ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鬼-, *鬼*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鬼, guǐ, ㄍㄨㄟˇ] ghost; demon; sly, mischievous
Radical: , Decomposition:   ?    乚 [gōu, ㄍㄡ]  厶 [, ]
Etymology: [pictographic] A ghost with a scary face, Rank: 1042
[魔, mó, ㄇㄛˊ] demon, evil spirit; magic, spell
Radical: , Decomposition:   麻 [, ㄇㄚˊ]  鬼 [guǐ, ㄍㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] demon, Rank: 1180
[魂, hún, ㄏㄨㄣˊ] soul, spirit
Radical: , Decomposition:   云 [yún, ㄩㄣˊ]  鬼 [guǐ, ㄍㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 1348
[魏, wèi, ㄨㄟˋ] the kingdom of Wei; surname
Radical: , Decomposition:   委 [wěi, ㄨㄟˇ]  鬼 [guǐ, ㄍㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] ghost, Rank: 1648
[魄, pò, ㄆㄛˋ] vigor, soul, body; the dark side of the moon
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  鬼 [guǐ, ㄍㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 2511
[魁, kuí, ㄎㄨㄟˊ] chief, leader; best; monstrous
Radical: , Decomposition:   鬼 [guǐ, ㄍㄨㄟˇ]  斗 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [ideographic] One who fought 斗 a ghost 鬼; 鬼 also provides the pronunciation, Rank: 2599
[魅, mèi, ㄇㄟˋ] magic, enchantment, charm; a forest demon
Radical: , Decomposition:   鬼 [guǐ, ㄍㄨㄟˇ]  未 [wèi, ㄨㄟˋ]
Etymology: [ideographic] A forest 未 demon 鬼; 未 also provides the pronunciation, Rank: 2662
[魇, yǎn, ㄧㄢˇ] nightmare, bad dream
Radical: , Decomposition:   厌 [yàn, ㄧㄢˋ]  鬼 [guǐ, ㄍㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] ghost, Rank: 4294
[魑, chī, ] a mountain demon resembling a tiger
Radical: , Decomposition:   鬼 [guǐ, ㄍㄨㄟˇ]  离 [, ㄌㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] demon, Rank: 4792
[魉, liǎng, ㄌㄧㄤˇ] a kind of monster
Radical: , Decomposition:   鬼 [guǐ, ㄍㄨㄟˇ]  两 [liǎng, ㄌㄧㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic] ghost, Rank: 5043

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, ] ghost; sly; crafty, #2,252 [Add to Longdo]
[mó guǐ, ㄇㄛˊ ㄍㄨㄟˇ, ] devil, #9,410 [Add to Longdo]
[guǐ zi, ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, ] devils; refers to 日本子, wartime term insult for Japanese, #11,015 [Add to Longdo]
吸血[xī xuè guǐ, ㄒㄧ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˇ, ] a leech; blood-sucking vermin; a vampire (translated European notion); fig. a cruel exploiter, esp. a capitalist exploiting the workers, #14,225 [Add to Longdo]
[xiǎo guǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄍㄨㄟˇ, ] (idiom) an endearing term of address to a child; little demon, #17,430 [Add to Longdo]
[jiǔ guǐ, ㄐㄧㄡˇ ㄍㄨㄟˇ, ] drunkard, #20,896 [Add to Longdo]
[jiàn guǐ, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] curse it!; to hell with it!, #22,519 [Add to Longdo]
[guǐ shén, ㄍㄨㄟˇ ㄕㄣˊ, ] Gods and demons, #29,414 [Add to Longdo]
[guǐ liǎn, ㄍㄨㄟˇ ㄌㄧㄢˇ, / ] wry face; to grimace; to pull a face; comic face; face mask; devil mask, #31,743 [Add to Longdo]
[guǐ hún, ㄍㄨㄟˇ ㄏㄨㄣˊ, ] ghost, #32,831 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ごっこ[おにごっこ, onigokko] (n) การละเล่นเหมือนกับ วิ่งไล่จับ, See also: R. 鬼

