ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ชนบท*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ชนบท, -ชนบท-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เซราะกราว(adj, slang) บ้านนอก, ชนบท, การเป็นคนบ้านนอก (ใช้โดย โน้ตอุดม แต้พานิช ในการแสดงเดี่ยว ไมโครโฟน ในลักษณะเสียดสีทำนองเย้ยหยันว่ามาจากชนบท หรือ บ้านนอก เข้าใจว่าแผลงมาจากภาษาเขมร)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
โครงการสร้างงานในชนบทprojet de création d'emplois ruraux

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชนบท(n) countryside, See also: up-country, the country, rural areas, Syn. บ้านนอก, ต่างจังหวัด, Ant. เมือง, เมืองหลวง, กรุง, Example: คนในชนบทส่วนใหญ่ยังมีอาชีพเกษตรกรอยู่
คนชนบท(n) rural people, See also: country people, Syn. คนบ้านนอก, ชาวชนบท, Ant. คนเมือง, คนกรุง, Example: เราต้องตระหนักว่า ประเทศของเรามีคนจำนวนมากเป็นเกษตรกร เป็นคนชนบทที่ยากจน, Count Unit: คน
ชาวชนบท(n) rustic, See also: rural people, countryman, Syn. คนต่างจังหวัด, คนบ้านนอก, Ant. ชาวกรุง, คนเมือง, คนกรุง, Example: ชาวชนบทยังนิยมยาและการรักษาพยาบาลแบบโบราณในขณะที่ชาวเมืองสนใจการรักษาพยาบาลสมัยใหม่
เขตชนบท(n) rural area, Example: ปัจจุบันเรากำลังเปลี่ยนแปลงจากประเทศเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม และขยายความเจริญทางเศรษฐกิจออกสู่เขตชนบท, Count Unit: เขต, Thai Definition: เขตแดนที่พ้นจากเมืองหลวงออกไป
สังคมชนบท(n) local society
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท(n) the Office of Accelerated Rural Development, See also: ARD, Syn. รพช., Example: สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2545 เป็นจำนวนเงิน 12,077,148,700 บาท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชนบท(ชนนะบด) น. บ้านนอก, เขตแดนที่พ้นจากเมืองหลวงออกไป.
ปัจจันตชนบทน. ตำบลปลายเขตแดน.
มัชฌิมชนบทน.ในสมัยพุทธกาลหมายถึง ดินแดนส่วนกลางของประเทศอินเดียอันเป็นที่อยู่ของพวกอริยกะ เป็นถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่ตั้งนครใหญ่ ๆ เป็นศูนย์กลางการปกครอง และเป็นที่ประชุมของนักปราชญ์ คณาจารย์ เจ้าลัทธิต่าง ๆ.
กระปรอก ๑, กระปอก ๑น. ชื่อไต้ชนิดหนึ่ง ห่อด้วยใบพลวงหลายชั้น ลูกยาวใหญ่เหมือนไต้หาง แต่ไม่มีหาง ชาวทะเลและชาวชนบทชอบใช้สำหรับหาหอย กุ้ง ปลา เพราะดวงไฟใหญ่ไม่ใคร่ดับ.
กองข้าวน. พิธีอย่างหนึ่งที่ชาวชนบทห่อข้าวพร้อมด้วยของหวานพากันไปเซ่นผีตามป่าในหน้าแล้ง.
ช่วงเมืองน. เมืองเล็กที่ขึ้นแก่เมืองหลวง เช่น ณกรุงพระมหานครศุโขไทยราชธานีบูรีรมย์สถาน เปนปิ่นอาณาประชาราษฎรชาวชนบทนิคมคามสยามประเทศทั้งมวน มีเมืองขึ้น ออก เอก โท ตรี จัตวา ช่วงเมือง กิ่งเมือง แผ่ผ้านพระราชอาชญาอาณาเขตร (ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์).
ช้างเผือก ๑โดยปริยายหมายถึง คนดีมีวิชาเป็นต้นที่เกิดในชนบทแล้วมามีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในกรุง.
