ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

食糧

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -食糧-, *食糧*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
食粮[shí liáng, ㄕˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] food cereals, #33,179 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
食糧[しょくりょう, shokuryou] (n) อาหารหลักของประเทศ,เสบียงอาหาร, See also: S. 食料

Japanese-English: EDICT Dictionary
食糧[しょくりょう, shokuryou] (n) provisions; rations; food supply; (P) [Add to Longdo]
食糧援助[しょくりょうえんじょ, shokuryouenjo] (n) food assistance [Add to Longdo]
食糧管理制度[しょくりょうかんりせいど, shokuryoukanriseido] (n) food control system [Add to Longdo]
食糧管理法[しょくりょうかんりほう, shokuryoukanrihou] (n) Staple Food Control Act [Add to Longdo]
食糧事情[しょくりょうじじょう, shokuryoujijou] (n) food situation [Add to Longdo]
食糧[しょくりょうちょう, shokuryouchou] (n) food agency; (P) [Add to Longdo]
食糧配給[しょくりょうはいきゅう, shokuryouhaikyuu] (n) food distribution [Add to Longdo]
食糧不足[しょくりょうふそく;しょくりょうぶそく, shokuryoufusoku ; shokuryoubusoku] (n) food shortage [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The newscaster puts too much emphasis on the food crisis.その解説者は食糧危機を強調しすぎる。
It will not be long before the world runs short of food.まもなく世界は食糧不足になるだろう。
Bees communicate the location of food by carrying odor samples back to the hive.ミツバチは、においのサンプルを巣に持ち帰ることによって食糧のありかを伝える。
In many parts of the world, there is not enough food to meet everyone's needs.みんなの要求を満たすだけの食糧のない所が、世界各地にある。
It will not be long before our food runs out.もうじき我々の食糧は尽きてしまうでしょう。
They did not have permanent homes, so they did not plant crops for food.永続的な家をもたなかったから、食糧のための作物を栽培することがなかった。
As the centuries went by and England became more crowded, the people found their food supply a great problem.何世代も過ぎて、そしてイギリスに人が増えてくると、人々は食糧の供給が大きな問題であることがわかった。
To do him justice, he did his best with his limited men and supplies.公平に評すれば、彼は限られた部下と食糧で最善を尽くした。
The UN endeavored to supply refugees with food.国連は難民に食糧を与えるため努力した。
The world today needs to advance its production of food.今日の世界は食糧生産を促進する必要がある。
We have ample food.私たちは食糧をたっぷり持っている。
We import a large quantity of food.私たちは大量の食糧を輸入している。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
食糧[しょくりょう, shokuryou] Nahrungsmittel, Proviant [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top