ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飾-, *飾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[飾, shì, ㄕˋ] to decorate, to adorn; ornament
Radical: Decomposition: 飠 (shí ㄕˊ)  巾 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] cloth,  Rank: 9,640

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装饰[zhuāng shì, ㄓㄨㄤ ㄕˋ, / ] to decorate; decoration; decorative; ornamental, #3,587 [Add to Longdo]
服饰[fú shì, ㄈㄨˊ ㄕˋ, / ] dress and adornment; trappings, #6,471 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] decoration; ornament; to decorate; to adorn; to hide; to conceal (a fault); excuse (to hide a fault); to play a role (in opera); to impersonate, #6,604 [Add to Longdo]
掩饰[yǎn shì, ㄧㄢˇ ㄕˋ, / ] to conceal a fault; to gloss over, #7,883 [Add to Longdo]
饰演[shì yǎn, ㄕˋ ㄧㄢˇ, / ] to act; to play a part, #9,404 [Add to Longdo]
饰品[shì pǐn, ㄕˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] ornament; item of jewelry; accessory, #9,448 [Add to Longdo]
首饰[shǒu shì, ㄕㄡˇ ㄕˋ, / ] jewelry; head ornament, #10,461 [Add to Longdo]
修饰[xiū shì, ㄒㄧㄡ ㄕˋ, / ] to decorate; to adorn; to do up; (grammar) to modify, #12,298 [Add to Longdo]
配饰[pèi shì, ㄆㄟˋ ㄕˋ, / ] ornament (jewelry, accoutrements etc); decorations, #19,350 [Add to Longdo]
装饰品[zhuāng shì pǐn, ㄓㄨㄤ ㄕˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] ornament, #22,998 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かざる, kazaru] Thai: ประดับ
[かざる, kazaru] Thai: ประดับประดา
[かざる, kazaru] Thai: ปรุงแต่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かざり, kazari] (n,n-suf) decoration; (P) [Add to Longdo]
り鞍[かざりぐら, kazarigura] (n) decorative saddle [Add to Longdo]
り気[かざりけ, kazarike] (n) affectation; showing off; (P) [Add to Longdo]
り気の無い;り気のない[かざりけのない, kazarikenonai] (adj-i) plain; unaffected [Add to Longdo]
り皿[かざりざら, kazarizara] (n) ornamental plate [Add to Longdo]
り車;餝り車[かざりぐるま, kazariguruma] (n) type of carriage beautifully decorated with gold, silver, gems, etc., for use by Heian era nobles at festivals and like activities [Add to Longdo]
り職;かざり職;錺り職;錺職(io);職(io)[かざりしょく, kazarishoku] (n) maker of metallic ornaments [Add to Longdo]
り石[かざりいし, kazariishi] (n) semi-precious stone; ornate stone; embellished stone [Add to Longdo]
り窓;窓(io)[かざりまど, kazarimado] (n) (See ショーウインドー) show window; display window [Add to Longdo]
り棚[かざりだな, kazaridana] (n) display shelf or case [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Americans, in general, don't like to dress up.アメリカ人は一般に着ることを好まない。
There were beautiful flowers on the reception desk.きれいな花が受付のデスクにってありました。
The crown was set with gems.その王冠は宝石でられていた。
The "retired" president of that company runs the whole show from behind the scenes, so the current president is nothing but a figurehead.その会社では、会長が院政を敷いていて、社長はおりにすぎない。
The drawing was mounted in a fancy frame.その絵は装の施された額に入れられた。
The hall was decorated with Japanese paintings.その広間は日本画でられていた。
The bedroom was laden with beautiful ornaments.その寝室には、美しい装品がいっぱいあった。
Do up the box with decorative tape.その箱にりのテープをかけてください。
The room was decorated with flowers for the party.その部屋はパーティーの為に花でられていた。
The room is richly ornamented.その部屋は装を凝らしている。
It is merely an ornament.それはりにすぎない。
Are they displayed all through the year?それらは1年を通してずっとられている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Listen, this is too obvious."[JA] 〝男だって着るわ〞 "バレバレだよ" "バレバレだよ"  ()
We got the trimmings here -isn't that pretty?[CN] 我們準備了一切,裝了一下 East of Eden (1955)
I love this room, but Charles never really saw it - only the things in it.[CN] 我喜歡這個房間查爾斯從不正眼瞧... 他只喜歡裡面的裝 Charade (1963)
That was a totally big deal because you use that contract to get on box covers.[JA] 本当に重大事よ 契約でカバーをるの After Porn Ends 2 (2017)
She stole everything my cash, my jewellery[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}那個死丫頭偷走了所有東西 {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}我所有的現款首全部偷走 Dai lü nian hua (1957)
For your dinner table.[JA] 夕飯にってくれ Beauty and the Beast (2017)
SOMETIMES A GUY NEEDS TO DRESS UP![JA] 友達から こんなメールが来たわ 〝男だって着るわ〞 〝男だって着るわ〞  ()
These will make fine accommodations for our headquarters.[CN] 這些裝跟我們的總部倒挺相配 Salvatore Giuliano (1962)
The Targaryens used dragonglass to decorate their weapons without even knowing what the First Men used it for.[JA] ターガリエンは武器を装するために 竜結晶を利用した しかしその効果について知らなかった Dragonstone (2017)
She's being pinned. Some of the clothes we bought her didn't quite fit.[CN] 她在整理服 她的衣服不太合身 My Fair Lady (1964)
I use antlers in all of my decorating[JA] I use antlers in all of my decorating 壁りは全部鹿の角 Beauty and the Beast (2017)
But as a decorated war hero.[JA] しかし、装された戦争の英雄として。 Kong: Skull Island (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
り付け[かざりつけ, kazaritsuke] Ausschmueckung, Dekoration [Add to Longdo]
り気[かざりけ, kazarike] Affektiertheit, Zurschaustellung [Add to Longdo]
[かざる, kazaru] schmuecken, verzieren, dekorieren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top