ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*จูง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จูง, -จูง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จูง(v) lead, See also: induce, persuade, wheel, influence, take, Syn. ลาก, ดึง, Example: เพื่อนบ้านย่านใกล้เคียงที่ยกโขยงหอบลูกจูงหลานออกมาฟังดนตรี, Thai Definition: นำหน้าพาไปด้วยอาการคล้ายดึงหรือฉุด
จูงใจ(v) persuade, See also: induce, persuade, influence, Syn. ล่อใจ, ชักชวน, หว่านล้อม, ชักนำ, ชักพา, Example: ปัจจุบันการฝากเงินกับแบงก์มีดอกเบี้ยไม่จูงใจ คนจึงต้องหันไปลงทุนทางด้านอื่น, Thai Definition: ชักนำหรือเกลี้ยกล่อมเพื่อให้เห็นคล้อยตาม
จูงมือ(v) lead someone by the hand, Ant. ปล่อยมือ, Example: ทั้งสองจูงมือกันเดินไปบนทางเดินเล็กๆ ที่ตัดผ่านสวนดอกไม้, Thai Definition: จับมือนำพาไปด้วยอาการคล้ายดึงหรือฉุด
ชักจูง(v) induce, See also: persuade, lead, influence, entice, Syn. ชักนำ, ชักชวน, แนะนำ, Example: สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะชักจูงเด็กวัยรุ่นไปในทางที่ผิดได้ง่าย
ลากจูง(v) tow, See also: tug, haul, drag, draw, pull, Syn. ลาก, จูง, ฉุด, Example: มนุษย์จอมพลังจะลากจูงรถบรรทุก 10 คันเพื่อทำลายสถิติ, Thai Definition: ทำให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยการดึง
จูงจมูก(v) lead someone by the nose, Syn. ชักนำ, หว่านล้อม, Example: เขาไม่ใช่คนที่ใครจะมาจูงจมูกเขาง่ายๆ, Thai Definition: ถูกเขาชักนำไปโดยไม่ใช้ความคิดของตน, Notes: (สำนวน)
การจูงใจ(n) persuasion, See also: persuasion, inducement, allurement, Example: การจูงใจด้วยเงินก้อนโตก็ไม่สามารถฉุดเขาไว้ได้
ชักจูงใจ(v) persuade, See also: induce, convince, influence, Syn. ชักจูง, ชักนำ, Example: การได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้มาจากความสำเร็จของหัวคะแนนที่ชักจูงใจให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุน
แรงจูงใจ(n) motivation, Syn. สิ่งจูงใจ, แรงกระตุ้น, Example: วิทยากรแนะนำให้สร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นภายในองค์กรก่อนสิ่งอื่นใด, Thai Definition: สิ่งที่เป็นเหตุกระตุ้นให้เกิดการกระทำ
แรงจูงใจ(n) incentive, See also: stimulus, encouragement, Syn. แรงบันดาลใจ, แรงดลใจ
สิ่งจูงใจ(n) temptation, See also: enticement, lure, Syn. เครื่องล่อใจ, สิ่งล่อใจ, สิ่งดึงดูดใจ
สิ่งจูงใจ(n) incentive, See also: encouragement, enticement, lure, stimulus, inducement, motivation, Syn. สิ่งดึงดูด, Example: รัฐควรหาสิ่งจูงใจให้คนมาทำงานด้านจิตเวชมากขึ้น, Count Unit: แบบ, ชนิด, Thai Definition: สิ่งดึงดูดให้ผู้อื่นสนใจ
เหตุจูงใจ(n) motive, Syn. สิ่งจูงใจ, มูลเหตุจูงใจ, Example: มีเหตุจูงใจบางอย่างเกิดขึ้นทำให้เขาตัดสินใจแบบนั้น, Thai Definition: สิ่งที่ชักนำไปหรือพาไปเป็นต้นเหตุให้ทำ
มูลเหตุจูงใจ(n) motivation, See also: motive, Syn. แรงจูงใจ, Example: เรื่องของมูลเหตุจูงใจช่วยอธิบายได้ว่าทำไมบางคนคนจึงต้องทำอย่างนั้น หรือทำอย่างนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จูงก. พาไปด้วยอาการจับมือหรือจับเชือกเป็นต้น เช่น จูงเด็ก จูงสุนัข จูงควาย.
จูงจมูกก. อาการที่จับเชือกที่สนตะพายจมูกวัวควายแล้วจูงไป, โดยปริยายใช้แก่คนว่า ถูกจูงจมูก หมายความว่า ถูกเขาชักนำไปโดยไม่ใช้ความคิดของตน.
จูงใจก. ชักนำหรือเกลี้ยกล่อมเพื่อให้เห็นคล้อยตาม เช่น พูดจูงใจ.
จูงนางเข้าห้องน. ชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง ใช้เบี้ยทอดแล้วเดินตามช่องในรูปเป็นวงอย่างก้นหอย.
จูงนางลีลาน. ชื่อท่ารำชนิดหนึ่งที่ควาญช้างรำเมื่อนำช้างบำรูงาเสร็จครั้งแรกแล้ว.
จูงมือก. จับมือพากันไป.
ชักจูงก. จูงใจเพื่อให้เห็นคล้อยตาม.
เรือลากจูงน. เรือกลไฟสำหรับโยงหรือลากเรือใหญ่เพื่อเข้าเทียบท่า.
วัยจูงน. วัยของเด็กระหว่างวัยแล่นกับวัยอุ้ม.
กระจองอแงว. เสียงเด็กที่ร้องไห้ ก่อให้เกิดความรำคาญ, ใช้เรียกลูกเด็กเล็กแดงหรือที่ยังต้องอุ้มต้องจูงอยู่ว่า ลูกกระจองอแง.
