ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ความกล้า*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความกล้า, -ความกล้า-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปวีร์ลดาหญิงที่มีความกล้าหาญ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความกล้า(n) courage, See also: bravery, valor, Syn. ความเก่งกล้า, ความองอาจ, ความกล้าหาญ, Ant. ความขลาด, ความกลัว, Example: เขาสอนลูกให้เป็นคนมีความกล้าในทางที่ถูกต้อง, Thai Definition: ความกล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตรายใดๆ
ความกล้าหาญ(n) bravery, See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude, Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความเด็ดเดี่ยว, ความกล้าหาญชาญชัย, Ant. ความขี้ขลาด, Example: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญความเสียสละความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประคัลภ์น. ความกล้า, ความสามารถ, ความคะนอง.
ปลุก(ปฺลุก) ก. ทำให้ตื่นจากหลับ, ทำให้ได้สติรู้สึกตัว, กระตุ้นให้เกิดแรงกำลัง ความขลัง และความกล้าแข็ง เป็นต้น.
พิริย-, พิริยะ(พิริยะ-) น. ความหมั่น, ความกล้า
เพียรน. ความบากบั่น, ความกล้าแข็ง.
วิกรม(วิกฺรม) ก. เก่งกล้า, ก้าวล่วงไปด้วยความกล้าหาญ, มีชัยชนะ.
วิริยภาพความกล้า.
วิริยะความกล้า
วีรกรรมน. การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ.
วีรชนน. ผู้ที่ได้รับยกย่องว่ามีความกล้าหาญ.
วีรบุรุษ(-บุหฺรุด) น. ชายที่ได้รับยกย่องว่ามีความกล้าหาญ.
วีรสตรี(-สัดตฺรี, -สะตฺรี) น. หญิงที่ได้รับยกย่องว่ามีความกล้าหาญ.
ไว้ลายก. แสดงความกล้าหาญหรือความสามารถอันเป็นลักษณะพิเศษของตนฝากไว้ให้ประจักษ์แก่ผู้อื่น เช่น ชาติเสือต้องไว้ลาย.
เศารยะ(-ระยะ) น. ความกล้าหาญ
สมัญญา(สะมัน-) น. ชื่อที่มีผู้ยกย่องหรือตั้งให้ เช่น พระพุทธเจ้าได้รับสมัญญาว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ศาสดาของศาสนาเชนได้รับสมัญญาว่า มหาวีระ เพราะเป็นผู้มีความกล้าหาญมาก.
หักหาญก. หักเอาด้วยความกล้า, หักเอาด้วยอำนาจ.
เหิมหาญว. ลำพองใจด้วยความกล้าหาญ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diplomatist หรือ Diplomatใช้กับราชการทุกคนที่ประจำทำงานในด้านทางการทูต ไม่ว่าจะประจำอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ หรือในราชการต่างประเทศ คือ ในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือในสำนักงานทางทูตอื่นๆในทรรศนะของ เซอร์แฮโรลด์ นิโคลสัน นักการทูตยอดเยี่ยมคนหนึ่งของอังกฤษ ได้ระบุไว้ว่า นักการทูตหรือ Diplomat จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ ยึดถือความเป็นจริง มีความแม่นยำ สงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น อารมณ์ดี มีความสงบเสงี่ยมและมีความจงรักภักดี ทั้งยังจะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญา มีความรู้ มองเห็นการณ์ไกล มีความสุขุมรอบคอบ ใจดีกับแขกและผู้แปลกหน้า มีเสน่ห์ มีความอุตสาหะวิริยะ มีความกล้า และมีปฏิภาณในทำนองเดียวกัน Francoise de Callieres (1645-1717) นักการทูตชั้นเยี่ยมของฝรั่งเศส ซึ่งเคยเป็นเอกอัครราชทูตประจำโปแลนด์ ซาวอย ฮอลแลนด์ บาวาเรีย และลอเรน ได้เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อว่า