ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -首-, *首*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[首, shǒu, ㄕㄡˇ] chief, head, leader
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  自 (zì ㄗˋ) 
Etymology: [ideographic] A deer's head 自 adorned with antlers 丷,  Rank: 481
[馗, kuí, ㄎㄨㄟˊ] cheekbone; path, road, intersection
Radical: Decomposition: 九 (jiǔ ㄐㄧㄡˇ)  首 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] head,  Rank: 4,618
[馘, guó, ㄍㄨㄛˊ] to cut off the left ear; to tally the enemy's dead
Radical: Decomposition: 首 (shǒu ㄕㄡˇ)  或 (huò ㄏㄨㄛˋ) 
Etymology: [ideographic] To cut off 或 the enemy's ears 首; 或 also provides the pronunciation,  Rank: 6,759

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǒu, ㄕㄡˇ, ] head; chief; first (occasion, thing etc); classifier for poems, songs etc, #728 [Add to Longdo]
[shǒu xiān, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄢ, ] first (of all); in the first place, #898 [Add to Longdo]
[shǒu cì, ㄕㄡˇ ㄘˋ, ] for the first time, #1,345 [Add to Longdo]
[shǒu dū, ㄕㄡˇ ㄉㄨ, ] capital (city), #2,995 [Add to Longdo]
[shǒu xí, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ, ] chief (representative, correspondent etc), #3,955 [Add to Longdo]
[shǒu fā, ㄕㄡˇ ㄈㄚ, / ] first issue; first public showing, #5,327 [Add to Longdo]
[shǒu xiàng, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄤˋ, ] prime minister (of Japan or UK etc), #5,537 [Add to Longdo]
[wéi shǒu, ㄨㄟˊ ㄕㄡˇ, / ] head; be headed by, #6,146 [Add to Longdo]
[shǒu wèi, ㄕㄡˇ ㄨㄟˋ, ] first place, #6,756 [Add to Longdo]
[shǒu yào, ㄕㄡˇ ㄧㄠˋ, ] the most important, #7,202 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[くび, kubi] (n) คอ (อวัยวะ)
[しゅしょう, shushou] (n) นายกรัฐมนตรี
脳会談[しゅのうかいだん, shunoukaidan] (vt) การประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศ
[しゅと, shuto] (n) เมืองหลวง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
回り[くびまわり, kubimawari] รอบคอ(ใช้วัดเพื่อตัดเสื้อ)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゅ, shu] (n) (arch) (See 姓・かばね) Obito (hereditary title, often given to powerful regional families) [Add to Longdo]
[しゅ, shu] (ctr) counter for songs and poems [Add to Longdo]
(P);頸;頚[くび(P);クビ, kubi (P); kubi] (n) (1) neck; (2) head; (3) unemployed person; (P) [Add to Longdo]
が絞まる[くびがしまる, kubigashimaru] (exp,v5r) to have one's neck wrung [Add to Longdo]
が飛ぶ[くびがとぶ, kubigatobu] (exp,v5b) to be sacked; to be dismissed [Add to Longdo]
ったけ;っ丈;頸っ丈[くびったけ, kubittake] (adj-na,n) deeply in love with; madly in love with; heads over heels in love with; to be crazy about [Add to Longdo]
っ引き[くびっぴき, kubippiki] (n) making constant reference to [Add to Longdo]
っ玉[くびったま, kubittama] (n) the neck [Add to Longdo]
にする[くびにする, kubinisuru] (exp,vs-i) to fire from a job [Add to Longdo]
になる[くびになる, kubininaru] (exp,v5r) (1) to be sacked; to be fired; to be dismissed; (2) to be beheaded [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You're fired.おまえはだ。
"Hee hee," his mother chuckled, shaking her head.「うへへ」おっかさんはを振りながらクスクス笑った。
The two candidates are struggling for mastery.2人の候補者が位を争っている。
The top leaders of seven countries attended the meeting.7カ国の脳がその会議に出席した。
We are all looking forward to your coming.あなたのおいでをみんなでを長くして待っています。
Your job hangs by a thread.あなたのは風前のともし火だ。
Have you ever been to the U.S. capital of Washington?あなたは合衆国の都ワシントンに行ったことがありますか。
What is the capital of the United States?アメリカの都はどこですか。
Alice hung her head in shame.アリスは恥ずかしさでをたれた。
The capital of Italy is Rome.イタリアの都はローマです。
I'll eat my hat if, by some chance, my team loses to yours.うちのチームが君のところのチームに負けるようなことが、万が一にもあれば、僕はをやる。 [M]
The owners brought in a hatchet man to fire all the union sympathizers.オーナーたちは組合のシンパを一人残らず解雇するために切り役を投入した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- ..my neck.[JA]  Salesmen Are Like Vampires (2017)
Firstly, he wants the whole of Arabia as a separate country for himself.[CN] 先 他想让阿拉伯半岛分离成为他的独立国家 Queen of the Desert (2015)
I have invited you all here for several reasons, but first, I have an announcement.[CN] 我请你们大家来是有几个原因 但我先要做个声明 The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 (2015)
Andthetenureofman istoblame.[CN] 罪魁祸是人类 {\fs12\1cH0048DD\i1}And the tenure of man is to blame. An Act of War (2015)
You're happy to sit in a room full of sex offenders taking tit pics of a teenager but lovable old ET gives you the creeps?[JA] 女の子の乳を撮影する 変態どもは歓迎するのにか? Close Encounters (2017)
I am President Alma Coin, leader of the rebellion.[CN] 我是奥玛·柯茵总统 反叛军的 The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 (2015)
And I came here knowing that you could have your men behead me or your dragons burn me alive.[JA] 私は覚悟の上で参った を刎ねられる事も ドラゴンに焼かれる事も Eastwatch (2017)
I just don't particularly want to see Donna's or anyone's tits splashed across my newspaper.[JA] 新聞で乳を見たくない Close Encounters (2017)
They were wrapped around my neck. My fault for farting in bed, eh, Sam?[JA] へをこいてを絞められた Salesmen Are Like Vampires (2017)
First order of business.[CN] 先 First order of business. Tomorrowland (2015)
Said he's the first Jewish editor at the Globe.[CN] 他是环球报的任犹太裔总编 Spotlight (2015)
First of all, Mr. Six, I'd like to say congratulations on your movies.[CN] 汤导演,先我要 First of all, Mr. Six,I'd like to say 恭喜你的电影大获成功 congratulations on your movies. The Human Centipede III (Final Sequence) (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くび, kubi] Kopf, Hals [Add to Longdo]
[しゅい, shui] erster_Platz, Spitze [Add to Longdo]
[しゅしょう, shushou] Befuerwortung, Foerderung [Add to Longdo]
[しゅび, shubi] Anfang_und_Ende, A_und_O, Ergebnis [Add to Longdo]
[しゅふ, shufu] Hauptstadt [Add to Longdo]
[しゅはん, shuhan] Haupt, -Chef, -Spitze [Add to Longdo]
[しゅしょう, shushou] Premierminister, Ministerpraesident [Add to Longdo]
相兼外相[しゅしょうけんがいしょう, shushoukengaishou] Premierminister u.Aussenminister [Add to Longdo]
[しゅこう, shukou] Zustimmung, Einwilligung [Add to Longdo]
脳会談[しゅのうかいだん, shunoukaidan] Gipfelkonferenz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top