ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ตามกำหนด*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตามกำหนด, -ตามกำหนด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามกำหนด(adv) on schedule, See also: according to schedule, according to a fixed time, Example: คณะนักท่องเที่ยวออกเดินทางตามกำหนดของตารางเวลาที่ตั้งไว้พอดี, Thai Definition: อย่างเป็นไปตามลำดับที่ตั้งไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กินบวชก. กินเครื่องกระยาบวชในลัทธิพิธี เช่นพิธีตรุษ, ใช้เข้าคู่กับคำ ถือศีล เป็น ถือศีลกินบวช, กินในเวลาตามกำหนดของการถือพรตในลัทธิศาสนา.
ขาดไม่มาตามกำหนด เช่น ขาดเรียน ขาดประชุม.
เครดิตตัวเลขแสดงสิทธิที่นิสิตนักศึกษาและนักเรียนจะพึงได้รับเมื่อได้ศึกษาตรงตามกำหนดเวลาและสอบผ่านวิชานั้น ๆ, หน่วยกิต ก็เรียก.
แจกไพ่ก. แบ่งไพ่ให้แก่ผู้เล่นทุกคนตามกำหนดกฎเกณฑ์.
ดวงผังที่แสดงตำแหน่งของดาวพระเคราะห์ต่าง ๆ ในท้องฟ้าขณะที่เกิดเหตุการณ์บางอย่าง โดยเฉพาะดวงชะตากำเนิด ซึ่งกำหนดความเป็นไปในชีวิตของบุคคลต่าง ๆ ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ เช่น ผูกดวง, เรียกเต็มว่า ดวงชะตา, ความเป็นไปในชีวิตตามกำหนดของดวงชะตา เช่น ดวงขึ้น ดวงตก.
ตรง, ตรง ๆเที่ยงตามกำหนด เช่น เวลา ๓ โมงตรง นาฬิกาเดินตรงเวลา
ตู้ไปรษณีย์น. ตู้ที่ตั้งในที่สาธารณะเพื่อรับจดหมายและไปรษณียบัตร แล้วไขออกตามกำหนดเวลาเพื่อนำไปส่งผู้รับ.
เต้นรำก. เคลื่อนไปโดยมีระยะก้าวตามกำหนดให้เข้าจังหวะกับดนตรี ซึ่งเรียกว่า ลีลาศ โดยปรกติเต้นเป็นคู่ชายหญิง.
เต็มอัตราว. เต็มขนาดที่กำหนดไว้, เต็มตามกำหนด.
นายท่าน. ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการที่ท่าเรือท่ารถเช่นในการปล่อยเรือปล่อยรถตามกำหนดเวลาเป็นต้น.
ผิดนัดลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา หรือเจ้าหนี้ไม่รับชำระหนี้ โดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้.
ผืนน. เรียกสิ่งที่มีลักษณะแบนเป็นแผ่นอย่างผ้า หนัง หรือเสื่อ เป็นต้น มีขนาดเต็มตามกำหนดและอาจม้วนหรือพับได้เช่นผ้านุ่ง ผ้าห่ม เสื่อ พรม และหนัง ว่า ผืนผ้า ผืนหนัง เป็นต้น
เฝ้ายามก. เฝ้าสถานที่หรือระวังเหตุการณ์ตามกำหนดเวลา.
เมล์ ๑น. เรียกยานพาหนะประจำทางที่ออกตามกำหนดเวลา เช่น รถเมล์ เรือเมล์.
ยติ ๒น. การหยุดเป็นจังหวะตามกำหนดในการอ่านฉันท์.
ยาม, ยาม-คนเฝ้าสถานที่หรือระวังเหตุการณ์ตามกำหนดเวลา เช่น แขกยาม ไทยยาม คนยาม, เรียกอาการที่อยู่เฝ้าสถานที่หรือระวังเหตุการณ์เช่นนั้น ว่า อยู่ยาม หรือ เฝ้ายาม.
รถเมล์น. ยานพาหนะประจำทางที่ออกตามกำหนดเวลา.
วารสารน. หนังสือที่ออกตามกำหนดเวลา พิมพ์เรื่องที่เป็นงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ มีผู้ตรวจรับรองคุณภาพทางวิชาการ เช่น วารสารราชบัณฑิตยสถาน วารสารศิลปากร วารสารกรมการแพทย์.
สม่ำเสมอ(สะหฺมํ่าสะเหฺมอ) ว. เสมอเป็นปรกติ เช่น มาประชุมสม่ำเสมอ, เสมอตามกำหนด เช่น ส่งดอกเบี้ยสม่ำเสมอ
สูด ๑เดินหมากรุกข้ามตาตรงไปโดยไม่เป็นไปตามกำหนดที่วางไว้ (ใช้เฉพาะเม็ดและขุน)
หงุดหงิดว. มีอารมณ์เสียอยู่เสมอ ๆ เช่น เขาเป็นคนหงุดหงิดง่าย, มีอารมณ์เสียเพราะไม่ได้ดังใจหรือไม่เป็นไปตามกำหนดเป็นต้น.
หน่วยกิต(-กิด) น. ตัวเลขแสดงสิทธิที่นิสิตนักศึกษาและนักเรียนจะพึงได้รับเมื่อได้ศึกษาตรงตามกำหนดเวลาและสอบผ่านวิชานั้น ๆ, เครดิต ก็เรียก.
อักโขภิณี, อักโขเภณีกองทัพอินเดียโบราณที่มีกระบวนรบพร้อมมูลตามกำหนด
อักเษาหิณีกองทัพอินเดียโบราณที่มีกระบวนรบพร้อมมูลตามกำหนด
อัตรา(อัดตฺรา) ว. เป็นประจำตามกำหนด, สมํ่าเสมอ, เป็นนิจ, เช่น แล้วให้เทศนาอัตราไป (กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ ร. ๓).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
annuity certainเงินรายปีตามกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
delinquent taxภาษีค้าง (ที่ไม่ชำระตามกำหนด) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delinquent taxภาษีค้าง (ที่ไม่ชำระตามกำหนด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax, delinquentภาษีค้าง (ที่ไม่ชำระตามกำหนด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax, delinquentภาษีค้าง (ที่ไม่ชำระตามกำหนด) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