เกลี้ยกล่อมก. ชักชวนจูงใจให้ร่วมพวก, พูดจูงใจให้คล้อยตามหรือปฏิบัติตาม.
จรุง, จรูง(จะรุง, จะรูง) ก. จูง, ชักชวน, เช่น ปลดยากพรากทุกข์ยุคเขิน จรุงราษฎร์ดำเนิน สู่ศุขสวัสดีโดยไว (ดุษฎีสังเวย)
ชรโลง(ชะระ-) ก. ชโลง, จูง, พยุง, โยง.
ชโลง(ชะ-) ก. พยุงไว้ไม่ให้เซ, จรรโลง, จูง เช่น ให้เป็นหลักชโลงจิต (กฎ. ราชบุรี).
ชวน ๑ก. จูงใจ, โน้มนำ, เช่น ชวนกิน
ชี้นำก. แนะหรือชักจูงไปในทางที่ตนต้องการ.
ดลใจก. มีเหตุอันไม่ปรากฏจูงใจให้คิดหรือให้ทำ เช่น เทวดาดลใจ กุศลดลใจ มารดลใจ.
เถอะว. คำประกอบท้ายกริยาแสดงความหมายเป็นเชิงตกลง วิงวอน หรือชักจูง เช่น เอาเถอะ มาเถอะ กินเถอะ, เถิด ก็ว่า, พูดเพี้ยนเป็น เหอะ ก็มี.
เถิดว. คำประกอบท้ายกริยาแสดงความหมายเป็นเชิงตกลง วิงวอน หรือชักจูง เช่น เอาเถิด มาเถิด กินเถิด, เถอะ ก็ว่า.
นกต่อน. คนที่รับแผนจากผู้อื่นมาติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อให้หลงเชื่อ (ใช้ในทางไม่ดี).
น้ำหนักน. ความหนักของสิ่งต่าง ๆ, ความสำคัญ เหตุผล หรือพยานหลักฐาน เป็นต้น ที่ควรแก่การเชื่อถือ หรือที่จูงใจให้เชื่อถือ.
บันเบาว. น้อย (โดยมากมักใช้ในทางปฏิเสธหรือเป็นเชิงคำถาม) เช่น เขามีวาทศิลป์พูดชักจูงใจคนไม่บันเบาทีเดียว.
ปาฏิหาริย์(-ติหาน) น. สิ่งที่น่าอัศจรรย์, ความอัศจรรย์, มี ๓ อย่าง คือ ๑. อิทธิปาฏิหาริย์ = ฤทธิ์เป็นอัศจรรย์ หมายถึง การแสดงฤทธิ์ที่พ้นวิสัยของสามัญมนุษย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ๒. อาเทสนาปาฏิหาริย์ = การดักใจเป็นอัศจรรย์ หมายถึง การดักใจทายใจคนได้อย่างน่าอัศจรรย์ ๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ = การสอนเป็นอัศจรรย์ หมายถึง คำสั่งสอนอันอาจจูงใจคนให้นิยมเชื่อถือไปตามได้อย่างน่าอัศจรรย์.
พะยุพยุง(พะยุพะยุง) ก. ช่วยกันพยุง เช่น ช่วยพะยุพยุงคนเจ็บ, พะยุพยุงจูงจับหิ้วปากคนละข้าง (ม. ร่ายยาว ชูชก).
โยง ๑ก. ผูกให้ต่อเนื่องกัน เช่น โยงมงคลคู่แต่งงาน, ผูกให้ต่อเนื่องกันเพื่อลากหรือจูงไป เช่น โยงเรือ, แขวนให้ห้อยอยู่เหนือพื้น เช่น โยงแป้งขนมจีน
โยง ๑ว. เรียกอาการที่มัดมือ ๒ ข้างแขวนขึ้นไปให้เท้าเรี่ย ๆ พื้น ว่า มัดมือโยง, เรียกอาการที่อยู่ประจำแต่ผู้เดียว ผู้อื่นไม่ต้องอยู่ ว่า อยู่โยง, เรียกเรือสำหรับลากจูงเรืออื่น ว่า เรือโยง และเรียกเรือที่ผูกลากตามเรือโยงที่ลากจูงไปนั้น ว่า เรือพ่วง.
รถจักรน. รถหัวขบวนรถไฟ มีเครื่องยนต์ใช้ลากจูงรถไฟทั้งขบวน, หัวรถจักร ก็เรียก.
รถม้าน. รถที่ใช้ม้าเทียมลากจูงไป มีทั้งชนิด ๒ ล้อ และ ๔ ล้อ.
เรือพ่วงน. เรือที่ผูกลากตามเรือโยงที่ลากจูงไป
เรือโยงน. เรือสำหรับลากจูงเรืออื่น.
ลมปากน. ถ้อยคำที่กล่าว เช่น อย่าสัญญาเพียงลมปาก, คำพูดที่จูงใจให้เห็นคล้อยตาม เช่น หลงลมปากจึงตามเขาไป.
ล่อหลอกก. ล่อให้เชื่อโดยมีเครื่องจูงใจ เช่น เอาตุ๊กตามาล่อหลอกเด็กให้หยุดร้องไห้, หลอกล่อ ก็ว่า.
ลูกเต้าเล้าอ่อนน. ลูกเล็ก ๆ หลายคน เช่น เธอมีลูกเต้าเล้าอ่อน ไปไหนทีก็ต้องอุ้มบ้างจูงบ้าง.
แล่น ๑น. ชื่อวัยของเด็กถัดจากวัยจูง เรียกว่า วัยแล่น.
วัยแล่นน. วัยของเด็กถัดจากวัยจูง.
วัยอุ้มน. วัยของเด็กก่อนวัยจูง.
