ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

頼る

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -頼る-, *頼る*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
頼る[たよる, tayoru] TH: พึ่งพิง  EN: to rely
頼る[たよる, tayoru] TH: ขึ้นอยู่กับ  EN: to depend on

Japanese-English: EDICT Dictionary
頼る(P);便る[たよる, tayoru] (v5r,vi) to rely on; to have recourse to; to depend on; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Don't depend on other people too much.あまり人に頼るな。
We can count on him for financial help.我々は財政的援助を彼に頼ることが出来る。
Surely the most curious of sources consulted is Mankind Quarterly.確かに、Mankind Quarterly誌は出典として頼るにはもっとも奇妙なものである。
I've used up my wages, but I have my bank account to fall back on.給料を使い果たしてしまったが、私にはいざというときに頼る銀行預金がある。
Don't trust to chance.偶然に頼るな。
You should not resort to drink.君は酒に頼るべきではない。 [M]
I can fall back on my savings if I lose my job.仕事を失っても、僕は貯金に頼ることができる。 [M]
We can not rely on her kindness.私たちは彼女の親切に頼ることはできない。
We should appeal to reason instead of resorting to violence.私たちは暴力に頼るのではなく、理性に訴えるべきだ。
My parents are always dependent on him.私の両親はいつも彼を頼る
From the moment of his birth, man cannot get along without.人は生まれたときから他の人々を頼ることなしに生きていくこと。
People can turn to the law if they want to correct an injustice.人は不正を正したいときは法律に頼ることが出来る。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
頼る[たよる, tayoru] sich_verlassen (auf), vertrauen (auf) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top