ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -頭-, *頭*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[頭, tóu, ㄊㄡˊ] head; chief, boss; first, top
Radical: Decomposition: 豆 (dòu ㄉㄡˋ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head,  Rank: 5,331

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tóu, ㄊㄡˊ, / ] head; hair style; the top; end; beginning or end; a stub; remnant; chief; boss; side; aspect; first; leading; classifier for pigs or livestock, #354 [Add to Longdo]
[tou, ㄊㄡ˙, / ] suff. for nouns, #354 [Add to Longdo]
头发[tóu fa, ㄊㄡˊ ㄈㄚ˙, / ] hair (on the head), #2,278 [Add to Longdo]
镜头[jìng tóu, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ, / ] camera shot (in a movie etc); scene, #2,970 [Add to Longdo]
点头[diǎn tóu, ㄉㄧㄢˇ ㄊㄡˊ, / ] nod, #3,505 [Add to Longdo]
回头[huí tóu, ㄏㄨㄟˊ ㄊㄡˊ, / ] to turn round; to turn one's head; later; by and by, #3,737 [Add to Longdo]
街头[jiē tóu, ㄐㄧㄝ ㄊㄡˊ, / ] street, #4,479 [Add to Longdo]
石头[shí tou, ㄕˊ ㄊㄡ˙, / ] stone, #4,483 [Add to Longdo]
龙头[lóng tóu, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, / ] faucet; water tap, #4,595 [Add to Longdo]
势头[shì tóu, ㄕˋ ㄊㄡˊ, / ] momentum; tendency, #4,893 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あたま, atama] (n) หัว (คน)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[とうどり, toudori] กรรมการผู้จัดการใหญ่
[とうどり, toudori] (n) กรรมการผู้จัดการใหญ่
[ずじょう, zujou] (n ) บนศีรษะ,เหนือศีรษะ See :http://dic.siamkane.com/dict.php?keyword=%E9%A0%AD%E4%B8%8A

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[あたまきん, atamakin] Thai: เงินดาวน์มัดจำ English: down payment
[ずのう, zunou] Thai: หัวสมอง English: head
[ずのう, zunou] Thai: มันสมอง English: brains
[ずのう, zunou] Thai: สติปัญญา English: intellect

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とう, tou] (suf) (1) (after a noun) top of ..; head of ..; (2) (after the -masu stem of a verb) the moment that .. [Add to Longdo]
[とう, tou] (ctr) counter for large animals (e.g. head of cattle); (P) [Add to Longdo]
(P);首[あたま()(P);かしら(P);かぶり();こうべ;ず();つむり();つぶり();つむ();かぶ()(ok), atama ( atama )(P); kashira (P); kaburi ( atama ); koube ; zu ( atama ); tsumuri ( ] (n) (1) head; (2) (あたま only) mind; brain; intellect; (3) (あたま, かしら only) top; (4) (あたま, かしら only) hair (on one's head); (5) (つむり only) bangs; fringe; (6) (かしら only) top structural component of a kanji; (P) [Add to Longdo]
いい[あたまいい, atamaii] (adj-i) (col) (See がいい) (ant [Add to Longdo]
から[あたまから, atamakara] (adv) from the beginning [Add to Longdo]
がいい;が良い;がよい[あたまがいい(がいい;が良い);あたまがよい(が良い;がよい), atamagaii ( atama gaii ; atama ga yoi ); atamagayoi ( atama ga yoi ; atama gayoi )] (exp,adj-i) (ant [Add to Longdo]
がおかしい;が可笑しい[あたまがおかしい, atamagaokashii] (exp) (See のおかしい) insane [Add to Longdo]
が悪い;がわるい[あたまがわるい, atamagawarui] (exp,adj-i) (See の悪い) (ant [Add to Longdo]
が下がる[あたまがさがる, atamagasagaru] (exp,v5r) (id) to admire greatly; to salute (in admiration); to take one's hat off to [Add to Longdo]
が固い[あたまがかたい, atamagakatai] (exp) (See の固い) thickheaded; obstinate; inflexible [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A monster lay on a rock near the top of the mountain.の怪物が山の頂上の近くの岩に横になっていた。
An elephant was hunted there.の象がそこで狩られた。
Three babies crying incessantly gave me a headache.3人の赤ん坊が泣きやまなくて、が痛くなってきた。
The initials USA stand for the United States of America.USAと言う文字はアメリカ合衆国を意味する。
I'm up to here with him!あいつにはにきた!
That guy really burns me up.あいつは、まったくにくるやつだ。
I have a great esteem for you.あなたにはとてもが上がりません。
Your headache comes from overwork.あなたの痛は過労のせいだ。
You must keep in mind that she's much younger than you.あなたは、彼女があなたよりずっと若いということをに入れておくべきです。
You do your best to put such thoughts out of his head.あなたはかれのからそういう思想を追い出そうと努力する。
You are sharp.あなたはがいい。
I can't get that song out of my head.あの歌がの中から抜けなくて。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I actually considered killing myself.[CN] 我都動過自殺的念 City Island (2009)
Look into the camera and say your name.[CN] 面對鏡,自我介紹 City Island (2009)
You're a sadly deformed excuse for humanity... posing as some sort of prison garbage.[CN] 你這個頂生瘡腳底流膿 撕了餵狗都嫌髒的人渣 City Island (2009)
Zambuli they try to intimidate the new recruits when they come in.[CN] 新犯人進來總是要吃一番苦 City Island (2009)
-This comic strip, was it in your head?[JA] この漫画はの中で考えた?  ()
Come back to the mark.[CN] 回到鏡 City Island (2009)
I was walking out I was feeling like I was gonna throw up.[CN] 當時我正往外走,感覺暈目眩的 City Island (2009)
I got this Thin Lizzy song stuck in my head,[JA] 今 曲がの中にあるの Find This Thing We Need To (2017)
The murderer has turned himself in.[JA] 犯人が出したようです Reason (2017)
I feel, more than I believe, that I am doing something very vital.[JA] 今 重要なことをしてるって で考えるんじゃなくて 体で感じるの  ()
It's, "Can I be smarter?" And manning up when it needs to be done.[JA] を使い 必要な時は強い態度に出る CounterPunch (2017)
I didn't even think of stopping.[JA] から離れなかったわ  ()

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
そろえ[あたまそろえ, atamasoroe] start-aligned [Add to Longdo]
字語[とうじご, toujigo] acronym [Add to Longdo]
切れ[とうきれ, toukire] clipping off the beginning of a speech transmission [Add to Longdo]
文字語[かしらもじご, kashiramojigo] acronym [Add to Longdo]
末そろえ[とうまつそろえ, toumatsusoroe] justified [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かしら, kashira] Kopf, Haupt, Meister [Add to Longdo]
[かしら, kashira] Kopf, Haupt, Meister [Add to Longdo]
[ずじょう, zujou] ueber_dem_Kopf, -oben [Add to Longdo]
[ずつう, zutsuu] Kopfschmerzen [Add to Longdo]
[ずのう, zunou] -Gehirn, -Kopf, Verstand [Add to Longdo]
[とういん, touin] Stabreim, Alliteration [Add to Longdo]
[とうこつ, toukotsu] Schaedel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top