De la miniere avec les souverains เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเจรจาทางการทูต ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังเป็นที่รับรองกันทั่วไปว่าเป็นหนังสือที่ดีเยี่ยมเล่ม หนึ่ง หรือเป็นจินตกวีนิพนธ์เรื่องการดำเนินการทูตกับเจ้าผู้ครองนคร (Princes) สมัยนั้นCallieres ได้วางมาตรฐานของนักการทูตไว้สูงมากเพราะเขาเห็นว่า ไม่มีงานราชการใด ๆ ที่จะยากยิ่งไปกว่าการเจรจา ในการเจรจานั้น ผู้เจรจาจะต้องสามารถมองเห็นเหตุการณ์ทะลุปรุโปร่ง หรือมีสติปัญญาเฉียบแหลม มีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง มีความละมุนละไม มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ตลอดจนข้อสำคัญที่สุด ต้องเป็นผู้มีความสุขุมคัมภีรภาพ สามารถมองเห็นการณ์ไกลชนิดเจาะลึกทีเดียว นอกจากนี้ จะต้องเป็นผู้มีอารมณ์ขันอย่างสม่ำเสมอ ไม่โกรธง่าย มีจิตใจสงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น พร้อมเสมอที่จะรับฟังทุกคนที่เขาพบด้วยความตั้งอกตั้งใจ พูดจาอย่างเปิดเผย และมีอารมณ์ร่าเริงไม่หน้าเง้าหน้างอ มีอัธยาศัยไมตรี รวมทั้งมีกิริยาท่าทางเป็นที่ต้องตาต้องใจกับทุกคน ในฐานะนักเจรจา (Negotiator) นักการทูตจะต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติตามที่กล่าวมานี้เป็นอย่างน้อย เนื่องจากมีการเจรจาเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของนักการทูตนั่นเอง [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความกล้าหาญ[khwām klāhān] (n) EN: bravery ; courage ; valiance  FR: courage
ความกล้าหาญทางจริยธรรม[khwām klāhān thāng jariyatham] (n, exp) EN: moral courage
ความกล่าว[khwām klāo] (n) FR: mention [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backbone(n) ความกล้า, See also: ความตั้งใจ, ความเข้มแข็ง, Syn. firmness, fortitude
boldness(n) ความกล้าหาญ, See also: กล้า, Syn. bravery, valiance, Ant. cowardice
brass(n) ความกล้า, See also: ความใจกล้า
bravado(n) การแสดงความกล้าหาญที่ไม่จริง, Syn. swagger
bravery(n) ความกล้าหาญ, Syn. courage, Ant. cowardice
courage(n) ความกล้าหาญ, Syn. bravery, courageousness
Dutch courage(idm) ความบ้าบิ่นจากฤทธิ์ของเหล้า, See also: ความกล้าที่เกิดจากฤทธิ์ของเหล้า
dare(n) ความกล้าหาญ, See also: การกล้าเผชิญ, ความท้าทาย, Syn. challenge
daring(n) ความกล้าหาญ, See also: ความกล้า, ความกล้าได้กล้าเสีย, Syn. bravery, boldness, courage
decorate(vt) มอบหรือประดับรางวัลเพื่อยกย่องความกล้าหาญ, See also: ติดเหรียญกล้าหาญ, ประดับเกียรติยศ, Syn. award a decoration to, award a mark of honor, honor
demoralise(vt) ทำให้ลดความมั่นใจ ความหวัง หรือความกล้า, Syn. dishearten, cowardize
demoralization(n) การทำให้ลดความมั่นใจ ความหวัง หรือความกล้า, Syn. dishearten
demoralize(vt) ทำให้ลดความมั่นใจ ความหวัง หรือความกล้า, Syn. dishearten, cowardize
enterprise(n) ความกล้าได้กล้าเสีย, See also: ความกล้าเสี่ยง
epic(adj) เกี่ยวกับมหากาพย์, See also: เกี่ยวกับบทกวีที่เล่าเรื่องความกล้าหาญและการผจญภัย
epic(n) มหากาพย์, See also: โคลงเล่าเรื่องความกล้าหาญและการผจญภัย
