ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -魔-, *魔*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[魔, mó, ㄇㄛˊ] demon, evil spirit; magic, spell
Radical: , Decomposition:   麻 [, ㄇㄚˊ]  鬼 [guǐ, ㄍㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] demon, Rank: 1180

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mó, ㄇㄛˊ, ] devil, #1,641 [Add to Longdo]
[mó fǎ, ㄇㄛˊ ㄈㄚˇ, ] enchantment; magic, #5,495 [Add to Longdo]
[mó guǐ, ㄇㄛˊ ㄍㄨㄟˇ, ] devil, #9,410 [Add to Longdo]
[mó shù, ㄇㄛˊ ㄕㄨˋ, / ] magic, #9,516 [Add to Longdo]
[mó lì, ㄇㄛˊ ㄌㄧˋ, ] magic; magic power, #11,942 [Add to Longdo]
[è mó, ㄜˋ ㄇㄛˊ, / ] demon; fiend, #12,127 [Add to Longdo]
术师[mó shù shī, ㄇㄛˊ ㄕㄨˋ ㄕ, / ] magician, #18,743 [Add to Longdo]
[mó huàn, ㄇㄛˊ ㄏㄨㄢˋ, ] magic fantasy, #20,052 [Add to Longdo]
[bìng mó, ㄅㄧㄥˋ ㄇㄛˊ, ] serious illness, #25,527 [Add to Longdo]
[yāo mó, ㄧㄠ ㄇㄛˊ, ] demon, #29,533 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[まじょ, majo] (n) แม่มด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[まおう, maou] (n) ภูต, See also: ผี, ปีศาจ, Syn. demon, monster
法使い[まほうつかい, mahoutsukai] (n) นักเวทย์, ผู้ใช้เวทย์มนต์, พ่อมด, แม่มด, ผู้ใช้เวทมนตร์คาถา, See also: S. 魔法遣い, 魔法使

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ま, ma] (n) (1) demon; devil; evil spirit; evil influence; (n-suf) (2) (See 覗き) someone who (habitually) performs some (negative) act; (P) [Add to Longdo]
が差す[まがさす, magasasu] (exp,v5s) to be possessed by an evil spirit; to be tempted; to give in to an urge; to succumb to temptation [Add to Longdo]
の海峡[まのかいきょう, manokaikyou] (n) dangerous strait [Add to Longdo]
[まおう, maou] (n) devil king [Add to Longdo]
[まかい, makai] (n) world of spirits; hell [Add to Longdo]
[まがい, magai] (n) den of thieves; brothel; red-light district [Add to Longdo]
[まき, maki] (n) magical focus; magical foci [Add to Longdo]
[まきゅう, makyuu] (n) miracle ball (baseball); magic ball [Add to Longdo]
[まきょう, makyou] (n) haunts of wicked men [Add to Longdo]
[まくつ, makutsu] (n) (1) den of thieves; (2) (See 売春宿) brothel; red-light district; (3) (col) cluttered room [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you mind if I call on you sometime?" "No, not at all."「そのうちに、あなたのところにお邪してもいいですか」「どうぞ、どうぞ」
"The prince of darkness" means "Satan".「暗黒の王子」とは「悪」のことです。
"Don't disturb her. She is at work right now" he whispered.「邪をしてはいけないよ。彼女は今、仕事中なのだから。」と彼は小声で言った。
Can I hang out here till seven?7時までここにお邪していていいかい?
I'll bewitch him into a frog!あいつに法をかけてカエルにしてやろう。
Sleep stole over us.いつしか睡が忍び寄った。
I'm sorry to bother you, but I would like to ask you a favor.お邪してすいませんが、お願いしたいことがあるんです。
I'm sorry to disturb you but there's a phone call for you.お邪してすみませんが、あなたに電話がかかっています。
Thank you very much for your hospitality.お邪しました。
I hope I'm not disturbing you?お邪じゃないでしょうか。
I am sorry if I disturbed you.お邪だったらすいません。
Cathy, please stay out of my way for a while.キャッシー、しばらく邪にならないように離れていて下さい。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
方陣行列[まほうじんぎょうれつ, mahoujingyouretsu] magic square (matrix) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ま, ma] DAEMON, BOESER GEIST [Add to Longdo]
[まほう, mahou] Zauberei, Magie [Add to Longdo]
法瓶[まほうびん, mahoubin] Thermosflasche [Add to Longdo]
[まじゅつ, majutsu] Zauberei, Gaukelei [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top