สัญญาณจราจรน. สัญญาณใด ๆ ไม่ว่าจะแสดงด้วยธง ไฟ ไฟฟ้า มือ แขน เสียงนกหวีด หรือด้วยวิธีอื่นใดสำหรับให้ผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น.
สินบนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่
หนังขายยาน. ภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ขายยานำไปเร่ฉายตามที่ต่าง ๆ เพื่อชักจูงให้คนมาดูและซื้อยา.
หน้าม้าน. ผู้ที่ทำเล่ห์เหลี่ยมเป็นเหมือนคนซื้อหรือคนเล่นการพนันเป็นต้น เพื่อเป็นสื่อจูงใจให้คนหลงซื้อหรือหลงเล่นการพนันด้วย, โดยปริยายใช้เรียกคนที่หากินในลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น.
หลอกล่อก. หลอกให้เชื่อโดยมีเครื่องจูงใจ, ล่อหลอก ก็ว่า.
หัวรถจักรน. รถหัวขบวนรถไฟ มีเครื่องยนต์ใช้ลากจูงรถไฟทั้งขบวน, รถจักร ก็เรียก.
อนุสาสนีปาฏิหาริย์น. การสอนเป็นอัศจรรย์ หมายถึง คำสั่งสอนอันอาจจูงใจคนให้นิยมเชื่อถือไปตามได้อย่างน่าอัศจรรย์, เป็นปาฏิหาริย์อย่าง ๑ ในปาฏิหาริย์ ๓ ได้แก่ อิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ และอนุสาสนีปาฏิหาริย์.
อุ้มน. ชื่อวัยของเด็กก่อนวัยจูง เรียกว่า วัยอุ้ม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pull factorปัจจัยชักจูง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
loyalty discountส่วนลดจูงใจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
system, incentiveระบบแรงจูงใจ, ระบบให้กำลังใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
motivationแรงจูงใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
motivationการจูงใจ, แรงจูงใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
motivationการจูงใจ, แรงจูงใจ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
motivationการจูงใจ, แรงจูงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
motivation๑. การจูงใจ๒. แรงจูงใจ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
motivatorผู้จูงใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
motiveเหตุจูงใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
motiveเหตุจูงใจ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
motiveเหตุจูงใจ (ก. อาญา) [ดู inducement ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disincentiveสิ่งไม่จูงใจ, เหตุทำให้ท้อใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
financial incentiveสิ่งจูงใจทางการเงิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inducement๑. เหตุจูงใจ (ก. อาญา) [ดู motive]๒. สิ่งจูงใจ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incentiveสิ่งจูงใจ, เหตุกระตุ้นใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
incentive systemระบบแรงจูงใจ, ระบบให้กำลังใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
incentive, financialสิ่งจูงใจทางการเงิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Tow and Assist Clauseข้อกำหนดการลากจูงและช่วยเหลือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural incentiveสิ่งจูงใจทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Export incentivesสิ่งจูงใจการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Wage incentiveสิ่งจูงใจในรูปค่าจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Achievement motivationแรงจูงใจที่สัมฤทธิผล [TU Subject Heading]
Early retirement incentivesสิ่งจูงใจในการเกษียณอายุก่อนกำหนด [TU Subject Heading]
Employee motivationแรงจูงใจในการทำงาน [TU Subject Heading]
Incentive awardsรางวัลจูงใจ [TU Subject Heading]
Incentives in industryสิ่งจูงใจในอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Intrinsic motivationแรงจูงใจภายใน [TU Subject Heading]
Manipulative behaviorพฤติกรรมชักจูง [TU Subject Heading]
Motivation (Psychology)แรงจูงใจ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Motivation in educationแรงจูงใจในการศึกษา [TU Subject Heading]
Motivation research (Marketing)การวิจัยแรงจูงใจ (การตลาด) [TU Subject Heading]
Motivational interviewingการสัมภาษณ์แบบสร้างแรงจูงใจ [TU Subject Heading]
Personality and motivationบุคลิกภาพกับแรงจูงใจ [TU Subject Heading]
Persuasion (Psychology)การจูงใจ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Persuasion (Rhetoric)การจูงใจ (ศิลปะการใช้ถ้อยคำ) [TU Subject Heading]
Towingการลากจูง [TU Subject Heading]
Incentiveสิ่งจูงใจ, Example: สิ่งจูงใจเพื่อช่วยสนับสนุนการนำวัสดุกลับมา ใช้อีก [สิ่งแวดล้อม]
