ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鬱-, *鬱*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鬱, yù, ㄩˋ] melancholy; dense growth
Radical: , Decomposition:     林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  缶 [fǒu, ㄈㄡˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]    鬯 [chàng, ㄔㄤˋ]  彡 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic] forest, Rank: 6663

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, / ] dense (growth); melancholy, #16,513 [Add to Longdo]
郁闷[yù mèn, ㄩˋ ㄇㄣˋ, / ] gloomy; depressed, #4,405 [Add to Longdo]
浓郁[nóng yù, ㄋㄨㄥˊ ㄩˋ, / ] dense (e.g. forest); rich (color, fragrance, athmosphere), #9,457 [Add to Longdo]
忧郁[yōu yù, ㄧㄡ ㄩˋ, / ] sullen; depressed, #9,770 [Add to Longdo]
抑郁症[yì yù zhèng, ㄧˋ ㄩˋ ㄓㄥˋ, / ] clinical depression, #15,276 [Add to Longdo]
郁金香[yù jīn xiāng, ㄩˋ ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄤ, / ] tulip, #26,949 [Add to Longdo]
郁郁葱葱[yù yù cōng cōng, ㄩˋ ㄩˋ ㄘㄨㄥ ㄘㄨㄥ, / ] verdant and lush (成语 saw), #35,589 [Add to Longdo]
忧郁症[yōu yù zhèng, ㄧㄡ ㄩˋ ㄓㄥˋ, / ] (psychology) depression, #37,400 [Add to Longdo]
阴郁[yīn yù, ㄧㄣ ㄩˋ, / ] gloomy, #37,560 [Add to Longdo]
郁达夫[Yù Dá fū, ㄩˋ ㄉㄚˊ ㄈㄨ, / ] Yu Dafu (1896-1945), poet and novelist, #46,458 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;欝[うつ, utsu] (n) depression; low spirits [Add to Longdo]
々;[うつうつ, utsuutsu] (adj-t,adv-to) (uk) gloomy; melancholy; pessimistic [Add to Longdo]
[ふさぐ, fusagu] (v5g) (also written 塞ぐ) to feel depressed; to mope [Add to Longdo]
を散じる[うつをさんじる, utsuwosanjiru] (exp,v1) (obsc) to chase one's gloom away; to free one's thoughts from melancholy [Add to Longdo]
[うっき, ukki] (n) gloomy; melancholy [Add to Longdo]
金;欝金[うこん;ウコン, ukon ; ukon] (n) (uk) turmeric (Curcuma domestica) [Add to Longdo]
金香[うっこんこう;うこんこう, ukkonkou ; ukonkou] (n) (See チューリップ) tulip [Add to Longdo]
金色[うこんいろ, ukon'iro] (n) yellow; saffron (color, colour) [Add to Longdo]
[うっくつ, ukkutsu] (n,vs) gloomy [Add to Longdo]
血除去薬[うっけつじょきょやく, ukketsujokyoyaku] (n) decongestant [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I was feeling blue all day.1日中憂な気分だった。
One night he came home very tired and sad.ある晩彼は、すっかり疲れ憂になって帰ってきた。
This job gives me the hump.この仕事には憂になる。
The failure depressed him.その失敗で彼は憂になった。
Brian looks blue.ブライアンは憂そうに見える。
It was all the more depressing because it was raining.雨が降っていたので、いっそう憂だった。
When it rains, she feels blue.雨が降ると彼女は憂になる。
Hence, loathed melancholy.去れ、忌まわしき憂よ。 [F]
I always feel blue on Mondays.月曜日はいつも憂だ。
I have the blues today.今日は憂な気分だ。
My wife's constant nagging is getting me down.妻に四六時中ぶつぶつ言われるのには憂になってしまう。
We sensed a melancholy note in his voice.彼の声には憂な調子が感じられた。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top