exploit(n) การกระทำที่กล้าหาญ, See also: พฤติการณ์ที่กล้าหาญ, ความกล้าหาญ, Syn. deed, escapade, venture
gather up(phrv) รวบรวม (ความรู้สึกเช่น ความกล้า)
gall(n) ความกล้า, Syn. audacity, brass, arrogance
gallantry(n) ความกล้าหาญ
godown(adv) มีความกล้าหาญมาก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. courageously
grit(n) ความอดทน, See also: ความทรหด, ความกล้า, Syn. bravery, courage, pluck
gumption(n) ความกล้าหาญ, See also: ความใจแข็ง, ความอาจหาญ, Syn. courage, boldness
gut(n) ความกล้าหาญ, Syn. daring, courage, Ant. timidity
hardiness(n) ความแข็งแกร่ง, See also: ความอดทน, ความกล้าหาญ, Syn. braveness, courage, daring, Ant. coward, craven
heroics(n) ความกล้าหาญ
heroism(n) วีรกรรม, See also: ความกล้าหาญ, Syn. bravery, valiance, valor, Ant. cowardice, timidity
have the courage of one's convictions(idm) มีความกล้าหรือความมุ่งมั่นที่จะทำให้สมความตั้งใจ
manfulness(n) ความกล้าหาญ, See also: ความเป็นลูกผู้ชาย
manhood(n) คุณสมบัติของความเป็นชาย (เช่น ความบึกบึน, ความแข็งแรง, ความกล้าหาญ), Syn. machismo, valor
manly(adj) ซึ่งเป็นลูกผู้ชาย (โดยเฉพาะความกล้าหาญ เข้มแข็งหรือแข็งแรง), See also: กล้าหาญ, เข้มแข็ง, ทรหด, Syn. brave, strong, fearless
mettle(n) ความกล้าหาญ, See also: ความสามารถในการตัดสินใจทำบางสิ่งได้เป็นอย่างดี, Syn. courage, bravery
nerve(n) ความกล้า, See also: ความกล้าหาญ, Syn. brashness, arrogance, Ant. deference
pluck(n) ความกล้าหาญ, See also: ความกล้า, Syn. courage, bravery
prowess(n) ความกล้าหาญ, Syn. bravery, valor, courage
pluck up courage(idm) รวบรวมความกล้า, Syn. muster up, screw up, summon up
resoluteness(n) ความกล้าหาญ, See also: ความเด็ดเดี่ยว, Syn. confidence, courage
Dutch courage(sl) ความกล้าบ้าบิ่น (ได้จากการดื่มเหล้า)
guts(sl) ความกล้า
take a lot of nerve(sl) ต้องมีความกล้า, See also: ไม่ครั่นคร้าม, ไม่กลัว
bottle(sl) ความกล้า
bottler(sl) ผู้ที่สูญเสียความกล้า, See also: ผู้ที่เสียความมั่นใจ
saga(n) ตำนานการผจญภัยและความกล้าหาญ, Syn. epic, legend
spunk(n) ความกล้าหาญ, See also: ไม้ขีดไฟ
summon(vt) รวบรวม (พละกำลัง, ความกล้า), Syn. gather, muster
thoroughbred(n) บุคคลที่ได้รับการศึกษามาอย่างดี, See also: ผู้มีความกล้า, รถชั้นหนึ่ง
unman(vt) ทำให้หมดความกล้าหาญ, See also: ทำให้หมดกำลังใจ, Syn. exhaust, Ant. invigorate, energize
valiance(n) ความกล้าหาญ, Syn. prowess, bravery, courage, Ant. cowardice, fearful, weakness
valiancy(n) ความกล้าหาญ, Syn. valor
valor(n) ความกล้าหาญ, See also: ความองอาจ, ความทรนง, Syn. boldnes, bravery, gallantry, Ant. cowardance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audacity(ออแดส'ซิที) n. ความกล้า,ความไม่มีมารยาท, ความทะลุ, Syn. boldness, daring
confidence(คอน'ฟิเดินซฺ) n. ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความกล้าได้กล้าเสีย -Phr. (in confidence เป็นความลับ), Syn. trust, reliance, boldness
courage(เคอ'ริจฺ) n. ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความห้าวหาญ,ความมีใจกล้า,กำลังใจ.
