ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ควบแน่น*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ควบแน่น, -ควบแน่น-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ควบแน่น(v) condense, See also: compress, Example: ไอเย็นเกิดควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำเกาะอยู่ข้างแก้ว, Thai Definition: ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยที่โมเลกุลของสารตั้งแต่ 2 โมเลกุลขึ้นไปเข้ารวมตัวกันเป็นโมเลกุลใหญ่ขึ้นของสารใหม่ โดยวิธีขจัดโมเลกุลของน้ำหรือโมเลกุลของสารอื่นออกไป
การควบแน่น(v) condensation, Example: การควบแน่นทางความร้อนคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของไอเป็นของเหลวโดยวิธีลดอุณหภูมิลง, Thai Definition: กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในลักษณะซึ่งโมเลกุลของสารตั้งแต่ 2 โมเลกุลขึ้นไปเข้ารวมตัวกันเป็นโมเลกุลใหญ่ขึ้นของสารใหม่ โดยวิธีขจัดโมเลกุลของน้ำหรือโมเลกุลของสารอื่นออกไป
เครื่องควบแน่น(n) condenser, Example: การทดลองเขาใช้เครื่องควบแน่น, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องมือที่ใช้สำหรับทำให้ไอแปรสภาพเป็นของเหลวโดยวิธีลดอุณหภูมิลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ควบแน่นน. กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในลักษณะซึ่งโมเลกุลของสารตั้งแต่ ๒ โมเลกุลขึ้นไปเข้ารวมตัวกันเป็นโมเลกุลใหญ่ขึ้นของสารใหม่ โดยวิธีขจัดโมเลกุลของนํ้าหรือโมเลกุลของสารอื่นออกไป
ควบแน่นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของไอเป็นของเหลวโดยวิธีลดอุณหภูมิลง.
เครื่องควบแน่นน. เครื่องมือที่ใช้สำหรับทำให้ไอแปรสภาพเป็นของเหลวโดยวิธีลดอุณหภูมิลง
เครื่องควบแน่นเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้สำหรับเก็บประจุไฟฟ้าไว้ได้เป็นปริมาณมากกว่าแผ่นตัวนำธรรมดาที่มีขนาดเท่ากัน, มักเรียกทับศัพท์ว่า คอนเดนเซอร์.
จุดน้ำค้างน. อุณหภูมิที่ไอนํ้าในอากาศเกิดการอิ่มตัวและเริ่มควบแน่นเป็นหยดนํ้า.
จุดอิ่มตัวน. ขีดขั้นที่อากาศสามารถรับไอนํ้าไว้ได้เต็มที่ ณ อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่ง ถ้าได้รับเกินขีดขั้นนี้ ไอนํ้าที่ได้รับเกินมาจะควบแน่นเป็นหยดนํ้า.
ไส้ไก่น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นเส้นอย่างไส้ขดเป็นวง, เรียกของที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น ขดหลอดแก้วในเครื่องควบแน่นสำหรับทำให้ไอร้อนกลั่นตัวเป็นของเหลว ไส้ไก่หัวสูบลมรถจักรยาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shell-and-tube condenserเครื่องควบแน่นแบบเปลือกและท่อ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
open-shell-and-tube condenserเครื่องควบแน่นแบบเปลือกและท่อเปิด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
air-cooled condenserเครื่องควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
air-cooled condensing unitชุดควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condenserเครื่องควบแน่น, คอนเดนเซอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
condenserเครื่องควบแน่น, คอนเดนเซอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condensing pressureความดันเครื่องควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condensing temperatureอุณหภูมิควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condensing unitชุดควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condensing unit refrigerating effectผลทำความเย็นของชุดควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condensateของเหลวผลควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condensationการควบแน่น [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
condensationการควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condensation polymerisationการเกิดพอลิเมอร์แบบควบแน่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
foul gas; noncondensable gasแก๊สไม่ควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
evaporative condenserเครื่องควบแน่นแบบระเหย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
tube-in-tube condenserเครื่องควบแน่นแบบท่อสวมซ้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
noncondensable gas; foul gasแก๊สไม่ควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
water-cooled condenserเครื่องควบแน่นระบายความร้อนด้วยน้ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
water-cooled condensing unitชุดควบแน่นระบายความร้อนด้วยน้ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Condensationการควบแน่น [TU Subject Heading]
Storage hardeningปรากฏการณ์ที่ความหนืดของยางดิบหรือยางที่ยังไม่ได้ผ่านการคงรูปเพิ่ม ขึ้นระหว่างการเก็บ เนื่องจากหมู่อัลดีไฮด์ (aldehyde group) ที่มีอยู่ในยางธรรมชาติเข้าไปทำปฏิกิริยาควบแน่นกัน เกิดเป็นโครงสร้างสามมิติที่มีการเชื่อมโยง (crosslink) ระหว่างโมเลกุลยางมีผลทำให้ยางแข็งขึ้น [เทคโนโลยียาง]
Condensationการควบแน่น,ควบแน่น,วิธีการควบแน่น,คอนเดนเซชัน,การสังเคราะห์โดยดึงน้ำออก [การแพทย์]
Condenseการควบแน่น [การแพทย์]
Condensersเครื่องควบแน่น,ที่รวมแสง,คอนเดนเซอร์,คอนเดนเซอร์ [การแพทย์]
Condensors, Refluxเครื่องควบแน่น [การแพทย์]
condensationการควบแน่น, การเปลี่ยนแปลงสถานะของสารจากสถานะแก๊สหรือไอเป็นของเหลว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
condensation reactionปฏิกิริยาการควบแน่น, ปฏิกิริยารวมตัวของโมเลกุลต่างชนิดกัน 2 โมเลกุล ได้เป็นสารใหม่พร้อมกับสารโมเลกุลเล็ก ๆ  เช่น น้ำ แอมโมเนีย แอลกอฮอล์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
resinเรซิน, สารที่มีลักษณะเป็นยางเหนียว และมีมวลโมเลกุลสูง อาจได้จากธรรมชาติ เช่น ยางสน ครั่ง เป็นต้น หรืออาจสังเคราะห์ขึ้นโดยกระบวนการพอลิเมอไรเซชันแบบต่อเติมหรือแบบควบแน่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
condenserเครื่องควบแน่น, ตัวเก็บประจุ, 1.เครื่องควบแน่น อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการกลั่น เพื่อทำให้ไอของสารกลั่นตัวเป็นของเหลว โดยการกระบายความร้อนออกจากไอ 2.ตัวเก็บประจุ ดู capacitor [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
dew pointอุณหภูมิจุดน้ำค้าง, อุณหภูมิ ที่ไอน้ำในอากาศเริ่มอิ่มตัว ถ้าอากาศเย็นลงโดยไอน้ำและความดันไม่เปลี่ยนแปลง จะเกิดการควบแน่นกลายเป็นละอองน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การควบแน่น[kān khūapnaen] (n) EN: condensation  FR: condensation [f]
ควบแน่น[khūapnaen] (v) EN: condense ; compress  FR: condenser

English-Thai: Nontri Dictionary
condensation(n) การกลั่น,การรวมตัว,การควบแน่น,การสังเขป

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top