ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ความเสียหาย*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความเสียหาย, -ความเสียหาย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเสียหาย(n) damage, See also: harm, Example: ไต้ฝุ่นเกย์ทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในภาคใต้ตอนบน, Thai Definition: การเกิดความเสื่อมเสีย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ก่อการร้ายน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อบุคคล ต่อทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะ หรือต่อทรัพย์สินของรัฐหนึ่งรัฐใด หรือของบุคคลใดหรือต่อสิ่งแวดล้อมอันก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างสำคัญ โดยผู้กระทำมุ่งหมายเพื่อขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้กระทำหรือไม่กระทำการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือเพื่อสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ.
กอดเก้าอี้ก. ยึดตำแหน่ง, ไม่ยอมละตำแหน่ง, เช่น ไม่ว่างานของเขาจะล้มเหลวและก่อให้เกิดความเสียหายเพียงใด เขาก็กอดเก้าอี้แน่น ไม่ยอมลาออก.
การก่อวินาศกรรมน. การกระทำใด ๆ อันเป็นการมุ่งทำลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวนขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ.
โกงเจ้าหนี้น. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ลูกหนี้ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์ที่ตนจำนำไว้ หรือกระทำการบางอย่างที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายในการที่จะได้รับชำระหนี้ เช่น โอนทรัพย์ให้คนอื่นหรือแกล้งเป็นหนี้ที่ไม่เป็นความจริง.
แขกไม่ได้รับเชิญน. คนหรือสัตว์ที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งเข้ามาทำให้เกิดความเสียหาย หรือเดือดร้อนรำคาญ มักหมายถึง ขโมยหรือสัตว์บางชนิด เช่น ก่อนนอนอย่าลืมปิดประตูหน้าต่าง มิฉะนั้นแขกไม่ได้รับเชิญจะขนของไปหมด กางเต็นท์นอนในป่าระวังแขกไม่ได้รับเชิญจะเข้ามา.
ค่าทดแทนน. เงินหรือสิ่งอื่นที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ หรือชดใช้เพื่อทดแทนความเสียหายจากการผิดสัญญา การละเมิดสิทธิหรือการล่วงล้ำสิทธิของบุคคล หรือการอื่น เช่นในกรณีลูกจ้างได้รับอันตรายจากการทำงาน.
ค่าสินไหมทดแทนน. สิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ทำ เพื่อชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญา รวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วย.
ค่าเสียหายน. มูลค่าแห่งความเสียหายที่ผู้เสียหายพึงได้รับการชดใช้.
คำร้องทุกข์น. การที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ ว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้น จะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ตามซึ่งกระทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ.
นิรโทษกรรม(นิระโทดสะกำ) น. ในทางแพ่ง หมายถึง การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น แต่กฎหมายยกเว้นให้ ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น การกระทำการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย การกระทำตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย
เบี้ยประกันภัยน. จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนเมื่อตนเสียชีวิต หรือเมื่อได้รับความเสียหายตามชนิดของภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้.
ประกันก. รับรองว่าจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น, รับรองว่าจะมีหรือไม่มีเหตุการณ์นั้น ๆ.
ผีบ้านไม่ดี ผีป่าก็พลอย, ผีเรือนไม่ดี ผีป่าก็พลอยน. คนในบ้านเป็นใจช่วยให้คนนอกบ้านเข้ามาทำความเสียหายได้.
ผู้เสียหายน. ในทางอาญาหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ตามที่กฎหมายกำหนด.
เผอเรอกระเชอก้นรั่วว. เลินเล่อ ไม่ระวังดูแลให้รอบคอบ ก่อให้เกิดความเสียหาย.
พลั้งปากเสียศีล พลั้งตีนตกต้นไม้ก. พูดหรือทำอะไรโดยไม่ระมัดระวังย่อมเกิดความเสียหาย.
พินาศน. ความเสียหายสิ้นเชิง, ความเสียหายย่อยยับ.
พิศุทธ์ว. สะอาด, ใส, ขาว, หมดจด, บริสุทธิ์, หมดมลทิน, ไม่มีความเสียหาย, ไม่มีตำหนิ.
ยับ ๒ก. ย่น, ยู่ยี่, เช่น ผ้ายับ เสื้อยับ กระดาษยับ, อาการซึ่งแสดงความเสียหายมาก หรือเสียรูปจนถึงชํ้าชอก พังทลาย ป่นปี้ ปู้ยี่ปู้ยำ ยู่ยี่ เป็นต้น เช่น รถถูกชนยับ บ้านพังยับ.
ร้ายแรงว. รุนแรง เช่น น้ำท่วมทำให้บ้านเมืองเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง, ร้ายมาก เช่น ทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง.
รุดก. กิริยาที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เช่น เจ้าหน้าที่รุดไปตรวจสอบความเสียหาย.
