ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

黄色

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -黄色-, *黄色*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄色[huáng sè, ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] yellow; pornographic, #5,203 [Add to Longdo]
黄色[jīn huáng sè, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] gold color, #15,396 [Add to Longdo]
黄色[jú huáng sè, ㄐㄩˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, ] tangerine yellow; saffron (yellow), #73,094 [Add to Longdo]
黄色[qiǎn huáng sè, ㄑㄧㄢˇ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] buff; pale yellow [Add to Longdo]
黄色[jiāng huáng sè, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] ginger (color) [Add to Longdo]
黄色炸药[huáng sè zhà yào, ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ ㄓㄚˋ ㄧㄠˋ, / ] trinitrotoluene (TNT), C6H2(NO2)3CH3 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
黄色[きいろ, kiiro] (adj) สีเหลือง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
黄色[きいろい, kiiroi] (adj) สีเหลือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄色[きいろ(P);こうしょく;おうしょく, kiiro (P); koushoku ; oushoku] (adj-na,n) yellow; amber; (P) [Add to Longdo]
黄色い(P);黄いろい[きいろい, kiiroi] (adj-i) (1) yellow; (2) (See 黄色い声) high-pitched (voice); shrill; (P) [Add to Longdo]
黄色い声[きいろいこえ, kiiroikoe] (exp,n) shrill voice [Add to Longdo]
黄色[おうしょくしゅ, oushokushu] (n) xanthoma [Add to Longdo]
黄色人種[おうしょくじんしゅ, oushokujinshu] (n,adj-no) yellow race [Add to Longdo]
黄色雀蛾[きいろすずめ, kiirosuzume] (n) yellow hawk moth [Add to Longdo]
黄色雀蜂[きいろすずめばち;キイロスズメバチ, kiirosuzumebachi ; kiirosuzumebachi] (n) (uk) (See 毛深雀蜂・けぶかすずめばち) yellow hornet (Vespa simillima xanthoptera, subspecies of the Japanese hornet, Vespa simillima) [Add to Longdo]
黄色組合[こうしょくくみあい, koushokukumiai] (n) yellow union [Add to Longdo]
黄色猩猩蠅;黄色猩々蠅[きいろしょうじょうばえ;キイロショウジョウバエ, kiiroshoujoubae ; kiiroshoujoubae] (n) (uk) Drosophila melanogaster (species of fruit fly) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That yellow sweater costs twice as much as this blue one.あの黄色のセーターはこのブルーのセーターの2倍の値段である。
Alex seemed to learn nouns such as "paper," "key" and "cork," and color names such as "red," "green" and "yellow."アレックスは「紙」「鍵」「コルク」のような名詞や、「赤」「緑」「黄色」のような色の名も覚えたように見えた。
That is not a yellow piece of chalk.あれは黄色いチョークではありません。
I'd like a long-sleeved shirt in yellow, medium.エムサイズの黄色い長袖のシャツが欲しいんだけど。
Why don't you try on this yellow sweater?この黄色いセーターを着てみませんか。
This flower is yellow, but all the others are blue.この花は黄色だが、ほかの花はみな青い。
These green leaves turn red or yellow in fall.これらの緑の葉は秋には赤や黄色になる。
Jane had a yellow ribbon in her hair.ジェーンは髪に黄色いリボンをしていた。
I will take the yellow one.その黄色いのをいただきましょう。
The girl wore a yellow ribbon in her hair.その女の子は髪に黄色いリボンをつけていた。
The colors shade from yellow into green.その色は黄色から緑色へと次第に変わる。
The leaves of the tree turned yellow.その木の葉は黄色くなった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
黄色[おうしょく, oushoku] amber [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
黄色[きいろ, kiiro] gelb [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top