ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -類-, *類*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[類, lèi, ㄌㄟˋ] category, class, group, kind; similar to; to resemble
Radical: , Decomposition:     米 [, ㄇㄧˇ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: -, Rank: 4915

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lèi, ㄌㄟˋ, / ] kind; type; class; category; similar; like; to resemble, #662 [Add to Longdo]
人类[rén lèi, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ, / ] humanity; human race; mankind, #1,271 [Add to Longdo]
类似[lèi sì, ㄌㄟˋ ㄙˋ, / ] similar; analogous, #2,319 [Add to Longdo]
各类[gè lèi, ㄍㄜˋ ㄌㄟˋ, / ] all categories, #2,320 [Add to Longdo]
类型[lèi xíng, ㄌㄟˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] type, #2,557 [Add to Longdo]
分类[fēn lèi, ㄈㄣ ㄌㄟˋ, / ] classification, #4,064 [Add to Longdo]
种类[zhǒng lèi, ㄓㄨㄥˇ ㄌㄟˋ, / ] kind; genus; type; category; variety; species; sort; class, #5,865 [Add to Longdo]
同类[tóng lèi, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄟˋ, / ] similar; same type; alike, #6,745 [Add to Longdo]
类别[lèi bié, ㄌㄟˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] classification; category, #10,057 [Add to Longdo]
肉类[ròu lèi, ㄖㄡˋ ㄌㄟˋ, / ] meat, #12,736 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
別詞[るいべつし, ruibetsushi] (n) ลักษณะนาม

Japanese-English: EDICT Dictionary
[るい, rui] (n,n-suf) kind; sort; class; family; genus; (P) [Add to Longdo]
い;比い;(io);比(io)[たぐい, tagui] (n) (1) kind; sort; type; (2) (See いする,いない) equal; match; peer [Add to Longdo]
いする;する(io)[たぐいする, taguisuru] (vs-s,vi) to be equal to; to be as good as; to be a match for; to rival [Add to Longdo]
いない;い無い[たぐいない, taguinai] (adj-i) matchless [Add to Longdo]
える;比える[たぐえる, tagueru] (v1) (1) (uk) (obsc) to compare; to liken; (2) to make (someone) accompany [Add to Longdo]
する[るいする, ruisuru] (vs-s) to be similar to [Add to Longdo]
の無い;のない[るいのない, ruinonai] (adj-i) unprecedented; unparalleled; unparallelled [Add to Longdo]
は友を呼ぶ[るいはともをよぶ, ruihatomowoyobu] (exp,v5b) birds of a feather flock together [Add to Longdo]
[るいいん, ruiin] (n) assonance [Add to Longdo]
[るいえん, ruien] (n,adj-no) affinity; family relationship [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Are the drinks free?" "Only for the ladies."「アルコールはただですか」「ご婦人方に限ります」
There are over 15 different kinds of pies.15種以上のパイをご用意しています。
I'll take three of each sort.1種3個ずつください。
Many kinds of flowers come out in the middle of April.4月の中頃には、たくさんの種の花が咲く。
Please look through these papers at your leisure.あなたが暇な時にこの書に目を通してください。
I'll send you your clothes and some other things next month by Express Delivery.あなたの衣などは来月、宅急便で送ります。
What kinds of Japanese food do you like?あなたはどんな種の日本料理が好きですか。
Does that store keep dry goods?あの店には織物が置いてありますか。
All sorts of people came to the exhibition.あらゆる種の人々が展覧会にやってきた。
Don't drink any alcohol.アルコールは控えてください。
A dolphin is a mammal.イルカは哺乳である。
A dolphin is a kind of mammal.イルカは哺乳の一種です。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[るい, rui] class [Add to Longdo]
義語[るいぎご, ruigigo] quasi-synonym, near-synonym [Add to Longdo]
義性[るいぎせい, ruigisei] quasi-synonymy, quasi-synonymity [Add to Longdo]
似製品[るいじせいひん, ruijiseihin] lookalike (product) [Add to Longdo]
[しゅべつ, shubetsu] classification (vs) [Add to Longdo]
[るいじ, ruiji] quasi- [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[るい, rui] ART, SORTE, SPEZIES [Add to Longdo]
人猿[るいじんえん, ruijin'en] Menschenaffe [Add to Longdo]
[るいじ, ruiji] Aehnlichkeit, Analogie [Add to Longdo]
型的[るいけいてき, ruikeiteki] typisch [Add to Longdo]
[るいすい, ruisui] Analogie, Analogieschluss [Add to Longdo]
義語[るいぎご, ruigigo] Synonym, sinnverwandtes_Wort [Add to Longdo]
[るいご, ruigo] sinnverwandtes_Wort, Synonym [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top