ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -魚-, *魚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鱖, guì, ㄍㄨㄟˋ] mandarin fish
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  厥 (jué ㄐㄩㄝˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 6,388
[鱧, lǐ, ㄌㄧˇ] snakehead
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  豊 (lǐ ㄌㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 6,389
[鮮, xiān, ㄒㄧㄢ] fresh; delicious; attractive
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  羊 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 6,601
[鯔, zī, ] mullet
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  甾 (zāi ㄗㄞ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 6,925
[鰲, áo, ㄠˊ] huge sea turtle
Radical: Decomposition: 敖 (áo ㄠˊ)  魚 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 7,072
[魚, yú, ㄩˊ] fish
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictographic] A fish swimming upwards,  Rank: 7,214
[鱥, guì, ㄍㄨㄟˋ] minnow
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  歲 (suì ㄙㄨㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 7,295
[鯕, qí, ㄑㄧˊ] ray-finned fish; Coryphaena hippurus
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  其 (qí ㄑㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 7,522
[鯡, fēi, ㄈㄟ] herring
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  非 (fēi ㄈㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 7,717
[鰹, jiān, ㄐㄧㄢ] skipjack, bonito
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  堅 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 7,909

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, / ] fish, #1,224 [Add to Longdo]
双鱼座[Shuāng yú zuò, ㄕㄨㄤ ㄩˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Pisces (constellation and sign of the zodiac), #4,401 [Add to Longdo]
钓鱼[diào yú, ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ, / ] to fish (with line and hook), #12,905 [Add to Longdo]
鳄鱼[è yú, ㄜˋ ㄩˊ, / ] alligator; crocodile, #14,079 [Add to Longdo]
鱼类[yú lèi, ㄩˊ ㄌㄟˋ, / ] fishes, #14,194 [Add to Longdo]
鲨鱼[shā yú, ㄕㄚ ㄩˊ, / ] shark, #14,647 [Add to Longdo]
捕鱼[bǔ yú, ㄅㄨˇ ㄩˊ, / ] catch fish; fish, #16,615 [Add to Longdo]
鱿鱼[yóu yú, ㄧㄡˊ ㄩˊ, 鱿 / ] squid, #20,528 [Add to Longdo]
金鱼[jīn yú, ㄐㄧㄣ ㄩˊ, / ] goldfish, #21,470 [Add to Longdo]
鲤鱼[lǐ yú, ㄌㄧˇ ㄩˊ, / ] carp, #21,526 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[うおざ, uoza] ราศีมีีน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さかな, sakana] (n) ปลา
[ぎょりゅう, gyoryuu] สัตว์เลื้อยคลานโบราณ มีลักษณะคล้ายปลาโลมา ค้นพบโดยนักโบราณคดี
[さかな, sakana] (n) ปลา
[さかな, sakana, sakana , sakana] (n ) ปลา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さかな(P);うお, sakana (P); uo] (n) fish; (P) [Add to Longdo]
すき;[うおすき, uosuki] (n) seafood and vegetables cooked sukiyaki style [Add to Longdo]
の食い[さかなのくい, sakananokui] (exp) fish biting (striking, taking bait) [Add to Longdo]
の目[うおのめ, uonome] (n) corn (on one's foot) [Add to Longdo]
を捕る[さかなをとる, sakanawotoru] (exp,v5r) to catch fish [Add to Longdo]
[ぎょえい, gyoei] (n) outline of a solitary fish (as seen through the water when fishing, etc.) [Add to Longdo]
[さかなや, sakanaya] (n) fish market; fish dealer; (P) [Add to Longdo]
河岸[うおがし, uogashi] (n) riverside fish market [Add to Longdo]
介(P);[ぎょかい, gyokai] (n) marine products; seafood; fish and shellfish; (P) [Add to Longdo]
介類(P);貝類[ぎょかいるい, gyokairui] (n) marine products; seafood; fish and shellfish; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Being active at night may relate to the behavior of seals, which feed at night on various fish that come up closer to the surface.アザラシは、海面近くまで上がってくるさまざまなを夜食べるのである。
Do you know how to cook fish?あなたはの料理の仕方を知っていますか。
That cloud is in the shape of a fish.あの雲はの形をしている。
They sell live fish at the fish store.あの屋ではぴんぴん生きているを売っている。
At that store, they deal in fish and meat.あの店では、と肉を売っている。
As is often the case with Americans, he does not care for raw fish.アメリカ人にはよくあることだが彼はなまのを好かない。
One day an old man went fishing in the river.ある日、老人は川へ釣りに行った。
Even the best fish smell when they are three days old.いくら良いでも3日経つと腐る。
I saw the picture you took of that fish.お前が釣ったの写真を見た。
Would you like meat or fish?お肉と、どちらになさいますか。
The fish are dying, the Canadians say, because of what's known as acid rain.カナダ人が言うところでは、は酸性雨として知られているもののために、死にかけているとのことです。
I caught three fish yesterday.きのうを3匹とった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want fish stew today![JA] 〈今日はが食べたい〉 Okja (2017)
Now, now, guppies is just an affectionate term for you baby fishies.[JA] さて、さて、グッピーはちょうど今は 愛ある期間、子供のの為の。 The Circle (2017)
They're dead fish with a lot of perfume on them.[CN] 她們是擦著香水的死 Ride the Pink Horse (1947)
If you feel bored, please come to visit me it's good place for fishing[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}你要是悶,可以過來玩兒 {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}在那海灘釣挺不錯的 Dai lü nian hua (1957)
The pig, the fish and the monkey.[JA] "猪  そして猿の" Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
- Torpedoes are ready[JA] - 雷は装填可能です The Fate of the Furious (2017)
- And the fish?[CN] - 那金怎麼辦? The Singing Ringing Tree (1957)
Attendants, see them out. Help them with the fish too.[JA] 皆 お見送りを の搬出も Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
That's you giving mouth-to-mouth to Gail the Fish that night we were camping.[JA] とキスをしてる あのキャンプの夜よ Find This Thing We Need To (2017)
The champagne, and those girls and their dancing... those beautiful silver things, and the ice, and the caviar....[CN] 香檳, 女孩, 還有她們的舞蹈 ... 漂亮的銀器, 冰, 子醬 ... . Grand Hotel (1932)
Diamonds... and a dead fish where her heart ought to be.[CN] 鑽石... 她心裏就是條死 Ride the Pink Horse (1947)
Man on fish porn.[JA] とヤってる男だ Find This Thing We Need To (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さかな, sakana] Fisch [Add to Longdo]
[さかな, sakana] Fisch [Add to Longdo]
[ぎょかい, gyokai] Fische_und_Muscheln, Seeprodukte [Add to Longdo]
[さかなや, sakanaya] Fischladen, Fischgeschaeft, Fischhaendler [Add to Longdo]
市場[うおいちば, uoichiba] Fischmarkt [Add to Longdo]
[ぎょぐん, gyogun] Schwarm_von_Fischen, Fischschwarm [Add to Longdo]
[ぎょにく, gyoniku] Fisch [Add to Longdo]
[ぎょらい, gyorai] Torpedo [Add to Longdo]
[ぎょるい, gyorui] Fischarten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top