ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -骨-, *骨*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[骨, gǔ, ㄍㄨˇ] bone; skeleton; frame, framework
Radical: , Decomposition:   冎 [guǎ, ㄍㄨㄚˇ]  
Etymology: [ideographic] Flesh ⺼ and bones 冎, Rank: 1036
[骸, hái, ㄏㄞˊ] skeleton, body; leg bone
Radical: , Decomposition:   骨 [, ㄍㄨˇ]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] bone, Rank: 2707
[髓, suǐ, ㄙㄨㄟˇ] substance, essence; bone marrow
Radical: , Decomposition:   骨 [, ㄍㄨˇ]  ?
Etymology: [pictophonetic] bone, Rank: 2808
[骼, gé, ㄍㄜˊ] bone, skeleton; corpse
Radical: , Decomposition:   骨 [, ㄍㄨˇ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] bone, Rank: 3459
[骷, kū, ㄎㄨ] skeleton
Radical: , Decomposition:   骨 [, ㄍㄨˇ]  古 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] bone, Rank: 3745
[髅, lóu, ㄌㄡˊ] skull, skeleton
Radical: , Decomposition:   骨 [, ㄍㄨˇ]  娄 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] bone, Rank: 3761
[骰, tóu, ㄊㄡˊ] die, dice
Radical: , Decomposition:   骨 [, ㄍㄨˇ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [ideographic] Tools 殳 made of bone 骨, Rank: 4226
[體, tǐ, ㄊㄧˇ] body; group, class; form, style, system
Radical: , Decomposition:   骨 [, ㄍㄨˇ]  豊 [, ㄌㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] bone, Rank: 4413
[骶, dǐ, ㄉㄧˇ] coccyx, sacrum
Radical: , Decomposition:   骨 [, ㄍㄨˇ]  氐 [, ㄉㄧ]
Etymology: [pictophonetic] bone, Rank: 4811
[髁, kē, ㄎㄜ] thigh bone, hip bone, kneecap
Radical: , Decomposition:   骨 [, ㄍㄨˇ]  果 [guǒ, ㄍㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] bone, Rank: 5080

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] bone; Taiwan pr. gu1, #2,337 [Add to Longdo]
[gǔ zhé, ㄍㄨˇ ㄓㄜˊ, ] broken bones; fracture, #5,066 [Add to Longdo]
[gǔ gàn, ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] backbone; diaphysis, #5,523 [Add to Longdo]
[gǔ tou, ㄍㄨˇ ㄊㄡ˙, / ] bone; strong character, #8,801 [Add to Longdo]
[gǔ suǐ, ㄍㄨˇ ㄙㄨㄟˇ, ] bone marrow (medulla ossea), #9,193 [Add to Longdo]
[pái gǔ, ㄆㄞˊ ㄍㄨˇ, ] pork chop; pork cutlet; spare ribs, #11,038 [Add to Longdo]
[ruǎn gǔ, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄨˇ, / ] cartilage, #12,945 [Add to Longdo]
[gǔ gé, ㄍㄨˇ ㄍㄜˊ, ] bones; skeleton, #13,992 [Add to Longdo]
子里[gǔ zi lǐ, ㄍㄨˇ ㄗ˙ ㄌㄧˇ, / ] what sb feels (or knows etc) in his bones (derog.); private understanding between individuals (derog.), #14,879 [Add to Longdo]
[gǔ kē, ㄍㄨˇ ㄎㄜ, ] orthopedics; orthopedic surgery, #16,435 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ほね, hone] (n) กระดูก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こっとう, kottou] (n) ซึ่งเป็นของโบราณ, See also: S. b, A. bb, R. bbb
[こつばん, kotsuban] (n) กระดูกเชิงกราน
[こつずい, kotsuzui] ไขกระดูก
[こつずい, kotsuzui] ไขกระดูก, See also: R. bone-marrow
髄炎[こつずいえん, kotsuzuien] ไขกระดูกอักเสบ
[こつまく, kotsumaku] (n) เยื่อหุ้มกระดูก, See also: R. periosteum

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほね, hone] (n) (uk) knack; skill; trick; secret; know-how; the ropes; hang [Add to Longdo]
[ほね, hone] (n) (1) bone; (2) frame; (3) outline; core; (4) backbone; spirit; fortitude; (adj-na,n) (5) laborious; troublesome; difficult; (P) [Add to Longdo]
が折れる[ほねがおれる, honegaoreru] (v1) to require much effort; to be hard to do; to have one's bones broken [Add to Longdo]
っぽい[ほねっぽい, honeppoi] (adj-i) bony; tough; plucky; spirited; hard to deal with [Add to Longdo]
っ節[ほねっぷし, honeppushi] (n) (1) joint (between bones); (2) backbone; spirit [Add to Longdo]
と皮[ほねとかわ, honetokawa] (exp,adj-no) skin and bones [Add to Longdo]
の髄まで;のずいまで[ほねのずいまで, honenozuimade] (exp) to the core (lit [Add to Longdo]
の有る男;のある男[ほねのあるおとこ, honenoaruotoko] (n) man of spirit [Add to Longdo]
を休める[ほねをやすめる, honewoyasumeru] (exp,v1) to draw breath; to take a rest after work; to have a breather; to take a break [Add to Longdo]
を拾う[ほねをひろう, honewohirou] (exp,v5u) (1) to collect the ashes of the deceased; (2) to look after someone's affairs after he dies [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please take a rest for a few days.2、3日休めして。
If you trust such a fellow, you'll lose everything you have.あんなやつを信用したらまでしゃぶられちゃうぞ。 [M]
X rays are used to locate breaks in bones.エックス線は折箇所をつきとめるのに用いられる。
Thank you for your trouble.折り感謝いたします。
I solved the problem not without difficulty.かなりを折ってその問題を解いた。
The poor old man was reduced to just a skeleton.かわいそうに、その老人はやせてと皮だけになっていた。
Tom broke his right leg and was taken to hospital a few weeks before Christmas.クリスマスを2、3週間後に控えていた頃、トムは右足を折し、病院へかつぎ込まれた。
Who's this zero?こいつはどこの馬のだ?
The cartilage has slipped out here.ここの軟が飛び出しています。
This table is a priceless antique.このテーブルは貴重な董品だ。
This fish has a lot of small bones in it.この魚はずいぶん小が多い。
This fish is bony and it is not easy to bone it.この魚はが多くてとるのがたいへんだ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほね, hone] Knochen [Add to Longdo]
[こっし, kosshi] Hauptinhalt, Kern, Kernpunkt [Add to Longdo]
惜しみ[ほねおしみ, honeoshimi] Muehe_scheuen, sich_schonen [Add to Longdo]
抜き[ほねぬき, honenuki] antgraetet, kastriert [Add to Longdo]
[こっかく, kokkaku] Knochengeruest, Skelett, Koerperbau [Add to Longdo]
[こつずい, kotsuzui] Knochenmark [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top