ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -領-, *領*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[領, lǐng, ㄌㄧㄥˇ] neck, collar; lead, guide
Radical: , Decomposition:   令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 6841

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǐng, ㄌㄧㄥˇ, / ] neck; collar; to lead; to receive, #1,557 [Add to Longdo]
领导[lǐng dǎo, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ, / ] lead; leading; to lead; leadership; leader, #358 [Add to Longdo]
领域[lǐng yù, ㄌㄧㄥˇ ㄩˋ, / ] domain; sphere; field; territory; area, #950 [Add to Longdo]
领先[lǐng xiān, ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄢ, / ] to lead; to be in front, #2,219 [Add to Longdo]
领导人[lǐng dǎo rén, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ ㄖㄣˊ, / ] leader, #2,828 [Add to Longdo]
带领[dài lǐng, ㄉㄞˋ ㄌㄧㄥˇ, / ] guide; lead, #3,134 [Add to Longdo]
领取[lǐng qǔ, ㄌㄧㄥˇ ㄑㄩˇ, / ] receive; draw; get, #3,686 [Add to Longdo]
领袖[lǐng xiù, ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄡˋ, / ] leader, #4,250 [Add to Longdo]
率领[shuài lǐng, ㄕㄨㄞˋ ㄌㄧㄥˇ, / ] lead; command; head, #5,481 [Add to Longdo]
占领[zhàn lǐng, ㄓㄢˋ ㄌㄧㄥˇ, / ] to occupy (a territory); to hold, #5,871 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[りょうじ, ryouji] กงสุล
収書[りょうしゅうしょ, ryoushuusho] ใบเสร็จรับเงิน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
事館[りょうじかん, ryoujikan] TH: สถานกงศุลที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องของประเทศตนในต่างแดน  EN: consulate
[りょうど, ryoudo] TH: ดินแดนที่อยู่ในอาณัติการปกครอง  EN: dominion
[りょうど, ryoudo] TH: อาณาเขต  EN: territory

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょう, ryou] (suf) territory of (country) [Add to Longdo]
する[りょうする, ryousuru] (vs-s) to own; to receive; to understand [Add to Longdo]
[りょういき, ryouiki] (n,adj-no) area; domain; territory; field; range; region; regime; (P) [Add to Longdo]
域確保[りょういきかくほ, ryouikikakuho] (n) {comp} partitioning [Add to Longdo]
域型出力基本要素[りょういきがたしゅつりょくきほんようそ, ryouikigatashutsuryokukihonyouso] (n) {comp} area primitive [Add to Longdo]
域集合[りょういきしゅうごう, ryouikishuugou] (n) {comp} fill area set [Add to Longdo]
域束表[りょういきたばひょう, ryouikitabahyou] (n) {comp} fill area bundle table [Add to Longdo]
域定義属性[りょういきていぎぞくせい, ryouikiteigizokusei] (n) {comp} domain defined attributes [Add to Longdo]
域塗りつぶし[りょういきぬりつぶし, ryouikinuritsubushi] (n) {comp} area filling [Add to Longdo]
会;[りょうかい, ryoukai] (n,vs) understanding; consent; agreement [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In 1860 Lincoln was elected President of the United States.1860年にリンカーンは合衆国の大統に選ばれた。
In the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.18世紀の後半には、アメリカ人のパスポートは通常、合衆国大統によって署名されていた。
Three candidates ran for President and he was elected.3人の候補者が大統に立候補して、彼が選ばれた。
Your answer is not to the point.あなたの答えは要を得ていない。
That incident was a black mark against the president.あの事件は大統の失態であった。
That island is American territory.あの島はアメリカの土です。
The American people elected Mr Clinton President.アメリカの国民はクリントン氏を大統に選んだ。
American politics are interesting to watch, especially during a presidential election.アメリカの政治は見て面白い。特に大統選挙の時がそうだ。
The President of the U.S. paid a formal visit to China.アメリカ大統が中国を公式に訪問した。
Angola was once a Portuguese territory.アンゴラはかつてポルトガルの土だった。
Now that Bush has been elected, it will be business as usual.いまやブッシュ大統が当選したのだから、業務は通常通りになるだろう。
With the President dead now, the new policies will have to await government approval.いまや大統がなくなったので、新しい政策は政府の許可をまたなければならない。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[りょういき, ryouiki] domain, fill area, region [Add to Longdo]
域型出力基本要素[りょういきがたしゅつりょくきほんようそ, ryouikigatashutsuryokukihonyouso] area primitive [Add to Longdo]
域集合[りょういきしゅうごう, ryouikishuugou] fill area set [Add to Longdo]
域束表[りょういきたばひょう, ryouikitabahyou] fill area bundle table [Add to Longdo]
域定義属性[りょういきていぎぞくせい, ryouikiteigizokusei] domain defined attributes [Add to Longdo]
域塗りつぶし[りょういきぬりつぶし, ryouikinuritsubushi] area filling [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょう, ryou] REGIEREN, KONTROLLIEREN [Add to Longdo]
[りょうじ, ryouji] Konsul [Add to Longdo]
収書[りょうしゅうしょ, ryoushuusho] Quittung [Add to Longdo]
収証[りょうしゅうしょう, ryoushuushou] Quittung [Add to Longdo]
[りょうど, ryoudo] Territorium [Add to Longdo]
[りょうち, ryouchi] Territorium [Add to Longdo]
[りょういき, ryouiki] Gebiet, Bereich, Territorium [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top