ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

首饰

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -首饰-, *首饰*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
首饰[shǒu shì, ㄕㄡˇ ㄕˋ, / ] jewelry; head ornament, #10,461 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My broach. The broach I lost at the Tower.[CN] 你送我的首饰 我在伦敦塔弄丢的首饰 Gaslight (1944)
It belongs to a Mrs. Hylton, 478 Park Avenue. I found a jeweler who repaired it for her.[CN] 是属于住在帕克大街 478号的希尔顿太太的 我找到一名曾为她 修补那款首饰的珠宝商 The Naked City (1948)
We all hope you will recover quickly... so you may wear this jewel... which Her Majesty is pleased to present to you as a sign... of her most extraordinary joy and satisfaction.[CN] 我们所有人都希望 你会很快康复... 那么你就可以戴上 这件首饰 这是陛下很乐意赠送给 你的礼物作为... The Scarlet Empress (1934)
The man who ask about the jewels.[CN] 那个问及珠宝首饰的人 To Catch a Thief (1955)
I'm tired of draping them over me.[CN] 我戴厌那些首饰,遇劫更是刺激 To Catch a Thief (1955)
I have my jewels so we can raise a little money.[CN] 我有一些首饰,可以换些钱 Angel Face (1953)
He was trying to sell her jewels. I paid him over $3,000.[CN] 他想通过变卖她的首饰换钱 我给了他3000块 The Naked City (1948)
You might give me your broach so I can have it repaired.[CN] 宝拉 把你那个首饰给我 我好拿去请人修理 Gaslight (1944)
Hang onto your jewelry, i always say.[CN] 挂到你首饰上,我总是说 Saratoga Trunk (1945)
The hotel porter will see to my trunks. Angelique, you have my jewel case?[CN] Angelique,你拿着我的首饰盒? Saratoga Trunk (1945)
Gold ain't good for nothing except for making jewelry and gold teeth.[CN] 黄金除了作首饰和金牙 并不是一无是处 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
- Since the day I lost your broach.[CN] -自从我弄丢了你送我的首饰 Gaslight (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top