ชาวน. กลุ่มชนที่มีเชื้อชาติเดียวกัน เช่น ชาวไทย ชาวจีน หรืออยู่ในถิ่นฐานเดียวกัน เช่น ชาวเมือง ชาวชนบท หรือมีอาชีพอย่างเดียวกัน เช่น ชาวไร่ ชาวนา ชาวประมง หรือนับถือศาสนาร่วมกัน เช่น ชาวพุทธ ชาวคริสต์ หรืออยู่ในแวดวงเดียวกัน เช่น ชาวอักษร ชาวค่าย.
ถอดรูปก. เอารูปที่ปกคลุมออกให้เห็นรูปที่งดงาม เช่น เจ้าเงาะถอดรูป, เปลี่ยนรูปโฉมให้งดงาม เช่น เด็กสาวชนบทถอดรูปเป็นดาวมหาวิทยาลัย.
ผัน ๒แบ่งบางส่วนให้เปลี่ยนไปจากแนวหรือลักษณะเดิม เช่น ผันน้ำเข้านา ผันเงินงบประมาณออกสู่ชนบท
มหาดไทยน. ชื่อกรมที่ปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือในสมัยโบราณ มีสมุหนายกเป็นประธาน, ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข การพัฒนาชนบทและชุมชน การส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การป้องกันสาธารณภัย การผังเมือง การโยธา และการราชทัณฑ์.
รูปธรรมสิ่งที่สามารถแสดงออกมาให้ปรากฏเป็นจริงเป็นจังมิใช่เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น, สิ่งที่สามารถปฏิบัติได้, เช่น ต้องทำโครงการพัฒนาชนบทให้เป็นรูปธรรมด้วยการจัดให้มีนํ้ากินนํ้าใช้เป็นต้น.
แรงงานน. คนงาน, ผู้ใช้แรงในการทำงาน, เช่น การพัฒนาชนบทต้องอาศัยแรงงานจากท้องถิ่น งานก่อสร้างต้องการแรงงานเพิ่ม, ประชากรในวัยทำงาน ไม่รวมถึงคนพิการ คนวิกลจริต นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน นักบวช ทหาร ผู้ต้องขัง และผู้ประกอบกิจการเพื่อหากำไร เช่น วันแรงงาน, แรงที่ใช้ในการทำงาน เช่น ถนนนี้สร้างสำเร็จด้วยแรงงานของชาวบ้าน
ลูกทุ่งว. เรียกเพลงชนิดที่คนในชนบทนิยม ว่า เพลงลูกทุ่ง.
สังคม, สังคม-(-คมมะ-) น. คนจำนวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบ กฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญร่วมกัน เช่น สังคมชนบท
โสน ๒(สะโหฺน) น. ชื่อหนอนผีเสื้อกลางคืนชนิด Zeuzera coffeaeNietner ในวงศ์ Cossidae ยาว ๔-๖ เซนติเมตร สีขาวหรือชมพูอ่อน เจาะเข้าไปกินส่วนในของต้นโสน ชาวชนบทจับมารับประทาน, หนอนโสน ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patoisภาษาชนบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ruralแบบชนบท [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ruralชนบท, แบบชนบท, เกี่ยวกับชนบท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rural areaพื้นที่ชนบท, ท้องที่ชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rural areaเขตชนบท [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rural populationประชากรชนบท [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rural reconstruction; reconstruction, ruralการบูรณะชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rural-urban fringeรอยต่อชนบทกับเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rural-urban fringeรอยต่อชนบทกับเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rural-urban migrationการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ruralizationการมีลักษณะแบบชนบท, การทำให้เป็นชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ruralizationการทำให้เป็นชนบท, การมีลักษณะแบบชนบท [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rurbanกึ่งเมืองกึ่งชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rurbanizationการทำให้มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท, การทำให้เป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconstruction, rural; rural reconstructionการบูรณะชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
