ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飢-, *飢*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[飢, jī, ㄐㄧ] hungry, starving; hunger, famine
Radical: , Decomposition:   飠 [shí, ㄕˊ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 7212

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, / ] hungry, #24,563 [Add to Longdo]
饥饿[jī è, ㄐㄧ ㄜˋ, 饿 / ] hunger; hungry; starve, #12,133 [Add to Longdo]
饥渴[jī kě, ㄐㄧ ㄎㄜˇ, / ] hunger and thirst, #25,289 [Add to Longdo]
充饥[chōng jī, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ, / ] to allay one's hunger, #31,986 [Add to Longdo]
饥荒[jī huang, ㄐㄧ ㄏㄨㄤ˙, / ] famine, #34,624 [Add to Longdo]
饥寒交迫[jī hán jiāo pò, ㄐㄧ ㄏㄢˊ ㄐㄧㄠ ㄆㄛˋ, / ] lit. both hunger and cold press (成语 saw); starving and freezing; in desperate poverty, #47,219 [Add to Longdo]
如饥似渴[rú jī sì kě, ㄖㄨˊ ㄐㄧ ㄙˋ ㄎㄜˇ, / ] thirsting or hungering for sth, #54,332 [Add to Longdo]
饥不择食[jī bù zé shí, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄜˊ ㄕˊ, / ] when hungry, you can't pick what you eat (成语 saw); beggars can't be choosers; When matters are urgent, don't spend time choosing alternatives., #63,343 [Add to Longdo]
忍饥挨饿[rěn jī ái è, ㄖㄣˇ ㄐㄧ ㄞˊ ㄜˋ, 饿 / ] starving; famished, #77,942 [Add to Longdo]
饱汉不知饿汉饥[bǎo hàn bù zhī è hàn jī, ㄅㄠˇ ㄏㄢˋ ㄅㄨˋ ㄓ ㄜˋ ㄏㄢˋ ㄐㄧ, 饿 / ] expr.: those who have plenty cannot understand how the suffering of others, #176,128 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
え(P);餓え;饑え[うえ, ue] (n) hunger; starvation; (P) [Add to Longdo]
える(P);餓える;饑える[うえる(P);かつえる(飢える;餓える), ueru (P); katsueru ( ue ru ; katsue ru )] (v1,vi) to starve; to thirst; to be hungry; (P) [Add to Longdo]
え凍える[うえこごえる, uekogoeru] (v5r) to starve and freeze to death [Add to Longdo]
餓(P);饑餓[きが, kiga] (n) starvation; famine; hunger; (P) [Add to Longdo]
餓感[きがかん, kigakan] (n) (feeling of) hunger [Add to Longdo]
餓線上に[きがせんじょうに, kigasenjouni] (adv) on the verge of starvation; at the point of starving [Add to Longdo]
餓療法[きがりょうほう, kigaryouhou] (n) inaniation treatment; starvation therapy [Add to Longdo]
渇;饑渇[きかつ, kikatsu] (n,vs) hunger and thirst; starvation [Add to Longdo]
寒;饑寒[きかん, kikan] (n) hunger and cold [Add to Longdo]
[きとう, kitou] (n,vs) (obsc) starving and freezing to death [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My heart aches for those starving children.あのえた子供たちを思う心が痛む。
Many children die of starvation in Africa.アフリカではえで死ぬ子供が多い。
A lot of people in Africa go hungry.アフリカでは多くの人がえている。
Those who are suffering from hunger in Africa need urgent help.アフリカでえに苦しんでいる人々に、早急な援助が必要である。
My heart aches for the starving children in Africa.アフリカのえに苦しむ子供たちの事を思うと胸がいたむ。
In these countries hunger is the rule.これらの国では餓が普通のことである。
These countries were often visited with famine.これらの国はしばしば饉に襲われた。
People in these areas are growing hungrier each year.これらの地域の人々は年々えてきている。
So many people are starving to death in the country.その国では実に多くの人がえで死んでいる。
People in that country are pressed by hunger.その国の人々はえに苦しんでいた。
At that time the whole world was hungry.その時代は全世界の人々がえていた。
The boy has a hunger for adventure.その少年は冒険にえている。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or if it wouldn't dominate, starve.[CN] 或者是不會控制, The Chairman (1969)
Why don't you try taking your wife's advice and clear out for a while?[JP] 血にえた残虐な パラノイヤの殺人鬼 Four Flies on Grey Velvet (1971)
I want a positive assurance that China will not keep the enzyme to herself... in order to blackmail a hungry world.[CN] 我想要一個保證 中國不會把酶保留給自 己. 為了敲詐一個餓的世界 The Chairman (1969)
How will I feed this abyss of hungry mouths?[CN] 那你叫我怎麼養活這幫餓的孩子啊? The White Bird Marked with Black (1971)
No way! Now in the village the word is out.[JP] オーストリアの精神科医の男爵は 怪物がなぜ血にえているのか Four Flies on Grey Velvet (1971)
Brother, was I hungry.[JP] 俺はえていた Detour (1945)
For the Soviet power, forward![JP] 全世界のえし者、奴隷達よ Tikhiy Don II (1958)
Hunger and discontent in the workers' districts.[JP] 労働者達はえと不満から 抗議運動を起しています Tikhiy Don II (1958)
They've all got sensory deficiency.[JP] 皆 感覚的にえてるんだ Stalker (1979)
For the Soviet power, forward![JP] 全世界のえし者、奴隷達よ Tikhiy Don (1957)
Help starving children![CN] 救助餓的小孩 A Slave of Love (1976)
Starving to death in the belly of a whale.[JP] え死にだ クジラの腹の中で Pinocchio (1940)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[うえ, ue] starvation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[うえる, ueru] -hungern [Add to Longdo]
きん[ききん, kikin] Hungersnot, Knappheit, -Not [Add to Longdo]
死に[うえじに, uejini] verhungern [Add to Longdo]
[きかつ, kikatsu] Hunger_und_Durst [Add to Longdo]
[きが, kiga] Hunger, Hungersnot [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top