ้ง,ปล่อย,ทอดทิ้ง,คืน,ยกเลิก,มอบตัว, See also: surrenderer n., Syn. yield, give

English-Thai: Nontri Dictionary
indulgent(adj) ยอมตาม,ตามใจ,ผ่อนปรน,อภัย,หลงผิด,หมกมุ่น
pamper(vt) ตามใจ,พะเน้าพะนอ,เอาใจ
SELF-self-assertion(n) ความดื้อดึง,การทำตามใจตนเอง,ความอวดดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Over-indulgence(n) การตามใจตัวเองมากเกินไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
委ねる[ゆだねる, yudaneru] (vt) ตามใจ, ปล่อยให้เป็นหน้าที่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
溺ぼれる[おぼれる, oboreru] (vt) จม, ตามใจ, ยอม, ปล่อยใจไปตามความต้องการ, See also: R. indulge in, to be drown
溺れる[おぼれる, oboreru] (vt) จม, ตามใจ, ยอม, ปล่อยใจไปตามความต้องการ, See also: R. indulge in, to be drown
何れも[いずれも, izuremo] ตามใจชอบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
任せる[まかせる, makaseru] TH: ตามใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top