semi-urban populationประชากรกึ่งเมืองกึ่งชนบท [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
area, ruralพื้นที่ชนบท, ท้องที่ชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
countryประเทศ, บ้านเมือง, ชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
countryประเทศ, บ้านเมือง, ชนบท [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fringe, rural-urbanรอยต่อชนบทกับเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exurbiaบริเวณเชื่อมต่อระหว่างชนบทกับเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
exurbiaบริเวณเชื่อมชนบทกับเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
eclougeบทร้อยกรองชนบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
idyl; idyllชนบทพรรณนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
idyll; idylชนบทพรรณนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rural banking systemระบบธนาคารชนบท [เศรษฐศาสตร์]
rural conditionสภาพชนบท [เศรษฐศาสตร์]
Rural cooperativeสหกรณ์ชนบท [เศรษฐศาสตร์]
Rural economicsเศรษฐศาสตร์ชนบท [เศรษฐศาสตร์]
Rural sociologyสังคมวิทยาชนบท [เศรษฐศาสตร์]
Digital Divideความเหลื่อมล้ำ (ช่องว่าง) ในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้, ความเหลื่อมล้ำระหว่างประชากรกลุ่มต่างๆ ภายในประเทศ ที่มีโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้แตกต่างกัน เช่น ระหว่างประชากรในเมือง ใหญ่กับประชากรในชนบท ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีเพศ อายุ ต่างกัน ระหว่างผู้ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ระหว่างผู้ที่มีเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่ต่างกัน รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ของผู้พิการ ที่อาจน้อยกว่าบุคคลทั่วไปอีกด้วย หรืออาจะไปเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ำระหว่างคนในประเทศต่างๆ เพราะประเทศที่มั่งคั่ง จะมีความพร้อมมากกว่าประเทศยากจน [Assistive Technology]
Women in rural developmentสตรีในการพัฒนาชนบท [TU Subject Heading]
Communication in rural developmentการสื่อสารในการพัฒนาชนบท [TU Subject Heading]
Country homesบ้านชนบท [TU Subject Heading]
Country lifeชีวิตชนบท [TU Subject Heading]
Decoration and ornament, Rusticการตกแต่งและการประดับแนวชนบท [TU Subject Heading]
Education, Ruralการศึกษาในชนบท [TU Subject Heading]
Enterprise zones, Ruralเขตส่งเสริมการลงทุนในชนบท [TU Subject Heading]
Housing, Ruralการเคหะในชนบท [TU Subject Heading]
Land use, Ruralการใช้ที่ดินในชนบท [TU Subject Heading]
Peasantชาวชนบท [เศรษฐศาสตร์]
Medicine, Ruralการแพทย์ชนบท [TU Subject Heading]
Peasantsชาวชนบท [TU Subject Heading]
Radio in rural developmentวิทยุทางการพัฒนาชนบท [TU Subject Heading]
Rural childrenเด็กชนบท [TU Subject Heading]
Rural conditionsภาวะชนบท [TU Subject Heading]
Rural creditสินเชื่อสู่ชนบท [TU Subject Heading]
Rural developmentการพัฒนาชนบท [TU Subject Heading]
Rural development personnelบุคลากรทางการพัฒนาชนบท [TU Subject Heading]
Rural development projectsโครงการพัฒนาชนบท [TU Subject Heading]