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おに(P);き, oni (P); ki] (n) (1) ogre; demon; (2) (See 亡魂) spirit of a deceased person; (3) (おに only) ogre-like person (i.e. fierce, relentless, merciless, etc.); (4) (おに only) it (i.e. in a game of tag); (5) (き only) Chinese "ghost" constellation (one of the 28 mansions); (P) [Add to Longdo]
[おにかます;オニカマス, onikamasu ; onikamasu] (n) (uk) great barracuda (Sphyraena barracuda) [Add to Longdo]
鰧;虎魚[おにおこぜ;オニオコゼ, oniokoze ; oniokoze] (n) (uk) devil stinger (Inimicus japonicus) [Add to Longdo]
が出るか蛇が出るか(io)[おにがでるかじゃがでるか, onigaderukajagaderuka] (exp) You never know what might happen [Add to Longdo]
が出るか仏が出るか[おにがでるかほとけがでるか, onigaderukahotokegaderuka] (exp) (id) God only knows what may happen [Add to Longdo]
ごっこ[おにごっこ, onigokko] (n) game of tag [Add to Longdo]
に金棒[おににかなぼう, oninikanabou] (exp) making a strong person even stronger (like giving a metal rod to an ogre); as strong as can be [Add to Longdo]
の居ぬ間に洗濯[おにのいぬまにせんたく, oninoinumanisentaku] (exp) when the cat's away, the mice will play (lit [Add to Longdo]
の首を取ったよう[おにのくびをとったよう, oninokubiwotottayou] (exp,adj-na) (in a) triumphant manner (lit [Add to Longdo]
の目にも涙[おにのめにもなみだ, oninomenimonamida] (exp) even the hardest of hearts can be moved to tears [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
For a healthy cheerful guy like that to get sick is like the devil getting sunstroke. Everyone is talking about it.あの元気な男が病気で倒れるなんて、の霍乱ともっぱらの噂だよ。
There's no sense acting all triumphant like a conquering hero over such a minor thing.そんな些細なことで、の首を取ったようにはしゃがなくてもいいじゃない。
I heard the manager's wife is on vacation. And well when the cat's away the mice will play. Now he's out partying every night.課長の奥さん、今旅行中なんだって。それで、のいぬ間の洗濯とばかり、毎日飲み歩いているんだ。
When the cat's away, the mice will play.いぬ間の洗濯。
There's no telling what kind of trouble this proposal might stir up. The result is certainly going to be something to see.が出るか蛇が出るか。この提案書の結果が見物だね。
Fortune is the rod of the weak, and the staff of the brave.に金棒。
When the cat is away, the mice will play. [Proverb]の居ぬ間に洗濯。 [Proverb]
Even the hard-hearted can be moved to tears.の目にも涙。
When the cat is away, the mice will play.の留守に洗濯。
The vampire legend flourishes in the Balkans.吸血伝説はバルカン地方に流布している。
With you here beside me I'm not afraid of anything. You're my fortress.君がここにいてくれるなら、なにも怖いものなし。に金棒だよ。 [M]
If you could only speak English, you would be perfect.君が英語ができればに金棒なんだが。 [M]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おに, oni] Teufel, boeser_Geist, Seele_eines_Verstorbenen [Add to Longdo]
ごっこ[おにごっこ, onigokko] Haschen, Blindekuh [Add to Longdo]
[きさい, kisai] Genie, grosses_Talent [Add to Longdo]
[きじん, kijin] grimmiger_Gott, Gottheiten, Seele_eines_Verstorbenen [Add to Longdo]
[きじん, kijin] grimmiger_Gott, Gottheiten, Seele_eines_Verstorbenen [Add to Longdo]
[きじん, kijin] grimmiger_Gott, Gottheiten, Seele_eines_Verstorbenen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top