courageous(คะเร'เจิส) adj. กล้า,กล้าหาญ,มีความกล้า, See also: courageousness n. ดูcourageous
coward(คาว'เอิร์ด) n. คนขี้ขลาด,คนอ่อนแอ. adj. ขี้ขลาด,มีความกลัว,อ่อนแอ,ไร้ความกล้า
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon, Ant. daredevil
cowardly(คาว เอิร์ดลี่) adj. ขี้ขลาด,ไร้ความกล้า. adv. อย่างคนขี้ขลาด (่ไร้ความกล้า)
daring(แด'ริง) n. ความกล้า,ความอาจหาญ adj. กล้า,อาจหาญ,กล้าผจญภัย, See also: daringly adv. ดูdaring daringness n. ดูdaring, Syn. brave, bold
dismay(ดิสเม') vt. ทำให้ตกใจ,ทำให้สะดุ้งกลัว,ทำให้หมดความกล้าโดยสิ้นเชิง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ท้อใจ. n. ความสะดุ้งกลัว,ความท้อใจ,ความท้อแท้, Syn. dread, terror, fright, fear
emprise(เอมไพรซ') n. กิจการที่ผจญภัย,ความกล้าหาญอย่างอัศวิน., Syn. emprize.
epic(เอพ'พิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) โคลงหรือเรื่องราวความกล้าหาญหรือเกียรติประวัติ,มหากาพย์,บทกวี,กล้าหาญ,สูงส่ง
epical(เอพ'พิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) โคลงหรือเรื่องราวความกล้าหาญหรือเกียรติประวัติ,มหากาพย์,บทกวี,กล้าหาญ,สูงส่ง
faint(เฟนทฺ) {fainted,fainting,faints} adj. สลัว ๆ ,เลือน ๆ ,อ่อนกำลัง,เป็นลม,หน้ามืด,วิงเวียน,ขาดความกล้า,
fainthearted(เฟนทฺ'ฮาร์ท'ทิด) adj. ขาดความกล้า,ขี้ขลาด,ตาขาว,โลเล., See also: faintheartedly adv. faintheartedness n., Syn. timid
fortitude(ฟอร์'ทิทิวดฺ) n. ความอดทน,ความแข็งแกร่ง,ความทรหด,ความกล้าหาญ, Syn. courage
gallantryn. ความกล้าหาญ,ความชอบช่วยเหลือคนอื่น,การชอบเอาอกเอาใจสตรี,การกระทำหรือการพูดที่กล้าหาญ, Syn. heroism, courage, courtesy, politeness
gumption(กัมพ'เชิน) n. การริเริ่ม,ความกล้าหาญ,การรุก
gut(กัท) n. ไส้พุง,ไส้ใน,ความกล้าหาญ,ความอดทน,เอ็นสำหรับขึงไม้ตีเทนนิสหรือแบดมินตัน,ทางแคบ,ช่องแคบ. vt. ควักไส้ในออก,เอาเครื่องในออก,ปล้นสะดม,ทำลายส่วนใหญ่ adj. สำคัญ,เป็นรากฐาน, Syn. lay, disembowel
gutless(กัท'ลิส) adj. ไร้ความกล้าหาญ,ไร้ความอดทน., See also: gutlessness n., Syn. cowardly, weak
gutsy(กัท'ซี) adj. มีความกล้าหาญมาก,แข็งแรง., See also: gutsily adv. gutsiness n.
