ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

飞利浦

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飞利浦-, *飞利浦*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飞利浦[fēi lì pǔ, ㄈㄟ ㄌㄧˋ ㄆㄨˇ, / ] Philips (company name), #11,813 [Add to Longdo]
飞利浦公司[Fēi lì pǔ gōng sī, ㄈㄟ ㄌㄧˋ ㄆㄨˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Philips, #76,439 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Philip's got him in the main spy center, down the hallway.[CN] 飞利浦把他关在楼下的 主间谍中心 Smart Kids (1993)
- And I got a day job, remember? - Yeah. Phil needs his sleep.[CN] 我还有兼职要做 记得吗 就是 飞利浦需要睡觉 他是个邮差 Playing by Heart (1998)
Philip, are you all right?[CN] 飞利浦,你还好吗? Smart Kids (1993)
What do you feel, Philip?[CN] 飞利浦,你觉得呢? Smart Kids (1993)
- Settle a bet I have with Phillip? - Yeah.[CN] 我和飞利浦打了个赌 嗯 Playing by Heart (1998)
Noseda, Filippo.[CN] -诺塞得 飞利浦 Il Posto (1961)
Philip Manning, Amy Valdez, Dudley Nicholas.[CN] 飞利浦曼宁、艾咪瓦德兹 道得利尼可拉斯 Smart Kids (1993)
King Philip said... 'Son, if you can ride that horse, you can have that horse.'[CN] 飞利浦亲王说,孩子 如果你骑得了,马就是你的 The Black Stallion (1979)
That I agree with, Philip. Choose.[CN] 飞利浦,我同意,决定吧 Smart Kids (1993)
You're not different, Philip, you're special.[CN] 飞利浦,你不是怪胎? Smart Kids (1993)
King Philip walked out there and looked at some of his men. He said, 'Kill that horse.'[CN] 飞利浦亲王就跟手下说 杀了那匹马 The Black Stallion (1979)
Everything costs money, Philip:[CN] 飞利浦,事事都要花钱 Smart Kids (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top