ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鳗-, *鳗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鳗, mán, ㄇㄢˊ] eel
Radical: Decomposition: 鱼 (yú ㄩˊ)  曼 (màn ㄇㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 4,152

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mán yú, ㄇㄢˊ ㄩˊ, / ] eel, #28,965 [Add to Longdo]
[mán, ㄇㄢˊ, / ] eel; Anguilla lostoniensis, #33,085 [Add to Longdo]
七鳃[qī sāi mán, ㄑㄧ ㄙㄞ ㄇㄢˊ, / ] lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
八目[bā mù mán, ㄅㄚ ㄇㄨˋ ㄇㄢˊ, / ] lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
[máng mán, ㄇㄤˊ ㄇㄢˊ, / ] hagfish (jawless proto-fish of class Myxini) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Little brown eel comes out of the cave swims into the hole[CN] 棕色小鱼钻出动 游进洞口 Jaws (1975)
- Mushrooms. Oh, I'm sorry. I thought you wanted a moray eel.[CN] 是蘑菇 对不起,我还当你要 Death on the Nile (1978)
It's a eel.[CN] 是条 Oedipus orca (1977)
Otherwise, the wily Pathan will strip himself naked, grease himself all over, slippery as an eel, make off with your rifle, which is a crime.[CN] 以别的方式, 使用计谋的住在印度西北国境的阿富汗人将会脱衣他自己赤裸的, 全部结束涂脂他自己, 光滑的如一条鱼, 带着你的来福枪潜逃, 罪行是哪一个。 How I Won the War (1967)
Did you know the Romans used to cut up their slaves who rebelled and feed them to the eels.[CN] 你知道吗 罗马人过去将造反奴隶剁碎 喂 Waves of Lust (1975)
- I kill an eel.[CN] - 我杀了一条 Waves of Lust (1975)
He complained that his eel tasted of crude oil.[CN] 他抱怨他的鱼尝起来有股石油味. Red Desert (1964)
Some people would be very happy to eat my eels.[CN] 要是其他人看到有鱼吃 一定很高兴! The Tin Drum (1979)
Don't expect me to touch your eels.[CN] 阿尔弗雷德 休想我会吃你的 The Tin Drum (1979)
-New eels.[CN] -有一些 Night Train to Munich (1940)
It was your face the scared me, it was more ruthless than that eel.[CN] 是你的脸让我害怕 比鱼更凶残 Waves of Lust (1975)
Oh, moray.(eel)[CN] 哦, Death on the Nile (1978)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top