International Civil Aviation Organizationเรียกโดยย่อว่า ICAO คือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1947 หลังจากที่ประเทศสมาชิก 28 แห่ง ได้ให้สัตยาบันแก่อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน ซึ่งได้ร่างขึ้นโดยที่ประชุมองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในนครชิคาโก เมื่อปี ค.ศ.1944วัตถุประสงค์ของ ICAO คือการศึกษาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบินพลเรือนระหว่างประเทศ รวมทั้งจัดวางมาตรฐานระหว่างประเทศ และระเบียบข้อบังคับสำหรับการบินพลเรือนองค์การจะพยายามสนับสนุนให้มีการใช้ มาตรการว่าด้วยความปลอดภัย วางระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เสมอเหมือนกันหมด และให้ใช้วิธีปฏิบัติที่สะดวกง่ายขึ้นตรงพรมแดนระหว่างประเทศ องค์การจะส่งเสริมการใช้วิธีการทางเทคนิคและอุปกรณ์เครื่องมือใหม่ ๆ ดังนั้น ด้วยความร่วมมือจากประเทศสมาชิก องค์การจะจัดวางแนวบริการทางอุตุนิยมวิทยา การควบคุมการจราจรทางอากาศ การคมนาคมสื่อสารไฟสัญญาณด้านวิทยุ จัดระเบียบการค้นหาและช่วยเหลือ รวมทั้งอุปกรณ์ความสะดวกอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นที่จะให้การบินระหว่างประเทศได้รับความปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังชักจูงให้รัฐบาลประเทศสมาชิกวางแนวทางปฏิบัติด้านศุลกากรให้สะดวกง่าย ขึ้น รวมทั้งการตรวจคนเข้าเมือง และระเบียบเกี่ยวกับสาธารณสุขที่ใช้กับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ นอกจากนี้ องค์การยังรับผิดชอบต่องานร่างกฎหมายเกี่ยวกับการบินระหว่างประเทศ ทั้งยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจมาก มายหลายอย่างองค์การ ICAO ดำเนินงานโดยองค์การต่าง ๆ ดังนี้1. สมัชชา (Assembly) ประกอบด้วยผู้แทนของประเทศสมาชิกทุกประเทศ ทำการประชุมกันปีละครั้ง และจะลงมติเกี่ยวกับมาตรการทางการเงิน และจะรับพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่คณะมนตรีส่งมาให้ดำเนินการ2. คณะมนตรี (Council) ประกอบด้วยผู้แทนจากชาติต่าง ๆ 21 ชาติ ซึ่งสมัชชาเป็นผู้เลือก โดยคำนึงถึงประเทศที่มีความสำคัญในการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งประทเศที่มีส่วนเกื้อกูลไม่น้อยในการจัดอำนวยอุปกรณ์ความสะดวกแก่การ เดินอากาศฝ่ายพลเรือนระหว่างประเทศ และจัดให้มีตัวแทนตามจำนวนที่เหมาะสมในเขตภูมิศาสตร์ใหญ่ ๆ ของโลก คณะมนตรีเป็นผู้เลือกตั้งประธาน (President) ขององค์การ3. เลขาธิการ (Secretary-General) ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การ [การทูต]
Nuclear Test Banหมายถึง สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ ทั้งในบรรยากาศ ในอวกาศ และใต้น้ำ สนธิสัญญาฉบับนี้ได้มีผลบังคับเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1963 ประเทศที่ลงนามเริ่มแรกในสนธิสัญญาได้แก่ อังกฤษ สหภาพโซเวียต และ สหรัฐอเมริกา รวมสามประเทศจุดมุ่งหมายสำคัญของสนธิสัญญาคือ รัฐบาลของประเทศทั้งสาม ต้องการให้มีการทำความตกลงกันเป็นผลสำเร็จเกี่ยวกับการลดอาวุธ หรือปลดกำลังอาวุธทั้งหมดโดยสิ้นเชิง ภายใต้การควบคุมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด ตามความมุ่งประสงค์ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งต้องการให้ยุติหรือเลิกการแข่งขันกันสะสมอาวุธ และกำจัดมิให้มีเหตุจูงใจที่จะผลิตและทดสอบอาวุธไม่ว่าชนิดใดทั้งหมด รวมทั้งอาวุธนิวเคลียร์ด้วย นอกจากนี้ ยังเสาะแสวงหาที่จะให้หยุดการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ไปตลอดชั่วกาลนานสนธิ สัญญานี้มีข้อความอยู่ 5 มาตรา และไม่จำกัดอายุเวลา ทั้งยังเปิดโอกาสให้ประเทศอื่น ๆ ทั้งหลายเข้าร่วมลงนามเป็นภาคีได้ ในทางตรงกันข้าม ประเทศภาคีก็มีสิทธิใช้อธิปไตยแห่งชาติได้เพื่อถอนตัวจากสนธิสัญญา ถ้าหากประเทศนั้น ๆ เห็นว่า ประโยชน์อันสูงสุดของประเทศตนต้องตกอยู่ในอันตราย และแจ้งล่วงหน้าสามเดือนให้ประเทศภาคีอื่น ๆ ทั้งหมดทราบการตกลงใจนั้น [การทูต]
Public Diplomacyการทูตสาธารณะ หมายถึง การดำเนินการทางการทูตแบบหนึ่งเพื่อโน้มน้าวชักจูงให้สาธารณชนและกลุ่มเป้า หมายและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ในต่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจของรัฐให้มีความชื่นชมและเข้าใจ ถึงแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศของประเทศใคประเทศหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้น และประสบผลสำเร็จอน่างแนบเนียน โดยจะมี ความแตกต่างจากการดำเนินการทางการทูตแบบดั้งเดิม ที่เน้นการสื่อสารระหว่างรัฐต่อรัฐ(Government to Government)แต่การทูตสาธารณะจะเน้นวิธีการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ ประชาชน( Government to People) ภาคเอกชน ประชาสังคม หรือสื่อมวลชนในต่างประเทศหรือระหว่าประชาชนด้วยกันเอง อนึ่ง การทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ที่ใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อเชื่อมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนนั้น ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งของการดำเนินการทางการทูตสู่สาธารณชนนี้ [การทูต]
