ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*คบหา*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คบหา, -คบหา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คบหา(v) associate with, See also: make friends with, contact with, Syn. คบ, คบค้าสมาคม, คบค้า, Example: ความรักในในการวาดภาพเหมือนกัน ทำให้ทั้งสองคนคบหากันอย่างถูกชะตา, Thai Definition: ติดต่อพบปะกัน
น่าคบหา(adj) likable, See also: likeable, agreeable and attractive, enjoyable, Syn. น่าคบ, Example: เขาเป็นคนเฉลียวฉลาดน่าคบหาแต่ทว่าดูจะชอบสนุกมากกว่าชอบทำงาน
น่าคบหา(adj) likable, See also: likeable, agreeable and attractive, enjoyable, Syn. น่าคบ, Example: เขาเป็นคนเฉลียวฉลาดน่าคบหาแต่ทว่าดูจะชอบสนุกมากกว่าชอบทำงาน
น่าคบหา(adj) likable, See also: likeable, agreeable and attractive, enjoyable, Syn. น่าคบ, Example: เขาเป็นคนเฉลียวฉลาดน่าคบหาแต่ทว่าดูจะชอบสนุกมากกว่าชอบทำงาน
คบหาสมาคม(v) associate with, See also: make friends with, contact with, Syn. คบ, คบหา, คบค้าสมาคม, คบค้า, Example: ไม่น่าเชื่อว่าผู้น้อยอย่างเขาจะคบหาสมาคมอยู่กับคนใหญ่คนโตหลายคน, Thai Definition: ติดต่อพบปะกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คบหาก. ไปมาหาสู่เข้าเป็นพวกเดียวกัน, คบค้า หรือ คบค้าสมาคม ก็ว่า.
เก็บตัว ๒, เก็บเนื้อเก็บตัวก. สงวนตัวไม่ไปงานสังคม, ไม่ออกสังคม, ไม่คบหาสมาคมกับใคร.
เกลือกกลั้วก. คบหาสมาคม, คลุกคลี, เช่น เกลือกกลั้วกับคนพาล
เข้าไหนเข้าได้ก. สามารถติดต่อหรือคบหาสมาคมกับใคร ๆ ได้.
คบค้า, คบค้าสมาคมก. ไปมาหาสู่เข้าเป็นพวกเดียวกัน, คบหา ก็ว่า.
คบชู้, คบชู้สู่ชายก. คบหากับผู้ชายในเชิงชู้สาว
ควงโดยปริยายหมายถึงคบหาสนิทสนมในเชิงคู่รัก เช่น คู่นี้ควงกันมาหลายปีแล้ว
ซ่องเสพก. คบหากัน เช่น อย่าซ่องเสพคนพาล
ตัดขาดก. เลิกติดต่อคบหากัน.
ตีห่างก. ตีตัวออกหาก, ไม่คบหาสมาคมด้วยเหมือนเดิม.
แตกร้าวก. บาดหมางหรือผิดใจกันจนติดต่อคบหากันอย่างเดิมไม่ได้.
เปรี้ยวมีลักษณะปราดเปรียว ทันสมัย อิสระ มั่นใจ ชอบการคบหาสมาคม (ใช้แก่ผู้หญิง) เช่น ผู้หญิงคนนี้เปรี้ยว, เรียกลักษณะการแต่งกายของผู้หญิงที่แต่งตัวสีฉูดฉาด รัดรูป เป็นต้น ว่า แต่งตัวเปรี้ยว.
สมาคม(สะมา-) ก. คบค้า, คบหา, เช่น อย่าสมาคมกับคนพาล ให้สมาคมกับนักปราชญ์.
สโมสร(สะโม-) น. ที่สำหรับร่วมประชุมคบหากัน เช่น สโมสรข้าราชการ สโมสรทหารบก.
สัมภัต, สัมภัตตะน. ผู้ร่วมคบหากัน, เพื่อนร่วมกินร่วมนอน.
สำมะเลเทเมาก. คบหากันอย่างเลอะเทอะ เช่น พอตกเย็นก็พากันไปสำมะเลเทเมา, ประพฤติเหลวไหลเช่นกินเหล้าเมายาเป็นต้น เช่น เขาชอบสำมะเลเทเมา กลางวันเล่นม้ากลางคืนกินเหล้า.
