ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -黄-, *黄*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
(n ) ประเทศ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[黄, huáng, ㄏㄨㄤˊ] yellow; surname
Radical: Decomposition: 由 (yóu ㄧㄡˊ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [pictographic] A jade pendant,  Rank: 561
[黉, hóng, ㄏㄨㄥˊ] school
Radical: Decomposition: 冖 (mì ㄇㄧˋ)  黄 (huáng ㄏㄨㄤˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 7,225

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, / ] yellow; sulfur; surname Huang or Hwang, #1,157 [Add to Longdo]
[huáng jīn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ, / ] gold, #1,972 [Add to Longdo]
[huáng sè, ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] yellow; pornographic, #5,203 [Add to Longdo]
[Huáng hé, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ, / ] Yellow River or Huang He, #5,702 [Add to Longdo]
[huáng guā, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄚ, / ] cucumber, #8,906 [Add to Longdo]
[huáng pái, ㄏㄨㄤˊ ㄆㄞˊ, / ] (sport) violation warning sign; yellow card, #10,986 [Add to Longdo]
[huáng hūn, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄣ, / ] dusk; evening; nightfall, #11,754 [Add to Longdo]
[Huáng shān, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄢ, / ] Mt Huang; Yellow mountains; Huangshan prefecture level city centered around Huangshan Mountains in south Anhui, #13,036 [Add to Longdo]
[huáng niú, ㄏㄨㄤˊ ㄋㄧㄡˊ, / ] ox; cattle; scalper of tickets etc; to fail to show up; to break a promise, #13,990 [Add to Longdo]
[jīn huáng sè, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] gold color, #15,396 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きいろ, kiiro] (adj) สีเหลือง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たそがれ, tasogare] (n) หัวค่ำ, ย่ำค่ำ, พลบค่ำ (ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตก) , See also: S. 薄明かり, A. 昏,
色い[きいろい, kiiroi] (adj) สีเหลือง
[こうか, kouka] ดอกเก๊กฮวย
ばみ[きばみ, kibami] (n) สีเหลืองอ่อน
ばみ[きばみ, kibami] (n ) คราบเหลือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[き, ki] (n,adj-na) yellow; (P) [Add to Longdo]
ばみ[きばみ, kibami] (n) yellow tint [Add to Longdo]
ばむ[きばむ, kibamu] (v5m,vi) to turn yellow; to yellow with age [Add to Longdo]
[こうい, koui] (n) celestial latitude; ecliptic latitude [Add to Longdo]
[おうえ, oue] (n) (1) yellow clothes; (2) Lama's clothes (e.g. Dalai Lama) [Add to Longdo]
[おうえん;こうえん, ouen ; kouen] (n) chrome yellow [Add to Longdo]
鉛鉱[おうえんこう, ouenkou] (n) wulfenite [Add to Longdo]
[おうか, ouka] (n,vs) etiolation [Add to Longdo]
[こうが, kouga] (n) Yellow river (in China) [Add to Longdo]
河文明[こうがぶんめい, kougabunmei] (n) Yellow River civilization; Huang civilization; cradle of Chinese civilization [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That yellow sweater costs twice as much as this blue one.あの色のセーターはこのブルーのセーターの2倍の値段である。
Alex seemed to learn nouns such as "paper," "key" and "cork," and color names such as "red," "green" and "yellow."アレックスは「紙」「鍵」「コルク」のような名詞や、「赤」「緑」「色」のような色の名も覚えたように見えた。
That is not a yellow piece of chalk.あれは色いチョークではありません。
I'd like a long-sleeved shirt in yellow, medium.エムサイズの色い長袖のシャツが欲しいんだけど。
Why don't you try on this yellow sweater?この色いセーターを着てみませんか。
This flower is yellow, but all the others are blue.この花は色だが、ほかの花はみな青い。
These green leaves turn red or yellow in fall.これらの緑の葉は秋には赤や色になる。
Jane had a yellow ribbon in her hair.ジェーンは髪に色いリボンをしていた。
I will take the yellow one.その色いのをいただきましょう。
The girl wore a yellow ribbon in her hair.その女の子は髪に色いリボンをつけていた。
The colors shade from yellow into green.その色は色から緑色へと次第に変わる。
The leaves of the tree turned yellow.その木の葉は色くなった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am very happy that I was a pan of the "golden age of porn."[JA] AV金時代の一部に属せて とても幸せよ After Porn Ends 2 (2017)
But then it was ruined by those disgusting-ass teeth.[JA] でもおまえの色い歯のために 気分が悪くなった Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Mustard gas, hydrogen based instead of sulfur.[JA] 硫の代わりに 水素基盤の 化学毒ガスです Wonder Woman (2017)
Remind me to give you a purse of gold tomorrow Those of you who have boys... raise your hands Exactly what I thought![CN] 明天提醒我给你一包金. 你们那些有儿子的人 伸出你的手. The Scarlet Empress (1934)
- Well, if you think - - And don't try to lie out of it![CN] 一如果你以为 一别再信口雌 Design for Living (1933)
I've got a, uh, blinking yellow on egress three.[JA] 私は,ええ,点滅している 出口3で色。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
At the house? The yellow one?[JA] 家の色いやつ Magic Spell Costco (2016)
I can smuggle you in, but if the gold cloaks were to recognize you,[JA] 入り込むことはできるが 金マントに認識されたら Eastwatch (2017)
Turn over boats of Da's sons, and don't let them cross yellow river[CN] 掀翻鞑子们的船 不让他们渡 Song at Midnight (1937)
It was a bag of gold.[JA] 金の袋だ Rock in the Road (2017)
- In the '80s when it was cool to be a porn star... - Yeah.[JA] 80年代は AVスターの金期 After Porn Ends 2 (2017)
A man in south shore of yellow river falls in love with a miss in the north shore of yellow river[CN] 河南岸一个男子 爱上河北岸的一个姑娘 Song at Midnight (1937)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[おうしょく, oushoku] amber [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[き, ki] gelb [Add to Longdo]
[こうねつ, kounetsu] Gelbfieber [Add to Longdo]
[こうねつ, kounetsu] Gelbfieber [Add to Longdo]
熱病[こうねつびょう, kounetsubyou] Gelbfieber [Add to Longdo]
[きいろ, kiiro] gelb [Add to Longdo]
[こうよう, kouyou] gelbe_Blaetter, Herbstlaub [Add to Longdo]
[きみ, kimi] Eigelb [Add to Longdo]
[こがね, kogane] Gold [Add to Longdo]
[こがね, kogane] Gold [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top