Sanctionsการบังคับตามกฎระหว่างประเทศ หมายถึงการที่หลาย ๆ ชาติได้ลงมติใช้มาตรการบังคับหรือจูงใจพร้อม ๆกันเพื่อบังคับให้ชาติหนึ่งที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ทำการยับยั้ง (Desist) หรือยินยอมให้มีการชี้ขาดตัดสิน (Adjudication) หรือกล่าวอย่างสั้น ๆ แซ็งชั่นก็คือ หนทางที่บังคับพันธกรณีทางกฎหมายให้เป็นไปตามกฎหมายเรื่องแซ็งชั่นนี้ กฎบัตรสหประชาชาติได้กล่าวไว้ในบทที่ 7 ข้อ 41 และ 42 มีข้อความดังนี้ ?ข้อ 41 คณะมนตรีความมั่นคงอาจวินิจฉัยว่า จะต้องใช้มาตรการอันใดอันไม่มีการใช้กำลังอาวุธ เพื่อยังผลให้เกิดแก่คำวินิจฉัยของคณะมนตรี และอาจเรียกร้องให้สมาชิกแห่งสหประชาชาติใช้มาตรการเช่นว่านั้น มาตรการเหล่านี้อาจรวมถึงการตัดสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการคมนาคมทางรถไฟ ทางทะเล ทางอากาศ ทางไปรษณีย์โทรเลข ทางวิทยุ และวิถีทางคมนาคมอย่างอื่นโดยสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน และการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต ข้อ 42 หากคณะมนตรีความมั่นคงพิจารณาเห็นว่ามาตรการที่บัญญัติไว้ในข้อ 41 น่าจะไม่เพียงพอ หรือได้พิสูจน์แล้วว่าไม่เพียงพอ คณะมนตรีก็อาจดำเนินการใช้กำลังทางอากาศ ทางทะเล หรือทางพื้นดินเช่นที่เห็นจำเป็น เพื่อธำรงไว้ หรือสถาปนากลับคืนมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การดำเนินการเช่นว่านี้ อาจรวมถึงการแสดงแสนยานุภาพ การปิดล้อม และการปฏิบัติอย่างอื่นโดยกำลังทางอากาศ ทางทะเล หรือทางพื้นดินของบรรดาสมาชิกแห่งสหประชาชาติ [การทูต]
ความคับข้องใจความคับข้องใจ, สภาพทางจิตใจหรือความรู้สึกที่เป็นผลสืบเนื่องอันได้แก่ ความหงุดหงิด กระวนกระวายใจ กลุ้มใจ สิ่งเหล่านี้มาจากความปรารถนาที่บุคคลมุ่งหวัง แต่ถูกขัดขวาง ทำให้ลดแรงจูงใจ บั่นทอนอิทธิพลความพยายาม ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ไม่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ด้วยอุปสรร [สุขภาพจิต]
Incentives, Economicสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ [การแพทย์]
Inducementเครื่องจูงใจ [การแพทย์]
Motivatingการจูงใจผู้ร่วมงาน [การแพทย์]
Motivationแรงผลักดัน, แรงจูงใจ, เหตุจูงใจ, การจูงใจ, แรงผลักดันตามประสบการณ์แรงผลักดัน, แรงดลใจ, การตั้งใจ, การกระตุ้นและยั่วยุ, [การแพทย์]
Motivation for Achievementความจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ [การแพทย์]
Motivation, Extrinsicการจูงใจภายนอก [การแพทย์]
Motivation, Humanแรงจูงใจในมนุษย์ [การแพทย์]
Motivation, Intrinsicการจูงใจภายใน, การจูงใจจากภายใน [การแพทย์]
Motivation, Unconsciousแรงจูงใจที่อยู่ในจิตใต้สำนึก [การแพทย์]
Motivational Arousal Systemระบบเกี่ยวกับการยั่วยุทางแรงจูงใจ [การแพทย์]
Motivational System, Secondaryระบบแรงจูงใจทุติยภูมิ [การแพทย์]
Motive, Dependencyแรงจูงใจใฝ่พึ่งพา [การแพทย์]
Motivesแรงจูงใจ [การแพทย์]
Motives, Personalแรงจูงใจส่วนบุคคล [การแพทย์]
Motives, Physiologicalแรงจูงใจทางร่างกาย [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักจูง[chakjūng] (v) EN: induce
ชักจูงใจ[chakjūngjai] (v) EN: persuade
จิตวิทยาการจูงใจ[jittawitthayā kān jūngjai] (n, exp) EN: psychology of motivation   FR: psychologie de la motivation [f]
จูง[jūng] (v) EN: lead ; wheel ; take  FR: mener ; conduire ; tenir
จูง[jūng] (v) EN: induce ; persuade ; influence ; advise  FR: inciter
จูงใจ[jūngjai] (v) EN: persuade ; induce ; influence ; sway  FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
จูงจมูก[jūng jamūk] (v, exp) EN: lead someone by the nose  FR: mener par le bout du nez
จูงมือ[jūng meū] (v, exp) EN: lead someone by the hand  FR: mener par la main
การชักจูง[kān chakjūng] (n) EN: lead
การจูงใจ[kān jūngjai] (n) EN: motivation ; persuasion   FR: motivation [f]
การจูงใจในการทำงาน[kān jūngjai nai kān thamngān] (n, exp) FR: motivation au travail [f]
ลากจูง[lākjūng] (v) EN: tow ; tug ; hau l; drag ; draw ; pull  FR: tirer ; traîner ; remorquer
มูลเหตุจูงใจ[mūnhēt jūngjai] (n, exp) EN: motivation
แรงจูงใจ[raēngjūngjai] (n, exp) EN: incentive ; motivation ; appeal
แรงจูงใจภายใน[raēngjūngjai phāinai] (n, exp) EN: intrinsic motivation
แรงจูงใจภายนอก[raēngjūngjai phāinøk] (n, exp) EN: extrinsic motivation
รถลากจูง[rotlāk jūng] (n, exp) FR: cabine [f]
รถลากจูงและรถกึ่งพ่วง[rotlāk jūng lae rot keung phūang] (n, exp) EN: semi-trailer
รถลากจูงและรถพ่วง[rotlāk jūng lae rot phūang] (n, exp) EN: full trailer
สิ่งจูงใจ[sing jūngjai] (n, exp) EN: incentive ; stimulant ; motivator

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allure(n) การจูงใจ, See also: ความยั่วยวน, Syn. fastination
