ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ซุ่มซ่าม*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ซุ่มซ่าม, -ซุ่มซ่าม-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซุ่มซ่ามว. กิริยาที่กระทำไปโดยไม่ระมัดระวังหรือไม่ถูกกาลเทศะ เช่น เดินซุ่มซ่ามชนสิ่งของจนเสียหาย ซุ่มซ่ามเข้าไปในห้องที่กำลังประชุม.
กระบุ่มกระบ่ามว. บุ่ม ๆ บ่าม ๆ, ซุ่มซ่าม.
กะเร่อกะร่าว. อาการที่แต่งกายรุ่มร่ามเกินพอดี เช่น เขาแต่งตัวกะเร่อกะร่าผิดกาลเทศะ, ซุ่มซ่าม เช่น เขาเดินกะเร่อกะร่าออกไปกลางถนนเลยถูกรถชน, เซ่อซ่า เช่น เขากะเร่อกะร่าเข้าไปอยู่กับพวกเล่นการพนันเลยถูกจับไปด้วย, เก้งก้าง เช่น เขาเป็นคนท่าทางกะเร่อกะร่า, กะเล่อกะล่า เร่อร่า หรือ เล่อล่า ก็ว่า.
จะกรุมจะกรามว. ตะกรุมตะกราม, ซุ่มซ่าม.
ตึงตังโดยปริยายหมายถึงมีกิริยามารยาทซุ่มซ่ามไม่เรียบร้อย เช่น ทะลึ่งตึงตัง.
ปามก. ขยุ้มด้วยมือ, ซุ่มซ่ามเข้าไป, กินอย่างตะกละ.
พลุ่มพล่าม(พฺลุ่มพฺล่าม) ว. ยุ่มย่าม, ซุ่มซ่าม, ตะกรุมตะกราม.
สุ่มสี่สุ่มห้าว. ซุ่มซ่าม, ไม่ระมัดระวังให้ดี, ไม่ดูให้ดี, เช่น เดินสุ่มสี่สุ่มห้าเลยตกบันได กินอาหารสุ่มสี่สุ่มห้าเลยท้องเสีย.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซุ่มซ่าม[sumsām] (adj) EN: faltering ; blundering ; blind ; ignorant ; clumsy  FR: maladroit ; malhabile

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clumsily(adv) ี่อย่างซุ่มซ่าม, See also: อย่างเซ่อซ่า, Syn. awkwardly, ungracefully, Ant. gracefully, skillfully
clumsiness(n) ความซุ่มซ่าม, See also: ความเซ่อซ่า, Syn. awkwardness, gracelessness, stiffness
clumsy(adj) ซุ่มซ่าม, See also: เร่อร่า, เซอะ, เซ่อซ่า, Syn. awkward, ungraceful, lumbering, lubberly, Ant. graceful, adroit, skillful
fumble with(phrv) ทำซุ่มซ่าม, See also: งุ่มง่าม
fumble(vi) เงอะงะ, See also: งุ่มง่าม, ซุ่มซ่าม, Syn. flounder, grope
fumble(vt) เงอะงะ, See also: งุ่มง่าม, ซุ่มซ่าม
fumble(n) ความซุ่มซ่าม, See also: ความเงอะงะ
gauchely(adv) อย่างเงอะงะ, See also: อย่างเปิ่นๆ, อย่างเชยๆ, อย่างซุ่มซ่าม, Syn. awkwardly
gaucherie(n) ความเปิ่นเชย, See also: ควมมซุ่มซ่าม, ความงุ่มง่าม, Syn. clumsiness, boorishness
gawk(n) คนโง่ (คำดูถูก), See also: คนซุ่มซ่าม
gawky(adj) ซุ่มซ่าม, See also: งุ่มง่าม, เก้งก้าง, Syn. ungainly, gangly, Ant. graceful
grub(n) คนงุ่มง่าม, See also: คนซุ่มซ่าม, คนไม่เป็นระเบียบ
harum-scarum(adv) สะเพร่า, See also: เลินเล่อ, ไม่รับผิดชอบ, ซุ่มซ่าม
harum-scarum(adj) สะเพร่า, See also: เลินเล่อ, ไม่รับผิดชอบ, ซุ่มซ่าม, Syn. careless, irresponsible, reckless, Ant. careful, responsible
heavy(adj) (คน) ซึ่งตัวใหญ่ ช้า และซุ่มซ่าม
lubberly(adv) อย่างซุ่มซ่าม, See also: อย่างเซ่อซ่า
muff(n) ความผิดพลาด, See also: ความเซ่อซ่า, ความซุ่มซ่าม
muff(vi) ทำผิดพลาด, See also: ทำซุ่มซ่าม, ทำพลาดโอกาส, ทำเซ่อซ่า, Syn. bungle, mishandle
oaf(n) คนโง่, See also: คนทึ่ม, คนซุ่มซ่าม, คนเซ่อ, Syn. idiot, fool, clod, Ant. brains
oafish(adj) โง่, See also: ทึ่ม, ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า, Syn. stupid, foolish, Ant. clever, smart

