ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -麻-, *麻*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[麻, má, ㄇㄚˊ] hemp, flax, sesame; numb
Radical: , Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [ideographic] Hemp plants 林 growing in a greenhouse 广, Rank: 1108
[麽, me, ㄇㄜ˙] interrogative particle
Radical: , Decomposition:   麻 [, ㄇㄚˊ]  么 [me, ㄇㄜ˙]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 2725
[麾, huī, ㄏㄨㄟ] pennant, flag, banner; to signal to
Radical: , Decomposition:   麻 [, ㄇㄚˊ]  毛 [máo, ㄇㄠˊ]
Etymology: -, Rank: 4353
[麼, me, ㄇㄜ˙] interrogative particle
Radical: , Decomposition:   麻 [, ㄇㄚˊ]  幺 [yāo, ㄧㄠ]
Etymology: [pictophonetic] one, Rank: 5224
麿[麿, mo, ㄇㄛ˙] I, you, personal name marker
Radical: , Decomposition:   麻 [, ㄇㄚˊ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: -, Rank: 6613

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[má, ㄇㄚˊ, ] (to have) pins and needles; tingling; hemp; sesame; numb; to bother; surname Ma, #4,641 [Add to Longdo]
[má fan, ㄇㄚˊ ㄈㄢ˙, / ] trouble; troublesome, #2,531 [Add to Longdo]
[má jiàng, ㄇㄚˊ ㄐㄧㄤˋ, / ] mahjong, #6,520 [Add to Longdo]
[má zuì, ㄇㄚˊ ㄗㄨㄟˋ, ] anesthesia; fig. to poison (sb's mind), #7,527 [Add to Longdo]
[má bì, ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ, ] paralysis; palsy; numbness; to benumb, #8,949 [Add to Longdo]
[má mù, ㄇㄚˊ ㄇㄨˋ, ] numb, #9,494 [Add to Longdo]
[zhī ma, ㄓ ㄇㄚ˙, ] sesame (seed), #9,518 [Add to Longdo]
[má què, ㄇㄚˊ ㄑㄩㄝˋ, ] sparrow; mahjong, #18,526 [Add to Longdo]
密密[mì mi má má, ㄇㄧˋ ㄇㄧ˙ ㄇㄚˊ ㄇㄚˊ, ] (set phrase) close and numerous; densely packed; thickly dotted; thick; dense, #18,792 [Add to Longdo]
[má huā, ㄇㄚˊ ㄏㄨㄚ, ] fried dough twist (crisp snack food made by deep-frying plaited dough); worn out or worn smooth (of clothes), #21,394 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[まひ, mahi] (n) อาการชาเป็นอัมพาต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
しん[ましん, mashin] (n) โรคหัด

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);苧[あさ(麻)(P);お(ok), asa ( asa )(P); o (ok)] (n) (1) cannabis (Cannabis sativa); hemp (plant); (2) hemp (fiber); linen; flax; jute; (P) [Add to Longdo]
の実[あさのみ, asanomi] (n) hemp seed [Add to Longdo]
の中の蓬[あさのなかのよもぎ, asanonakanoyomogi] (exp) if even the most crooked person is surrounded by good people, he will straighten up as does mugwort growing in a hemp field [Add to Longdo]
[あさごろも;まい, asagoromo ; mai] (n) linen robe [Add to Longdo]
[まかんむり, makanmuri] (n) kanji "hemp" radical at top [Add to Longdo]
[まかんむり, makanmuri] (n) (See 垂れ・1,垂れ・1) kanji "dotted cliff" radical [Add to Longdo]
[おがら, ogara] (n) hemp reed; hemp stalk [Add to Longdo]
[あさくず, asakuzu] (n) oakum; tow [Add to Longdo]
[まこ;まご, mako ; mago] (n) (1) Ma Gu; legendary Taoist immortal with long talon-like fingernails; (2) (See 孫の手) backscratcher [Add to Longdo]
姑掻痒[まこそうよう, makosouyou] (n) things happening exactly as one pleases (wishes); someone being very attentive to one's wishes [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They indulged in Mahjong.あの人達はさかんに雀を楽しんでいた。
Many criminals in America are addicted to drugs.アメリカの犯罪者の多くは薬中毒である。
The injured person wailed with pain after recovering from the anaesthesia.けが人は酔から覚めた後痛みで泣きわめいた。
This dog is trained to smell out drugs.この犬は薬を嗅ぎ出すよう訓練されている。
This is a Mahjong.これは、雀です。
When John's neighbor saw John selling drugs, she blew the whistle on him.ジョンの隣人はジョンが薬を売っているのを見て密告した。
Smith died of a heart attack.スミスは心臓痺で死んだ。
The general strike paralyzed the whole country.ゼネストで国中の機能が痺した。
Stopgap measures won't make a dent in drug addiction.その場しのぎの対策では薬中毒問題にきりこむことはできないでしょう。
That politician has been trafficking in drugs for years.その政治家は何年間も、薬の密売買をしてきた。
The warehouse was a front for drug traffickers.その倉庫は薬密売者の隠れみのだった。
The argument presented in Doyle's study was first published as a white paper on drug-related crimes.ドイルの研究で提出されている議論は、最初、薬に関連する犯罪に関する白書として出版されたものである。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あさ, asa] -Hanf [Add to Longdo]
[まひ, mahi] Laehmung [Add to Longdo]
[あさいと, asaito] Hanfgarn [Add to Longdo]
[まやく, mayaku] Rauschgift, Narkotikum [Add to Longdo]
[ますい, masui] Betaeubung, Narkose [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top