ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -頻-, *頻*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[頻, pín, ㄆㄧㄣˊ] frequency; repeatedly, again and again
Radical: Decomposition: 步 (bù ㄅㄨˋ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 6,383

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
视频[shì pín, ㄕˋ ㄆㄧㄣˊ, / ] video, #1,392 [Add to Longdo]
频道[pín dào, ㄆㄧㄣˊ ㄉㄠˋ, / ] frequency; (television) channel, #3,036 [Add to Longdo]
频率[pín lǜ, ㄆㄧㄣˊ ㄌㄩˋ, / ] frequency, #4,259 [Add to Longdo]
[pín, ㄆㄧㄣˊ, / ] frequency; frequently; repetitious, #4,715 [Add to Longdo]
频繁[pín fán, ㄆㄧㄣˊ ㄈㄢˊ, / ] frequently; often, #4,841 [Add to Longdo]
频频[pín pín, ㄆㄧㄣˊ ㄆㄧㄣˊ, / ] repeatedly; again and again, #6,437 [Add to Longdo]
高频[gāo pín, ㄍㄠ ㄆㄧㄣˊ, / ] high frequency, #17,158 [Add to Longdo]
变频[biàn pín, ㄅㄧㄢˋ ㄆㄧㄣˊ, / ] frequency conversion, #21,397 [Add to Longdo]
频谱[pín pǔ, ㄆㄧㄣˊ ㄆㄨˇ, / ] frequency spectrum; spectrum; spectrogram, #23,406 [Add to Longdo]
射频[shè pín, ㄕㄜˋ ㄆㄧㄣˊ, / ] a radio frequency; RF, #23,582 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ひんぱん, hinpan] (adj) เป็นประจำ

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;[ひんぴん, hinpin] (adv-to,adj-t) frequently; very often [Add to Longdo]
[しく, shiku] (v5k,vi) (arch) (is v4k) to occur repeatedly; to be repeated [Add to Longdo]
く;々;[しくしく, shikushiku] (adv) (arch) incessantly; without stop [Add to Longdo]
[しきり, shikiri] (adv) (See りに・1) frequent; continual; constant; repeated; eager [Add to Longdo]
りと[しきりと, shikirito] (adv) (1) (uk) frequently; repeatedly; incessantly; continually; (2) very; awfully [Add to Longdo]
りに[しきりに, shikirini] (adv) (1) (uk) (See り) frequently; repeatedly; often; incessantly; constantly; (2) strongly; eagerly; (P) [Add to Longdo]
[しきる, shikiru] (v5r,vi) to repeat over and over again [Add to Longdo]
[ひんかい, hinkai] (n,adj-no) (See 繁) frequent [Add to Longdo]
[ひんしゅつ, hinshutsu] (n,vs) common; frequent [Add to Longdo]
[ひんすう, hinsuu] (n) frequency [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
How often do you go scuba diving in a year?1年にどれくらい繁にスキューバダイビングに行きますか。
The seals surface more frequently then, so a bear's chance of catching one at a breathing hole is greater after nightfall.アザラシは夜にいっそう繁に浮上してくるのだから、熊がアザラシを呼吸孔のところで捕まえる可能性は夕暮れ以降により高くなるのである。
I figure it's because when I'm driving around, my zip code keeps changing.きっと車を運転していると住所が繁に変っちゃうからだと思うの。
The Johnsons are very sociable people, who enjoy hosting parties often.ジョンソン一家は大変社交的で、繁にパーティーを開くのが大好きだ。
Typhoons are frequent there in fall.そこでは台風が秋に繁に起こっている。
I will have to fire you if you come late so often.そんなに繁に遅刻するなら私は君を首にしなければならない。 [M]
I'll have to fire you if you come late so often.そんなに繁に遅刻するようだと君を首にしなければならなくなるよ。 [M]
Refer to the dictionary as often as possible.できるだけ繁に辞書を引きなさい。
No matter how often I tell her, she keeps making the same mistake.どんなに繁に言っても、彼女は同じ間違いをしてばかりいる。
There are good grounds for the view that Paris was the scene of frequent riots even before the revolution of 1789.パリが1789年の革命以前ですら繁な暴動の拠点であったという見解には十分な根拠がある。
The work of Feuerbach is frequently referred to.フォイエルバッハの作品は繁に言及されている。
Also, increased temperatures may require that lubricants be changed frequently.また、温度が高いと、潤滑剤を繁に交換する必要がある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Join Neil and Marcy this weekend on Channel 9 News... 6:00 and 10:00.[CN] Join Neil和Marcy這週末將播報9道 6點檔和10點檔的新聞 First Supper (2007)
- They used ultrasound and UV-devices.[CN] -他們用過超率音響跟UV設備 Antibodies (2005)
No loans, no money - which is what happened during the Great Depression, the money supply shrank drastically as the supply of loans dried up.[CN] 我們完全倚賴於銀行貸款 繁的刷新來維繫錢的存在 沒有貸款也就沒有錢 -- 這正是(美國)大蕭條時期發生的事情 Money as Debt (2006)
Pressure's dropping, she's tachycardic.[JA] 圧力が低下すると、彼女は脈性です。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
It is very often that it is the enemy who determines how you fight a war, how best to save American lives.[JA] 非常に繁にそれは敵である あなたが戦争と戦う方法を決定する者は、 どのようにアメリカの人生を救うべきか 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
In your case, it's as often as an old couple has Salisbury steak for dinner.[JA] あなたの場合 老人夫婦の晩ご飯に ハンバーグが出てくるぐらいの 度だけど Sorezore no michi (2015)
I kinda thought I'd be out on the street more.[CN] 我以為我會被派到街上出差繁些 Where's Johnny? (2004)
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted."[CN] 「觸及適度的底線」 Becoming Jane (2007)
Well, but this symbol comes out more often than anything I've encountered.[JA] まあ、しかし、このシンボルは、私が遭遇した何よりも繁に出てきます。 Independence Day: Resurgence (2016)
I heard on "gossip girl" that you were having sex with dan out here... in streaming video.[CN] 聽"流言蜚女"上說 你和Dan在這兒就親熱上了 在視 Victor/Victrola (2007)
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted,"[CN] 「觸及適度的底線 彷彿非此不可」 Becoming Jane (2007)
Some Englishmen who frequented the brothel recognised me.[JA] 売春宿を繁に訪れた英国人が 私を認めた The Handmaiden (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
度分布[ひんどぶんぷ, hindobunpu] frequency distribtion [Add to Longdo]
[ひんど, hindo] frequency (of occurence) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひん, hin] WIEDERHOLT VORKOMMEN [Add to Longdo]
[ひんぴん, hinpin] haeufig, sehr_oft, in_kurzen_Abstaenden [Add to Longdo]
[ひんど, hindo] Haeufigkeit, Frequenz [Add to Longdo]
[ひんぱつ, hinpatsu] Haeufigkeit, haeufiges_Vorkommen [Add to Longdo]
[ひんぱん, hinpan] Haeufigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top