หมาขี้เรื้อนน. คนที่น่ารังเกียจ ไม่ควรคบหาสมาคมด้วย (ใช้กล่าวถึงผู้อื่นด้วยความดูถูกเหยียดหยาม).
หมาหัวเน่าน. คนซึ่งเป็นที่รังเกียจของคนอื่นจนไม่สามารถเข้ากับใครได้, คนที่ไม่มีใครรักหรือคบหา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Labor Organizationคือองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน ปีค.ศ.1919 วัตถุประสงค์สำคัญขององค์การคือ การมีส่วนเกื้อกูลให้มีสันติภาพอันถาวร ด้วยการส่งเสริมให้มีความยุติธรรมในสังคม โดยต้องการให้ทุกประเทศปฏิบัติการปรับปรุงสภาวะแรงงาน ส่งเสริมมาตรฐานการครองชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นการที่จะให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ องค์การแรงงานระหว่างประเทศจะจัดให้มีการประชุมเป็นประจำ ระหว่างฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายแรงงาน และฝ่ายจัดการ เพื่อเสนอแนะและจัดให้มีมาตรฐานระหว่างประเทศ ร่วมกันจัดร่างสัญญาแรงงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าแรง ชั่วโมงทำงาน อายุการทำงาน เงื่อนไขการทำงานสำหรับคนงานในระดับต่าง ๆ ค่าชดเชยสำหรับคนงาน การประกันสังคม การหยุดพักร้อนโดยให้รับเงินเดือน ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม บริการต่าง ๆ ในหน้าที่การงาน การตรวจแรงงาน เสรีภาพในการคบหาสมาคมกัน และอื่น ๆ นอกจากนั้น องค์การยังได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการอย่างกว้างขวางแก่รัฐบาลของประเทศ สมาชิก รวมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่สิ่งพิมพ์หรือเอกสารรายคาบ เรื่องค้นคว้าและรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาสังคม อุตสาหกรรม และแรงงานILO ปฏิบัติงานผ่านองค์กรต่าง ๆ โดยองค์กรสำคัญที่สุดภายในองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้แก่ ที่ประชุมใหญ่ (General Conference) ซึ่งประชุมกันเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วยคณะผู้แทนแห่งชาติ ในจำนวนนี้มีผู้แทนจากฝ่ายรัฐบาล 2 คน ผู้แทนฝ่ายจัดการ 1 คน และผู้แทนฝ่ายแรงงานอีก 1 คน หน้าที่สำคัญคือจัดวางมาตรฐานทางสังคมระหว่างประเทศขึ้นในรูปของอนุสัญญา องค์กรภายในองค์การอีกส่วนหนึ่งคือคณะผู้ว่าการ (Governing Body) จะประกอบด้วย สมาชิก 40 คน ในจำนวนนี้ 20 คน จะเป็นตัวแทนของฝ่ายรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 10 คน จากจำนวนนี้จะได้แก่ ตัวแทนจากประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ส่วนตัวแทนของฝ่ายจัดการ (หรือนายจ้าง) จะมีจำนวน 10 คน และอีก 10 คนเป็นตัวแทนของฝ่ายแรงงาน คณะผู้ว่าการนี้จะทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานของคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมการขององค์การ คือสำนักแรงงานระหว่างประเทศจะมีหน้าที่รวบรวมเผยแพร่ข้อสนเทศ ช่วยเหลือรัฐบาลของประเทศสมาชิกที่ขอร้องให้ช่วยร่างกฎหมายตามที่ได้มีมติ ตกลงในที่ประชุมใหญ่ นอกจากนี้ ยังรับดำเนินการสอบสวนเรื่องต่าง ๆ เป็นพิเศษ รวมทั้งออกสิ่งพิมพ์เผยแพร่องค์การแรงงานระหว่างประเทศมีสำนักงานใหญ่ตั้ง อยู่ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คบหา[khophā] (v) EN: associate with ; make friends with ; contact with  FR: faire équipe ; se serrer les coudes
คบหาสมาคม[khophā samākhom] (v, exp) EN: associate with ; make friends with ; contact with

