ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飞-, *飞*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[飞, fēi, ㄈㄟ] to fly, to dart; high
Radical: Decomposition: ??
Etymology: [pictographic] A bird flapping its wings,  Rank: 347

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēi, ㄈㄟ, / ] to fly, #757 [Add to Longdo]
[fēi jī, ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] airplane, #1,491 [Add to Longdo]
[fēi xíng, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ, / ] aviation; flying, #3,347 [Add to Longdo]
[fēi chuán, ㄈㄟ ㄔㄨㄢˊ, / ] airship; spaceship, #6,626 [Add to Longdo]
[qǐ fēi, ㄑㄧˇ ㄈㄟ, / ] to take off (in an airplane), #7,590 [Add to Longdo]
行员[fēi xíng yuán, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] pilot; aviator, #8,465 [Add to Longdo]
[fēi yuè, ㄈㄟ ㄩㄝˋ, / ] to leap, #10,898 [Add to Longdo]
[fēi yáng, ㄈㄟ ㄧㄤˊ, / ] to rise, #11,440 [Add to Longdo]
利浦[fēi lì pǔ, ㄈㄟ ㄌㄧˋ ㄆㄨˇ, / ] Philips (company name), #11,813 [Add to Longdo]
[fēi kuài, ㄈㄟ ㄎㄨㄞˋ, / ] very fast; at lightning speed, #11,895 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I may, here's more proof. A dagger![CN] 我还有更多证明办法 一把 The Blue Angel (1930)
Go to Korea.[CN] 你快走今天晚上的 Episode #1.2 (2004)
She's gone.[CN] 他走了 Eragon (2006)
Take off![CN] 起 Crocodile Dundee in Los Angeles (2001)
Go up![CN] 起来! Kiki's Delivery Service (2014)
- Yes, the Flying Dutchman![CN] 快看 一个翔的荷兰人 The Blue Angel (1930)
He's fallen for you...so you're saying he's come all the way from Australia for you.[CN] 因为他对你着迷 所以大老远从澳洲来这里 Episode #1.4 (2004)
I said why did you bring her to cause this, you fool![CN] 为什么把这种丫头 带到家里来搞得鸡狗跳的 Episode #1.8 (2004)
" Like moths around a flame "[CN] 就像蛾围着灯光 The Blue Angel (1930)
The moth.[CN]  Red in Tooth and Claw (2013)
That stupid girl was Mr. Car's older sister?[CN] 要不然难道是戒指自己长了脚 到天上去了不成 Episode #1.8 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top