ล่มได้รับความเสียหายมากเพราะน้ำท่วมหรือพายุพัดเป็นต้น เช่น นาล่ม สวนล่ม โป๊ะล่ม
โล่ ๒น. เครื่องปิดป้องศัตราวุธ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำด้วยโลหะหรือหนังดิบ ด้านหลังมีที่จับ, มักใช้คู่กับดาบหรือหอก, โดยปริยายหมายถึงการเอาคนหรือสิ่งอื่นต่างโล่เพื่อกันความเสียหายแก่ตัว
โลกวัชชะ(โลกะ-) น. โทษทางโลก, อาบัติที่เป็นโทษทางโลก, ข้อเสียหายที่ชาวโลกติเตียนว่าไม่เหมาะสมกับสมณะ คือ สิ่งที่ภิกษุหรือคนทั่วไปที่ไม่ใช่ภิกษุทำ ก็เป็นความผิดความเสียหายเหมือนกัน เช่น ทำโจรกรรม ฆ่ามนุษย์ ทะเลาะวิวาท.
วินาศภัย(วินาดสะไพ) น. ความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาที่พึงประมาณเป็นเงินได้ รวมถึงความสูญเสียในสิทธิ ผลประโยชน์หรือรายได้ด้วย.
วินาศสันตะโร(วินาด-) ว. ความเสียหายป่นปี้ เช่น รถชนกันวินาศสันตะโร.
ไวรัสคอมพิวเตอร์น. ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถแพร่ไปสู่โปรแกรมอื่น ๆ ด้วยการสำเนาตัวเองไปไว้ในโปรแกรมนั้น ๆ ซึ่งอาจทำความเสียหายแก่โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูล.
สาดน้ำรดกันก. กล่าวให้ร้ายซึ่งกันและกัน, ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กันและกัน.
ใส่ความก. พูดหรือเขียนให้ร้ายป้ายสี, กล่าวหาเรื่องร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย, เช่น เขามีนิสัยไม่ดี ชอบใส่ความคนอื่น.
ใส่ไฟโดยปริยายหมายถึงให้ร้ายผู้อื่นทำให้ได้รับความเสียหาย เช่น เขาใส่ไฟผม อย่าไปเชื่อ.
ใส่ร้าย, ใส่ร้ายป้ายสีก. หาความร้ายป้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย เช่น เขาใส่ร้ายฉันว่าขโมยของเพื่อน.
หายนะ ๑(หายะนะ, หายยะนะ) น. ความเสื่อม, ความเสียหาย, ความฉิบหาย.
ให้ร้าย, ให้ร้ายป้ายสีก. หาความร้ายป้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย, ป้ายสี ใส่ร้าย หรือ ใส่ร้ายป้ายสี ก็ว่า.
อภว-(อะภะวะ-) น. ความไม่มี, ความเสื่อม, ความเสียหาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
probable maximum lossความเสียหายสูงสุดที่น่าจะเป็น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial lossความเสียหายบางส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial lossความเสียหายบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent injuryความพิการตลอดไป, ความเสียหายตลอดไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possible maximum lossความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น มีความหมายเหมือนกับ maximum possible loss [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
particular average (loss)ความเสียหายเฉพาะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
particular averageความเสียหายเฉพาะ (ก. ประกันภัยทางทะเล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
particular average (loss)ความเสียหายเฉพาะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
percentage of fire loss insuranceการประกันภัยแบบร้อยละของความเสียหายอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof of loss๑. การพิสูจน์ความเสียหาย๒. เอกสารแสดงความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited termsเงื่อนไขจำกัดความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
“losses occurring” basisหลักกำหนดระยะเวลาความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited conditionsเงื่อนไขจำกัดความเสียหาย มีความหมายเหมือนกับ limited terms [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
remedical actionการฟ้องให้ชดใช้ความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remoteness of damageความเสียหายไกลกว่าเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
remoteness of damageความเสียหายไกลจากเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restitution billร่างกฎหมายชดใช้ความเสียหาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
real injuryความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติยศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solatiumค่าสินไหมทดแทน (ความเสียหายทางจิตใจ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden injuryความเสียหายฉับพลัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
second loss insuranceการประกันภัยความเสียหายส่วนที่สอง, การประกันภัยความเสียหายส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sympathetic damageความเสียหายจากผลกระทบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden and unforeseen damageความเสียหายฉับพลันโดยไม่คาดคิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