hardihood(ฮาร์'ดิฮูด) n. จิตใจที่แข็งกล้า,ความเด็ดเดี่ยว, กำลังวังชา,อำนาจ,ความกล้าหาญ, Syn. effrontery
hardiness(ฮาร์'ดินิส) n. ความแข็งกล้า,ความแข็งแกร่ง,ความอดทน,ความกล้าหาญ
heart(ฮาร์ท) n. หัวใจ,หน้าอก,แก่น,ไส้,จุดสำคัญ,ความกล้าหาญ,ความรู้สึก,ความรัก,ส่วนในสุด,จิตใจ,สุขภาพจิต,สิ่งที่เป็นรูปหัวใจ, (ไพ่) โพแดง vt. ติดที่หัวใจ,สนับสนุน, Syn. love, courage, core, center
heartlessadj. ไม่มีหัวใจ,ไม่มีความรู้สึก,เหี้ยมโหด,ขาดความกล้าหาญ,ไร้ความกระตือรือรั้น, See also: ness n., Syn. pitiless, cold
lionhearted(ไล'เอิน ฮาร์'ทิด) adj. กล้าหาญ,กล้า., See also: lionheartedly adv. อย่างกล้าหาญ lionheartedness ความกล้าหาญ n., Syn. courageous
manhood(แมน'ฮูด) n. ความเป็นลูกผู้ชาย,ความกล้าหาญ,ความเด็ดเดี่ยวหรือทรหด,ผู้ชายทั้งหลาย,ความเป็นมนุษย์
mettle(เมท'เทิล) n. อารมณ์เฉพาะ,ใจ,ความกล้าหาญ,น้ำใสใจคอ. on one's mettle ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ถูกกระตุ้นให้กระทำให้ดีที่สุด
nerve(เนิร์ฟว) n. เส้นประสาท,กำลัง,พลังงาน,ความหนักแน่น,ความกล้าหาญ,ความหงุดหงิด,ความทะลึ่ง,เส้นใบ,ลายเส้น, get on one's nerves ยั่วยุ,กระตุ้น. vt. ให้กำลัง,ให้กำลังใจ, Syn. strength
old feetn. ความไม่มั่นใจ,ความกลัว,การไร้ความกล้า
pecker(เพค'เคอะ) n. นกที่จิก,เครื่องเจาะรู,เข็มเจาะรู,องคชาต,ความกล้าหาญ,จิตใจที่ฮึกเหิม
pluck(พลัค) vt. ดึง,เด็ด,ถอน,เก็บ,ปล้น,ปอกลอก,ดีดหรือกรีด (นิ้ว) ,ไม่ให้สอบผ่าน,ทำให้สอบตก. vi. ดึง,เด็ด,เก็บ,ฉวย., See also: pluckup ถอนราก. n. การดึก, การเด็ด, การถอน, การเก็บ, เครื่องในสัตว์ หัวใจ, ตับ, ปอด ความกล้าหาญ, เครื่องมือที่ใช้ดีดสายเครื่องดนตรี, การ
saga(ซา'กะ) n. นิยายเล่าลือเกี่ยวกับการผจญภัยและความกล้าหาญ,นิยายลำดับเหตุการณ์สมาชิกครอบครัวหรือวงค์ตระกูลหรือกลุ่มของสังคม ,การเล่าอย่างยืดยาว
strength(สเทรง) n. กำลัง,พลัง,แรง,ความแข็งแรง,อำนาจจิต,ความกล้าหาญ,ความหนักแน่น,กำลังทหาร,กำลังกองทัพ,จำนวนทหารหรือเรือ,อำนาจความต้านทาน,แหล่งพลัง,อำนาจการขึ้นหรือพยุงราคา -Phr. (on the strength of ขึ้นอยู่กับบนรากแห่ง), Syn. power, forc
thoroughbred(เธอ'โรเบรด) adj. เนื้อแท้,พันธุ์แท้,พันธุ์ดี,เกี่ยวกับม้าพันธุ์แท้,อบรมสั่งสอนมาอย่างดี. n., See also: Thoroughbred n. สัตว์พันธุ์แท้, สัตว์พันธุ์ดี, บุคคลที่ได้รับการศึกษามาอย่างดี, ผู้มีความกล้า, รถชั้นหนึ่ง, Syn. purebre
valiancy(แวล'เยินซี) n. ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ., Syn. valiance
valo(u) r (แวล'เลอะ) n. ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ., Syn. courage, bravery, heroism, Ant. cowardice, fear