allure(vt) ดึงดูด, See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ, Syn. attract, entice, fastinate
allure(vi) ดึงดูด, See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ, Syn. attract, entice, fastinate
allurement(n) การจูงใจ, See also: ความยั่วยวน, เครื่องล่อใจ, Syn. attraction
bargepole(n) เสายาวใช้จูงหรือดุนให้เรือแล่น
brainwash(vt) ล้างสมอง, See also: ชักจูงให้เชื่อตามที่พูด, Syn. proselytize
brainwash(n) การล้างสมอง, See also: การชักจูงให้เชื่อตามที่พูด
beat down(phrv) ต่อราคาให้ลดลง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ต่อรองราคา, ตกลงราคา, โน้มน้าวให้ลดราคา, ชักจูงให้ลดราคา, Syn. knock down, knock off
buy off(phrv) จ่ายเงินเพื่อชักจูงให้ทำหรือพูดบางอย่าง, See also: จ่ายค่าปิดปาก, Syn. buy over
cajoling(n) การโน้มน้าว, See also: การชักจูง, Syn. persuasion
cogency(n) การโน้มน้าว, See also: การชักจูง
cogent(adj) ที่โน้มน้าวจิตใจ, See also: ที่ชักชวน, ที่ชักจูง, Syn. convincing, persuasive
come-on(n) สิ่งจูงใจ, See also: สิ่งที่เสนอเพื่อเป็นการจูงใจ
convince(vt) โน้มน้าว, See also: ชักจูง, Syn. persuade
carry someone with one(idm) ชักจูง, See also: โน้มน้าว, ชักชวน, ชักนำความคิด, สนับสนุน
fetch over(phrv) โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด, See also: ชักจูง, Syn. bring over
fetch round(idm) ชักจูงให้เปลี่ยนความคิด, See also: โน้มน้าว, Syn. bring round
diverting(adj) ที่ทำให้หันเห, See also: ที่ชักจูงใจ
force(n) อำนาจในการชักจูง, See also: อำนาจในการโน้มน้าว, Syn. efficacy, cogency, potency,
get round(phrv) โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด, See also: ชักจูงให้เปลี่ยนความคิด, Syn. bring around, bring over
go to work on(idm) ชักจูง, See also: โน้มน้าว
inveigle into(phrv) ชักชวนให้ทำ, See also: โน้มน้าวในเรื่อง, ชักจูงในเรื่อง, ชวนให้ทำ
get(vt) มีอิทธิพลต่อ, See also: มีผลต่อ, กระตุ้น, ชักจูง, Syn. arouse, stimulate
ginger group(n) กลุ่มคนในพรรคการเมืองหรือองค์กรที่ชักจูงคนอื่นให้คล้อยตาม
hand(vt) จูง
get-up-and-go(idm) แรงจูงใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: พลัง, แรง
hand in hand(idm) จับมือกัน, See also: จูงมือกัน
sell someone something(idm) ชักจูง (บางคน) ให้เชื่อใน (บางสิ่ง)
sweet-talk someone(idm) เยินยอเพื่อชักจูงให้ทำหรือยอมตามบางสิ่ง
twist someone's arm(idm) บังคับ, See also: ชักจูง
what makes someone tick(idm) สิ่งกระตุ้น, See also: สิ่งที่จูงใจ
impel(vt) กระตุ้น, See also: จูงใจ, ผลักดัน, Syn. drive, induce, urge
impulse(n) แรงกระตุ้น, See also: แรงผลักดัน, แรงจูงใจ, สิ่งกระตุ้น, Syn. drive, caprice, urge, whim
induce(vt) ชักชวน, See also: ชักนำ, ชักจูง, โน้มน้าว, Syn. convince, influence, persuade
inducement(n) การชักนำ, See also: การโน้มน้าว, การจูงใจ, Syn. lure, encouragement
inducement(n) สิ่งจูงใจ, See also: เครื่องจูงใจ, อามิสสินจ้าง, Syn. incentive, stimulus
influence(n) การจูงใจ, See also: การโน้มน้าว, การชักจูง, Syn. attraction, sway, spell, magnetism
influence(vt) มีอิทธิพลต่อ, See also: ชักจูง อำนาจบังคับ, Syn. manipulate, sway, affect
insusseptible(adj) ซึ่งไม่ถูกชักจูงได้ง่าย, See also: ซึ่งไม่ถูกกระทบกระเทือนได้ง่าย, Ant. susceptible
lay alongside(phrv) จูง (เรือ) เข้าไปใกล้, See also: ลาก เรือ เข้าใกล้, Syn. draw alongside, lie alongside, pull alongside
lead by(phrv) จูงด้วย (เช่น ด้วยเชือก, มือ), See also: นำด้วย
lead by the nose(idm) จูงจมูก (ควบคุมได้) (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลอกลวง
lobby for(phrv) พยายามชักจูงผู้มีอำนาจให้อนุมัติกฎหมาย
jawbone(vi) พยายามจูงใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ชักนำ, เกลี้ยกล่อม
lead(n) เชือก (จูงสุนัข), See also: เชือกนำทาง, Syn. leash
mass suggestion(n) การชักจูงคนจำนวนมาก
motivate(vt) กระตุ้น, See also: ให้แรงบันดาลใจ, ดลใจ, จูงใจ, เป็นแรงกระตุ้น, Syn. stimulate, induce, move, provoke, prompt, cause, Ant. soothe, discourage
motivation(n) แรงบันดาลใจ, See also: แรงจูงใจ, Syn. motive, driving force
motivation(n) แรงจูงใจ, See also: แรงกระตุ้น, แรงบันดาลใจ, Syn. motive, drive
motivation(n) การให้แรงจูงใจ, See also: การให้แรงบันดาลใจ, การกระตุ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allure(อะเลียว') vt. ล่อ, ชักชวน, จูงใจ, ทำให้หลงเสน่ห์. -n. เสน่ห์. -alluring n., Syn. seduce, charm, sex appeal
attract(อะแทรคทฺ') vt.,vi. ดึงดูด,จูงใจ,กระ-ตุ้นความสนใจ,มีเสน่ห์,ล่อใจ. -attractable adj.