smoke damageความเสียหายจากควัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
special records clauseข้อกำหนดพิเศษประสบการณ์ความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
one disaster or casualty clauseข้อกำหนดความเสียหายต่อครั้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
own damageความเสียหายของรถที่เอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
avert the injuryปัดป้องความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessorผู้ประเมิน(ความเสียหาย) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
actual total lossความเสียหายสิ้นเชิงแท้จริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arranged total lossความเสียหายสิ้นเชิงตามตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
average๑. ความเสียหาย๒. การเฉลี่ยค่าเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
average agentตัวแทนจัดการความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
average bondกรมธรรม์ค้ำประกันความเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of the injuryการระงับความเสียหาย, การบรรเทาความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
average statementรายการบัญชีความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aggregate excess of loss reinsuranceการประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bill, restitutionร่างกฎหมายชดใช้ความเสียหาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bail๑. การประกันตัว (ในคดีอาญา)๒. การวางประกันความเสียหาย (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
merger๑. การรวมบริษัท๒. หลักควบความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mitigation of damagesการบรรเทาความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maximum possible lossความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
maximum probable lossความเสียหายสูงสุดที่น่าจะเป็น มีความหมายเหมือนกับ estimated maximum loss และ probable maximum loss [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
material damage warrantyคำรับรองความเสียหายทรัพย์สิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious damageความเสียหายจากการกลั่นแกล้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil authority clauseข้อกำหนดประกันความเสียหายที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil remedyการแก้ไขทดแทน (ความเสียหาย) ทางแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
country damageความเสียหายสืบจากท้องถิ่น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive total lossความเสียหายที่เสมือนเสียหายสิ้นเชิง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contact damageความเสียหายจากการกระแทก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kill Wellการปรับสภาพความดันหลุมให้เข้าสู่สมดุลย์ความดันและการกำจัดของไหลออกจากหลุม, การปรับสภาพความดันหลุมให้เข้าสู่สมดุลย์ความดันและการกำจัดของไหลออกจากหลุมโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะ (หรือหากมีก็ให้น้อยที่สุด) [ปิโตรเลี่ยม]
Radiobiologyชีววิทยารังสี, วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาผลของรังสีชนิดก่อไอออนต่อสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่การดูดกลืนรังสีจนถึงผลที่แสดงออกมาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงศึกษาปฏิกิริยาและความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับรังสี [นิวเคลียร์]
pollutionมลพิษ, มลภาวะ, มลพิษ - พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก

มลภาวะ - ความมัวหมอง หรือความสกปรก ไม่แสดงว่ามีพิษ เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหาย น้ำตามลำคลองหรืออากาศโดยทั่ว ๆ ไปก็สกปรกแต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Radiation syndromeกลุ่มอาการป่วยจากรังสี, กลุ่มอาการที่ปรากฏเมื่อมนุษย์ได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่างกายในระยะเวลาสั้นๆ มี 3 กลุ่มอาการขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีที่ได้รับ ได้แก่ กลุ่มอาการทางไขกระดูกหรือกลุ่มอาการทางระบบเลือด กลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร และกลุ่มอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง ทุกกลุ่ม จะแสดงอาการเป็น 3 ระยะ คือ