warrior(วอ'ริเออะ) n. นักรบ,ทหาร,ผู้เชี่ยวชาญการรบ,ผู้มีความกล้าหาญมาก, Syn. fighter, soldier, combatant
weakhearted(วีค'ฮาร์ท'ทิด) adj. ขี้ขลาด,ใจเสาะ,ไม่มีความกล้าหาญ,ใจเสาะ, See also: weakheartedly adv. weakheartedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
audacity(n) ความกล้า,ความมุทะลุ,ความไร้มารยาท
boldness(n) ความกล้า,ความอาจหาญ,ความทะลึ่ง
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว
chivalry(n) ขุนนาง,อัศวิน,ความกล้าหาญ
courage(n) ความกล้าหาญ,ความห้าวหาญ,ความใจกล้า
daring(n) ความกล้าหาญ,ความใจกล้า,ความอาจหาญ,ความบังอาจ
foolhardiness(n) ความกล้าหาญ,ความบ้าบิ่น,ความมุทะลุ,ความไม่เกรงกลัว,ความบ้าระห่ำ
gallantry(n) ความกล้าหาญ,ความสง่างาม,การเอาใจหญิง,ความเจ้าชู้
grit(n) ทรายกรวด,กองทรายละเอียด,หินกรวด,ความกล้าหาญ,ความบึกบึน
hardihood(n) ความกล้าหาญ,ความบึกบึน,ความทรหด,ความอดทน,ความทนทาน
hardiness(n) ความทนทาน,ความแข็งแรง,ความทรหด,ความบึกบึน,ความกล้าหาญ
heart(n) หัวใจ,จิตใจ,ความรัก,ความรู้สึก,ส่วนสำคัญ,แก่น,ความกล้าหาญ
heroism(n) ความกล้าหาญ,ความเก่ง
intrepidity(n) ความกล้าหาญ,ความทรหด
manhood(n) ความเป็นชาย,ความกล้าหาญ,ความเด็ดเดี่ยว
mettle(n) ความมีน้ำใจ,น้ำใสใจคอ,ความกล้าหาญ
nerve(n) เส้นประสาท,เส้นเอ็น,กำลัง,ความกล้าหาญ
pluck(n) การถอน,การเก็บ,การดึง,การเด็ด,ความกล้า
prowess(n) ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ
spirit(n) ผี,จิตใจ,กำลังใจ,ความกล้า,วิญญาณ,อารมณ์,ความมุ่งมั่น
stoutness(n) ความอ้วน,ความแข็งแรง,ความกำยำ,ความมั่นคง,ความกล้าหาญ
strength(n) ความแข็งแรง,กำลัง,พลัง,ความกล้าหาญ,อำนาจจิต
valour(n) ความกล้าหาญ,ความอาจหาญ,ความเป็นวีรบุรุษ
venture(n) ความกล้าเสี่ยง,การเสี่ยงภัย,การผจญภัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
勇気[ゆうき, yuuki] ความกล้าหาญ
勇気[ゆうき, yuuki] (n) (เคอ'ริจฺ) n. ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความห้าวหาญ,ความมีใจกล้า,กำลังใจ.
侠気[きょうき, kyouki] (n) ความกล้าหาญของลูกผู้ชาย

German-Thai: Longdo Dictionary
Tapferkeit(n) |die, nur Sg.| ความกล้าหาญ,ความใจกล้า,ความแน่วแน่, Syn. der Mut

French-Thai: Longdo Dictionary
avec courage(phrase) กล้าหาญ, ด้วยความกล้าหาญ, Syn. courageux, courageuse
courage(n) le courage = ความกล้าหาญ
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ
n'avoir pas froid aux yeux(phrase) มีความกล้า, ไม่เกรงกลัว

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top