ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -驚-, *驚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[驚, jīng, ㄐㄧㄥ] to frighten, to startle; surprise, alarm
Radical: , Decomposition:   敬 [jìng, ㄐㄧㄥˋ]  馬 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 6440

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīng, ㄐㄧㄥ, / ] to start; to be frightened; to be scared; alarm, #2,498 [Add to Longdo]
惊喜[jīng xǐ, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˇ, / ] be pleasantly surprised, #3,073 [Add to Longdo]
惊人[jīng rén, ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, / ] astonishing, #4,747 [Add to Longdo]
惊讶[jīng yà, ㄐㄧㄥ ㄧㄚˋ, / ] amazed; astonished; to surprise; amazing; astonishment; awe, #4,811 [Add to Longdo]
震惊[zhèn jīng, ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥ, / ] to shock; to astonish, #4,963 [Add to Longdo]
吃惊[chī jīng, ㄔ ㄐㄧㄥ, / ] to be startled; to be shocked; to be amazed, #6,994 [Add to Longdo]
惊奇[jīng qí, ㄐㄧㄥ ㄑㄧˊ, / ] amaze, #10,716 [Add to Longdo]
惊醒[jīng xǐng, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄥˇ, / ] to rouse; to be woken by sth; to wake with a start; to sleep lightly, #11,096 [Add to Longdo]
惊叹[jīng tàn, ㄐㄧㄥ ㄊㄢˋ, / ] to exclaim in admiration; a gasp of surprise, #11,965 [Add to Longdo]
惊呼[jīng hū, ㄐㄧㄥ ㄏㄨ, / ] to cry out in fear, #12,643 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[おどろく, odoroku] TH: ตกใจ  EN: to be surprised

Japanese-English: EDICT Dictionary
かす[おどろかす, odorokasu] (v5s,vt) to surprise; to frighten; to create a stir; (P) [Add to Longdo]
かせる[おどろかせる, odorokaseru] (v1,vt) (See かす) to surprise; to frighten; to create a stir [Add to Longdo]
[おどろき, odoroki] (n) surprise; astonishment; wonder; (P) [Add to Longdo]
き入る[おどろきいる, odorokiiru] (v5r,vi) to be astonished; to be amazed [Add to Longdo]
く(P);愕く;駭く[おどろく, odoroku] (v5k,vi) to be surprised; to be astonished; (P) [Add to Longdo]
くべき[おどろくべき, odorokubeki] (exp) astonishing; amazing; surprising; wonderful [Add to Longdo]
[きょうい, kyoui] (n) wonder; miracle; (P) [Add to Longdo]
異的[きょういてき, kyouiteki] (adj-na) wonderful; astounding; marvellous [Add to Longdo]
[きょうき, kyouki] (n,vs) pleasant surprise [Add to Longdo]
[きょうたん, kyoutan] (n,vs) wonder; admiration; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In 1997, the world was surprised again when Mother Teresa died.1997年にマザー・テレサが死んだとき、世界の人々は再びいた。
For a man of seventy he still has surprising vigour.70歳にしては、彼はいまだにくほど元気である。
She was astonished that you spoke Chinese so well.あなたが中国語を上手にしゃべったので彼女はいた。
I am surprised that you should not know of their marriage.あなたが彼らの結婚を知らないとはいた。
It is surprising that you should know her name.あなたが彼女の名前を知っているとはきだ。
You must have be surprised to meet your teacher in such a place.あなたはあのような場所で先生に会っていたに違いない。
You must have been surprised to find me alone with her last night.あなたは昨晩私が彼女と二人っきりでいるところを見つけていたにちがいない。
I didn't want to alarm you.あなたを、かせたくはなかったのです。
I did not want to alarm you.あなたをかせたくなかったのです。
It's surprising to know that your school starts at 8:30 and ends at 3:30.あなた方の学校が8時30分に始まって、3時30分に終わると知っていてしまいました。
We are surprised to see how every creature lives.あらゆる生き物がどのように生きているかを見て私たちはく。
Ann was surprised to hear the rumor.アンはそのうわさを聞いていた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かす[おどろかす, odorokasu] in_Erstaunen_setzen, ueberraschen, erschrecken [Add to Longdo]
がく[きょうがく, kyougaku] das_Erstaunen, das_Erschrecken, das_Entsetzen [Add to Longdo]
[おどろく, odoroku] erstaunt_sein, sich_wundern, ueberrascht_sein, bestuerzt_sein, verwirrt_sein [Add to Longdo]
[きょうたん, kyoutan] Bewunderung, das_Erstaunen [Add to Longdo]
[きょうい, kyoui] das_Erstaunen, das_Wunder [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top