-ระยะเริ่มต้น (prodromal stage) มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

-ระยะแอบแฝง (latent stage) เป็นระยะที่ไม่แสดงอาการ

-ระยะแสดงอาการที่แท้จริง (manifest illness stage) มีอาการที่แสดงถึงความเสียหายของอวัยวะ

(ดู bone marrow syndrome, cerebrovascular syndrome และ gastrointestinal syndrome ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radiation biologyชีววิทยารังสี, วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาผลของรังสีชนิดก่อไอออนต่อสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่การดูดกลืนรังสีจนถึงผลที่แสดงออกมาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงศึกษาปฏิกิริยาและความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับรังสี [นิวเคลียร์]
Nuclear incidentอุบัติการณ์นิวเคลียร์, เหตุการณ์ที่เกิดขัดข้องในโรงงานนิวเคลียร์ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ไม่รุนแรงเท่าอุบัติเหตุนิวเคลียร์ (ดู INES ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Average (Maritime law)การเฉลี่ยความเสียหาย (กฎหมายพาณิชยนาวี) [TU Subject Heading]
Exhaustion of administrative remediesการแก้ไขความเสียหายให้ครบขั้นตอนก่อนฟ้องคดีปกครอง [TU Subject Heading]
Flood damageความเสียหายจากอุทกภัย [TU Subject Heading]
Flood damage preventionการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย [TU Subject Heading]
International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (1971)อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษของน้ำมัน (ค.ศ. 1971) [TU Subject Heading]
International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (1971)อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษของน้ำมัน (ค.ศ. 1971) [TU Subject Heading]
Liability for environmental damagesความรับผิดสำหรับความเสียหายของสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Liability for hazardous substance pollution damagesความรับผิดสำหรับความเสียหายจากมลพิษของสารอันตราย [TU Subject Heading]
Liability for oil pollution damagesความรับผิดสำหรับความเสียหายจากมลพิษของน้ำมัน [TU Subject Heading]
Lossesความเสียหาย [TU Subject Heading]
Post-conviction remediesการแก้ไขความเสียหายหลังการตัดสิน [TU Subject Heading]
Postharvest lossesความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยว [TU Subject Heading]
Remedies (Law)การแก้ไขความเสียหาย (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Tsunami damageความเสียหายจากคลื่นซึนามิ [TU Subject Heading]
Genocideการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หรือฆ่ามนุษย์เป็นกลุ่มก้อน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1946 สมัชชาสหประชาชาติได้ยืนยันเป็นเอกฉันท์ว่า การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือการฆ่ามนุษย์เป็นกลุ่มก้อนนั้นให้ถือเป็นอาชญากรรม ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งโลกที่บรรลุความเจริญแล้วประณามอย่างรุนแรงอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกัน และการลงโทษอาชญากรรมเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี้ สมัชชาสหประชาชาติได้ลงมติรับรองเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1948 อนุสัญญานี้ได้นิยามคำว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) หมายถึงการประกอบอาชญากรรมบางอย่าง โดยมีเจตนาที่จะทำลายล้างกลุ่มชนชาติ กลุ่มเผ่าพันธุ์ กลุ่มเชื้อชาติ หรือกลุ่มศาสนา ในบางส่วนหรือทั้งหมดก็ตาม การประกอบกรรมซึ่งถือเป็นการฆ่าล้างชาตินั้นได้แก่ การฆ่า การทำให้เกิดความเสียหายอย่างสาหัส ทั้งต่อร่างกายหรือจิตใจ และการบังคับให้มีสภาวะการครองชีพที่เจตนาจะให้ชีวิตร่ายกายถูกทำลาย ไม่ว่าจะเพียงส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดก็ตาม ตลอดจนออกมาตรการกีดกันมิให้มีลูกและโยกย้ายเด็ก ๆ ไม่เพียงแต่การฆ่าล้างชาติอย่างเดียว หากแต่การคบคิดหรือการยุยงให้มีการฆ่าล้างชาติ รวมทั้งความพยายามที่จะฆ่าล้างชาติและสมรู้ร่วมคิดในอาชญากรรมดังกล่าว ย่อมถูกลงโทษได้ตามนัยแห่งอนุสัญญานี้ บรรดาผู้ที่มีความผิดฐานฆ่าล้างชาติจะต้องถูกลงโทษไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ ปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง หรือเอกชนส่วนบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดของตามกฎหมายก็ตามบรรดาประเทศที่ภาคี อนุสัญญานี้จำเป็นต้องออกกฎหมายของตนเพื่อรองรับ และจะต้องตกลงเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีที่บุคคลนั้นๆ มีความผิดฐานฆ่าล้างชาติ และบุคคลที่มีความผิดฐานฆ่าล้างชาติจะต้องถูกพิจารณาลงโทษในประเทศที่มีการ ประกอบอาชญากรรมดังกล่าวขึ้น หรือโดยศาลระหว่างประเทศที่มีอำนาจครอบคลุมถึงเจตนารมณ์ของสนธิสัญญานี้ เพื่อต้องการป้องกัน และลงโทษอาชญากรรมฆ่าล้างชาติ ไม่ว่าจะประกอบขึ้นในยามสงครามหรือในยามสงบก็ตามอนุสัญญาดังกล่าวได้เริ่มมี ผลบังคับเมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 1951 เป็นเวลา 90 วันหลังจากที่ 20 ประเทศได้ให้สัตยาบัน หรือให้ภาคยานุวัติตามที่ระบุอยู่ในอนุสัญญา อนุสัญญานี้จะมีผลบังคับเป็นเวลา 10 ปี และมีการต่ออายุสัญญาทุก 5 ปี สำหรับประเทศที่มิได้บอกเลิกสัญญา หากประเทศที่ยังเป็นภาคีอนุสัญญามีจำนวนเหลือไม่ถึง 16 ประเทศ อนุสัญญานี้จะเลิกมีผลบังคับทันที [การทูต]
Inviolability of the Mission Premisesคือความละเมิดมิได้จากสถานที่ของคณะผู้แทน หมายความว่า บ้านของตัวแทนทางการทูต รวมทั้งสถานที่อื่น ๆ ที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการทูต รวมถึงตึกรามใด ๆ ที่ผู้แทนทางการทูตใช้ดำเนินงานทางการทูตในตำแหน่งที่ของเขา ไม่ว่าสถานที่นั้น ๆ จะเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลของเขาหรือเป็นของเขาเอง หรือแม้แต่เป็นสถานที่ที่ให้ตัวแทนทางการทูตเช่า เหล่านี้จะได้รับความคุ้มกัน (Immunity) ทั้งสิ้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด โดยเฉพาะเจ้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่เก็บภาษี หรือเจ้าหน้าที่ศาล จะเข้าไปในที่อยู่หรือทำเนียบของผู้แทนทางการทูตมิได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมให้กระทำเช่นนั้นอย่างไรก็ดี หากเกิดอาชญากรรมขึ้นภายในสถานที่ของคณะผู้แทน หรือในที่อยู่ของตัวแทนทางการทูต โดยบุคคลซึ่งมิได้อุปโภคความละเมิดมิได้ ตัวแทนทางการทูตผู้นั้นจะต้องมอบตัวอาชญากรดังกล่าวให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นตาม ที่ขอร้อง กล่าวโดยทั่วไป ตัวแทนทางการทูตจะยอมให้ที่พักพิงในสถานทูตแก่อาชญากรใด ๆ ไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่เห็นว่าอาชญากรผู้นั้นตกอยู่ในอันตรายที่จะถูกฆ่าจากฝูงชน ที่ใช้ความรุนแรง ก็จะยอมให้เข้าไปพักพิงได้เป็นกรณีพิเศษในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้กล่าวไว้ในข้อ 22 ดังนี้ ?1. สถานที่ของคณะผู้แทนจะถูกละเมิดมิได้ ตัวแทนของรัฐผู้รับไม่อาจเข้าไปในสถานที่นั้นได้ เว้นแต่ด้วนความยินยอมของหัวหน้าคณะผู้แทน 2. รัฐผู้รับมีหน้าที่พิเศษที่จะดำเนินการทั้งมวลที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสถานที่ของคณะผู้แทนจากการบุกรุกหรือความเสียหายใด ๆ และที่จะป้องกันการรบกวนใด ๆ ต่อความสงบสุขของคณะผู้แทน หรือการทำให้เสื่อมเสียเกียรติ 3. สถานที่ของคณะผู้แทน เครื่องตกแต่ง และทรัพย์สินอื่นของคณะผู้แทนในสถานที่นั้น ตลอดจนพาหนะในการขนส่งของคณะผู้แทน ให้ได้รับความคุ้มกันจาการค้น การเรียกเกณฑ์ การอายัด หรือการบังคับคดี ? [การทูต]
maritime casualitiesความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางทะเล [การทูต]
Niccolo Machiavelli (1469-1527)คือรัฐบุรุษและปรัชญาเมธีทางการเมืองของสาธารณรัฐ ฟลอเรนส์ (Florence) ระหว่างรับราชการ ท่านดำรงตำแหน่งฝ่ายธุรการหลายตำแหน่งซึ่งไม่สู้มีความสำคัญเท่าใด แต่สิ่งที่ท่านสนใจมากที่สุดได้แก่ศิลปะของการเมือง หนังสือสำคัญ ๆ ที่ท่านประพันธ์ขึ้นไว้คือ The Prince เล่มหนึ่ง อีกเล่มหนึ่งชื่อ The Art of War และอีกเล่มหนึ่งคือ Discourses on the First Ten Books of Livyมีนักเขียนหลายคนวิพากษ์ Machiavelli ที่แสดงความเห็นสนับสนุนว่า รัฐบาลใดก็ตมที่ต้องการรักษาอำนาจการปกครองตนให้เข้มแข็งไว้ ย่อมจะใช้วิถีทางใด ๆ ก็ได้ ถึงแม้หนทางเช่นนั้นจะผิดกฎหมายหรือไร้ศีลธรรมก็ตาม และก็มีนักเขียนอีกหลายคนสนับสนุนท่าน โดยชี้ให้เห็นว่า ท่านเป็นแต่เพียงตีแผ่ให้เห็นพฤติกรรมที่แท้จริงของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในยุคสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่มากกว่าอย่างอื่น อาทิเช่น ในหนังสือ The Prince ของท่านตอนหนึ่งอ้างว่า การต่อสู้นั้นมีอยู่สองวิธี วิธีแรกเป็นการต่อสู้โดยวิถีทางกฎหมาย อีกวิธีหนึ่งคือการต่อสู้โดยใช้กำลัง (Force) วิธีแรกนั้นเป็นวิธีที่มนุษย์พึงใช้ ส่วนวิธีที่สองเป็นวิธีเยี่ยงสัตว์ป่า แต่การใช้วิธีแรกมักจะไม่ค่อยได้ผลเสมอไป เพราะไม่เพียงพอ ก็ย่อมจะหันเข้าใช้วิธีที่สองได้ ฉะนั้น ผู้ปกครองประเทศสมัยนั้น ซึ่ง Machiavelli เรียกว่า Prince จึงจำเป็นต้องรู้ดีว่าจะใช้ทั้งวิธีที่มนุษย์จะพึงใช้ และวิธีเยี่ยงสัตว์ป่าอย่างไร ด้วยเหตุนี้ ผู้ปกครองประเทศสมัยนั้นไม่จำเป็นต้องมีสัจธรรม หากการกระทำนั้น ๆ จะทำความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของประเทศ ท่านเห็นว่า หากมนุษย์ทุกคนเป็นคนดี กฎเช่นนี้ก็เป็นกฎที่ไม่ถูกต้อง แต่โดยที่มนุษย์ไม่ใช่คนดีทั้งหมด ในเมื่อเขาไม่ยอมให้ความศรัทธาความไว้วางใจในตัวท่าน ก็ไม่มีอะไรที่จะมาห้ามมิให้ท่านเลิกศรัทธากับเขาเหล่านั้นได้ [การทูต]
weapons of mass destructionอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นอาวุธที่มีอานุภาพทำลายมวลชน สัตว์ พืชและสิ่งของ โดยไม่อาจจำกัดหรือควบคุมเป้าหมายและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้แน่ชัด ประกอบด้วยอาวุธเคมี อาวุธชีวะ และอาวุธนิวเคลียร์ [การทูต]
Economic Lossความเสียหายทางเศรษฐกิจ,การสูญเสียทางเศรษฐกิจ [การแพทย์]
hydro energyพลังน้ำ, พลังงานที่สะสมอยู่ในน้ำในรูปของพลังงานศักย์โน้มถ่วง เช่น พลังน้ำในเขื่อนกักเก็บน้ำ เมื่อน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ พลังงานศักย์จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ ซึ่งจะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือมีโทษ เช่น ทำความเสียหายให้แก่บ้านเรือน พืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
fuseฟิวส์, อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งทำด้วยโลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ ที่ใช้ทั่วไปเป็นโลหะผสมของดีบุกกับตะกั่ว มีหลายขนาดตามปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ต้องการควบคุม เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านมากเกินกำหนดจึงทำให้ฟิวส์หลอมละลายและตัดวงจรไฟฟ้า ป้องกันอันตรายและความเสียหายที่เกิดจากมีกระแสไฟฟ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
tornadoพายุทอร์เนโด, พายุที่เกิดจากการหมุนเวียนของอากาศภายใต้เมฆ มีลักษณะคล้ายงวงช้างยื่นปลายงวงลงมาจากฐานเมฆ ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่ 160-480 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นพายุที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง เกิดมากในออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
work safetyความปลอดภัยในการทำงาน, การทำงานเพื่อสร้างชิ้นงานอย่างปลอดภัย โดยเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะการใช้งาน รวมถึงการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความเสียหาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประเมินความเสียหาย[kān pramoēn khwāmsīahāi] (n, exp) EN: appraisal of damage ; assessment of damage
การสำรวจความเสียหาย[kān samrūat khwāmsīahāi] (n, exp) EN: survey
ความเสียหาย[khwāmsīahāi] (n) EN: damage ; detriment  FR: détriment [m] (vx)
ความเสียหาย[khwāmsīahāi] (n) EN: damage  FR: dégâts [mpl] ; dommage [m] ; perte [f]
ความเสียหายบางส่วน[khwāmsīahāi bāng suan] (n, exp) EN: partial loss
ความเสียหายเฉพาะ[khwāmsīahāi chaphǿ] (n, exp) EN: particular average
ความเสียหายร่วม[khwāmsīahāi ruam] (n, exp) EN: general average
ความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้[khwāmsīahāi thī mai āt kaēkhai dāi] (n, exp) EN: irreparable damaga
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน[khwāmsīahāi tø sapsin] (n, exp) EN: damage to property
ผู้สำรวจความเสียหาย[phū samrūat khwāmsīahāi] (n, exp) EN: surveyor
รายงานการสำรวจความเสียหาย[rāi-ngān kān samrūat khwāmsīahāi] (n, exp) EN: survey report
รายงานความเสียหาย[rāi-ngān khwāmsīahāi] (n, exp) EN: survey report
สำรวจความเสียหาย[samrūat khwāmsīahāi] (v, exp) EN: survey
ความเสียหาย[thamhaikoēt khwāmsīahāi] (v, exp) FR: pauser des dégâts ; provoquer des dégâts

English-Thai: Longdo Dictionary
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, Syn. tidal wave

Richter scale(n, name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bane(n) สิ่งที่ก่อให้เกิดความตายหรือความเสียหาย, Syn. bugaboo, nuisance
baneful(adj) ก่อความเสียหาย, Syn. pernicious, destructive
