ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ขุ่นเคือง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ขุ่นเคือง, -ขุ่นเคือง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุ่นเคือง(v) annoy, See also: irritate, displease, resent, Syn. ขุ่นข้อง, โกรธ, โกรธเคือง, ขัดเคือง, เคืองขัด, ขุ่นข้องหมองใจ, เคืองขุ่น, Ant. ยินดี, Example: เรามักจะขุ่นเคืองที่ได้ยินคนนินทาเขาลับหลัง, Thai Definition: โกรธกรุ่นๆ อยู่ในใจ
ความขุ่นเคือง(n) anger, See also: displeasure, dissatisfaction, resentment, indignation, Syn. ความโกรธเคือง, ความโกรธ, ความเคือง, Example: เรื่องนี้ได้สร้างความขุ่นเคืองแก่ผู้บริหารเป็นอย่างมาก, Thai Definition: ความรู้สึกไม่พอใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขุ่นเคืองก. โกรธกรุ่น ๆ อยู่ในใจ, เคืองขุ่น ก็ว่า.
โกรธ(โกฺรด) ก. ขุ่นเคืองใจอย่างแรง, ไม่พอใจอย่างรุนแรง, ราชาศัพท์ว่า ทรงพระโกรธ เช่น ก็จะทรงพระโกรธดั่งเพลิงกาล (อิเหนา).
เคืองขุ่นก. โกรธกรุ่น ๆ อยู่ในใจ, ขุ่นเคือง ก็ว่า.
ตาขวางขุ่นเคือง, ไม่พอใจ.
ธงนำริ้วชื่อกลบทอย่างหนึ่ง บังคับให้ซ้ำคำ ๒ คำต้นในวรรค โดยคำที่ซ้ำเปลี่ยนไปทุกวรรค เช่น กุ๋ยกุ๋ยหน้าไม่เก้อละเมอหึง ฟังฟังก็เหมือนแกล้งแพร่งความอึง คิดคิดและให้ขึ้งขุ่นเคืองใจ (ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ).
บัวไม่ช้ำ น้ำไม่ขุ่นก. รู้จักผ่อนปรนเข้าหากัน มิให้กระทบกระเทือนใจกัน, รู้จักถนอมนํ้าใจไม่ให้ขุ่นเคืองกัน, บัวไม่ให้ชํ้า นํ้าไม่ให้ขุ่น ก็ว่า.
ผิดพ้องหมองใจก. ขุ่นเคืองใจ.
หน้าเข้มว. มีสีหน้าเครียดหรือขุ่นเคือง, หน้าตึง ก็ว่า.
หน้าตึงว. มีสีหน้าเครียดหรือขุ่นเคือง, หน้าเข้ม ก็ว่า
หมองหมางว. ไม่ผ่องใสเพราะมีความขุ่นเคืองใจ.
หมางก. กระดาก เช่น หมางกัน คือ กระดากกัน หมางหน้า คือ กระดากหน้า, อาการที่ห่างเหินกันเพราะขุ่นเคืองใจหรือผิดใจกันเป็นต้น เช่น คนคู่นี้แต่ก่อนก็ดูสนิทสนมกันดี แต่เดี๋ยวนี้ดูเขาหมางกันไป, หมาง ๆ ก็ว่า, มักใช้เข้าคู่กับคำอื่น เช่น บาดหมาง หมองหมาง หมางใจ.
หมางใจก. ผิดใจ, ขุ่นเคืองใจ.
