ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鰻-, *鰻*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鰻, mán, ㄇㄢˊ] eel
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  曼 (màn ㄇㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 9,681

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鳗鱼[mán yú, ㄇㄢˊ ㄩˊ, / ] eel, #28,965 [Add to Longdo]
[mán, ㄇㄢˊ, / ] eel; Anguilla lostoniensis, #33,085 [Add to Longdo]
七鳃鳗[qī sāi mán, ㄑㄧ ㄙㄞ ㄇㄢˊ, / ] lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
八目鳗[bā mù mán, ㄅㄚ ㄇㄨˋ ㄇㄢˊ, / ] lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
盲鳗[máng mán, ㄇㄤˊ ㄇㄢˊ, / ] hagfish (jawless proto-fish of class Myxini) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うなぎ, unagi] (n) (uk) eel (esp. the Japanese eel, Anguilla japonica); (P) [Add to Longdo]
ざく;[うざく, uzaku] (n) dish of vinegared eel and cucumber [Add to Longdo]
屋;うなぎ屋[うなぎや, unagiya] (n) eel restaurant [Add to Longdo]
巻き[うまき, umaki] (n) skewered eel roasted and wrapped in fried egg [Add to Longdo]
重;うな重[うなじゅう, unajuu] (n) broiled eel served over rice a lacquered box [Add to Longdo]
[うなぎづつ, unagidutsu] (n) eel trap [Add to Longdo]
[うなぎめし, unagimeshi] (n) (See 蒲焼) eel kabayaki with rice [Add to Longdo]
裂き包丁;うなぎ裂き包丁;サキ包丁[うなぎさきほうちょう(裂き包丁;うなぎ裂き包丁);うなぎサキほうちょう(サキ包丁), unagisakihouchou ( unagi saki houchou ; unagi saki houchou ); unagi saki houchou ( ] (n) eel knife [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Our sales performance is just skyrocketing.営業成績はまさに上り、というところかね。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eels won't bite you, Sissy[CN] 魚不會咬你的,膽小鬼 For a Lost Soldier (1992)
Malteds, Patty. She liked the malteds.[CN] 闔捁ㄛ菱ㄛ坴炰辣闔捁 Elsewhere (2009)
A moray eel would seem safe after you.[CN] 一條海都比你有安全感 那正是我想說的 Move On (2005)
Excellent lamprey pie.[JA] 見事な包みだ The Prince of Winterfell (2012)
Old Pronk says your Dad is the best eel-fisher in the whole area[CN] 長老說你爸是 整個地區最好的魚捕手 For a Lost Soldier (1992)
"The eels ate."[JA] "The eels ate(が食べる)" Temple Grandin (2010)
Dammit, eels everywhere as thick as my wrist[CN] 該死的,到處都是魚 都跟我的手臂一樣粗 For a Lost Soldier (1992)
Batty Patty Melville strikes again.[CN] 菱繩峎嫌衱懂賸 Elsewhere (2009)
- How about eel?[CN] 或者來點美洲怎樣? Moloch (1999)
The fact that Laura Palmer sought medication, no matter how dubious, was actually a positive sign.[CN] 蹤嶺鎖梑瓟汜堆坴 祥蹦坴腔雄儂衄嗣褫疶 饒飲岆竭淏醱腔摞欳 Episode #1.5 (1990)
The Last Supper, depicted grilled eels, bread and wine on the table.[JA] "最後の晩餐"には の蒲焼と パンとワインが 描かれている The Seven Wonders (2014)
I have eels with brown gravy.[CN] 我這裏有褐色肉汁泡 Francisca (1981)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top