ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -養-, *養*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[養, yǎng, ㄧㄤˇ] to raise, to rear, to bring up; to support
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 5349

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǎng, ㄧㄤˇ, / ] to raise (animals); to bring up (children); to keep (pets); to support; to give birth, #1,669 [Add to Longdo]
培养[péi yǎng, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ, / ] to train; culture; to bring up; to groom (for a position), #1,076 [Add to Longdo]
营养[yíng yǎng, ㄧㄥˊ ㄧㄤˇ, / ] nutrition; nourishment, #2,451 [Add to Longdo]
养殖[yǎng zhí, ㄧㄤˇ ㄓˊ, / ] to cultivate; cultivation; to further; to encourage, #4,898 [Add to Longdo]
养老[yǎng lǎo, ㄧㄤˇ ㄌㄠˇ, / ] provide for the elderly, #5,334 [Add to Longdo]
饲养[sì yǎng, ㄙˋ ㄧㄤˇ, / ] to raise; to rear, #6,524 [Add to Longdo]
保养[bǎo yǎng, ㄅㄠˇ ㄧㄤˇ, / ] to take good care of (or conserve) one's health; to keep in good repair; to maintain; maintenance, #6,578 [Add to Longdo]
养成[yǎng chéng, ㄧㄤˇ ㄔㄥˊ, / ] to cultivate; to raise; to form; to acquire, #6,591 [Add to Longdo]
修养[xiū yǎng, ㄒㄧㄡ ㄧㄤˇ, / ] accomplishment; training; self-cultivation, #8,507 [Add to Longdo]
养生[yǎng shēng, ㄧㄤˇ ㄕㄥ, / ] to look after one's health; to keep fit; maintaining good health; health preservation, #9,226 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
殖場[ようしょくじょう, youshokujou] สถานที่เพาะเลี้ยง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[やしなう, yashinau] TH: พัฒนา  EN: to develop
[やしなう, yashinau] TH: เลี้ยงดู  EN: to support one's family

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やしない, yashinai] (n) (See う) nutrition; nourishment; nurture; bringing up; rearing [Add to Longdo]
い育てる[やしないそだてる, yashinaisodateru] (v1) to bring up; to foster; to rear [Add to Longdo]
い子[やしないご, yashinaigo] (n) foster child [Add to Longdo]
い親[やしないおや, yashinaioya] (n) godparents; foster parents [Add to Longdo]
[やしなう, yashinau] (v5u,vt) (See い) to rear; to maintain; to support (e.g. family); to cultivate; (P) [Add to Longdo]
[よういく, youiku] (n,vs) bringing up; rearing; upbringing; (P) [Add to Longdo]
育費[よういくひ, youikuhi] (n) child-rearing expenses; child-support payments (following divorce) [Add to Longdo]
[ようか, youka] (n) adoptive family [Add to Longdo]
[ようぎょ, yougyo] (n) fish breeding; pisciculture [Add to Longdo]
魚場[ようぎょじょう, yougyojou] (n) hatchery [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It's no easy matter to maintain a family of six.6人家族をうのは容易なことではない。
You have a large family to support; don't play for high stakes.あなたには扶しなければならない大きな家族がある。だが危険をおかしてまで大きな利益を得ようとするな。
Your duty is to support your family.あなたの義務は家族をうことです。
Is your salary adequate to support your family?あなたの給料は家族をうのに十分ですか。
You need a change of air.あなたは転地療が必要だ。
For him a doctor to get lung cancer from smoking - it's a typical case of 'Do as I say not as I do.'あの先生タバコで肺がんになったんだって。医者の不生、そのものだね。
Mr and Mrs. Williams adopted a child whose parents were dead.ウィリアム夫妻は両親が死んだ子供を子にした。
Curry sauce is very nourishing.カレーのルーは非常に滋に富んでいる。
Ken's uncle has a big chicken farm.ケンの伯父さんは大きな鶏場をもっている。
There is enough here to feed the whole family.ここには全家族をうだけの十分な食料がある。
The vitamin pill contains abundant nutrition.このビタミン剤は栄分を豊富に含んでいる。
This fish is inexpensive but nourishing.この魚は安くてしかも栄がある。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[やしなう, yashinau] aufziehen, adoptieren, unterhalten, sich_erholen [Add to Longdo]
[ようし, youshi] Adoptivkind [Add to Longdo]
[ようせい, yousei] Ausbildung, Entwicklung, Schulung [Add to Longdo]
[ようしょく, youshoku] -Zucht [Add to Longdo]
老院[ようろういん, yourouin] Altenpflegeheim [Add to Longdo]
[よういく, youiku] Aufziehen, Grossziehen, Pflege [Add to Longdo]
[ようさん, yousan] Seidenraupenzucht, Seidenzucht [Add to Longdo]
[ようとん, youton] Schweinezucht [Add to Longdo]
[ようけい, youkei] Gefluegelzucht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top