ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -顧-, *顧*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[顧, gù, ㄍㄨˋ] to look back; to look at; to look after
Radical: , Decomposition:   雇 [, ㄍㄨˋ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 6197

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gù, ㄍㄨˋ, / ] look after; take into consideration; to attend to; surname Gu, #4,935 [Add to Longdo]
照顾[zhào gu, ㄓㄠˋ ㄍㄨ˙, / ] to take care of; to show consideration; to attend to; to look after, #2,551 [Add to Longdo]
顾客[gù kè, ㄍㄨˋ ㄎㄜˋ, / ] client; customer, #2,966 [Add to Longdo]
顾问[gù wèn, ㄍㄨˋ ㄨㄣˋ, / ] adviser; consultant, #4,535 [Add to Longdo]
回顾[huí gù, ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨˋ, / ] to look back; to review, #5,564 [Add to Longdo]
不顾[bù gù, ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ, / ] in spite of; regardless of, #5,881 [Add to Longdo]
兼顾[jiān gù, ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ, / ] to attend simultaneously to two or more things; to balance (career and family, family and education etc), #9,653 [Add to Longdo]
顾虑[gù lǜ, ㄍㄨˋ ㄌㄩˋ, / ] misgivings; apprehensions, #10,056 [Add to Longdo]
顾及[gù jí, ㄍㄨˋ ㄐㄧˊ, / ] take into account; take into consideration, #13,087 [Add to Longdo]
光顾[guāng gù, ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ, / ] welcome (honorific term used by shopkeeper to clients); Thank you for patronizing my humble establishment., #13,406 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かえりみ, kaerimi] (n) (1) looking back; (2) reflecting; reconsidering; (3) consideration; concerning oneself [Add to Longdo]
みて他を言う[かえりみてたをいう, kaerimitetawoiu] (exp,v5u) to give an evasive answer [Add to Longdo]
みる(P);省みる(P);る(io)[かえりみる, kaerimiru] (v1,vt) (1) to look back (e.g. over shoulder or at the past); to turn around; to review; (2) to reflect; to reconsider; (3) (esp. 省みる) to consider (usu. used in negative); to concern oneself about; (P) [Add to Longdo]
[こきゃく(P);こかく, kokyaku (P); kokaku] (n,adj-no) customer; client; patron; (P) [Add to Longdo]
客サービス[こきゃくサービス, kokyaku sa-bisu] (n) {comp} customer service [Add to Longdo]
客ニーズ[こかくニーズ, kokaku ni-zu] (n) customer needs [Add to Longdo]
客ベース[こかくベース, kokaku be-su] (n) customer base [Add to Longdo]
客リスト[こきゃくリスト, kokyaku risuto] (n) client list; customer list [Add to Longdo]
客志向[こかくしこう, kokakushikou] (n,adj-no) customer-orientation [Add to Longdo]
客満足[こかくまんぞく(P);こきゃくまんぞく, kokakumanzoku (P); kokyakumanzoku] (n) customer satisfaction; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The company always strives to satisfy its customers.その会社は常に客を満足させるように勤めている。
Don't waste any more time responding to that customer.その客に応対してこれ以上時間を無駄にしてはいけない。
The customer's complaint was about a sensitive issue.その問の苦情は微妙な問題に関わるものだった。
The lawyer has a lot of wealthy clients.その弁護士には金持ちの客が多い。
The old man spent most of his time looking back on his youth.その老人はほとんどの時間を青春時代を回して過ごした。
Those children are potential customers.それらの子供たちは潜在的な客だ。
Be patronized.を受ける。
The company engaged him as an advisor.会社は彼を問として雇った。
It was twenty years ago as I look back on it.すればもう20年の昔となった。
Company attorneys are working around the clock to complete the merger.企業の問弁護士団は合併手続きを完了するために、24時間通しで働いています。
If the quality of your product meets with our customer's approval, we will place regular orders.貴社の製品の品質が客の要求に合ったら、定期的に注文したいと思います。
Banks charge higher interest on loans to risky customers.銀行はリスクの高い客へのローンには高い金利をつける。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
客サービス[こかうサービス, kokau sa-bisu] customer service [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
みる[かえりみる, kaerimiru] zurueckblicken, beruecksichtigen [Add to Longdo]
[こもん, komon] Ratgeber [Add to Longdo]
[こきゃく, kokyaku] -Kunde, Kundschaft [Add to Longdo]
[こきゃく, kokyaku] -Kunde, -Kundschaft [Add to Longdo]
[こりょ, koryo] Ruecksicht, Beruecksichtigung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top