blight(n) ความเสียหาย, See also: ความยากลำบาก
cost(n) ความเสียหาย, Syn. damage, harm
cut up(phrv) ทำให้ทุกข์กับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำความเสียหายให้กับ
damage(n) ความเสียหาย, See also: ผลเสียหาย, ผลร้าย, ผลเสีย
damage(vi) ทำความเสียหาย, See also: ทำให้เสียหาย, ก่อผลเสียหาย, ส่งผลร้าย, ทำลาย, ล้างผลาญ, Syn. harm, hurt, ruin
damage(vt) ทำความเสียหาย, See also: ทำให้เสียหาย, ก่อผลเสียหาย, ส่งผลร้าย, ทำลาย, ล้างผลาญ, Syn. harm, hurt, ruin
detriment(n) ความเสียหาย, See also: อันตราย, Syn. harmfulness, ill, damage
detrimental(adj) ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย, Syn. harmful, ihjurious, painful, Ant. beneficial, useful, healthful
devastating(adj) ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมาย, See also: ซึ่งทำลายล้าง, Syn. calamitous, disastrous, desolating
dilapidation(n) ความเสียหาย, See also: ความชำรุด, ความทรุดโทรม, ความเน่าเปื่อย, Syn. destruction, demolition, ruin
insulate from(phrv) ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจาก
harm(n) ความเสียหาย, See also: การบาดเจ็บ, Syn. damage, injury
havoc(n) ความหายนะ, See also: ความเสียหายอย่างรุนแรง, Syn. destruction, devastation, ravagement
hurt(n) การทำร้าย, See also: การทำอันตราย, การทำลาย, ความปวดร้าว, ความเสียใจ, ความเจ็บปวด, ความเสียหาย, อาการเจ็บปวด
infliction(n) การลงโทษ, See also: การสร้างความเดือดร้อน, การสร้างความเสียหาย, Syn. punishment, imposition
injury(n) อันตราย, See also: ความเสียหาย, Syn. harm, damage
loss(n) ความเสียหาย, Syn. disadvantage, detriment, deprivation
mischief(n) ความเสียหาย, See also: การทำให้บาดเจ็บ, ความโชคร้าย, Syn. injury, damage, harm
meltdown(sl) ความล่มสลาย, See also: ความเสียหาย
wasteful(adj) ซึ่งก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง, See also: ซึ่งก่อให้เกิดความหมดเปลือง, ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
wrack(n) ความหายนะ, See also: ความเสียหายอย่างมาก, Syn. destruction, devastation, ruin
wrackful(adj) ซึ่งเกิดความเสียหายอย่างมาก
wreak(vt) ทำให้เกิดความเสียหาย, See also: ทำให้เกิดความหายนะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comprehensive(คอมพริเฮน'ซิฟว) adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,เข้าใจได้กว้าง,ซึ่งหยั่งรู้,ซึ่งประกันความเสียหายอย่างกว้างขวาง n. การทดสอบความรู้อย่างกว้างขวาง, See also: comprehensiveness n. ดูcomprehensive, Syn. far-reaching, wide
cracked(แครคทฺ) adj. แตก,เป็นรอยแตก,ได้รับความเสียหาย,ได้รับบาดเจ็บ,บ้า,เสียงแตก,เสียงแหบ, See also: crackedness n., Syn. split
damage(แดม'มิจฺ) {damaged,damaging,damages} n. ความเสียหาย,การทำให้เสียหาย,การทำให้ได้รับอันตราย, See also: damages n., pl. ค่าเสียหาย เงินชดเชยค่าเสียหาย vt. ทำให้เสียหาย, ทำให้ได้รับอันตราย, เป็นภัย n. เสียหาย. damageable adj. damager n. ดูdamage
detriment(ดี'ทริเมินทฺ) n. การสูญเสีย,ความเสียหาย,ความทรุดโทรม,การได้รับบาดเจ็บ,สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย, Syn. harm
disadvantage(ดิสอัดแวน'ทิจฺ) n. ความเสียเปรียบ,ข้อเสียเปรียบ,ข้อเสียหาย,ความเสียหาย,ความเป็นเบี้ยล่าง. vt. ทำให้เสียเปรียบ,ทำให้เป็นเบี้ยล่าง, Syn. damage, loss, injury
disagree(ดิสอะกรี') {disagreed,disagreeing,disagrees} vi. ไม่เห็นด้วย,ไม่เห็นพ้อง,โต้แย้ง,ทะเลาะ,ไม่เหมาะ,ทำความเสียหายแก่, Syn. dissent, quarrel
disservicen. การเป็นภัย,อันตราย,การก่อความเสียหาย,ความร้าย, Syn. harm
harm(ฮาร์ม) n. อันตราย,การทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ความเสียหาย,การเป็นภัย,ความชั่ว,ความผิด. vt. ทำอันตราย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ., See also: harmer n., Syn. injury, damage
havoc(แฮฟ'วัค) n. ความหายนะ,ความเสียหาย vt. ทำให้เสียหาย,ทำลาย., See also: havocker n., Syn. ruin, disaster
hurt(เฮิร์ท) vt.,vi. ทำให้ (รู้สึก) บาดเจ็บ,ทำให้เจ็บปวด,ทำอันตราย,ทำให้เจ็บใจ,ทำให้เสียใจ. -n. การทำให้ได้รับบาดเจ็บ,บาดแผล,ความเจ็บปวด,ความเสียหาย, Syn. injure, wound, harm
injurious(อินจัว'เรียส) adj. ได้รับบาดเจ็บ,ได้รับอันตราย,ได้รับความเสียหาย,ถูกร้าวราน., See also: injuriousness n., Syn. hurtful
injury(อิน'จะรี) n. อันตราย,ภัย,ความเสียหาย,ความอยุติธรรมที่ได้รับ,การล่วงละเมิด,การก้าวร้าว, Syn. harm, hurt