หมางเมินก. ห่างเหินเพราะขุ่นเคืองใจจนไม่อยากเห็นหน้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Placementหมายถึง วิธีจัดที่นั่งโต๊ะในการเลี้ยงอาหารสำหรับนักการทูต โดยคำนึงถึงลำดับอาวุโส เพื่อป้องกันมิให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองหรือหัวเสีย เรื่องการจัดที่นั่งในการเลี้ยงอาหารโดยคำนึงถึงลำดับอาวุโสนี้ นักการทูตส่วนใหญ่ไม่ว่าที่ไหน มักจะถือว่ามีความสำคัญไม่น้อย เพราะถือเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศ ฝ่ายที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการจัดที่นั่งเช่นนี้ได้แก่ กรมพิธีการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ ส่วนลำดับของอาวุโสก็ถือตามวันเวลาที่นักการทูตแต่ละคนได้เข้าประจำตำแหน่ง ที่ในประเทศผู้รับ กล่าวคือ ผู้ที่เข้าประจำตำแหน่งก่อนก็คือผู้ทีมีอาวุโสกว่าผู้ที่มาประจำตำแหน่ง หน้าที่ทีหลัง [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุ่นเคือง[khunkheūang] (v) EN: annoy ; irritate ; displease ; resent  FR: indigner ; outrer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angry(adj) โกรธ, See also: โมโห, เดือด, แค้น, โกรธเคือง, ขุ่นเคือง, ขุ่นข้อง, ขัดเคือง, Syn. enraged, furious, irate, Ant. calm, pleased, restrained
bitterly(adv) ที่ขมขื่น, See also: ที่ขื่นขมใจ, ที่ขุ่นเคืองใจ, Syn. angrily, sourly
bear a grudge against(idm) ขุ่นเคือง (แต่เก็บไว้ในใจ) ต่อ, See also: ไม่พอใจ, Syn. have against, have it in for, be revengeful, resent
bridle at(phrv) ขุ่นเคือง, See also: ไม่พอใจ
bridle up(phrv) ขุ่นเคือง, See also: ไม่พอใจ, Syn. bristle up
dirty(adj) ไม่พอใจ, See also: ขุ่นเคือง
disgruntle(vt) ทำให้ไม่พอใจ, See also: ทำให้ขุ่นเคือง, ทำให้หงุดหงิด, Syn. discontent, disenchant, Ant. satisfy, fulfil
disgruntled(adj) ซึ่งทำให้ไม่พอใจ, See also: ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง, Syn. grumpy, discontented
disgruntlement(n) ความไม่พอใจ, See also: ความหงุดหงิด, ความขุ่นเคือง, Syn. discontentment, disgruntlement
dissatisfaction(n) ความไม่พอใจ, See also: ความขุ่นเคือง, Syn. grievance, gripe, grumble, Ant. compliment
dissatisfied(adj) ซึ่งไม่พอใจ, See also: ขุ่นเคือง, Syn. discontented, unhappy, disappointed, Ant. happy, contented, pleased
dissatisfy(vt) ทำให้ไม่พอใจ, See also: ทำให้ขุ่นเคือง, Syn. discontent, dishearten, Ant. satisfy, gratify
disturb(vt) รบกวน, See also: ทำให้วุ่นวาย, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ขุ่นเคือง, Syn. upset, worry, distress, Ant. calm, comfort
get a rise out of one(idm) ทำให้ขุ่นเคืองใจ, See also: ทำให้ไม่พอใจ
get across(phrv) ทำให้ขุ่นเคือง, See also: ทำให้ไม่พอใจ
get on(idm) ก้าวร้าว, See also: ขุ่นเคือง, Syn. get off
get up(phrv) ทำให้ขุ่นเคือง, See also: รำคาญ, Syn. put up
galling(adj) น่ารำคาญ, See also: น่าขุ่นเคือง, Syn. annoying, bothersome, humiliating