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break with(phrv) หยุดการติดต่อกับ, See also: เลิกคบ, ยุติการคบหากับ
bust up(phrv) แยกทางกัน, See also: เลิกคบหา, ไม่คบค้าสมาคม, Syn. break up
drop(vt) เลิกคบหา
fair-weather(adj) ซึ่งคบหาไม่ได้, See also: ซึ่งเป็นเพื่อนกิน, ซึ่งร่วมสุขแต่ไม่ร่วมทุกข์, ซึ่งไม่น่าไว้ใจ
fellowship(n) สัมพันธภาพ, See also: มิตรภาพ, ความเป็นมิตร, การคบหาสมาคม, Syn. comradeship, sociability, intimacy, Ant. enmity, unsociability
go out with(phrv) คบหากับ, See also: เห็นว่าอยู่กับบางคนในที่สาธารณะ, Syn. go out
grow away from(phrv) เลิกคบหากับ
mix up with(phrv) คบหากับ, See also: คบค้ากับ, สมาคมกับ
mate(vt) จับคู่กัน, See also: เป็นเพื่อน, คบหากัน
nice(adj) ดี, See also: นิสัยดี, น่าคบหา
outcast(adj) ที่สังคมไม่ยอมรับ, See also: ที่สังคมไม่คบหาสมาคม, ซึ่งถูกขับออกจากสังคม
pleasant(adj) น่าคบ, See also: เป็นมิตร, ถูกใจ, น่าคบหา, Syn. charming, friendly, personable, Ant. disagreeable, nasty
pleasantly(adv) อย่างน่าคบหา, See also: อย่างมีมิตรไมตรี, Syn. gallantly
repudiate(vt) เลิกคบ, See also: เลิกคบหา, ตัดขาด, Syn. disown, negate
run around(phrv) เปลี่ยนเพื่อนหรือคนรักบ่อย, See also: คบหากับ
run with(phrv) เป็นเพื่อนกับ, See also: คบหากับ, คบ
oldie but goodie(sl) สิ่งที่เก่าแต่ยังเป็นที่ชื่นชอบ, See also: คนที่ยังน่าคบหา
see(vi) คบหา, See also: คบค้า, คบ, มีสัมพันธ์กับ
socialize(vi) คบหาสมาคม, See also: พบปะผู้คน, Syn. be friendly, fraternize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
associable(อะโซ'เชียเบิล) adj. ซึ่งเกี่ยวเนื่องหรือคบหาสมาคมได้. -associability, associableness n. (companionable)
consort(คอน'ซอร์ทฺ) {consorted,consorting,consorts} n. สามีหรือภรรยา,คู่สมรส,กลุ่มนักดนตรีหรือนักร้อง,เพื่อน,คู่หู,การสอดคล้องกัน,การตกลง vt. คบค้า,ตกลง,เป็นเพื่อน,สอดคล้อง. vt. ร่วม,คบหาสมาคม, See also: corsorter n. consortion n. -Conf. concert
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย,ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ,ความสัมพันธ์ของมนุษย์,มิตรภาพ,การคบหา,ความเป็นมิตร,สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ,รสนิยม,บริษัท,กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
socialize(โซ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นสังคม,จัดตั้งชุมชน. - vi. คบหาสมาคม,วิสาสะ., See also: socializable adj. socialization n. socializer n., Syn. socialise.

English-Thai: Nontri Dictionary
associate(vi, vt) คบหา,สมาคม,เข้าร่วม
companionable(adj) น่าคบหา,น่าสมาคม
consort(vi) สมาคมด้วย,คบหาด้วย
contact(n) การติดต่อ,การพบปะ,การคบหาสมาคม,การสัมผัส
contact(vt) ติดต่อ,พบปะ,คบหาสมาคม,สัมผัส
fellowship(n) มิตรภาพ,ความสัมพันธ์,การคบหาสมาคม,ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย
fraternize(vi) คบหาฉันพี่น้อง,สนิทสนม,ถือเป็นพี่น้อง,สัมพันธ์ฉันพี่น้อง
smug(adj) ใจแคบ,พอใจในตัวเอง,ไม่คบหาสมาคม

German-Thai: Longdo Dictionary
unter die Leute kommenคบหาสมาคม, พบปะผู้คน

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top