lose(ลูส) {lost,losing,loses} vt. ขาดทุน,สูญ,เสีย,แพ้,ทำให้สูญเสีย,พลาด,เสียโอกาส vi. ได้รับความเสียหาย,แพ้,เล่นเสีย, (นาฬิกา) เดินช้า. -Phr. (lose out แพ้), See also: losable adj. losableness n., Syn. fail-A. find
loss(ลอส) n. การขาดทุน,การสูญเสีย,การแพ้,การหาย,ความเสียหาย,ความผิดพลาด,การทำลาย,ความหายนะ,การสูญเสียทหาร,จำนวนทหารที่สูญเสียไป,ภาวะที่ไม่แน่นอน,ภาวะที่งงงวย, Syn. deprivation
prejudice(เพรจ'จะดิส) n. อคติ,ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อน,ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล,ความเสียหาย,ข้อเสียเปรียบ. vt. ทำให้มีอคติ,ทำให้เสียหาย,ละเมิด,เป็นผลร้าย., See also: prejudicedly adv., Syn. bias, partiality
salvage(แซล'วิจฺ) n. การกู้เรือ,การกู้ทรัพย์สินให้พ้นภัยพิบัติ,ทรัพย์สินที่กอบกู้ให้พ้นความเสียหาย,เรือที่กอบกู้ขึ้นมาได้,ค่ากู้ให้พ้นภัย,มูลค่าทรัพย์สินที่กู้ให้พ้นภัย,การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์,การช่วยเหลือ,การช่วยชีวิต. vt. กู้เรือ,กอบกู้ทรัพย์สินให้พ้นภัย
shockproofadj. กันกระแทก,กันไม่ให้เสียหายจากการถูกกระ ทบกระแทก. vt. ป้องกันความเสียหายจากการถูกกระทบกระแทก
toll(โทล) vt.,vi. ตีระฆัง (ใหญ่) ,เคาะระฆัง,ล่อ,ล่อลวง,ส่งเสียงดังต่อเนื่อง,จัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม. n. การตีระฆัง,เสียงระฆัง,ภาษี,ส่วย,ค่าบำรุง,ค่าผ่านถนน,ค่าวางของขาย,ค่าธรรมเนียมบริการ,ค่าธรรมเนียมขนส่ง,ปริมาณความเสียหาย,จำนวนคนที่เสียชีวิต
wound(วูนดฺ) n. บาดแผล,การทำให้บาดเจ็บ,ความเสียหายต่อจิตใจความรู้สึกหรือชื่อเสียง vt.,vi. ทำให้เกิดบาดแผล,ทำให้บาดเจ็บ,ทำอันตราย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ wondและwind, See also: wouldingly adv., Syn. laceration, injury

English-Thai: Nontri Dictionary
casualty(n) ความเสียหาย,อุบัติเหตุ,ผู้บาดเจ็บ,จำนวนผู้เสียชีวิต
damage(n) อันตราย,ความเสียหาย,ค่าเสียหาย
derogation(n) การทำให้เสื่อม,ความเสียหาย,ความเลว
detriment(n) ความเสียหาย,อันตราย,การสูญเสีย,การบาดเจ็บ
disadvantage(n) ความเสียเปรียบ,ความเสียหาย
harm(n) อันตราย,ภัย,ความเสียหาย,ความผิด,ความชั่ว
havoc(n) ความหายนะ,ความเสียหาย,ความฉิบหาย,ความยุ่งเหยิง
incapacity(n) ความไม่สามารถ,ความทุพพลภาพ,ความเสียหาย,การขาดคุณสมบัติ
injury(n) อันตราย,ความบาดเจ็บ,ความเสียหาย,ความก้าวร้าว
loss(n) สิ่งที่เสียไป,การแพ้,ความเสียหาย,การขาดทุน,การสูญหาย
mischief(n) อันตราย,ความเสียหาย,ความซน,การประสงค์ร้าย
prejudice(n) ความลำเอียง,ความรังเกียจเดียดฉันท์,อุปาทาน,ความเสียหาย
waste(n) ของเสีย,ความเสียหาย,การสิ้นเปลือง,ที่ร้าง
wound(n) บาดแผล,การบาดเจ็บ,ความเสียหาย
wrack(n) ความพินาศ,ความฉิบหาย,ความอับปาง,ความเสียหาย,ความหายนะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
detriment(n, vi, vt, modal, ver) อุปกรณ์โด้รับความเสียหาย
mechanical damage(n, phrase) ความเสียหายทางกล
Microischemiaโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเป็นคําที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดขนาดเล็กในสมอง.การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดเหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายบริเวณสีขาวของสมองและไขสันหลังเป็นบริเวณที่มีใยประสาทอยู่เป็นจำนวนมาก - เนื้อเยื่อสมองที่มีเส้นใยประสาทและทําหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังส่วนอื่น ๆ ของสมอง
normal wear and tear(n) ความเสียหายเนื่องจากใช้งานตามปกติ
salvageableเก็บกู้(สิ่งมีค่าจากความเสียหาย, การทำลาย หรือ การสูญเสีย)
salvageable(adj) เก็บกู้(สิ่งมีค่าจากความเสียหาย, การทำลาย หรือ การสูญเสีย)
service loss(n) ความเสียหายเนื่องจากบริการ
Sorbitolแอลกอฮอล์น้ําตาล(หวาน)ที่มี 4 แคลอรี่ต่อกรัม 2.สารที่ผลิตโดยร่างกายในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อดวงตาและเส้นประสาท

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
被害[ひがい, higai] (n) ความเสียหาย

German-Thai: Longdo Dictionary
Hagelschlag(n) |der| การตกอย่างหนักของลูกเห็บ ซึ่งมักก่อความเสียหายแก่เกษตรกร
zerstören(vt) |zerstörte, hat zerstört| ทำลาย, ทำให้เสียหายพินาศ เช่น Der zweite Weltkrieg hat Deutschland total zerstört. สงครามโลกครั้งที่สองได้ทำความเสียหายแก่ประเทศเยอรมนีเป็นอย่างมาก

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top