ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

順番

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -順番-, *順番*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
順番[じゅんばん, junban] TH: ลำดับของสิ่งของ เช่น ในการต่อแถว  EN: turn (in line)

Japanese-English: EDICT Dictionary
順番[じゅんばん, junban] (n) (See 出番) turn (in line); order of things; sequential order; (P) [Add to Longdo]
順番検査[じゅんばんけんさ, junbankensa] (n) {comp} sequence check [Add to Longdo]
順番待ち[じゅんばんまち, junbanmachi] (exp) waiting one's turn [Add to Longdo]
順番付ける[じゅんばんづける, junbandukeru] (exp,v1) {comp} to sequence [Add to Longdo]
順番[じゅんばんれつ, junbanretsu] (n) {comp} sequence [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You are supposed to introduce yourselves in turn.あなたがたは順番に自己紹介をすることになっています。
It's your turn to answer the question.あなたが質問に答える順番です。
Ken's turn came.ケンの順番が来た。
This one is full.これは順番です。
At last my turn came.やっと順番がきた。
Each man stood up in turn and introduced himself.一人一人順番だって、自己紹介をした。
I will see you, each in your turn.皆に順番に会いましょう。
Each student received his diploma in turn.学生は各々順番に卒業証書を受け取った。
I'll hear all of you in turn.君達全部のいう事を順番に聞こう。 [M]
We threw the ball in turn so that everyone could have a try.私たちは皆がやれるように順番にボール投げをした。
Each of us read the book in turn.私たちは順番にその本を読んだ。
We skipped his turn on purpose.私たちは彼の順番をわざと飛ばした。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
順番[じゅんばん, junban] sequential order [Add to Longdo]
順番検査[じゅんばんけんさ, junbankensa] sequence check [Add to Longdo]
順番付ける[じゅんばんづける, junbandukeru] to sequence [Add to Longdo]
順番[じゅんばんれつ, junbanretsu] sequence [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
順番[じゅんばん, junban] Reihenfolge, Reihe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top