gripe(vi) บ่นไม่หยุด (คำไม่เป็นทางการ), See also: บ่นว่า, ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, รำคาญ, Syn. complain, criticize, grumble
grudging(adj) ซึ่งไม่เต็มใจ, See also: เสียไม่ได้, ซึ่งขุ่นเคือง, ซึ่งคับข้องใจ, Syn. reluctant
harmless(adj) ไม่ทำให้โมโห, See also: ไม่ทำให้ขุ่นเคือง
huff(vt) พูดอย่างขุ่นเคือง
have a chip on one's shoulder(idm) รู้สึกขุ่นเคือง, See also: ไม่พอใจ, เคือง
in a huff(idm) ขุ่นเคือง, See also: ไม่พอใจ
lose one's temper(idm) โกรธ, See also: ขุ่นเคือง
no hard feelings(idm) ไม่โกรธ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่ขุ่นเคือง, ไม่โมโห
up in arms(idm) โกรธมากขึ้น, See also: ขุ่นเคืองยิ่งขึ้น, ไม่พอใจมาก
indignant(adj) ขุ่นเคือง, See also: เจ็บร้อน, โกรธขึ้ง, Syn. angry, displeased, incensed
indignation(n) ความโกรธเคือง, See also: ความโกรธแค้น, ความขุ่นเคือง, Syn. anger, pigue, resentment
infuriate(vt) ทำให้โกรธ, See also: ทำให้ขุ่นเคือง, Syn. madden, provoke, enrage
irritation(n) ความขุ่นเคือง, See also: ความหงุดหงิด, โมโห, Syn. annoyance, anger, indignation, Ant. pleasure
look daggers at(idm) มองอย่างโกรธเคือง, See also: มองอย่างขุ่นเคือง, มองอย่างไม่พอใจ, มองค้อน
offend with(phrv) ทำให้ขุ่นเคืองกับ
nettle(n) ทำให้ขุ่นเคือง, See also: ทำให้รำคาญ, Syn. irritate, annoy
offence(n) ความรู้สึกขุ่นเคือง, Syn. resentment, indignation, umbrage
offence(n) การทำให้ขุ่นเคือง, See also: การทำให้ไม่พอใจ, Syn. outrage, insult, upset, Ant. pleasure
offend(vt) ทำให้โกรธ, See also: ทำให้ขุ่นเคือง, รบกวน, Syn. outrage, displease, Ant. please
offended(adj) ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง, Syn. vexed, provoked
offendedly(adv) อย่างขุ่นเคือง
offending(adj) ซึ่งขุ่นเคือง, Syn. delinquent, opprobrious
offense(n) ความโกรธเคือง, See also: ความบาดหมาง, ความขุ่นเคือง, Syn. resentment, wrath, Ant. pleasure
offensive(adj) ซึ่งทำให้ไม่พอใจ, See also: ที่ทำให้ขุ่นเคือง, Syn. displeasing, vexing, Ant. pleasant, pleasing
off-putting(adj) ขุ่นเคือง, See also: ไม่พอใจ, Syn. offputtingly
oversensitive(adj) ขุ่นเคืองง่ายเกินไป, Syn. emotional, unstable
peeve(adj) รบกวน, See also: ทำให้โกรธ, ทำให้ขุ่นเคือง, Syn. upset, disturb, Ant. calm
peeve(n) สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง
pique(n) ความโกรธที่ระเบิดออกมา, See also: ความฉุนเฉียว, ความขุ่นเคือง, Syn. irritation
plague with(phrv) ทำให้ยุ่งยาก, See also: ทำให้ขุ่นเคือง, ทำให้รำคาญ
pop off(phrv) พูดหรือเขียนอย่างโกรธหรือขุ่นเคือง (คำไม่เป็นทางการ)
put up(phrv) ทำให้ขุ่นเคือง, Syn. get up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gall(กอล) n. สิ่งที่ขม,สิ่งที่ขมขื่น,ความขมขื่น,น้ำดี,ความทะลึ่ง,ความอวดดี,แผลบนผิวหนัง,แผลที่เกิดจากการถูครูด,สิ่งที่ระคายเคือง,ภาวะระคายเคือง vt. ทำให้เป็นแผล,ครูดอย่างแรง,ทำให้ขุ่นเคือง,รบกวน,กวนโทสะ. vi. ขุ่นเคือง,เป็นแผล. -S...