forcible(ฟอร์ซฺ'ซิเบิล) adj. ใช้กำลัง,มีกำลัง,มีพลัง,ให้กำลัง,ได้ผล,จูงใจ,โน้มน้าวจิตใจ., See also: forcibility n., forcibly adv., Syn. compulsory
forensic(ฟอเรน'ซิค) adj. (เกี่ยวกับ) กฎหมาย,ศาลยุติธรรม,การเล่นสำนวนโวหาร, See also: forensics n. วิชาเกี่ยวกับศิลปะแห่งการพูดหรือเขียนเพื่อจูงใจคน forensicality n. forensicsally adv.
induce(อินดิวซฺ') vt. ชักจูง,ชักนำ,ชักชวน,เหนี่ยวนำ,มีอิทธิพลต่อ,ทำให้เกิดขึ้น,พิสูจน์,หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง., See also: inducer n. inducible adj., Syn. instigate, persuade
inducement(อินดิวซฺ'เมินทฺ) n. การจูงใจ,การชักจูง,การชักนำ,สิ่งจูงใจ,สิ่งดลใจ,มูลเหตุ
influence(อิน'ฟลูเอินซฺ) n. อิทธิพล,อำนาจชักจูง,สิ่งชักจูง,ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว. vt. มีอิทธิพลต่อ,มีอำนาจโน้มน้าว., See also: influenceable adj. influencer n., Syn. control, power
influential(อินฟลูเอน'เชิล) adj. มีอิทธิพล,มีอำนาจชักจูง,มีผลสะท้อน., Syn. weighty
invitation(อินวิเท'เชิน) n. การเชื้อเชิญ,การเชิญ,คำเชิญ,บัตรเชิญ,ความดึงดูดใจ,การชักจูง., See also: invitational adj., Syn. bid, summons
lead(ลีด) {led,led,leading,leads} vt. นำ,พา,จูง,ชักจูง,จูงให้,ทำให้เกิดขึ้น,ล่อให้เกิดขึ้น,นำหน้า,พูดนำ,สั่ง,บัญชา,เป็นหัวหน้า,เล็ง vi. เป็นตัวนำ,นำไปสู่,นำหน้า,นำทาง,โจมตี,เล่นก่อน n. ตำแหน่งนำ,การนำ,ผู้นำ,สิ่งนำ,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ตะกั่ว:Pb; -S...conduct,guide
mayhem(เม'เฮม,เม'เฮิม) n. การกระทำความผิดที่จูงใจทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ,การประทุษร้าย, Syn. violenc
motivation(โมทะเว'เชิน) n. การกระตุ้น,เหตุจูงใจ,สิ่งกระตุ้น,สิ่งดลใจ,แรงดลใจ
persuade(เพอสเวด') vt. ชักชวน,ชักจูง,จูงใจ,โอ้โลม,แนะนำ,ทำให้เชื่อ,กล่อม, See also: persuadability n. persuadable adj. persuader n. persuadably adv. persuadedly adv. persuadingly adv., Syn. induce, convince, influenc
persuasion(เพอสเว'เชิน) n. การชักชวน,การชักจูง,การจูงใจ,ภาวะที่ถูกชักชวน,ความมั่นใจ,ความเชื่อ,ระบบหรือรูปแบบของความเชื่อ,สำนักนิกาย,หมู่คณะ, Syn. conversion, inducement, belief, potency
persuasive(เพอสเว'ซิฟว) adj. สามารถชักจูงได้,ซึ่งชักจูง,โน้มน้าวใจ. n. สิ่งที่โน้มน้าวใจ,สิ่งจูงใจ,การล่อใจ
predispose(พรีดิสโพซ') vt. จูงใจ,ทำให้โน้มเอียง,จัดการล่วงหน้า,จัดการล่วงหน้า,จัดการก่อน,vi. มีใจโน้มเอียงไปทาง,มักจะชอบ., See also: predisposal n. predisposedly adv. predisposedness n.
pull(พูล) v.,n. (การ) ดึง,ลาก,ทิ้ง,จูง,กระชาก,ถอน,เด็ด,เก็บ,ฉุด,ชัก,พาย (เรือ) ,ดึงดูด,ดูด,ดื่ม -Phr. (pull in มาถึง) -Phr. (pull off กระทำด้วยความสำเร็จ) (โดยเฉพาะที่ยากลำบาก) , -Phr. (pull oneself together ควบคุมอารมณ์) -Phr. (pull someone's leg หยอกล้อ)
rhetoric(เรท'เทอริค) n. ศิลปะการใช้ถ้อยคำ,วาทศิลป์,เชิงสำนวน,ศิลปะในการพูดชักจูงใจคน,เชิงคุยโว,เชิงโวหาร, Syn. expressiveness, bombast
seduce(ซีดิวซฺ') vt. ล่อใจ,ล่อลวง,ชักจูงให้ร่วมเพศ,ล่อลวงให้ไปเสียตัว,ดึงดูดใจ,ยั่ว-ยวนใจ., See also: seducer n. seducible adj. seducingly adv. seducive adj., Syn. allure, decoy, tempt, entice
seduction(ซีดัค'เชิน) n. การล่อใจ,การล่อลวง,การชักจูงให้ร่วมเพศ,การล่อลวงให้ไปเสียตัว,การถูกล่อลวง,วิธีการล่อลวง,การยั่วยวน,ความดึงดูดใจ., Syn. seducement, temptation
sheep(ชีพ) n. แกะ,หนังแกะ,บุคคลที่เหนียมอายและถูกชักจูงได้ง่าย,ศาสนิกชน, Syn. milksop
silver-tonguedadj. ชักชวน,ชักจูง,พูดคล่อง,เจ้าสำนวนโวหาร
solicit(ซะลิส'ซิท) vt.,vi. เรียกร้อง,ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ, (โสเภณี) ดึงแขก,กระตุ้นใจ., See also: solicitant n. solicitation n.
