ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -黔-, *黔*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[黔, qián, ㄑㄧㄢˊ] black; the Guizhou province
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  今 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 3989

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] abbr. for Guizhou province 貴陽|贵州, #15,266 [Add to Longdo]
南州[Qián nán zhōu, ㄑㄧㄢˊ ㄋㄢˊ ㄓㄡ, ] Qiannan, abbr. for 南布依族苗族自治州|南布依族苗族自治州, Qiannan Buyei and Miao autonomous prefecture in Guizhou, #47,122 [Add to Longdo]
西南州[Qián xī nán zhōu, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧ ㄋㄢˊ ㄓㄡ, 西] abbr. for 西南布依族苗族自治州|西南布依族苗族自治州, Qianxinan Buyei and Miao autonomous prefecture in Guizhou, #50,212 [Add to Longdo]
东南州[Qián dōng nán zhōu, ㄑㄧㄢˊ ㄉㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄓㄡ, / ] Qiandongnan, abbr. for 東南苗族侗族自治州|东南苗族侗族自治州 Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture, #51,274 [Add to Longdo]
[Qián jiāng, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ, ] Qianjiang Tujiazu-Miaozu autonomous county in Sichuan, #54,973 [Add to Longdo]
西[Qián xī, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧ, 西] (N) Qianxi (place in Guizhou), #59,244 [Add to Longdo]
[Xiāng qián, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄢˊ, ] Hunan-Guizhou, #78,431 [Add to Longdo]
东南苗族侗族自治州[Qián dōng nán Miáo zú Dòng zú zì zhì zhōu, ㄑㄧㄢˊ ㄉㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, / ] Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture in Guizhou, capital Kaili 凱裡|凯里, #78,730 [Add to Longdo]
南布依族苗族自治州[Qián nán Bù yī zú Miáo zú zì zhì zhōu, ㄑㄧㄢˊ ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ ㄧ ㄗㄨˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, ] Qiannan Buyei and Miao autonomous prefecture in Guizhou, capital Duyun 都勻, #84,853 [Add to Longdo]
西南布依族苗族自治州[Qián xī nán Bù yī zú Miáo zú zì zhì zhōu, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧ ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ ㄧ ㄗㄨˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, 西] Qianxinan Buyei and Miao autonomous prefecture in Guizhou, capital Xing'yi 興義|兴义, #103,305 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けんしゅ, kenshu] (n) the people (lit [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-You have nothing to go on and already you blaming the black man.[CN] - 你驴技穷了... ...就开始指责黑人 National Security (2003)
Look, if you and the Brooklyn boys wanna go up there and do your step thing, then by all means knock yourself out, but we cool right here.[CN] 听着 如果你和你的布鲁克林舞团 上去跳 那才是真正的驴技穷 但是我们却是这儿真正有实力的 How She Move (2007)
And now, I'm, uh... empty-Handed.[CN] 我也有点... 驴技穷了 Eagles and Angels (2008)
To the south, I have a mountain barrier.[CN] 南有巫山中之限 The Emperor's Shadow (1996)
You guys gave it your best shot.[CN] 你们特工驴技穷了. Old Bones (2008)
It's been three months, and all I'm closer to is retirement.[CN] 才3个月,我就觉得快要驴技穷了 Something the Lord Made (2004)
- You were right. She wasn't born yesterday. I tried everything.[CN] - 你是对的她不为所动 我驴技穷 Love at the Top (1974)
They're hunting us like animals, and I'm running out of ideas.[CN] 他们像追猎一样追着我们,我已经驴计穷了。 Bandidas (2006)
60 metres. Boat is trimmed, sir.[CN] 60μ シ, ﹛ Das Boot (1981)
To be honest, John, I'm all out of ideas.[CN] 老实说,约翰,我实在驴技穷了 Good (2008)
2 months ago, Nate Salsbury asked Bill to stop drinking.[CN] 两个月以前的比尔 开始驴技穷 Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson (1976)
Trust me, we've gone over everything.[CN] 相信我,我们已经驴技穷了 The Hoax (2006)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top