non-attendanceการไม่ไปตามกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debt servicingการชำระดอกเบื้ยและเงินต้นตามกำหนด [เศรษฐศาสตร์]
Debt servicing capacityวิสัยสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามกำหนด [เศรษฐศาสตร์]
Time depositเงินฝากตามกำหนดเวลา [เศรษฐศาสตร์]
Heads of Stateผู้แทนที่สำคัญที่สุดของรัฐ หรือประมุขของรัฐ ในบางกรณีอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐ ในการเจริญความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ โดยมีอำนาจเต็มที่จะประกอบการใด ๆ ได้ ประมุขของรัฐนั้นอาจได้แก่ พระจักรพรรดิ (Emperor) พระเจ้าแผ่นดิน (King) พระราชินี (Queen) และประธานาธิบดี (President)ประมุขของรัฐย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเคารพ และการยอมรับนับถือจากประเทศอื่นๆ ในสังคมนานาประเทศ ในแง่พิธีการทูต ผู้ที่เป็นกษัตริย์อาจได้รับเกียรติแตกต่างกับผู้ที่เป็นประธานาธิบดี แต่ความแตกต่างเช่นนี้หามีความสำคัญในแง่กฎหมายอย่างใดไม่ เมื่อประมุขของรัฐเดินทางไปเยือนต่างประเทศ ตัวประมุขพร้อมด้วยบุคคลในครอบครัวและบริวารทั้งหลาย ตลอดจนถึงทรัพย์สินของประมุขจะไดรับความคุ้มกัน (Immunity) ทั้งในทางแพ่งและอาญาคำว่าประมุขของรัฐอาจหมายถึงหัวหน้าของรัฐบาลก็ได้ เช่น ในกรณีสหรัฐอเมริกา แต่ในบางประเทศ เช่น อังกฤษ ประมุขของรัฐมิได้เป็นหัวหน้าของรัฐบาล ผู้ที่เป็นหัวหน้าของรัฐบาลได้แก่ นายกรัฐมนตรี (Prime Minister) ในประเทศที่มีการปกครองในรูปสาธารณรัฐ (Republic) ถือว่าอำนาจอธิปไตยตกอยู่กับประชาชน แม้แต่ตัวประธานาธิบดีของประเทศก็ไม่มีอำนาจอธิปไตย หากแต่เป็นประชาชนพลเมืองคนหนึ่ง ซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้เข้าไปบริหารประเทศตามกำหนดระยะเวลาหนึ่งภายใต้ รัฐธรรมนูญ และตัวประธานาธิบดี เช่น ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ก็อาจถูกฟ้องให้ขับออกจากตำแหน่งโดยรัฐสภา หรือสภานิติบัญญัติได้ เรียกว่า Impeachment [การทูต]
Missed Periodการขาดประจำเดือน, ประจำเดือนไม่มาตามกำหนด, ประจำเดือนขาด [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามกำหนด[tām kamnot] (adv) EN: on schedule ; according to schedule ; as scheduled ; according to a fixed time  FR: d'après l'horaire ; comme prévu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
due(adj) ถึงกำหนด, See also: ครบกำหนด, ตามกำหนดถึงเวลา, ได้เวลา, Syn. expected, scheduled, Ant. unexpected, unscheduled
on(adj) ที่เป็นไปตามกำหนด, See also: ที่เป็นไปตามแผนการ
on time(idm) ตรงตามกำหนดเวลา, Syn. punctually, Ant. late
periodic(adj) ซึ่งเป็นช่วงเวลา, See also: ตามกำหนด, ซึ่งเป็นระยะๆ, ซึ่งเป็นพักๆ, Syn. periodical, recurrent, seasonal, Ant. aperiodic
periodical(adj) ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา, See also: ที่ออกตามกำหนดเวลา, Syn. cyclic, circling, revolving
periodical(n) วารสารที่ออกตามกำหนด, See also: นิตยสารที่ออกตามกำหนดเวลา, Syn. magazine, journal
periodically(adv) อย่างเป็นไปตามกำหนดเวลา
prompt(adj) ตรงต่อเวลา, See also: ตามกำหนด, Syn. punctual, timely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duly(ดู'ลี) adv. อย่างเหมาะสม,ตามกำหนด,ตรงเวลา
on(ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
periodical(เพียริออด'ดิเคิล) n. นิตยสารหรือวารสารที่ออกตามกำหนดเวลา. adj. ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา,เกี่ยวกับนิตยสารหรือวารสาร,=periodic (ดู)
punctual(พังคฺ'ชวล) adj. ตรงต่อเวลา,รักษาเวลา,ตามกำหนด,ถูกต้อง,เป็นแต้ม,เป็นจุด., See also: punctuality n. punctualness n., Syn. on time, prompt
time draftn. ตั๋วแลกเงินที่จ่ายเงินให้ตามกำหนดเวลา

English-Thai: Nontri Dictionary
punctual(adj) ตรงเวลา,ทันกำหนด,ตามกำหนด
standard(adj) ตามกำหนด,ตามมาตรฐาน,ตามเกณฑ์,เป็นสากล

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
納める[おさめる, osameru] TH: ชำระเงินตามกำหนด  EN: to pay
納める[おさめる, osameru] TH: เอาของไปส่งตามกำหนด  EN: to supply

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top