Rural elderlyผู้สูงอายุในชนบท [TU Subject Heading]
Rural electrificationการพัฒนาไฟฟ้าชนบท [TU Subject Heading]
Rural familiesครอบครัวชนบท [TU Subject Heading]
Rural geographyภูมิศาสตร์ชนบท [TU Subject Heading]
Rural healthอนามัยชนบท [TU Subject Heading]
Rural health servicesบริการอนามัยชนบท [TU Subject Heading]
Rural industriesอุตสาหกรรมในชนบท [TU Subject Heading]
Rural librariesห้องสมุดชนบท [TU Subject Heading]
Rural poorคนยากจนในชนบท [TU Subject Heading]
Rural populationประชากรในชนบท [TU Subject Heading]
Rural renewalการปรับปรุงชนบท [TU Subject Heading]
Rural roadsทางหลวงชนบท [TU Subject Heading]
Rural schoolsโรงเรียนชนบท [TU Subject Heading]
Rural womenสตรีชนบท [TU Subject Heading]
Rural youthเยาวชนในชนบท [TU Subject Heading]
Rural-urban migrationการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง [TU Subject Heading]
Sanitation, Ruralการสุขาภิบาลชนบท [TU Subject Heading]
Social service, Ruralสังคมสงเคราะห์ชนบท [TU Subject Heading]
Sociology, Ruralสังคมวิทยาชนบท [TU Subject Heading]
Urban-rural migrationการย้ายถิ่นจากเมืองสู่ชนบท [TU Subject Heading]
Water-supply, Ruralแหล่งน้ำชนบท [TU Subject Heading]
Rural Populationประชากรชนบท, Example: ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท [สิ่งแวดล้อม]
ASEAN Ministers' Meeting on Rural Development and Poverty Eradicationการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน [การทูต]
Madagascar Action Planแผนปฏิบัติการมาดากัสการ์ เป็นแผนพัฒนาประเทศมาดากัสการ์ที่เป็นรูปธรรมฉบับแรก นับตั้งแต่มาดากัสการ์ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2503 รัฐบาลมาดากัสการ์ ได้รับงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) มาจากแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เป้าหมายหลักของ MAP ได้แก่ การพัฒนาระบบคมนาคม การพัฒนาชนบท การปรับปรุงระบบสาธารณสุข และการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ [การทูต]
Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradicationการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวชนบท[chāo chonnabot] (n, exp) EN: country people
ชนบท[chonnabot] (n) EN: contryside ; country ; rural areas ; up-country  FR: campagne [f] ; région rurale [f]
เด็กชนบท[dek chonnabot] (n, exp) EN: rustic boy ; country boy  FR: enfant de la campagne [m, f]
การพัฒนาชนบท[kān phatthanā chonnabot] (n, exp) EN: rural development  FR: développement rural
เขตชนบท[khēt chonnabot] (n, exp) EN: rural area  FR: zone rurale [f]
คนชนบท[khon chonnabot] (n, exp) EN: rural people
หมู่บ้านชนบท[mūbān chonnabot] (n, exp) EN: rural village  FR: village rural [m]
ในชนบท[nai chonnabot] (adj) EN: rural  FR: rural
พื้นที่ชนบท[pheūnthī chonnabot] (n, exp) EN: rural area  FR: zone rurale [f]
สังคมชนบท[sangkhom chonnabot] (n, exp) EN: local society
ถิ่นชนบท[thin chonnabot] (n, exp) FR: zone rurale [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backwoods(n) สถานที่ห่างไกล, See also: บริเวณห่างไกล, ชนบท, Syn. hinterland, bush
backwoodsman(n) คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณห่างไกล, See also: คนชนบท, Syn. countryman
