ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

食物

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -食物-, *食物*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
食物[shí wù, ㄕˊ ㄨˋ, ] food, #2,396 [Add to Longdo]
食物中毒[shí wù zhòng dú, ㄕˊ ㄨˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄨˊ, ] foodborne illness, #17,727 [Add to Longdo]
食物[shí wù liàn, ㄕˊ ㄨˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] food chain, #38,925 [Add to Longdo]
食物及药品管理局[shí wù jí yào pǐn guǎn lǐ jú, ㄕˊ ㄨˋ ㄐㄧˊ ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄩˊ, / ] US Food and Drug Administration authority (FDA) [Add to Longdo]
食物[shí wù yóu, ㄕˊ ㄨˋ ㄧㄡˊ, ] cooking oil; food oil [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
食物[しょくもつ, shokumotsu] (n,adj-no) food; foodstuff; (P) [Add to Longdo]
食物アレルギー[しょくもつアレルギー, shokumotsu arerugi-] (n) food allergy [Add to Longdo]
食物繊維[しょくもつせんい, shokumotsusen'i] (n) dietary fiber; dietary fibre [Add to Longdo]
食物連鎖[しょくもつれんさ, shokumotsurensa] (n) food chain [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Food you eat which you don't like will not digest well.あなたが食べる食物で好きでないものはよく消化しない。
Did you soon get used to Japanese food?あなたはすぐに日本の食物に慣れましたか。
Some kinds of food make one thirsty.ある種の食物を食べるとのどが渇く。
The starving man devoured the food.お腹を空かせたその男は、食物をむさぼり食った。
Rich foods don't agree with my health.カロリーの高い食物は私の健康にはよくない。
The calorie is an exact measure of the energy in food.カロリーは食物が持つエネルギーを正確に示す尺度である。
This will mean that growing food will become difficult.このことは食物生産が困難になることを意味する。
Food goes bad easily in this season.この季節は食物がくさりやすい。
The organization furnished the refugees with food.その団体は難民たちに食物を供給した。
The table was groaning with food.テーブルがきしむほど食物がたくさんあった。
Above all, be careful about what you eat and drink.とりわけ、飲食物には気をつけなさい。
Could you tell me where I could go to get a square meal?バランスが良くて栄養のある食物をどこで買えるか教えてくれませんか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
食物[しょくもつ, shokumotsu] Essen, Speise [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top