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blunder(บลัน'เดอะ) {blundered,blundering,blunders} n. ความผิดพลาด -v. ทำผิดพลาด,เดินเซ่อ,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,พูดออกมาอย่างโง่,แพร่งพรายออกมา, See also: blunderer n. ดูblunder blunderful adj. ดูblunder blundering บลัน'เดอริง adj. ซึ่งทำผิดพลาดได้ง่
bull of bashan)n. คนซุ่มซ่าม
fumble(ฟัม'เบิล) {fumbled,fumbling,fumbles} vi..,vt. คลำ,คลำหา,คลำเปะปะ,ทำอย่างซุ่มซ่าม. n. การคลำ, See also: fumblingly adv. fumblingness n., Syn. bumble, grope
gawky(กอ'คี) adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,เงอะงะ,อายเหนียม, See also: gawkishly adv. gawkiness, gawkishness n., Syn. awkward, ungainly, Ant. polished
groping(โกร'พิง) adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,ซึ่งแสดงว่าต้องการเข้าใจ., See also: gropingly adv.
harumscarum adjadv.,n. (คนที่) สะเพร่า,เลินเล่อ,มุทะลุ,ไม่รับผิดชอบ,ซุ่มซ่าม.
hobbledehoyn. คนงุ่มง่าม,คนซุ่มซ่าม
left-handed(เลฟทฺ'แฮนดิด) adj.,adv. ถนัดมือซ้าย,ใช้มือซ้าย,อยู่ทางด้านซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา,คลุมเครือ,น่าสงสัย,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม, See also: left-handedness n. ดูleft-handed
loutish(เลา'ทิช) adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,เงอะงะ, See also: loutishness n. ดูlout
lubber(ลับ'เบอะ) n. คนอุ้ยอ้าย ร่างใหญ่ และทึ่ม,กะลาสีเรืออุ้ยอ้ายหรือไม่ชำนาญ. adj. ซุ่มซ่าม,อุ้ยอ้าย โง่., See also: lubberly adv., adj. ดูlubber lubberliness n. ดูlubber, Syn. lout, landlubber
muff(มัฟ) n. ปลอกนวมสวมมือ,ความล้มเหลว. vt. ทำเซ่อซ่า,ทำซุ่มซ่าม,รับลูกพลาด, Syn. blunder, fail
saucy(ซอ'ซี) adj. ทะลึ่ง,ซุ่มซ่าม,ไม่มีมารยาท,บุ่มบ่าม,ละลาบละล้วง,เฉียบแหลม,แคล่วคล่อง, See also: saucily adv. sauciness n.
slouch(สลอชฺ) vi.,n. (การ) นั่งหรือยืนด้วยการงอตัว,เดินตัวงอ,ทำให้ลู่ต่ำลง,บุคคลที่ซุ่มซ่ามอุ้ยอ้าย,การลู่ต่ำลงมา,บุคคลที่ขี้เกียจหรือไม่มีประสิทธิภาพ., See also: sloucher n., Syn. shamble
tinker(ทิง'เคอะ) n. ช่างบัดกรี,ช่างปะหม้อ,คนงานที่ไม่ชำนาญ,ช่างไร้ฝีมือ,คนงานที่ซุ่มซ่าม,คนจรจัด,คนยิปซี,ปลาจำพวก Preumatophorus grex vt. ทำงานเป็นช่างบัดกรี,ทำงานเป็นช่างปะหม้อปะภาชนะ,ทำอย่างไม่ชำนาญ,ทำอย่างลวก ๆ vi. บัดกรี,ปะ,ซ่อมแซมอย่างไม่ชำนาญ. คำศัพท์ย
uncouth(อันคูธ') adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,เก้งก้าง,ไม่มีมารยาท,ประหลาด,พิกล., See also: uncouthly adv. uncouthness n., Syn. ungainly

English-Thai: Nontri Dictionary
blunder(n) ความผิดพลาด,ความซุ่มซ่าม,ความเซ่อ
blunder(vi) ทำพลาด,ซุ่มซ่าม,เดินเซ่อ
bungle(n) ความซุ่มซ่าม,การทำพลาด,การทำห้าแต้ม
bungle(vt) ซุ่มซ่าม,ทำพลาด,ทำห้าแต้ม,ทำลวกๆ
clumsily(adv) อย่างซุ่มซ่าม,อย่างเงอะงะ,อย่างเซ่อซ่า
clumsiness(n) ความเชื่องช้า,ความเซ่อซ่า,ความซุ่มซ่าม,ความงุ่มง่าม
clumsy(adj) เซ่อซ่า,เงอะงะ,ซุ่มซ่าม,เทอะทะ
lubber(n) คนอุ้ยอ้าย,คนทึ่ม,คนซื่อ,คนซุ่มซ่าม
sauciness(n) ความซุ่มซ่าม,ความทะลึ่ง,ความไร้มารยาท,ความละลาบละล้วง
saucy(adj) ซุ่มซ่าม,ทะลึ่ง,ไม่มีมารยาท,ละลาบละล้วง
tinker(n) ช่างบัดกรี,คนไร้ฝีมือ,คนซุ่มซ่าม,คนจรจัด
uncouth(adj) แปลก,เทอะทะ,เซ่อซ่า,ซุ่มซ่าม,หยาบ,เก้งก้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top