solicitor(ซะลิส'ซิเทอะ) n. ผู้เรียกร้อง, (ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ,กระตุ้นใจ) , (ในอังกฤษ) ทนายความชั้นรองลงมาจากbarrister,อัยการ., See also: solictorship n.
suasion(ซเว'เ?ิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การพูดจูงใจ,การโน้มน้าว., See also: suasive adj. suasiveness n.
tamper(แทม'เพอะ) vi. ยุ่ง,ชักจูง,โน้มน้าว,ให้สินบน.n. ผู้ตอก,ผู้กระทุ้ง,ผู้อุด,ไม้ตอก,ไม้กระทุ้ง., See also: tamperer n.
tow(โท) vt.,n. (การ) ลาก,จูง,พ่วง,โยง,ดึง,สิ่งที่ถูกลาก (จูง...) ,เรือหรือรถที่ใช้ลาก,เชือกหรือโซ่ที่ใช้ลาก, -Phr. (in tow ถูกลาก ภายใต้การนำ เป็นผู้ติดตาม) , -Phr. (under tow ถูกลาก), Syn. drag, pull
towage(โท'อิจฺ) n. การลาก,การจูง,การพ่วง,การโยง,การดึง,ภาวะที่ถูกลาก (จูง...) ค่าโยง,ค่าลาก

English-Thai: Nontri Dictionary
attract(vt) ดึงดูดใจ,จูงใจ,ชวนมอง,ล่อใจ
attraction(n) การดึงดูด,เสน่ห์,สิ่งจูงใจ,สิ่งล่อใจ
attractive(adj) ที่ดึงดูด,มีเสน่ห์,น่ามอง,ที่จูงใจ
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ
draw(vi, vt) วาดภาพ,เขียนภาพ,ลาก,ดึง,ล่อใจ,ชักจูง,ดึงดูด,เคลื่อนตัว
halter(n) เชือกจูงม้า,เชือกแขวนคอ,บ่วงแขวนคอ
HAND IN hand in hand(vt) จับมือกัน,จูงมือ
hand(vt) จับ,จูง,ถือ,หิ้ว,พยุง,ส่งให้,มอบ,ยื่น
induce(vt) เป็นเหตุให้,ปลอบโยน,จูงใจ,ชักนำ,แนะนำ
inducement(n) เครื่องจูงใจ,การปลอบโยน,การชักนำ,การแนะนำ
influence(vt) ใช้อิทธิพลต่อ,ชักจูง,ชักชวน,บีบบังคับ
lead(vt) นำ,พา,ล่อ,เป็นหัวหน้า,นำหน้า,พูดนำ,ดำเนินชีวิต,ชักจูง
leash(n) สายรั้ง,เชือกจูงสุนัข
persuade(vt) ชักจูง,ชักนำ,เกลี้ยกล่อม,โน้มน้าว,ชักชวน,โอ้โลม
persuasion(n) การชักจูง,การชักนำ,การโน้มน้าว,การชักชวน,การโอ้โลม
predispose(vt) จัดการล่วงหน้า,เป็นช่องทางให้,จูงใจ
propel(vi) ดุน,ลากจูง,ดัน,ขับเคลื่อน
propulsion(n) การดุน,การลากจูง,การแล่น,การขับเคลื่อน,แรงดัน
puller(n) ผู้ดึง,ผู้จูง,ผู้ชักลาก,ผู้ลาก
seduction(n) การล่อลวง,การนำไปในทางชั่ว,การชักจูง
solicit(vt) วิงวอน,ขอร้อง,เชื้อเชิญ,ชักชวน,จูงใจ
solicitation(n) การวิงวอน,การขอร้อง,การเชื้อเชิญ,การชักชวน,การจูงใจ
tamper(vi) ปนกันยุ่ง,โน้มน้าว,ชักจูง,ให้สินบน
tow(n) การลาก,การพ่วง,การจูง,การโยง,การดึง
tow(vt) ลาก,พ่วง,จูง,โยง,ดึง
wheel(vi, vt) จูง,หัน,กลับ,หมุนเวียน,กลิ้ง,หมุน,วกเวียน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
反映[はんえい, han'ei] (n) (อิน'ฟลูเอินซฺ) n. อิทธิพล,อำนาจชักจูง,สิ่งชักจูง,ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว. vt. มีอิทธิพลต่อ,มีอำนาจโน้มน้าว., S. . influenceable adj. influencer n., S. control,power

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
動機[どうき, douki] TH: เหตุจูงใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
abschleppen(vt) |schleppte ab, hat abgeschleppt| ลาก, จูง, พ่วง, ลากรถที่เสียระหว่างทาง(เช่น ไปอู่)
Versuchung(n) |die, pl. Versuchungen| การล่อลวงให้ทำในสิ่งที่คนเราไม่อยากทำ, การชักจูงในทางที่ไม่ดี เช่น Einmal war er in Versuchung, die Armbanduhr zu stehlen. ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกล่อลวงให้ขโมยนาฬิกาข้อมือ
Trieb(n) |der, pl. Triebe| แรงขับเคลื่อน แรงจูงใจ, Syn. treibende Kraft

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top