huffish(ฮัฟ'ฟิช) adj. ขุ่นเคือง,ฉุน,ทะลึ่ง,หยิ่งยโส,โอหัง., See also: huffishly adv. huffishness n., Syn. irritable, insolent
indignant(อินดิก' เนินทฺ) adj. เดือดดาล, ไม่พอใจมาก, ขุ่นเคือง, Syn. incensed, irate
indignation(อินดิกเน' เชิน) n. ความเดือดดาล, ความไม่พอใจมาก, ความขุ่นเคือง, Syn. wrath
miff(มิฟ) vt. รุกราน,ทำให้ขุ่นเคือง,ทำผิด
offence(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offend(อะเฟนดฺ') n. กระทำผิด,ละเมิด,รุกราน,ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ., See also: offendable adj. offendible adj. offender n., Syn. fault, vice, attack
offense(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offensive(อะเฟน'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้ไม่พอใจ,ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง,ก้าวร้าว,ไม่พอใจ,ล่วงละเมิด,น่ารังเกียจ,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการกระทำผิด., See also: offensiveness n.
peeve(พีฟว) vt. รบกวน,ทำให้โกรธ,ทำให้ขุ่นเคือง. n. สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง, Syn. annoy
pettish(เพท'ทิช) adj. เจ้าอารมณ์,เจ้าโทสะ,มีอารมณ์ขุ่นเคือง,งอน
resent(รีเซนทฺ') vt. ขุ่นเคือง,ไม่พอใจ,แค้นใจ, See also: resentingly adv. resentive adj.
resentful(รีเซนทฺ'ฟูล) adj. ขุ่นเคืองใจ,ไม่พอใจ,แค้นใจ, See also: resentfulness n., Syn. indignant, hurt
resentment(รีเซนทฺ'เมินทฺ) n. ความขุ่นเคืองใจ,ความไม่พอใจ,ความแค้นใจ, Syn. dudgeon
sour(เซา'เออะ) adj. เปรี้ยว,บูดบึ้ง,บูด,ฟูขึ้น,ไม่สมใจ,ไม่มีรสชาด,เลว,มีอารมณ์บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง n. สิ่งที่เปรี้ยว vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเปรี้ยว,หมัก,หมักฟู,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน, (ดิน) เป็นกรดมากเกินไป,ทำให้เน่า,ทำให้ขมขื่น,ทำให้ขุ่นเคือง.
spleen(สพลีน) n. ม้าม,แหล่งอารมณ์,แหล่งโทสะ,อารมณ์ขุ่นเคือง,ความระ-ทมทุกข์., See also: ish adj., Syn. resentment

English-Thai: Nontri Dictionary
indignant(adj) ไม่พอใจ,ขุ่นเคือง,เดือดดาล
indignation(n) ความไม่พอใจ,ความขุ่นเคือง,ความเดือดดาล
inflame(vt) ทำให้ติดไฟ,ยั่วเย้า,เร้าใจ,ทำให้โกรธ,ทำให้ขุ่นเคือง
infuriate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล,ทำให้ขุ่นเคือง
offend(vt) ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ,รุกราน,ละเมิด,ทำผิด
pettish(adj) บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง,โกรธ,ขี้งอน,เจ้าโทสะ
resent(vt) ไม่พอใจ,โกรธ,ขุ่นเคือง,แค้นใจ
resentful(adj) ไม่พอใจ,โกรธ,ขุ่นเคือง,แค้นใจ
resentment(n) ความขุ่นเคือง,ความโกรธ,ความแค้นใจ
sour(adj) ไม่มีรสชาติ,เปรี้ยว,ไม่พอใจ,บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง
spleen(n) ม้าม,ความโกรธ,โทสะ,ความขุ่นเคือง
splenetic(adj) เกี่ยวกับม้าม,ซึ่งมุ่งร้าย,ขุ่นเคือง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top