ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -預-, *預*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[預, yù, ㄩˋ] to prepare, to arrange; in advance
Radical: , Decomposition:   予 [, ㄩˇ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] page, Rank: 6179

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, / ] to advance; in advance; beforehand; to prepare, #3,480 [Add to Longdo]
预计[yù jì, ㄩˋ ㄐㄧˋ, / ] to forecast; predict; to estimate, #1,240 [Add to Longdo]
预期[yù qī, ㄩˋ ㄑㄧ, / ] expect; expected, #1,847 [Add to Longdo]
预测[yù cè, ㄩˋ ㄘㄜˋ, / ] forecast; predict, #2,126 [Add to Longdo]
预防[yù fáng, ㄩˋ ㄈㄤˊ, / ] to prevent; to take precautions against; to protect; to guard against, #2,369 [Add to Longdo]
预算[yù suàn, ㄩˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] budget, #3,366 [Add to Longdo]
预订[yù dìng, ㄩˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] to place an order; to book ahead, #5,230 [Add to Longdo]
干预[gān yù, ㄍㄢ ㄩˋ, / ] meddle; intervene, #5,686 [Add to Longdo]
预警[yù jǐng, ㄩˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] warning; early warning, #7,170 [Add to Longdo]
预定[yù dìng, ㄩˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] schedule in advance, #7,249 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ける[あずける, azukeru] TH: ฝากให้คนอื่นดูแล  EN: to give into custody
かる[あずかる, azukaru] TH: รับฝาก  EN: to keep in custody

Japanese-English: EDICT Dictionary
かり(P);[あずかり, azukari] (n) (1) under custody; under supervision; (2) undecided match; draw; tie; (P) [Add to Longdo]
かり金;り金[あずかりきん, azukarikin] (n) deposit (received) [Add to Longdo]
かり所[あずかりじょ(P);あずかりしょ, azukarijo (P); azukarisho] (n) cloakroom; parcel room; (P) [Add to Longdo]
かり証[あずかりしょう, azukarishou] (n) claim check; baggage check; luggage check; deposit receipt; (P) [Add to Longdo]
かり人[あずかりにん, azukarinin] (n) person left in charge of one's belongings [Add to Longdo]
かり物[あずかりもの, azukarimono] (n) something left in charge [Add to Longdo]
かる[あずかる, azukaru] (v5r,vt) (1) (See ける) to look after; to take care of; to keep; to hold on to; to keep in custody; (2) to take charge of; to be entrusted with; to receive on deposit; (3) to reserve (judgment); to leave undecided; (P) [Add to Longdo]
[あずけ, azuke] (n) custody; keeping [Add to Longdo]
ける[あずける, azukeru] (v1,vt) (1) (See かる) to give into custody; to leave (a child) in the care of; to entrust; to deposit; (2) to lean on; to put one's weight on; (P) [Add to Longdo]
け金[あずけきん, azukekin] (n) key money [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Could you keep my bags here until four?4時まで荷物をかっていただけませんか。
We will keep it for you until you leave.あなたが出国するまでおかりします。
I'll leave a key with my next-door neighbour in case you get here before I do.あなたが先に帰ってくるといけないので、お隣に鍵をけておきます。
Deposit your money in the bank.あなたのお金を銀行にけなさい。
Your account is empty.あなたの金はありません。
Are you the prophet?あなたは言者ですか。
I'd like to put some things in the hotel safe.ある物をホテルの金庫にけたいのですが。
How many bags do you want to check?けになるお荷物は何個ですか。
Do you have any bags to check?けになる荷物はございますか。
Why then do you baptize if you are not the Christ, nor Elijah, nor the Prophet?キリストでもなく、エリヤでもなく、またあの言者でもないなら、なぜ、あなたはバプテスマを授けているのですか。
May I take your coat?コートをおかりしましょうか。
Can I check my baggage here?ここで手荷物をかっていただけますか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かり所[あずかりじょ, azukarijo] Aufbewahrungsstelle [Add to Longdo]
かり所[あずかりじょ, azukarijo] Aufbewahrungsstelle [Add to Longdo]
かり物[あずかりもの, azukarimono] zur_Aufbewahrung_anvertr.Gegenstand [Add to Longdo]
かる[あずかる, azukaru] aufbewahren [Add to Longdo]
ける[あずける, azukeru] anvertrauen [Add to Longdo]
[よきん, yokin] Depositum, Guthaben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top