ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -顿-, *顿*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[顿, dùn, ㄉㄨㄣˋ] to pause; to bow; to arrange
Radical: Decomposition: 屯 (tún ㄊㄨㄣˊ)  页 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head,  Rank: 794

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, / ] stop; pause; to arrange; to lay out; to kowtow; to stamp; at once; classifier for meals, beating, tellings off etc: time, bout, spell, meal, #2,017 [Add to Longdo]
[dùn shí, ㄉㄨㄣˋ ㄕˊ, / ] at once; immediately; forthwith, #3,478 [Add to Longdo]
[zhěng dùn, ㄓㄥˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] to tidy up; to reorganize; to consolidate; to rectify, #4,592 [Add to Longdo]
华盛[Huá shèng dùn, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ, / ] Washington (name); George Washington (1732-1799), first US president; Washington State; Washington D.C. (US federal capital), #5,903 [Add to Longdo]
克林[Kè lín dùn, ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Clinton (name); Bill Clinton (1946-), US Democratic politician, President 1993-2001, #10,572 [Add to Longdo]
[tíng dùn, ㄊㄧㄥˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] pause, #13,391 [Add to Longdo]
波士[Bō shì dùn, ㄅㄛ ㄕˋ ㄉㄨㄣˋ, / ] Boston, capital of Massachusetts, #20,327 [Add to Longdo]
汉密尔[Hàn mì ěr dùn, ㄏㄢˋ ㄇㄧˋ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] Hamilton (name), #22,068 [Add to Longdo]
华盛邮报[Huá shèng dùn Yóu bào, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ ㄧㄡˊ ㄅㄠˋ, / ] Washington Post (newspaper), #22,416 [Add to Longdo]
[Niú dùn, ㄋㄧㄡˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Newton (name); Sir Isaac Newton (1642-1727), British mathematician and physicist, #22,585 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- All right, shoot! - "There's a pause.[CN] 一好的 你读吧 一停 Design for Living (1933)
'I'm afraid, Bassington, that you are right, but nonetheless boring.'[CN] 巴星 恐怕你是对的 但还是很无聊 Design for Living (1933)
You remember where Bassington has found out that Edgar was the man on the fire escape?[CN] 还记得巴星发现埃德加就是 消防通道上那个人吗 Design for Living (1933)
I will arrive on the 25th of this month on the U.S. Liner S.S. Manhattan.[CN] 我将于本月25日乘坐曼哈号 邮轮到达 Design for Living (1933)
Burton![CN] 佰 Howards End (1992)
Bassington, resuming with his beard -[CN] 巴星继续捋着胡须 Design for Living (1933)
Bassington studies his fingernails like a man of the world, crosses to left.[CN] 巴星认真的看着自己的指甲 把手移到左边 Design for Living (1933)
- Boston.[CN] -波士 Road Trip (2013)
- Aidan?[CN] 艾,艾 The Ring Two (2005)
MILTON:[CN] 密尔 Drive Angry (2011)
"Bassington plays with his beard in order to cover his emotion.[CN] 巴星捋了捋胡须 掩饰心中的不安 Design for Living (1933)
Hi![CN]  Dang nan ren bian cheng nu ren (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top