ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -餓-, *餓*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[餓, è, ㄜˋ] hungry; greedy
Radical: , Decomposition:   飠 [shí, ㄕˊ]  我 [, ㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] To want 我 food 飠; 我 also provides the pronunciation, Rank: 9643

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饿[è, ㄜˋ, 饿 / ] to be hungry; hungry, #1,935 [Add to Longdo]
饥饿[jī è, ㄐㄧ ㄜˋ, 饿 / ] hunger; hungry; starve, #12,133 [Add to Longdo]
挨饿[ái è, ㄞˊ ㄜˋ, 饿 / ] to go hungry; to endure starvation; famished, #36,841 [Add to Longdo]
忍饥挨饿[rěn jī ái è, ㄖㄣˇ ㄐㄧ ㄞˊ ㄜˋ, 饿 / ] starving; famished, #77,942 [Add to Longdo]
饿殍[è piǎo, ㄜˋ ㄆㄧㄠˇ, 饿 / ] starving people, #122,387 [Add to Longdo]
解饿[jiě è, ㄐㄧㄝˇ ㄜˋ, 饿 / ] to relieve hunger, #167,586 [Add to Longdo]
饱汉不知饿汉饥[bǎo hàn bù zhī è hàn jī, ㄅㄠˇ ㄏㄢˋ ㄅㄨˋ ㄓ ㄜˋ ㄏㄢˋ ㄐㄧ, 饿 / ] expr.: those who have plenty cannot understand how the suffering of others, #176,128 [Add to Longdo]
饿殍载道[è piǎo zài dào, ㄜˋ ㄆㄧㄠˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 饿 / ] starved corpses fill the roads (成语 saw); state of famine, #432,347 [Add to Longdo]
饿莩遍野[è piǎo biàn yě, ㄜˋ ㄆㄧㄠˇ ㄅㄧㄢˋ ㄧㄝˇ, 饿 / ] starving people everywhere (成语 saw); a state of famine, #903,668 [Add to Longdo]
穷饿[qióng è, ㄑㄩㄥˊ ㄜˋ, 饿 / ] exhausted and hungry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えに苦しむ[うえにくるしむ, uenikurushimu] (exp,v5m) to be suffering from hunger [Add to Longdo]
[がき;ガキ, gaki ; gaki] (n) (1) (uk) brat; kids; (2) {Buddh} preta (hungry ghost); ghoul [Add to Longdo]
鬼共[がきども, gakidomo] (exp) those damn kids [Add to Longdo]
鬼大将[がきだいしょう, gakidaishou] (n) boss of the children (in the neighbourhood) (neighborhood); bully [Add to Longdo]
鬼道[がきどう, gakidou] (n) {Buddh} (See 六道) hungry ghost (preta) realm [Add to Longdo]
死(P);飢死に(P);飢死;え死に;飢え死に;飢え死[うえじに(P);がし(餓死)(P);かつえじに(餓え死に);きし(飢死), uejini (P); gashi ( gashi )(P); katsuejini ( katsue shini ); kishi ( ki shi )] (n,vs) (sens) (death from) starvation; starving to death; (P) [Add to Longdo]
死寸前[がしすんぜん, gashisunzen] (n) being on the verge of starvation; being about to starve [Add to Longdo]
[がろう, garou] (n) hungry wolf [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The poor child was on the verge of starvation.かわいそうにその子供は死寸前だった。
The poor cat was on the verge of starvation.かわいそうにその猫は死寸前だった。
In these countries hunger is the rule.これらの国では飢が普通のことである。
In the drought, many people and animals starved to death.その干ばつで多くの人と動物が死した。
He had the appearance of being half-starved.その子は死しかかっているような様子をしていた。
A lot of people starved during that war.その戦争中に多くの人が死した。
Hundreds of people have starved to death in that district.その地域では何百まんにんも死した。
The animal died from hunger.その動物は死した。
The old man was starved to death.その老人は死した。
The cattle starved to death.家畜が死した。
We are trying to keep the wolf from the door.我々は飢を免れようとしている。
I might as well drown as starve.死するくらいなら溺死したほうがましだ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Boy, was I hungry.[CN] -啊,我是真 Applause (1929)
Damn kids.[JP] くそ鬼! A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988)
Ethan, who's a brown-nosing snot and Roger, who's a cocky little shit.[JP] ますイーサン 生意気な優等生だ それと ロジャーって生意気な鬼だ Space Cowboys (2000)
It forces the boy to fight, starves him.[JP] 闘争と死を強要した 300 (2006)
What is the house of Rohan but a thatched barn where brigands drink in the reek and their brats roll on the floor with the dogs?[JP] 何がローハン家だ... 悪臭を放つ山賊どもが 飲んだくれ... 床で鬼どもが犬と 転げ回るあばら屋だろうが? The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
I'm not very hungry.[CN] 我不怎麼 Ride the Pink Horse (1947)
Come on, lads. Work to be done.[JP] 行くぞ 鬼ども もう用はねえ Straw Dogs (1971)
So then I got very hungry.[CN] 然後我極了 Adam's Rib (1949)
His hollow cheeks make me hungry! Stand up.[CN] 說得好 雷瑙德 他的扁平臉讓我都 Les Visiteurs du Soir (1942)
I'm not hungry.[CN] 我不 Ride the Pink Horse (1947)
Quite, thanks, except dying of hunger.[CN] 沒事,謝謝,就是快死了 The Uninvited (1944)
Only children and fools fight for honor.[JP] 手柄目当てに戦うなど 鬼か馬鹿だ Troy (2004)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[が, ga] HUNGERN [Add to Longdo]
[がし, gashi] verhungern [Add to Longdo]
[がし, gashi] verhungern [Add to Longdo]
[がき, gaki] Hungergestalt, kleiner_Schelm, Teufelsbraten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top