ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -香-, *香*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[香, xiāng, ㄒㄧㄤ] incense; fragrant, aromatic
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] A herb 禾 with a sweet 甘 smell,  Rank: 776
[馨, xīn, ㄒㄧㄣ] fragrant, aromatic
Radical: Decomposition: 殸 (qìng ㄑㄧㄥˋ)  香 (xiāng ㄒㄧㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] incense,  Rank: 2,586
[馥, fù, ㄈㄨˋ] scent, fragrance, aroma
Radical: Decomposition: 香 (xiāng ㄒㄧㄤ)  复 (fù ㄈㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fragrant,  Rank: 4,664

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Xiāng gǎng, ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ, ] Hong Kong, #683 [Add to Longdo]
[xiāng, ㄒㄧㄤ, ] fragrant; incense; (of food) savory; appetizing; sweet; scented; popular, #1,452 [Add to Longdo]
[xiāng jiāo, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄠ, ] banana, #6,175 [Add to Longdo]
[xiāng shuǐ, ㄒㄧㄤ ㄕㄨㄟˇ, ] perfume; cologne, #7,358 [Add to Longdo]
[xiāng wèi, ㄒㄧㄤ ㄨㄟˋ, ] fragrance; bouquet; sweet smell, #9,241 [Add to Longdo]
[xiāng yān, ㄒㄧㄤ ㄧㄢ, / ] cigarette; smoke from burning incense, #9,327 [Add to Longdo]
[xiāng gū, ㄒㄧㄤ ㄍㄨ, ] shiitake (Lentinus edodes), an edible mushroom, #13,664 [Add to Longdo]
[xiāng qì, ㄒㄧㄤ ㄑㄧˋ, / ] fragrance; aroma; incense, #14,122 [Add to Longdo]
[fāng xiāng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤ, ] balmy; aromatic (in organic chemistry), #17,440 [Add to Longdo]
[xiāng cháng, ㄒㄧㄤ ㄔㄤˊ, / ] sausage, #18,987 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
の物[こうのもの, ] (n ) ผักดอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こうでん, kouden] เงินช่วยงานศพ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう;こり(ok), kou ; kori (ok)] (n) smell (esp. a good smell); fragrance; scent; aroma; perfume [Add to Longdo]
[こう;こり(ok), kou ; kori (ok)] (n) (abbr) (See 車) spear (shogi); lance [Add to Longdo]
[こう;こり(ok), kou ; kori (ok)] (n) (See 御) incense [Add to Longdo]
しい;馨しい;芳しい[かぐわしい, kaguwashii] (adj-i) (uk) sweet-smelling; scentful; fragrant [Add to Longdo]
の物[こうのもの, kounomono] (n) pickled vegetables [Add to Longdo]
ばしい(P);芳ばしい[こうばしい, koubashii] (adj-i) (1) (See 芳しい) fragrant; aromatic; sweet-smelling; (2) savory (smelling); savoury; (P) [Add to Longdo]
り(P);薫り;馨り;(io);薫(io)[かおり, kaori] (n) aroma; fragrance; scent; smell; (P) [Add to Longdo]
り高い[かおりたかい, kaoritakai] (adj-i) fragrant; aromatic [Add to Longdo]
り米[かおりまい, kaorimai] (n) aromatic rice; fragrant rice [Add to Longdo]
る(P);薫る[かおる, kaoru] (v5r,vi) to smell sweet; to be fragrant; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That flower smells sweet.あの花はよいりがします。
Alice wears a sweet perfume.アリスは甘いりの水をつけている。
Those flowers smell sweet.あれらの花はよいりがします。
My uncle is staying in Hong Kong at present.おじは今港に滞在している。
The smell of coffee beckoned them.コーヒーのりが、彼らを誘った。
Is this the town where Mika was born?ここが美の生まれた町ですか。
This pear smells nice.このなしはいいりがする。
This flower smells sweet.このはなはよいりがする。
This rose smells sweet.このバラは甘いりがする。
This rose smells so sweet.このバラは実に甘いりがする。
This wine is inferior to that in its bouquet.このワインは、りにおいて、あのワインに劣る。
This wine is superior to that one in scent.このワインはあのワインよりもりがいい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Le pain de veau est délicieux.[CN] 这面包很 Design for Living (1933)
I have burned incense and prayed to Buddha.[JA] 私は焼 礼拝する Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
No, Shannon.[CN] 不, Drive (2011)
Mika...[CN] 莉... Perfect Blue (1997)
Wait, we have got a 2nd match in Hong Kong[JA] ちょっと待って 港でも一致したわ The Fate of the Furious (2017)
It's wonderful and sweet champagne![CN] 太好的檳了! Grand Hotel (1932)
When I saw you offering incense there,[JA] そこで 線上げてる あなたのこと見てたら Choices (2017)
You put it on the pole, then put in the spices.[JA] 棒に刺して 草を詰めるんだ Barbecue (2017)
Fruity Lucy Lemon?[JA] 〈レモンのり? 〉 Okja (2017)
We should celebrate this with a bottle of wine.[CN] 我們應該開瓶檳慶祝一下. Grand Hotel (1932)
No.[CN] 如果你怜惜玉 Gone with the Wind (1939)
When you come into the world with someone, everything you've ever seen, everything you've ever touched or smelled is with them by your side.[JA] この世界に生まれた時 誰かが一緒だったら その目で見たものすべて 触れたり りをかいだものすべて Feed (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
港テレコム[ほんこんテレコム, honkon terekomu] Hong Kong Telecom [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[か, ka] -Duft [Add to Longdo]
[かおり, kaori] -Duft [Add to Longdo]
[かおる, kaoru] duften [Add to Longdo]
[こうりょう, kouryou] Gewuerz, Parfuem [Add to Longdo]
[こうき, kouki] -Duft, Wohlgeruch [Add to Longdo]
[ほんこん, honkon] Hongkong [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top