country(adj) เกี่ยวกับชีวิตชนบท, See also: บ้านนอก, ลูกทุ่ง, Syn. rural, rustic
countryfied(adj) ที่มีลักษณะเป็นชนบท, Syn. countrified, rustic
countryside(n) ชนบท, See also: บ้านนอก, ต่างจังหวัด, Syn. rural area, rural district
cross-country(n) การแข่งขัน (เช่น วิ่ง แข่งรถ สกี) ไปตามเส้นทางในชนบทหรือในป่า
cross-country(adj) แข่งขันในเส้นทางตามชนบทหรือในป่า
eclogue(n) บทกวีของคนชนบท (มักอยู่ในรูปแบบบทสนทนาระหว่างคนเลี้ยงแกะ), Syn. idyll
hedgerow(n) แนวพุ่มไม้เป็นรั้ว โดยเฉพาะตามทุ่งนาหรือถนนในชนบท
hind(n) ชาวชนบท, See also: ชาวนาที่ทำงานในฟาร์ม
idyll(n) งานวรรณกรรมและเนื้อเพลงที่ว่าด้วยความงามของชนบท, Syn. eclogue, epic, poem
idyll(n) ทัศนียภาพของชนบท, See also: ภาพชนบทอันสวยงาม
idyll(n) ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความสุขสงบในชนบท
idyllic(adj) งดงามตามธรรมชาติแบบชนบท, See also: เรียบง่ายและมีเสน่ห์แบบชนบท, Syn. pastoral
land(n) พื้นที่ชนบท, See also: พื้นที่ทำการเกษตร, พื้นที่ทำนาหรือไร่, Syn. rural
mujik(n) ชาวชนบทในรัสเซีย, Syn. muzhik
outback(n) ชนบท (โดยเฉพาะในออสเตรเลีย), See also: พื้นที่ห่างไกลความเจริญ
pastoral(adj) ซึ่งเรียบง่ายแบบชนบท
pastoral(n) บทกลอนบรรยายชีวิตในชนบท, Syn. verse, idyll
pastoralist(n) คนเลี้ยงปศุสัตว์, See also: คนใช้ชีวิตในชนบท
pastoralize(vt) ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย, See also: ใช้ชีวิตในชนบท
peasant(n) ชาวนา, See also: กสิกร, เกษตรกร, ชาวไร่, ชาวชนบท, Syn. provincial
rural(adj) ในชนบท, See also: ของชนบท, Syn. rustic, upcountry
rural(adj) เกี่ยวกับชนบท, See also: เกี่ยวกับบ้านนอก, Syn. rustic, upcountry
rustic(adj) เกี่ยวกับชีวิตชนบท, Syn. rural, upcountry
rustic(n) ชาวชนบท, See also: คนบ้านนอก, Syn. bumpkin, yokel
rusticate(vi) ไปอยู่ชนบท
rusticate(vt) ไปอยู่ชนบท
rustication(n) การไปอยู่ชนบท, See also: การไปอยู่บ้านนอก
boondocks(sl) พื้นที่ห่างไกลความเจริญ, See also: ชนบท, เขตรอบนอกเมือง, ชานเมือง
local yokel(sl) คนท้องถิ่น (ในชนบท), See also: คนพื้นเมือง
Podunk(sl) เมืองห่างไกล, See also: บ้านนอก, ชนบท
upcountry(adj) ที่อยู่ในชนบท, See also: ที่อยู่ห่างไกลจากเมือง, Syn. inland
urbanization(n) การมีลักษณะเป็นเมืองมากกว่าชนบท
villa(n) บ้านพักตากอากาศ, See also: บ้านพักของเศรษฐีในชนบท, Syn. suburban, residence, dwelling
villadom(n) ้ชีวิตในชนบท, See also: สังคมชนบท
wench(n) หญิงสาวชาวบ้าน (คำโบราณ), See also: หญิงสาวชนบท
woodchop(n) การแข่งขันตัดไม้, See also: จัดขึ้นตามงานในชนบทของประเทศออสเตรเลีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agrarian(อะแกร' เรียน) adj. เกี่ยวกับไร่นาและที่ดิน, เกี่ยวกับชาวนา, ชนบท. -n. ผู้นิยมการแบ่นนันที่ดินให้ -agrarianly adv. (relating to land)
back roadn. ทางเล็ก ๆ ที่ไม่ได้ราดยาง,ถนนชนบท
churl(เชิร์ล) n. ชาวชนบท,คนหยาบคาย,คนอารมณ์ร้าย,คนขี้เหนียว,เสรีชนชั้นต่ำในสมัยศักดินา,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
cottage(คอท'ทิจฺ) n. กระท่อม,บ้านในชนบท
cottager(คอท'ทิเจอะ) n. ผู้อยู่กระท่อม,ชาวชนบท,ชาวนารับจ้าง,คนงานชนบท
cotter(คอท'เทอะ) ชาวนารับจ้าง,ชาวชนบท,ชาวนารับจ้าง,ชาวชนบท,ชาวชนบทที่กระท่อม,ผู้อยู่ระท่อม,สลักหรือลิ่มชนิดผ่า
country(คัน'ทรี) n. ประเทศ,แผ่นดินของประเทศ,รัฐ,ประชากรของท้องถิ่น,รัฐหรือชาติ,ถิ่นบ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่ adj. ชนบท,บ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน. --Phr. (across the country ข้ามทุ่งนาทุ่งไร่.) --Phr. (go to the country ยุบรัฐสภาเพื่อเลือกต
countryfied(คัน'ทรีไฟดฺ) adj. เกี่ยวกับลักษณะของบ้านนอกหรือชนบท., Syn. countrified
countryfolk(คัน'ทรีโฟล์ค) n. ชาวชนบท,ชาวบ้านนอก,คนที่มาจากประเทศเดียวกัน,เพื่อนร่วมชาติ, Syn. countrypeople, rustics
countryman(คัน'ทรีเมิน) n. เพื่อนร่วมชาติ,เพื่อนร่วมประเทศ,ประชากรของประเทศ,คนที่อยู่ในชนบท, Syn. compatriot, rustic -pl. countrymen
countryside(คัน'ทรีไซดฺ) n. ส่วนที่เป็นชนบท,ชาวชนบท
dacha(ดา'ชะ) n. บ้านขนาดใหญ่ในชนบท,คฤหาสน์ในชนบท
datcha(ดา'ชะ) n. บ้านขนาดใหญ่ในชนบท,คฤหาสน์ในชนบท
huff(ชัฟ) n. คนบ้านนอก,ชาวชนบท,คนขี้เหนียว adj. อ้วน,อ้วนกลม,ภูมิใจ,เต็ม ไปด้วยความหยิ่งยโส
land(แลนดฺ) {landed,landing,lands} n. ที่ดิน,พื้นดิน,แผ่นดิน,ประเทศ,เขต,ดินแดนของประเทศ vt. ตั้งรกราก,นำไปสู่,ยึด,จับ,จับจอง,นำขึ้นบก. vi. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,สู่ -Phr. (the land ที่ดินเกษตรชนบทอาชีพการเกษตรและการปศุสัตว์), Syn. soil, g
peasant(เพซ'ซันทฺ) n. ชาวไร่ชาวนา,ชาวชนบท
rural(รู'เริล) adj. เกี่ยวกับชนบท,เกี่ยวกับบ้านนอก,เกี่ยวกับการเกษตร,เกี่ยวกับไร่นา, See also: ruralism n. ruralist, ruralite n. ruralness n., Syn. country, rustic
rustic(รัส'ทิค) adj. เกี่ยวกับชีวิตชนบท,บ้านนอก,ธรรมดา ๆ ,เกี่ยวกับคนบ้านนอก,เงอะงะ, (หิน) มีผิวหยาบ n. คนบ้านนอก,ชาวชนบท, See also: rustical adj. rustically adv. rusticalness n. rusticness n., Syn. rural, unrefined, Ant. so
townshipn. เขตเมือง,เมืองเล็ก ๆ ,ชุมชนเล็ก ๆ ,ย่านธุรกิจการค้าของชนบท,
upcountry(อัพ'คันทรี) adj. บนเนิน,บนแผ่นดิน,ภายในประเทศ,ชนบท,ต่างจังหวัด,ขึ้นไกลเข้าไปจากฝั่ง,หัวเมือง. n. หัวเมือง,ต่างจังหวัด,บริเวณภายในประเทศ. adv. ไปยังบริเวณภายในประเทศ
villa(วิล'ละ) n. บ้านพัก (โดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่) ,บ้านพักชานเมืองหรือชนบท,คฤหาสน์
village(วิล'ลิจฺ) n. หมู่บ้าน,คนในหมู่บ้าน,ชาวชนบท,กลุ่มที่อยู่ของสัตว์. adj. เกี่ยวกับหมู่บ้าน, Syn. municipality, suburb

English-Thai: Nontri Dictionary
cottager(n) ชาวชนบท,ผู้อาศัยอยู่ในกระท่อม
country(adj) เกี่ยวกับบ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับชนบท
country(n) ประเทศ,รัฐ,บ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่,ภูมิลำเนา,บ้านเกิดเมืองนอน
countryman(n) ประชากร,คนชนบท,คนบ้านนอก,เพื่อนร่วมชาติ
countryside(n) เมือง,ชนบท,ชาวชนบท,คนชนบท
hind(n) กวางตัวเมีย,คนชนบท
peasant(n) ชาวชนบท,ชาวนา,คนบ้านนอก,ชาวไร่
peasantry(n) ชาวชนบท,ชาวนา,คนบ้านนอก,ชาวไร่
rural(adj) เกี่ยวกับการเพาะปลูก,เกี่ยวกับชนบท,เกี่ยวกับการเกษตร
rustic(n) คนชนบท,คนบ้านนอก
villager(n) ชาวบ้าน,ชาวชนบท

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cumberland[คัม-บา-ลัน] (name) คัมบาลันด์ เป็นชื่ออดีตเขตชนบทในนอร์ทเวสต์อิงแลนด์ของประเทศอังกฤษ
Landleben {n}(n) ความเป็นอยู่ของชนบท

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
田舎[いなか, inaka] (n) ชนบท

German-Thai: Longdo Dictionary
Land(n) |das| ชนบท เช่น auf dem Land wohnen

French-Thai: Longdo Dictionary
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top